• No results found

Plats och tid Stora Vetteberget, kommunhuset i Skärhamn kl. 09:00 12:15. Underskrifter Sekreterare. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Plats och tid Stora Vetteberget, kommunhuset i Skärhamn kl. 09:00 12:15. Underskrifter Sekreterare. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S)"

Copied!
46
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Utses att justera Benny Andersson (S) och

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn, 2016-04-26

Paragrafer 73-109

Underskrifter Sekreterare _____________________________________________________________

Kajsa Cardevik

Ordförande _____________________________________________________________

Martin Johansen (L)

Justerare _____________________________________________________________

Benny Andersson (S)

ANSLAG/ BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-04-21 Anslaget sätts upp 2016-04-26 Anslaget tas ner 2016-05-18

Protokollets förvaring Kommunhuset i Skärhamn

Underskrift ____________________________________________________________

Kajsa Cardevik Utdragsbestyrkande

(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (L)

Inga-Lill Hast (M) Bo Bertelsen (M), ej § 93 Benny Andersson (S) Jeanette Lagervall (S)

Övriga närvarande Johan Fritz, kommunchef

Conny Johansson, mark- och exploateringschef Kristina Christiansson, sektorchef samhällsbyggnad Pascal Karlsson, teknisk chef

Karin Löfgren, översiktsplanarkitekt Katarina Hillberg, ekonomichef Mats Berndtsson, controller

Eva-Karin Ohlsson, informationschef Kajsa Cardevik, sekreterare

2

(3)

§ 73

Fastställande av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen utan ändringar.

(4)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 74

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om extern utredning av skolsituationen fram till 2025

2015/633 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad då en extern utredning

genomfördes 2008 avseende förskolornas och skolornas lokalytor. Utredningen 2008 påvisar samma överkapacitet i lokalyta per elev som Skola 2025.

Sammanfattning

Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om extern utredning av skolsituationen fram till 2025, enligt följande:

”Den utredning Skola 2025 som ligger grund för förslag att lägga ner två skolor måste belysas i sin helhet av oberoende externa utredningar.

Dessutom har en enhetlig kommunstyrelse ansett att underlaget måste återemitteras och att man också begär komplimenterande av utredningen Skola 2025.

Vilket med all tydlighet bevisar att utredningen saknar viktiga förhållanden.

Flera tjänstemän har i utredning både tagit fram utredningen och sedan föreslagit att samma utredning skall godtagas genom att hänvisa till sin egen utrednings

framförda skäl.

Förslaget från kommunchefen om vilka skolor det berörs av nedläggning har inte varit ens ute på remissen till de olika instanserna.

Detta innebär ostridigt att INGEN remissinstans har fått tagit saklig beaktning om konsekvenser för nedläggning av de två skolor som kommunchefen föreslår. Detta innebär därmed att beredning och konsekvenser helt saknas för att kunna ge ett godtagbart beslut underlag av skolsituationen fram till 2025.

Det saknas helt fullständig konsekvens för varje skola på Tjörn.

Utredning Skola 2025 baseras på statliga undersökningar som beskriver generella förhållanden och förväntningar vilket även har legat som underlag för

remissinstanser och dess beslutande. Förhållanden som belyser Tjörns egen skolsituation fram till år 2025 är uppenbart saknad i denna utredning om skolan.

Tjörns kommun måste därmed i utföra en fristående oberoende utredning som tar ett långsiktigt helhets beskrivning av skolorna situation fram till år 2025.

Därmed begär undertecknad att Fullmäktige beslutar att:

1. En extern utredning av skolsituationen på Tjörn skall genomföras.”

4

(5)

Barn- och utbildningsnämnden svarar enligt följande:

”Barn- och utbildningsnämnden lämnar följande remissvar:

En extern utredning genomfördes 2008 avseende förskolornas och skolornas lokalytor. Utredningen 2008 påvisar samma överkapacitet i lokalyta per elev som skola 2025.

Därmed anser nämnden motionen besvarad.”

Tidigare beslut

Barn- och utbildningsnämnden, § 4 den 21 januari 2016 Kommunfullmäktige, § 201 den 12 november 2015 Kommunfullmäktige, § 180 den 15 oktober 2015 Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 13 januari 2016 Motion den 7 september 2015

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut.

(6)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 75

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP) och Daniel Loch (TP) begäran om folkomröstning avseende

Bleketskolans och Långekärrsskolans framtid

2015/552 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen eftersom frågan om folkomröstning om Bleketskolan och Långekärrs skola och förskola inte längre är aktuell.

Sammanfattning

Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP) och Daniel Loch (TP) har lämnat in en motion enligt följande:

”TJÖRNPARTIET begär härmed att Tjörns kommunfullmäktige beslutar om att en folkomröstning skall hållas gällande TJÖRNs skolor och framtiden för dessa. Det förslag till beslut om att lägga ner Bleket högstadieskola och Långekärrs skola och förskola som nu beskrives i den genomgående dåliga sk ”utredningen” SKOLA 2025 är inte acceptabel anser TJÖRNPARTIET.

Beslut av sådan allvarlig karaktär som att lägga ner skolor och förändra Tjörnbornas liv så radikalt skall inte ske bakom stängda dörrar utan här skall alla Tjörnbor få säga sin mening om de vill lägga ner Bleket Skolan och Långekärrs skolor. Tjörn skall vara säker och trygg kommun då kör man inte över sina egna medborgare i frågor. Politiker har inte ens brytt sig om att träffa föräldrar elever och personal.

Samhällsföreningar, boende på Åstol, Dyrön måste få säga hur dom ser på

befolknings utvecklingen på öarna om man lägger ner Bleket skolan. Nedläggning kommer radikalt skada en ökad inflyttning till öarna. Likadana hot mot Långekärr finnes.

Boende i Långekärr har också rätt att få säga en mening om deras egen framtid!

Alla Tjörnbor har rätt att få säga sin mening!

TJÖRNPARTIET begär härmed att fullmäktige omgående beslutar att en folkomröstning skall hållas om skolornas framtid med frågan.

1. Skall BLEKET skolan och LÅNGEKÄRR skola och förskola få fortsätta att vara skolor åt Tjörns innevånare?

JA NEJ”

Politiskt svar lämnas enligt följande:

”Förslag till beslut

Kommunstyrelsens Arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen

6

(7)

Redogörelse av motionen

Tjörnpartiet har lämnat in en motion där partiet önskar att kommunfullmäktige beslutar om att en folkomröstning ska genomföras angående Bleketskolan och Långekärrs skola.

Svar på motionen:

Gällande bestämmelser

Enligt 5 kap. 34 § kommunallagen (1991:900, KL) får kommunfullmäktige besluta att det som ett led i beredningen av ett ärende ska inhämtas synpunkter från

medlemmar i kommunen. Detta kan ske genom folkomröstning,

opinionsundersökning eller något liknande förfarande Även kommunmedlemmar kan under vissa förutsättningar väcka ett ärende i fullmäktige om folkomröstning i en viss fråga genom ett så kallat folkinitiativ enligt 5 kap. 23 §, 2 st, KL. En ledamots initiativrätt i fullmäktige genom motion följer av 5 kap. 23 §, 1 st, p. 2 KL.

Beslut om att genomföra en folkomröstning med anledning av en motion eller som ett led i beredningen av ett ärende fattas med enkel majoritet i kommunfullmäktige i enlighet med huvudregeln i 5 kap. 43 § KL. Om däremot frågan om folkomröstning har väckts av ett folkinitiativ krävs att minst två tredjedelar av de närvarande

ledamöterna i fullmäktige röstar mot förslaget enligt 5 kap. 34 a § KL.

Motionen från Tjörnpartiet med begäran om folkomröstning ska således beslutas av kommunfullmäktige med enkel majoritet.

Om en kommunal folkomröstning genomförs är utfallet rådgivande för kommunfullmäktige.

Sedan motionen skrevs har beslut fattats i Kommunfullmäktige den 10 december 2016.

Kommunfullmäktige beslutar

1. Avveckla Långekärrs skola och förskola från och med 2016-07-01

2. Beslut avseende årskurs 6 placering delegeras till Barn och Utbildningsnämnden 3. Därmed avslutas ärendet skola 2025

Bleketskolan är inte aktuell för nedläggning utan här kommer utveckling av skolan ses över.

Eftersom dessa beslut fattats så är frågan om folkomröstning om Bleketskolan och Långekärrs skola och förskola inte aktuell.

Därmed föreslås att motionen avslås.”

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige, § 65 den 23 mars 2016 Kommunstyrelsen, § 50 den 10 mars 2016

(8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 24 den 25 februari 2016 Kommunfullmäktige, § 157 den 16 september 2015

Beslutsunderlag

Svar på motion den 17 februari 2016 Motion den 4 september 2015

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen eftersom frågan om folkomröstning om Bleketskolan och Långekärrs skola och förskola inte längre är aktuell.

Benny Andersson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och Inga-Lill Hasts (M) förslag väljs.

8

(9)

§ 76

Återremitterat ärende; Reviderade regler för kommunalt partistöd

2015/762 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta:

1. Anta reviderade regler för kommunalt partistöd enligt upprättat förslag.

2. Revideringen gäller från och med år 2016.

Sammanfattning

Gruppledarna för flertalet partier i kommunfullmäktige har vid sammanträde den 10 december 2015 enats om att 2 § i reglerna för kommunalt partistöd föreslås

revideras.

Enligt förslaget ska beräkningen av mandatstödet ändras på sätt att ”14,3 * prisbasbasbeloppet” ersätts med ”15,0 * prisbasbeloppet”.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat förslag till reviderade regler för kommunalt partistöd.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige, § 29 den 25 februari 2016 Kommunstyrelsen, § 31 den 11 februari 2016

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 3 den 28 januari 2016 Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 16 december 2015

Förslag till reviderat partistöd den 16 december 2015

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) och Benny Andersson (S) yrkar att kommunstyrelsens

arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta:

1. Anta reviderade regler för kommunalt partistöd enligt upprättat förslag.

2. Revideringen gäller från och med år 2016.

(10)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 77

Återremitterat ärende; Beslut om partistöd för 2016

2015/663 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för 2016 ska utbetalas enligt nedanstående:

Socialdemokraterna 178 144:- Moderaterna 136 108:-

Folkpartiet 94 072:-

Kristdemokraterna 52 036:- Sverigedemokraterna 52 036:- Tjörnpartiet 52 036:- Centerpartiet 38 024:- Miljöpartiet 38 024:- Vänsterpartiet 24 012:- Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av partistöd.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige, § 30 den 25 februari 2016 Kommunstyrelsen, § 32 den 11 februari 2016

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 4 den 28 januari 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 231 den 10 december 2015 Kommunstyrelsen, § 237 den 26 november 2015

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 203 den 12 november 2015 Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 14 januari 2016 Tjänsteutlåtande den 22 oktober 2015 Regler för kommunalt partistöd Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) och Benny Andersson (S) yrkar att kommunstyrelsens

arbetsutskott ska föreslå Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för 2016 ska utbetalas enligt nedanstående:

Socialdemokraterna 178 144:-

Moderaterna 136 108:-

Folkpartiet 94 072:-

Kristdemokraterna 52 036:- Sverigedemokraterna 52 036:-

Tjörnpartiet 52 036:-

Centerpartiet 38 024:-

10

(11)

Miljöpartiet 38 024:-

Vänsterpartiet 24 012:-

(12)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 78

Uppföljning och redovisning angående förstelärare

2016/195 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta notera informationen.

Sammanfattning

Under 2013 och 2014 har ansökts om statliga medel för karriärtjänster för totalt 17 förstelärare. En uppföljning ska göras under 2015 och redovisas för

kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Uppföljning den 7 mars 2016

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen att notera informationen.

12

(13)

§ 79

Bordlagt ärende, svar på remiss avseende förfrågan från Stenungsunds kommun angående drift av simhall

2014/353 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå

kommunfullmäktige besluta att avstå erbjudandet från Stenungsunds kommun med hänvisning till nämndernas yttranden, men vill ha fortsatt dialog med Stenungsunds kommun kring hur simhallen vid Stenungsunds Arena kan nyttjas för bägge parters bästa.

Sammanfattning

Stenungsunds kommun har inkommit med förfrågan angående drift av simhall.

Förfrågan gäller samfinansiering av driftskostnader för den planerade simhallen på Stenungsunds Arena. Frågan har sänt på remiss till Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- fritidsnämnden och Socialnämnden. Remissvaren visar att Socialnämnd samt Kultur- och fritidsnämndnämnden inte prioriterar denna verksamhet. Barn- och utbildningsnämnden har idag fungerande skolbad utifrån gällande lagstiftning och vill för framtiden försäkra sig om att tillgång till badanläggning för att kunna genomföra sitt uppdrag.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 53 den 23 mars 2016 Kultur- och fritidsnämnden, § 9 den 29 februari 2016 Socialnämnden, § 35 den 24 februari 2016

Barn- och utbildningsnämnden, § 14 den 18 februari 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-28, § 12

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 16 mars 2016 Politiskt utlåtande den 11 februari 2016 Tjänsteutlåtande den 4 februari 2016 Tjänsteutlåtande den 1 februari 2016

Förfrågan från Stenungsunds kommun den 21 januari 2016

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Benny Andersson (S) yrkar bifall till Stenungsunds kommuns förfrågan.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och Inga-Lill Hasts (M) förslag väljs.

(14)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för Inga-Lill Hasts (M) förslag.

Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag Omröstningsresultat

3 ja-röster, Martin Johansen (L), Inga-Lill Hast (M) och Bo Bertelsen (M).

2 nej-röster, Benny Andersson (S) och Jeanette Lagervall (S).

Inga-Lill Hasts (M) förslag väljs.

14

(15)

§ 80

Bordlagt ärende, äskande om ramförändring för socialnämnden, 2016 års budget

2015/786 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet.

Sammanfattning

Socialnämnden beslöt 2015-11-18, § 157, att av Kommunfullmäktige begära att nämnden tillförs ökad budgetram för år 2016 med sex miljoner kronor. Orsaken är att nämnden har fått 3 nya LSS ärenden och ökade volymer inom hemtjänst.

I den av Kommunfullmäktige antagna budgeten framgår att ”Vår budget lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att lösa uppgifterna på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnden och styrelsen tar ansvar för att planera

verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna”. Vidare sägs: ”Med givna ramar ingår hela nämndens verksamhet där även oförutsedda kostnader hanteras”. Med detta som grund i den ekonomiska styrningen av nämnderna och dess ekonomiska ramar är ramarna låsta och verksamhetens kostnader ska anpassas så att den givna budgeten hålls. Därför bör inte ramjusteringar göras under löpande budgetår.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 56 den 23 mars 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 29 den 25 februari 2016 Socialnämnden, § 157 den 18 november 2015

Kommunfullmäktige, § 133 den 11 juni 2015

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 17 februari 2016 Socialnämndens detaljbudget

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) yrkar att ärendet ska bordläggas.

(16)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 81

Budgetjustering 2016

2016/197 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta:

1. Budgetjustering utförs med 1,3 mkr från centralt anslag till nämnderna avseende driftkonsekvenser av investeringar.

Kommunstyrelsen 0,5 mkr, Kultur- och fritidsnämnden 0,2 mkr, Barn-och utbildningsnämnden 0,1 mkr, Socialnämnden 0,5 mkr.

2. Budgetjustering utförs med 1,6 mkr avseende överföring av ansvar för bemanningsgruppen (1,1 mkr) och vikariatsförmedlingen (0,5 mkr) från socialnämnden och barn- och utbildningsnämndens budget till

kommunstyrelsens budget.

Sammanfattning

Medel för drift av nya investeringar finns budgeterade centralt med totalt 8,0 mkr.

När investeringar är utförda och driftkonsekvens kan beräknas fördelas medel ut till nämnderna för att finansiera verksamhetens kapitalkostnad, hyra samt övrig drift.

Det samlas upp och görs vid något/några tillfällen under året. I förslag till denna budgetjustering fördelas 1,3 mkr ut till nämnderna. Övriga justeringar grundas på beslut som tagits avseende överföring av ansvar för bemanningsgruppen från barn- och utbildningsnämndens budget till kommunstyrelsens budget samt för

vikariatsförmedlingen från socialnämndens budget till kommunstyrelsens budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 13 april 2016 Förslag till ramjustering 2016

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

16

(17)

§ 82

Fråga om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn verksamhetsåret 2015

2016/112 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta ge Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Sammanfattning

Rubricerade samordningsförbund begär in respektive deltagande kommuns beslut om att ge styrelsen för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsrapport har överlämnats.

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet lämnas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 14 april 2016,

Ekonomisk Årsredovisning för verksamhetsåret 2015,

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2015 med bilagor,

Revisionsberättelse med granskningsrapport avseende verksamhetsåret 2015, Protokollsutdrag § 97 från Samordningsförbundets styrelsemöte 2016-02-26, Protokollsutdrag § 112 från Samordningsförbundets styrelsemöte 2016-04-04.

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

(18)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 83

Yttrande i mål om laglighetsprövning angående hyresavtal

2016/101 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kommunchefen har tecknat ett hyreskontrakt för lokal på fastigheten Rönnäng 1:612 (Linhäcklan). Lokalen avses att användas till boende för åtta

ensamkommande flyktingbarn, ett så kallat HVB-hem. Beslutet att ingå avtalet utgör ett delegationsbeslut som anmäldes till kommun-styrelsen 2016-03-10 (KS § 80).

Beslutet har överklagats av Cyril Esbjörnsson m.fl. Förvaltningsrätten har 2016-04- 04 förelagt kommunen att yttra sig i målet.

Beslutsunderlag

Föreläggande den 4 april 2016

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) yrkar att ärendet ska överlämnas till kommunstyrelsen.

18

(19)

§ 84

Remiss avseende delbetänkandet Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden (SOU 2015:91)

2016/110 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta yttra sig enligt bilaga samt översända densamma till Näringsdepartementet.

Sammanfattning

Näringsdepartementet har översänt delbetänkande ”Digitaliseringens transformerande kraft” SOU 2015:91 för yttrande.

Digitaliseringskommissionen har som uppdrag att verka för att Sverige sak vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter som är det it-politiska målet.

Kraften i digitaliseringen som vi redan befinner oss i påverkar näringsliv,

myndigheter, kommuner och landsting, utbildningssystem, intresseorganisationer och fackförbund, men också de enskilda individerna och samhället som helhet.

Kommissionen identifierar utmaningen i att hitta balans mellan säkerhet, integritet och innovation och har i detta delbetänkande presenterat sex strategiska områden med ett antal förslag knutna till vart och ett som anses kunna bidra till det arbete som behöver göras för att lyckas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 12 april 2016

Digitaliseringens transformerande kraft, SOU 2015:91.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

(20)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 85

Månadsuppföljning per mars 2016

2016/14 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Månadsuppföljning per mars månad och prognos på helårsavvikelse presenteras.

Beslutsunderlag

Månadsuppföljning per mars 2016.

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) yrkar att arbetsutskottet ska notera informationen och överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

20

(21)

§ 86

Svar på revisionsrapport: Granskning av intern kontroll i redovisningen 2015

2016/41 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta 1. Svara kommunrevisionen enligt kommentarer i rapporten.

2. Överlämna svaret till kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning

Kommunrevisionen har genomfört granskning av intern kontroll i redovisningen 2015 där ett antal punkter med förbättringspotential påtalas. Tjänstemän på ekonomi- och personalavdelningen har besvarat granskningens synpunkter under Kommunens kommentar i rapporten som bifogas.

Förvaltningen kommer under 2016 arbeta med processerna tillsammans med övriga tre kommuner inför övergång till nytt ekonomi- och personalsystem. Revisionens synpunkter kommer beaktas.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige, § 38 den 25 februari 2016 Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 4 mars 2016

Rapport granskning av intern kontroll i redovisningen 2015.

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

(22)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 87

Svar på revisionsrapport: Granskning av mindre inköp

2016/42 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

1. Svara kommunrevisionen enligt upprättat förslag

2. Överlämna svaret till kommunfullmäktige för kännedom Sammanfattning

EY har på uppdrag av kommunrevisionen gjort granskning av mindre inköp.

Förvaltningen har nu tagit fram ett svar på rapporten.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige, § 39 den 25 februari 2016 Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 7 mars 2016 Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Benny Andersson (S) yrkar bifall till EY:s förslag till åtgärder.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och Inga-Lill Hasts (M) förslag väljs.

22

(23)

§ 88

Angående avsteg från sjöbodsregler gällande tillägg av arrendatorer

2014/329 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår ansökan om avsteg från sjöbodsreglerna i detta fall.

Sammanfattning

Enligt kommunens sjöbodsregler får arrendator föra över sitt arrende till make/maka, samt arvsberättigade barn under pågående arrendetid. Detta under förutsättning att vederbörande är folkbokförd i Tjörns kommun.

I kommunens sjöbodsregler finns ett krav att arrendator av sjöbod ska vara

folkbokförd i kommunen. I samband med att kommunen tecknade nya arrendeavtal 2012 beslutades om ett undantag avseende de arrendatorer som inte uppfyller folkbokföringskravet. Beslutet innebar att berörda arrendatorer beviljades undantag att de fick teckna arrendeavtal även att de inte uppfyllde kravet på

folkbokföringsort. Undantaget gällde endast för nuvarande arrendatorer, därefter inträder kommunens sjöbodsregler.

Sökande har inkommit med en ansökan om tillägg av arrendatorer. Nuvarande arrendator äger fastigheten Klädesholmen 1:74 och aktuell bod ihop med sina två syskon. De anser att det är ett missförstånd att endast en utav dem står som

arrendator. Vidare anför de att det från kommunens sida tidigare förordat att endast skriva en arrendator på avtalet av praktiska skäl. I deras gemensamma ansökan är önskemålet att alla tre syskonen ska stå som arrendatorer för boden. Ingen av dem är folkbokförd i Tjörns kommun och äger inga andra bodar.

Om synnerliga skäl föreligger kan Kommunstyrelsen pröva undantag från reglerna om sjöbodsarrende.

Förvaltningen efterfrågar Kommunstyrelsens arbetsutskotts inställning om det är synnerliga skäl och ärendet därmed ska avgöras av Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 13 april 2016 Ansökan den 7 februari 2016

Ajournering

Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 11:16-11:20

(24)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet

Benny Andersson (S) och Inga-Lill Hast (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska avslå ansökan om avsteg från sjöbodsreglerna i detta fall.

24

(25)

§ 89

Angående avsteg från sjöbodsregler gällande överlåtelse av arrende

2015/539 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja avsteg från sjöbodsreglerna i detta fall.

Sammanfattning

Sökanden önskar dispens för överlåtelse av arrendeavtal till syskonbarn under pågående arrendetid. Enligt kommunens sjöbodsregler får arrendator föra över sitt arrende till make/maka samt arvsberättigade barn under pågående arrendetid.

Om synnerliga skäl föreligger kan Kommunstyrelsen pröva undantag från reglerna om sjöbodsarrende.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 13 april 2016 Ansökan den 28 augusti 2016

Förslag till beslut på sammanträdet

Benny Andersson (S) och Inga-Lill Hast (M) yrkar att kommunstyrelsens

arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen att bevilja avsteg från sjöbodsreglerna i detta fall.

(26)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 90

Antaganade av reviderad Handlingsplan för stärkt och samordnad barn- och ungdomskultur 2016-2020

2015/570 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 1. Anta reviderad Handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och

ungdomskultur 2016–2020.

2. De mål och uppdrag som handlingsplanen innehåller finansieras inom respektive nämnds budgetram utifrån den ramförstärkning som tidigare gjorts.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har år 2010 antagit Handlingsplan för stärkt och samordnad barn- och ungdomskultur. Denna plan har utvärderats och arbetats om till ett förslag till ny reviderad handlingsplan som nu finns framme för beslut.

Tidigare beslut

Socialnämnden, § 54 den 23 mars 2016

Barn- och utbildningsnämnden, § 21 den 17 mars 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 184 den 29 oktober 2015 Kultur- och fritidsnämnden, § 41 den 31 augusti 2015

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 14 april 2016 Tjänsteutlåtande den 14 mars 2016 Tjänsteutlåtande den 7 oktober 2015

Handlingsplan för stärkt och samordnad barn- och ungdomskultur 2016-2020

Röster från ön - en utvärdering av Handlingsplan för stärkt och samordnad barn- och ungdomskultur 2010-2015

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) och Benny Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

26

(27)

§ 91

Beslut enligt 6 kap 1a § KL ang. de kommunala bolagens verksamhet 2015

2016/193 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att

verksamheterna i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB och Tjörns Miljö AB har under 2015 varit förenliga med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap 1a § kommunallagen (1991:900, KL) pröva om de kommunala bolagens verksamhet under föregående kalenderår har varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de

kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska styrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Med det kommunala ändamålet avses vad verksamheten syftar att åstadkomma. De kommunala befogenheter som utgör ramen för verksamheten och tar sikte på vilka kommunalrättsliga principer som gäller för verksamheten.

Det är kommunstyrelsen som avgör hur uppsiktsplikten ska genomföras samt vilka uppgifter och handlingar som ska ligga till grund för beslut enligt 6 kap 1 a § KL.

Av protokoll från styrelsemöten och bolagsstämmor som löpande tillställts kommunstyrelsen, information i samband med bokslutsdialogen, uppgifter från revisionsberättelser samt årsredovisningar, bedömer förvaltningen att verksamheten i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB och Tjörns Miljö AB varit förenliga med de fastställda

kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna under 2015.

Det noteras att Tjörns Miljö AB fusionerades med Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2015-06-22 enligt beslut av Bolagsverket.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 13 april 2016

Årsredovisningar 2015 för Tjörns kommunala Förvaltnings AB, Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB och Tjörns Måltids AB.

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

(28)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92

Godkännande av ersättande medfinansieringsavtal samt ändring av exploateringsavtal hörande till detaljplan Mossholmens marina

2016/199 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. Avtal mellan Trafikverket och Tjörns kommun om medfinansiering och samverkan avseende trafiklösning på väg 720 godkänns enligt upprättat förslag.

2. Ändring av exploateringsavtal mellan Tjörns kommun och HB Rune Johansson & Co enligt upprättat förslag.

3. Avtalen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen och kommunchef Johan Fritz

Sammanfattning

Mellan Tjörns kommun och exploatören till Mossholmens marina, HB Rune Johansson & Co, träffades ett exploateringsavtal 2010 som bland annat reglerar anslutning till väg allmän 720. I exploateringsavtalet hänvisas till ett avtal mellan Tjörns kommun och Trafikverket (TRV) träffas angående anslutning till väg 720.

Sedan avtalet upprättades har det visat sig att åtgärderna i det aktuella fallet inte kräver vägplan samt att TRV tagit fram nya riktlinjer om hur de vill driva liknande ombyggnationer på statliga vägnätet. Som ett led i det önskar TRV teckna ett ersättande medfinansieringsavtal med kommunen.

Med anledning av nytt medfinansieringsavtal mellan kommunen och TRV behöver även exploateringsavtalet ändras i punkten 5.7. Punkten reglerar kommunens

åtagande gentemot TRV samt reglerar att exploatören svarar för samtliga kostnader.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen, § 49 den 25 mars 2010 Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 13 april 2016

Ersättande avtal om medfinansiering och samverkan avseende trafiklösning på väg 720

Nuvarande avtal om medfinansiering och samverkan avseende trafiklösning på väg 720

Ändring av exploateringsavtal

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

28

(29)

§ 93

Markfråga Södra Hamnen

2015/784 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Föreslå kommunstyrelsen att bifalla avsiktsförklaringen.

2. Ge förvaltningen i uppdrag att komma med förslag på hur ändamålsenliga lokaler kan erbjudas Tjörns Segelsällskap (TSS) för det fall att projektet kommer att genomföras.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 februari 2016 (§ 39) att det skulle föras fortsatta diskussioner med entreprenören samt att förvaltningen skulle ta fram ett förslag till letter of intent som skulle presenteras för arbetsutskottet.

Mark- och exploateringschef, Conny Johansson, presenterar nu ett förslag till avsiktsförklaring som är avstämd med, och godkänd av, entreprenören.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 64 den 23 mars 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 39 den 25 februari 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 20 den 28 januari 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 242 den 10 december 2016 Beslutsunderlag

Förslag till avsiktsförklaring Jäv

Bo Bertelsen (M) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.

Ajournering

Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 10:27-10:34 och 10:37-10:55 Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) och Benny Andersson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta:

1. Föreslå kommunstyrelsen att bifalla avsiktsförklaringen.

2. Ge förvaltningen i uppdrag att komma med förslag på hur ändamålsenliga lokaler kan erbjudas TSS för det fall att projektet kommer att genomföras.

(30)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 94

Investeringsuppföljning per 31 mars 2016

2016/13 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Sammanfattning

Investeringsuppföljning per 31 mars presenteras.

Beslutsunderlag

Investeringsuppföljning per 2016-02-29 Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) yrkar att arbetsutskottet ska notera informationen.

30

(31)

§ 95

Ansökan om sponsring av Tjörn Runt 2016

2016/5 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Tjörns kommun sponsrar arrangemanget Tjörn Runt samt Lilla Tjörn Runt 2016 med totalt 100 000:- . Sammanfattning

Stenungsunds Segelsällskap (StSS) arrangerar sedan 1963 tävlingen Tjörn Runt.

StSS helägda aktiebolag Stenungsunds Segelsällskap Arrangemang AB genomför Tjörn Runt och Lilla Tjörn Runt för StSS räkning. Arrangemanget uppfyller de krav kommunen har på sponsorarrangemang. Arrangemangen äger rum 20 augusti 2016.

Tjörn blir Officiell kommunpartner och Team SSS-medlem under året.

Tidigare beslut

Kultur- och fritidsnämndens presidieutskott, § 6 den 21 mars 2016 Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 13 april 2016

Förslag till samarbetsavtal mellan Tjörns kommun och SSS Arrangemang AB Ansökan den 7 januari 2016

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

(32)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 96

Ansökan om sponsring för Sillens dag den 6 juni 2016

2015/719 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bidra med 50 000 kr till Södra Bohuslän Turism AB för att kunna genomför Sillen Dag den 6 juni 2016 på Klädesholmen.

Sammanfattning

Ansökan har inkommit från Södra Bohuslän Turism AB med önskemål om bidrag med 50 000 kronor för att kunna genomföra Sillens Dag 2016.

Tidigare beslut

Kultur- och fritidsnämndens presidieutskott, § 6 den 21 mars 2016 Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 8 januari 2016 Ansökan den 16 november 2015 Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

32

(33)

§ 97

Ansökan om sponsring för Åstol runt Aquathlon 2016

2016/160 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Tjörns kommun sponsrar

arrangemanget Åstol Runt Aquathlon 2016 med totalt 25 000:-. Arrangemangen äger rum 16 juli 2016.

Sammanfattning

Åstols Idrottssällskap ansöker om sponsring för att genomföra Åstol Runt 2016.

Arrangemanget Åstol Runt Aquathlon 2016 uppfyller kommunens krav för sponsring.

Tidigare beslut

Kultur- och fritidsnämnden, § 6 den 21 mars 2016 Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 13 april 2016 Ansökan om sponsring den 16 mars 2016 Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

(34)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 98

Ansökan om sponsring till Västkustens Träbåtsfestival 2016

2016/202 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Tjörns kommun sponsrar

arrangemanget Västkustens Träbåtsfestival med tjänster och funktioner till ett värde av totalt 60 000:-. Arrangemangen äger rum 16-17 juli 2016.

Sammanfattning

Västkustens Träbåtsförening ansöker om sponsring för att genomföra Västkustens Träbåtsfestival 2016.

Arrangemanget Västkustens Träbåtsfestival uppfyller kommunens krav för sponsring.

Tidigare beslut

Kultur- och fritidsnämndens presidieutskott, § 2 den 8 februari 2016 Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 13 april 2016

Ansökan om sponsring den 28 november 2015

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

34

(35)

§ 99

Ansökan om § 37-medel från Länsstyrelsen

2016/182 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

1. Ansöka om § 37-medel hos Länsstyrelsen för projekt kring ökad kapacitet av mottagande av nyanlända.

2. Under förutsättning att medel beviljas, driver kommunen projektet och medfinansierar med egna resurser motsvarande 50 % av kostnad för projektledare i 17 månader.

Barnkonventionen

Barnperspektivet har tagits i beaktande vid utformandet av projektidén.

Sammanfattning

För att säkerställa kvaliteten i samband med ett ökat mottagande av nyanlända finns behov av att bygga upp en långsiktigt hållbar bredd och systematik kring

integrationsarbetet i kommunen. § 37-medel från Länsstyrelsen för ökad

mottagningskapacitet av nyanlända (insatser och samverkan mellan kommun och civilsamhälle och optimerat mottagande för hela kommunen) ligger väl i linje med de insatser som pågår i organisationen och skulle möjliggöra en uppväxling och

intensifiering av arbetet. Ansökan är tänkt att beröra följande:

1. Intern organisation – utveckla en struktur för optimerad verksamhet för hantering av ökat mottagande. Detta innefattar sektorsövergripande arbetssätt och kartläggning av möjligheter till ökad kvalitet och effektivitet.

2. En långsiktigt hållbar samverkan med civilsamhället – att arbeta upp en modell och ett systematiskt och strukturerat arbetssätt för fortsatt arbete utifrån

funktioner som håller över tid och möjligheter till exempelvis IOP-avtal.

3. Insatser i samarbete med civilsamhället kopplat till etableringens olika delar, exempelvis samhällsorientering, praktik och utbildning (riktat mot nyanlända som omfattas av förordningen, kommunmottagna med uppehållstillstånd och ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd) så som uppstartskostnader för gruppaktiviteter, samarrangemang och föreläsningar.

§37-medel söks för en koordinator under projekttiden på 100 % i

17 månader (medfinansieras till 50 % av kommunen) samt aktiviteter inom projektet.

Projektettid är 1 augusti 2016 – 31 december 2017.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 7 april 2016 Ansökningsblankett § 37

(36)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) och Benny Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

36

(37)

§ 100

Markfråga del av Stora Dyrön 1:21, nordhamnen

2015/659 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avyttring av mark i detta område för ny bebyggelse bör föregås av ett detaljplanearbete i enlighet med vad som framkom i planprogrammet.

Sammanfattning

Del av kommunens fastighet Stora Dyrön 1:21 belägen på piren i nordhamnen på Dyrön är föremål för intresse för två av varandra oberoende intressenter. Intressena konkurrerar med varandra.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 18 den 28 januari 2016 Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 21 januari 2016 Arrendeavtal, bilaga 1

Kartskiss, bilaga 2

Ansökan köpa/arrendera mark, bilaga 3 Översiktskarta, bilaga 4

Ajournering

Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 11:28-11:33 Förslag till beslut på sammanträdet

Benny Andersson (S) och Inga-Lill Hast (M) yrkar att kommunstyrelsens

arbetsutskott ska besluta att avyttring av mark i detta område för ny bebyggelse bör föregås av ett detaljplanearbete i enlighet med vad som framkom i planprogrammet.

(38)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 101

Remittering: Äldrestrategier Tjörn 2035

2016/192 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

1. Remittera Äldre 2035 till samtliga nämnder, utskott och bolagsstyrelser i Tjörns kommun samt till Tjörns Kommunala Pensionärsråd och Äldre kan.

2. Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott utses till mottagande och bearbetande instans för inkomna remissyttranden.

3. Svar ska inlämnas till kommunkansliet senast 30 september.

Sammanfattning

Tjörns kommun har tidigare haft en äldreplan som gjordes 2008. Denna nya äldreplan är gjord som ett antal strategier, fem till antalet, som fungerar som grund och kompass för all kommunal verksamhet. Till strategierna ska handlingsplaner tas fram som gör att vi som organisation rör oss närmare strategiernas intention.

Kommunens vision parad med våra nuvarande och kommande förutsättningar ger tillsammans utmaningar som kräver nya lösningar. Såväl internationellt som nationellt är utmaningarna liknande, vi ser en allt äldre befolkning med höga förväntningar om verktyg och stöd för att kunna behålla ett aktivt liv parallellt med en sjunkande andel skattebetalare.

Metoden i framtagandet har varit såväl inläsning av styrdokument, akademisk forskning, aktiv omvärldsbevakning samt samarbete med medborgare, föreningar och anställda i Tjörns kommun.

Strategierna vänder sig till brukare, medborgare, politiker och anställda.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott, § 23 den 20 april 2016 Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 13 april 2016 Förslag till Äldrestrategier 2035 Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta enligt följande:

”Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

1. Remittera Äldre 2035 till samtliga nämnder, utskott och bolagsstyrelser i Tjörns kommun samt till Tjörns Kommunala Pensionärsråd och Äldre kan.

2. Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott utses till mottagande och bearbetande instans för inkomna remissyttranden.

3. Svar ska inlämnas till kommunkansliet senast 30 september.”

38

(39)

§ 102

Rättelse av beslut, Diskussion, färjorna i Tjörns Hamnar

2016/117 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

1. Tjörns Hamnar AB:s förfrågan behandlas i budget 2017.

2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 55 den 23 mars 2016 upphävs.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB (THAB) har inkommit med en offert till kommunen där THAB vill samordna färjeverksamheten för att möjliggöra en investering i en ny färja som klarar nuvarande och framtida krav för transporter.

Arbetsutskottet beslutade på möte den 23 mars 2016 följande:

”Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå

kommunfullmäktige besluta att Tjörns Hamnar AB:s förfrågan behandlas i budget 2017.”

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 55 den 23 mars 206 Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 16 mars 2016

Skrivelse från Tjörns Hamnar AB den 20 januari 2016 Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) yrkar att arbetsutskottet ska rätta sitt beslut till följande:

”Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

1. Tjörns Hamnar AB:s förfrågan behandlas i budget 2017.

2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 55 den 23 mars 2016 upphävs.”

(40)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 103

Initiering av nytt ärende avseende prissättning vid försäljning av kommunens vattenområden

2016/214 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Vid försäljning av vattenområden i Tjörns kommun och dess bolag, skall prissättning ske enligt marknadsvärdesprincipen

2. Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2013-12-12, § 260 Sammanfattning

Bo Bertelsen (M) väcker ärende avseende prissättning vid försäljning av kommunens vattenområden.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bo Bertelsen (M), Inga-Lill Hast (M) och Benny Andersson (S) yrkar att

arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen att föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Vid försäljning av vattenområden i Tjörns kommun och dess bolag, skall prissättning ske enligt marknadsvärdesprincipen.

2. Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2013-12-12, § 260.

40

(41)

§ 104

Effektiviseringsprogram för vatten- och avloppsverksamheten

2016/215 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att frågan ska överlämnas till kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott.

Sammanfattning

Benny Andersson (S) väcker fråga om att avlasta förvaltningen och hyra in en extern konsult för att genomlysa och effektivisera vatten- och avloppsverksamheten.

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) och Jeanette Lagervall (S) yrkar att frågan ska överlämnas till kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott.

(42)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 105

Effektiviseringsprogram för Avfallsverksamheten

2016/216 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att frågan ska överlämnas till kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott.

Sammanfattning

Benny Andersson (S) väcker fråga om att avlasta förvaltningen och hyra in en extern konsult för att genomlysa och effektivisera avfallsverksamheten.

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) och Jeanette Lagervall (S) yrkar att frågan ska överlämnas till kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott.

42

(43)

§ 106

Inhyrning av lokaler

2016/184 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet.

Sammanfattning

Benny Andersson (S) lyfter fråga om inhyrning av lokaler gällande om att ta fram mall och regelverk att använda vid inhyrning.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen, § 100 den 7 april 2016 Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) yrkar ärendet ska bordläggas.

(44)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 107

Relationer till andra kommuner

2016/217 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår ärendet.

Sammanfattning

Benny Andersson (S) väcker fråga om relationer till andra kommuner.

Regelverk/rutin för hur fort kommunen svarar andra kommuner samt hur man behandlar dylika ärenden i media.

Förslag till beslut på sammanträdet

Benny Andersson (S) yrkar att rutin eller regelverk ska tas fram för hur fort Tjörns kommun besvarar förfrågningar från andra kommuner, samt hur man behandlar dylika ärenden i media.

Bo Bertelsen (M) yrkar avslag på Benny Anderssons (S) ärende.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) förslag väljs.

44

(45)

§ 108

2016 års marknadsföringskampanj

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Sammanfattning

Informationschef, Eva-Karin Ohlsson, berättar om årets marknadsföringskampanj.

(46)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 109

Aktualisering av översiktsplan (ÖP)

2015/642 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott notera informationen.

Sammanfattning

Översiktsplanarkitekt, Karin Löfgren, informerar om workshopen som hållits gällande ÖP-arbetet samt går igenom svaren från den regionala remissrundan.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 46 den 25 februari 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 17 den 28 januari 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 243 den 10 december 2015 Kommunstyrelsen, § 248 den 26 november 2015

46

References

Related documents

Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör

Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om

Syftet med planprogrammet var att möjliggöra nya verksamheter, bostäder och äldreboende, utvidga den befintliga småbåtshamnen genom att bygga nya pirar, anlägga nytt havsbad,

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar att anta förslag till sammanträdesdagar för 2018 med tillägg att sammanträdena ska inledas

Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för omgivningen (2 kap 9

Bad-, disk- och tvättvatten samt ovidkommande vatten, som till exempel dräneringsvatten, regnvatten, golvbrunn från garage och vatten från pool eller spolning av

Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn och ungdomar på ett

Lars Carlsson (M) och Jeanette Lagervall (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till