• No results found

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 10: Underskrifter Sekreterare

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 10: Underskrifter Sekreterare"

Copied!
41
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 10:30 – 15.50 Utses att justera Jeanette Lagervall

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2018-05-17

Paragrafer 109-133

Underskrifter Sekreterare _____________________________________________________________

Torbjörn Hall

Ordförande _____________________________________________________________

Lars Carlsson (M)

Justerare _____________________________________________________________

Jeanette Lagervall

ANSLAG/ BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott Sammanträdesdatum 2018-05-09

Anslaget sätts upp 2018-05-18 Anslaget tas ner 2018-06-11

Protokollets förvaring Kommunhuset i Skärhamn

Underskrift ____________________________________________________________

Torbjörn Hall Utdragsbestyrkande

(2)

Beslutande Lars Carlsson (M) Peter Andersson (L) Jeanette Lagervall (S) Robert Johansson (M)

Jörgen Myrberg (KD) §§ 109-131

Anders Helling (MP) tjänstgör för Jörgen Myrberg (KD) §§ 132-133 Rikard Larsson tjänstgör för Claes Jansson (S) §§ 109-131

Leif Göbel (S)

Övriga närvarande Anders Helling (MP) §§ 109-131 Åsa Jönsson, planchef

Johan Nilsson, kommunsekreterare Urban Nilsson, byggchef

Åsa Runesson, projektledare §§ 110-112

Tobias Dahlgren, trafikingenjör § 131 Karin Löfgren, översiktsplanarkitekt § 114 Kristina Stenström, planarkitekt §§ 114-115 Lars-Erik Feuk, bygglovhandläggare §§ 116-119 Matilda Källareholm, bygglovhandläggare §§ 116-119

Anders Möller, VA-chef §§ 120-128

(3)

§ 109

Fastställande av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott fastställer dagordningen med följande ändring.

Tillägg:

- Information: Sprängning grundet Kalvesund.

Utgår:

- Information: Stråketgruppen.

Ändring:

- Punkten Sektorchefen informerar läggs sist.

- Punkten Starttillstånd scentak läggs näst sist.

(4)

§110

Svar på remiss: Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken

2018/163 Beslut

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott noterar informationen

Sammanfattning

Åsa Runesson informerar om pågående arbete med remiss om Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken.

(5)

§111

Svar på remiss: Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor

2018/164 Beslut

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott noterar informationen

Sammanfattning

Åsa Runesson informerar om pågående arbete med remiss om strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor.

(6)

§112

Remissbrev avstämning trafikförsörjningsprogram

2018/162 Beslut

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott noterar informationen.

Sammanfattning

Åsa Runesson informerar om pågående arbete med remiss om trafikförsörjningsprogram.

(7)

§113

Bordlagt ärende: Beslut om uppsägning av planavtal för Dunkavlemyren

2016/606 Beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag.

Barnkonventionen

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-12-14 att uppdra

kommunstyrelsens förvaltning att inleda marktilldelningsprocess där man bjuder in fler aktörer/parter att delta. Detta innebär att pågående detaljplanavtal med Tjörns Bostads AB (TBAB) måste avslutas. Planarbetet föreslås fortsätta så som tänkt men då med ny motpart mark- och exploateringsavdelningen. Fakturerat belopp ska återbetalas till TBAB.

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott den 11 april 2018 att bordlägga ärendet.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 85 den 11 april 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 244 den 14 december 2017.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 4 april 2018, Detaljplanavtal daterat 2010-05-24.

Ajournering

Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 11.03-11.10.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lars Carlsson (M) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag.

Jeanette Lagervall (S) och Robert Johansson (M) tillstyrker Lars Carlssons förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot eget förslag och finner att utskottet beslutat enligt eget förslag.

(8)

Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

(9)

§114

Svar på remiss: Stenungsunds kommuns översiktsplan

2018/126 Beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att yttra sig i enlighet med bifogat remissvar ”Remissvar Tjörn samråd Stenungsunds ÖP”.

Barnkonventionen

Utifrån Tjörns kommuns barnchecklista görs bedömningen att beslutet inte får negativa konsekvenser för barn.

Sammanfattning

Tjörns kommun har tagit del av samrådsförslag till ny översiktsplan för

Stenungsund. Planförslaget anger bland annat bebyggelseutveckling koncentrerad till befintliga tätorter, i anslutning till regional infrastruktur. Utsnitt ur

sammanfattning av förslaget i samrådshandlingen:

”Planförslagets huvudstrategi är att utveckla kommunen genom ett starkt samband mellan bebyggelseutveckling och förstärkt transportinfrastruktur. Till

huvudstrategin hör ett antal delstrategier. Syftet med delstrategierna är att skapa en varierad och allsidig bebyggelseutveckling, ett varierat näringsliv, en förstärkt transportinfrastruktur, en ökad färskvattenkapacitet, en säkerställd god

status/kvalitet i kustvatten, sjöar och vattendrag samt ett utvecklat friluftsliv och möjlighet till en aktiv livsstil.”

För Översiktskarta från ÖP Del 1 Förslag, se sidan 4 i tjänsteutlåtande.

Tjörn kommuns synpunkter redogörs utifrån dels regionalt och mellankommunalt perspektiv, och dels samrådsförslagets huvudstrategi och del-strategier. Slutligen lämnas några redaktionella kommentarer.

Tjörns kommuns synpunkter:

 Lokalisering av nytt resecentrum avspeglar inte regionalt nytto- och hållbarhetsperspektiv för växande delregional befolkning och näringsliv.

Efterfrågar resonemang kring hur föreslagen utveckling påverkar vardagslivet för grannkommunernas befolkning och näringsliv som är beroende av Stenungsund som delregional kollektivtrafiknod.

 Förtydligad anknytning till pågående mellankommunal kustplanering efterfrågas. Under kommande planeringsskeden är fördjupad samver-kan kring gemensamma kust- och havsområden önskvärt.

 KUSTO-kommunernas (Kungälv, Uddevalla, Stenungsund, Tjörn och Orust) samverkan kring infrastrukturplanering i Bohusstråket bör nämnas i

(10)

översiktsplanen.

 Utvecklad mellankommunal samverkan inom miljöområdet respektive vatten- och avloppsplanering är önskvärt.

 Resonemang kring beteendepåverkande åtgärder för minskat bilresandet och ökad andel hållbara resor efterfrågas. Dessa resonemang är särskilt

intressanta utifrån förslagen inskränkning av parkeringsmöjligheterna i centrala Stenungsund.

 Resonemang efterfrågas kring klimatanpassning gällande skyddsåtgärder, riskhantering och skademinimering, såväl lokalt som regionalt och för såväl befintliga som planerade riskområden.

 Ser positivt på huvudstrategi som främjar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet vad gäller bland annat bostadsförsörjning, tillgång till service, resurseffektiva och hållbara transporter samt god hushållning med naturresurser som produktiv skogs- och jordbruksmark.

 Ser positivt på delstrategi med inriktning mot rikt och varierat nä-ringsliv, som kan bidra till attraktiva möjligheter även i grannkommunerna avseende stärkt lokal arbetsmarknad, minskat behov av långa pendlingsresor och därmed minskad belastning på ansträngd regional infrastruktur.

 Frågande till planerad externhandel gällande konsekvenser för

centrumhandel samt trafikbelastning och val av färdmedel vid inköpsresor.

Efterfrågar bakomliggande resonemang kring delregional konkurrens inom handelssektorn, samt gör reflektionen att ökande e-handel snarare motiverar nya logistikcentra än nya handelsplatser.

 Ser positivt på att Stenungsund avser att tydliggöra satsningen på

besöksnäring som näringsgren. Föreslår komplettering med beskrivning av pågående regional samverkan inom turism och besöksnäring.

 Delar uppfattningen att behov finns av genomarbetade skyddszoner i samtliga väderstreck kring den kemiska industrin, som förutsättning för att grannkommunerna ska kunna förhålla sig till riskerna. Efterfrågar

klarläggande av riskbilden kring ankrade fartyg utanför industriområdet.

 Ser positivt på att infrastrukturfrågor av regional och mellankommunal betydelse ges stort utrymme. Noterar dock att konkretiserade för-slag främst kretsar kring vägprojekt, vilket får bilresande och vägtrafik att framstå som högre prioriterat än vad som i övrigt signaleras i planens inriktning mot hållbar utveckling.

 Efterfrågar att få ta del av den ”trafikplan för tätorten Stenungsund” som enligt samrådshandlingen ska tas fram.

 Efterfrågar beskrivning av konsekvensanalys och ställningstaganden i frågan om lokalisering och genomförande av dubbelspårutbyggnad på Södra

Bohusbanan, gärna med referens till VGR:s dokument ”Mål-bild 2035” och

”Västtågsutredningen”.

 Föreslår komplettering med samlad beskrivning av de brister längs väg 160 inom Stenungsunds kommun som föranleder en åtgärdsvalsstudie (ÅVS), och som skulle kunna kräva framtida trafikåtgärder.

 Delar uppfattningen att möjligheten att utveckla färjetrafik i regionen bör undersökas i samverkan mellan grannkommunerna. Efterfrågar att få ta del

(11)

av framtida resultat av föreslagen utredning av båtförbindelse från Stora Askerön till Stenungsund.

 Understryker Stora Högas betydelse för Tjörnborna för omstigning från bil till tåg, samt behovet av ytterligare utbyggnad av attraktiva och trygga pendelparkeringar i Stora Höga.

 Efterfrågar att få ta del av eventuella bakomliggande resonemang kring alternativa strategier för säkrad färskvattenförsörjning, t.ex.

avsaltningsanläggning.

 Ser positivt på att god vattenförvaltning lyfts som delstrategi, och delar uppfattningen om att VA-sanering i kustnära bebyggelse och skydd av grunda havsområden är mycket angeläget.

 Efterfrågar tydliga resonemang och utvecklad text kring att Stenungsunds vattenförekomster löper särskild risk för kemisk belastning från den petrokemiska industrin.

 Ser positivt på föreslagen inriktning mot utvecklat frislutsliv och aktiv livsstil. Gör reflektion kring utvecklad infrastruktur avseende genom-tänkt skyltning av vandrings- och cykelleder, planer för kontinuerlig och

långsiktigt hållbar skötsel av dessa, samt anpassning av friluftslivet för olika funktionsvariationer.

 Ser positivt på inriktning mot att inte exploatera obebyggda delar av kustområdena för att bibehålla en attraktiv kustzon med hög tillgänglighet för friluftslivet.

 Delar uppfattningen att utveckling av olika typer av kustleder vore positivt, och efterfrågar mellankommunal samverkan kring detta.

För redaktionella kommentarer, se ”Remissvar Tjörn samråd Stenungsunds ÖP”.

Samverkan

Remissvaret är utarbetat i samverkan mellan tjänstemän inom kommunens sektor samhällsbyggnad (planavdelning, miljöavdelning, VA-avdelning, trafikavdelning), kommunledningskontor (säkerhet, beredskap, näringsliv), kultur- och

fritidsförvaltning samt barn- och utbildningsförvaltning.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 2018-03-20

Remissvar Tjörn samråd Stenungsunds ÖP Förslag till beslut på sammanträdet

Robert Johansson (M) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

(12)

§115

Planprioritering maj 2018

2018/106 Beslut

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar att

1. Prioriteringsordning sker enligt bifogat underlag ”Planprioritering maj 2018”

2. Lämna planbesked till nyinkommen planansökan för Häggvall 3:43 med prioriteringsordning 1.

Barnkonventionen

Planansökningar bedöms inte påverka barn- och ungdomsplan 2013-2023.

Sammanfattning

Planansökan för Häggvall 3:43: Ansökan inkom 2018-02-28 och är en privat ansökan gällande prövning av bostäder.

Planansökan går i linje med ÖP 13 och i linje med Tätortstudien för Höviksnäs.

Planavdelning anser att detaljplanen skulle kunna göras med standardförfarande, om inte förutsättningarna för planarbetet ändras.

Planansökan för Häggvall 3:43 ges prioriteringsordning 1.

Se bilagda planansökningar och bedömningschecklistor. Av checklistan framgår de kriterier utifrån vilka bedömningar av ansökningarna gjorts.

Tidigare beslut

Beslut om planprioriteringar gjordes senast KMSU 2018-03-14, § 59.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 2018-04-25 Planprioriteringar:

1. Sammanställning ”Prioriterade planansökningar” Översikt maj 2018 Planansökan Häggvall 3:43

2. Planansökan

3. Planbesked checklista

Förslag till beslut på sammanträdet

Robert Johansson (M) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

(13)

§116

Rösselvik 1:14, Tjörns kommun - Ansökan om förhandsbesked för bostadshus, steg II

2018/0186 Beslut

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar att 1. Positivt förhandsbesked meddelas för lokalisering av bostadshus.

2. Byggnaden bör ges traditionell volym med ljusmålade (helst vita) träfasader och tak beläggas med matta röda takpannor.

3. Vattentäkten ska utföras, så att bostadshuset försörjs med vatten av tillräcklig mängd och kvalitet. Krav på redovisning ska tas upp i kontrollplanen och ska ske innan slutbesked kan skrivas ut.

4. Ansökan om bygglov ska inlämnas till Kommunstyrelsens miljö- och

samhällsbyggnadsutskott inom två år räknat från det att förhands-beskedet vunnit laga kraft.

5. Byggnadsarbeten får inte påbörjas utan gällande bygglov och startbesked.

Sammanfattning

Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av bostadshus utanför detaljplan.

Ärendet har efter delbeslut utretts vidare. Erinringar har inkommit. Det föreslås nu meddelas positivt förhandsbesked.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott gjorde enligt § 65/2018-03- 14 följande bedömning:

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott gör en annan bedömning än plan- och byggavdelningen. Efter besiktning bedömer utskott att aktuell lokalisering är lämplig för vidare prövning

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 2018-04-30 Ansökningshandlingar

Planförutsättningar

Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R (område med endast generella bestämmelser).

Ärendebeskrivning

Det noteras, att fastighetsbildning tidigare har genomförts.

Sökanden har i ansökan daterad 2018-02-03 närmare redovisat skälen bakom ansökan. Enligt ansökan behövs bostadshuset för permanentboende.

(14)

I enlighet med Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskotts delbeslut har ansökan prövats vidare med utredning och remisser. I delbeslutet har föreslagen lokalisering bedömts uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny bebyggelse utan krav på detaljplan.

Bohusläns museum har enligt yttrande daterat 2018-04-11 inget att erinra.

Naturskyddsföreningen har inkommit med erinran daterad 2018-04-20.

Miljöavdelningen har enligt yttrande daterat 2018-04-25 inget att erinra, under förutsättning att dricksvattenförsörjningen går att ordna.

Av utredning daterad 2018-01-18 från Bengt Jonssons Brunnsborrning AB framgår, att nytt bostadshus kan lokaliseras på platsen med tillgång till hushållsvatten av tillräcklig mängd och kvalitet samt utan påverkan på kringliggande befintliga brunnar. Därmed konstateras, att bostadshus ur VA-synpunkt kan lokaliseras till platsen.

I bygglovsfasen ska redovisas, att utförande av vattentäkten uppfyller kraven på vatten av tillräcklig mängd och kvalitet. Sådant intyg kommer att krävas inom ramen för byggprocessen i kontrollplanen innan slutbesked kan skrivas ut. Det kan

exempelvis bli fråga om djupare borrning, annan position av borrhål eller installation av visst filter. Att det finns möjlighet att erhålla vatten av tillräcklig mängd och kvalitet har redan utretts.

Godkännande föreligger från berörda grannar.

Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål, som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov (2 kap 2 § plan- och bygglagen).

Bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämplig med hänsyn till bland annat hälsa och säkerhet, möjligheter att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering och samhällsservice samt risken för olyckor, översvämning och erosion. Lokaliseringen ska också vara lämplig med hänsyn till energiförsörjning och energihushållning (2 kap 5 § plan- och bygglagen).

Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan (2 kap 6 § plan- och bygglagen).

Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för

omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).

Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen).

Tjörns gällande översiktsplan ÖP 13 antogs den 16 maj 2013.

(15)

Översiktsplanen redovisar kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är vägledande för handläggning av bland annat förhandsbesked och bygglov.

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut Vatten och avlopp går att lösas genom enskild anläggning.

Föreslaget bostadshus bedöms vara anpassat till landskapsbild och omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.

Föreslaget bostadshus bedöms utgöra en naturlig komplettering till befintlig bebyggelse.

Föreslaget bostadshus bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.

Aktuell plats bedöms lämplig att ta i anspråk för bebyggelse.

Föreslagen lokalisering bedöms vara i överensstämmelse med översiktsplanens riktlinjer.

Kraven i 2 kap 2, 5, 6 och 9 §§ samt 4 kap 2 § plan- och bygglagen bedöms uppfyllas.

Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för meddelande av positivt förhandsbesked bedöms uppfyllas.

Positivt förhandsbesked föreslås meddelas.

Förslag till beslut på sammanträdet

Robert Johansson (M), Leif Göbel (S) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till

(16)

§117

Halsbäck 1:46, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för bostadshus

2017/1644 Beslut

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar att 1. Bygglov beviljas.

2. Som kontrollansvarig godkänns .

3. Tekniskt samråd skall hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd ska bokas hos plan- och byggavdelningen.

4. Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.

5. Byggnaden får inte tas i bruk förrän slutbesked meddelats.

Sammanfattning

Ärendet avser bygglov för bostadshus utanför detaljplan. Positivt förhandsbesked har tidigare meddelats. Bygglov föreslås beviljas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 2018-04-24 Ansökningshandlingar

Planförutsättningar

Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R6, område med stora naturvärden.

Aktuellt område är utpekat som riksintresse för naturvård och friluftsliv.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser uppförande av bostadshus på 102 m2

Positivt förhandsbesked har tidigare meddelats enligt § 292/2015-12-09. I

förhandsbeskedet har föreslagen lokalisering prövats och bedömts uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny bebyggelse utan krav på detaljplan.

Ansökan om bygglov har inkommit inom förhandsbeskedets tidsfrist.

Det är nu fråga om prövning av bostadshusets utformning och exakta placering.

Fastighetsbildning har genomförts av Lantmäteriet 2017-01-27.

Som underlag för tidigare prövning av förhandsbeskedet utfördes utredning av Ing Gunnar Jonsson AB. Av den utredningen framgick, att nytt bostadshus kan

lokaliseras på platsen med tillgång till hushållsvatten av tillräcklig mängd och kvalitet samt utan påverkan på kringliggande befintliga brunnar.

(17)

I bygglovsfasen ska redovisas, att utförandet av vattentäkten uppfyller kraven på vatten av tillräcklig mängd och kvalitet. Sådant intyg kommer att krävas inom ramen för byggprocessen i kontrollplanen innan slutbesked kan skrivas ut. Det kan

exempelvis bli fråga om djupare borrning, annan position av borrhål eller installation av visst filter. Att det finns möjlighet att erhålla vatten av tillräcklig mängd och kvalitet har redan utretts.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Ägare till fastigheten har inkommit med erinringar daterade 2018-02- 09 och 2018-03-30.

Inkomna erinringar omfattar i huvudsak följande punkter:

 Förhandsbeskedets giltighet

 Känslig kulturmiljö

 Byggnadens placering

Sökande har i skrivelse daterad 2018-04-09 kommenterat inkomna erinringar.

Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan (2 kap 6 § plan- och bygglagen).

Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för

omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).

Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen).

En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 § plan- och bygglagen).

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut

Synpunkter från granne, , angående förhandsbeskedets giltighet då ägare saknar skälen som fanns i förhandsbeskedet:

Som framgår av ordalydelsen av 9 kap 17§ PBL, avser prövningen av ett förhandsbesked om den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Det innebär att det senare vid prövning av en efterföljande bygglovsprövning saknar betydelse om det har skett ett ägarbyte. Eftersom ansökan om bygglov i nu aktuellt ärende kom in till kommunen inom två år från det att förhandsbeskedet vann laga kraft och ansökan om lov avser uppförande av bostadshus, så är förhandsbeskedet således alltjämt gällande.

Vad gäller synpunkter om anpassning i känslig kulturmiljö, så har frågan om byggnads placering redan avgjorts i gällande förhandsbesked. Den nu redovisade placeringen överensstämmer väl med förhandsbeskedet. Den föreslagna byggnaden är

(18)

ett hus med förhöjt väggliv i bohuslänsk stil bedöms passa väl in i den känsliga kulturmiljön i Halsbäck.

Föreslaget bostadshus kan med stöd av tidigare meddelat förhandsbesked prövas direkt i bygglov utan krav på detaljplan.

Föreslaget bostadshus bedöms vara till omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.

Föreslaget bostadshus bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och materialverkan.

Föreslaget bostadshus bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.

Föreslaget bostadshus bedöms vara i överensstämmelse med riktlinjerna i den översiktliga planeringen.

Kraven i 2 kap 6 och 9 §§, 4 kap 2 § samt 8 kap 1 § plan- och bygglagen bedöms uppfyllas.

Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för beviljande av bygglov utanför detaljplan bedöms uppfyllas.

Bygglov föreslås beviljas.

Förslag till beslut på sammanträdet

Robert Johansson (M) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut

Beslutet skickas till

(19)

§118

Lind 1:12, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för bostadshus, garage och gäststuga

2018/0087 Beslut

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar att 1. Bygglov beviljas.

2. Som kontrollansvarig godkänns .

3. Tekniskt samråd skall hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd ska bokas hos plan- och byggavdelningen.

4. Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.

Sammanfattning

Ärendet avser rivning av befintliga byggnader samt bygglov för uppförande av bostadshus, garage samt gäststuga utanför detaljplan. Bygglov föreslås beviljas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 2018-04-27 Ansökningshandlingar

Planförutsättningar

Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat med R (område med endast generella bestämmelser).

Aktuellt område är i kommunens kulturmiljöprogram utpekat som särskilt värdefullt ur kulturmiljösynpunkt.

Aktuellt område omfattas av landskapsbildskydd.

Aktuellt område är utpekat som riksintresse för friluftsliv.

Ärendebeskrivning

Ärendet avser uppförande av bostadshus med byggnadsarea på 88,1 m2, garage på 78,3 m2 samt gäststuga på 24,9 m2.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Någon erinran har inte inkommit.

Miljöavdelningen har meddelat tillstånd för ny avloppsavloppsanläggning.

Länsstyrelsen har meddelat tillstånd enligt föreskrifterna för Hakenäsets landskapsbildskydd.

Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på

(20)

platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas.

Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och bygglagen).

Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för

omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).

Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen).

En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 § plan- och bygglagen).

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut

Föreslagen bebyggelse bedöms kunna prövas direkt i bygglov utan krav på detaljplan.

Omgivande bebyggelsemiljö bedöms ha stora värden ur kulturmiljösynpunkt.

Föreslagen bebyggelse bedöms vara anpassad till omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.

Föreslagen bebyggelse bedöms uppfylla kravet på god form-, färg och materialverkan.

Föreslagen bebyggelse bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.

Föreslagen bebyggelse bedöms vara i överensstämmelse med riktlinjerna i den översiktliga planeringen.

Kraven i 2 kap 6 och 9 §§, 4 kap 2 § samt 8 kap 1 § plan- och bygglagen bedöms uppfyllas.

Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för beviljande av bygglov utanför detaljplan bedöms uppfyllas.

Bygglov föreslås beviljas.

Förslag till beslut på sammanträdet

Jeanette Lagervall (S) och Robert Johansson (M) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till

.

(21)

§119

Aröd 7:1, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för sjöbod

2016/1169 Beslut

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott återremitterar ärendet till förvaltningen i syfte att utreda byggnadens placering i förhållande till intilliggande fastighetsgränser. Om byggnadens placering avviker från gällande detaljplan ska samtycke inhämtas från sakägaren.

Sammanfattning

Ärendet avser rivning av befintlig byggnad och bygglov för förråd/sjöbod inom detaljplan. Ansökan stämmer med detaljplanen. Bygglov föreslås

beviljas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 2018-04-26 Ansökningshandlingar

Ajournering

Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 12.29-13.09 Förslag till beslut på sammanträdet

Lars Carlsson (M) yrkar på att kommunstyrelsens miljö- och

samhällsbyggnadsutskott ärendet till förvaltningen i syfte att utreda byggnadens placering i förhållande till intilliggande fastighetsgränser. Om byggnadens placering avviker från gällande detaljplan ska samtycke inhämtas från sakägaren.

Beslutsgång

Ordförande frågar utskottet om ärendet ska avgöras i dag eller om det ska

återremitteras i enlighet med eget yrkande och finner att utskottet bifallit förslag om återremiss.

(22)

§120

Sundsby 2:15, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för ändrad användning

2018/0329 Beslut

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar att 1. Bygglov beviljas.

2. Startbesked meddelas härmed.

3. Innan slutbesked meddelas ska brandskyddsdokumentation redovisas.

Sammanfattning

Ärendet avser bygglov för ändrad användning i resterande del av ekonomibyggnad till bostad utanför detaljplan. Bygglov föreslås beviljas.

Planförutsättningar

Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser ändrad användning i resterande del av ekonomibyggnad till bostadshus med en byggnadsarea på 43 m2.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Följande erinringar har inkommit:

 Erinran daterad 2018-04-10 från ägare till

 Erinran daterad 2018-04-11 från ägare till

Inkomna erinringar omfattar i huvudsak följande punkter:

 tidigare användningssätt

 placering av ramp

Sökande har i skrivelse daterad 2018-04-17 kommenterat inkomna erinringar.

 Någon ny utbyggnad har inte utförts.

 Den nu aktuella delen av byggnaden används idag som förråd och det är inte tänkt att denna del av byggnaden ska användas på annat sätt. Förråden ska endast byggnadstekniskt tillhöra befintlig bostadsdel så att hela byggnaden utgör en och samma brandcell.

Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas.

(23)

Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och bygglagen).

Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för

omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).

Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen).

En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 § plan- och bygglagen).

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut

Nu aktuellt ärende omfattar ändrad användning till bostad i del av byggnaden, tidigare har bygglov beviljats för ändrad användning till bostad i befintlig del av byggnaden.

Den ramp/trappa som framförs synpunkter om är en icke bygglovspliktig åtgärd som inte är föremål för prövning i nu aktuellt ärende.

Synpunkter framförda i tidigare ärende får anses vara kommenterade och besvarade i samband med handläggning och beslut om bygglov i då aktuellt ärende.

Föreslagen ändring bedöms kunna prövas direkt i bygglov utan krav på detaljplan.

Föreslagen bostad bedöms vara anpassad till det egna huset och omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.

Föreslagen bostad bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.

Föreslagen ändrad användning bedöms vara i överensstämmelse med riktlinjerna i den översiktliga planeringen.

Kraven i 2 kap 2, 5, 6 och 9 §§, 4 kap 2 § samt 8 kap 1 § plan- och bygglagen bedöms uppfyllas.

Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för beviljande av bygglov utanför detaljplan bedöms uppfyllas.

Bygglov föreslås beviljas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 2018-04-26 Ansökningshandlingar

Förslag till beslut på sammanträdet

Robert Johansson (M) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till

(24)
(25)

§121

Tjörns kommun - Fråga om påbörjat byggande (betongplatta)

2018/0060 Beslut

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar att

1. Fastighetsägarna uppmanas att senast 2018-07-31 inkomma med ansökan om bygglov för komplementbyggnad.

Sammanfattning

Klagomål inkom till plan- och byggavdelningen via telefon 2018-01-08 angående

påbörjad byggnation på .

Vid besiktning konstateras att det inom fastigheten har gjutits en betonggrund om knappt 50m².

Fastighetsägarna anser att det är fråga om en s k komplementbyggnad som enligt kommunens riktlinjer kan uppföras utan krav på bygglov.

Plan- och byggavdelningen bedömer att det rör sig om en bygglovspliktig åtgärd.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutade enligt §§296 och 297/2015-12-09 att avslå ansökan om förhandsbesked för bostadshus i anslutning till eller på den nu aktuella platsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2018-05-08

Skrivelse från fastighetsägarna daterad 2018-02-04 Planförutsättningar

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat R1, område för framtida bostadsbebyggelse i tätortsstudien.

Ärendebeskrivning

Klagomål inkom per telefon 2018-01-08 till plan- och byggavdelningen angående en

påbörjad byggnation på .

Vid besiktning 2018-01-10 kan konstateras att det inom fastigheten har gjutits en betonggrund om knappt 50m².

Fastighetsägarna har i brev daterat 2018-02-04 redovisat en förklaring till omständigheterna kring nu aktuellt ärende. Av redovisningen framgår att

fastighetsägarna anser att det är fråga om en s k komplementbyggnad som enligt kommunens riktlinjer kan uppföras utan krav på bygglov.

(26)

Det noteras att kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott tidigare beslutat enligt §§296 och 297/2015-12-09 att avslå ansökan om förhandsbesked för bostadshus i anslutning till eller på den nu aktuella platsen.

Tjörns kommun har via kommunfullmäktige fattat beslut om riktlinjer för en- och tvåbostadshus utanför detaljplan och samlad bebyggelse/sammanhållen bebyggelse.

Av riktlinjerna framgår följande:

- Komplementbyggnader får uppföras i omedelbar närhet till befintligt en- eller tvåbostadshus.

- Egen fastighet får inte bildas kring komplementbyggnader uppförda utifrån dessa riktlinjer utan särskild lämplighetsprövning.

- Högst två komplementbyggnader om sammanlagt 50 m² byggnadsarea.

- Taknockshöjden på dessa får inte överstiga 5,0 meter.

Bebyggelse ska placeras, utformas och färgsättas på ett acceptabelt sätt även om det inte krävs bygglov. Den ska också anpassas till landskap, terräng och omgivande bebyggelse. Den får inte häller medföra fara eller betydande olägenhet för omgivningen.

På Boverkets hemsida kan man läsa följande:

Hur långt ifrån bostadshuset får komplementbyggnaden placeras

Byggnaden måste uppföras i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. Det framgår inte uttryckligen av lag eller förarbeten hur begreppet "omedelbar närhet"

ska tolkas. Det finns dock två vägledande rättsfall som handlar om friggebodar. I ett äldre rättsfall ansågs placering 75 m från bostadshuset vara för långt för att kunna ses som omedelbar närhet och i ett senare rättsfall ansågs 31,2 m vara för långt.

Placeringen får inte innebära att bostadshusets hemfridzon utökas eller att allemansrätten inskränks. En bedömning ska göras i varje enskilt fall.

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut

I nu aktuellt ärende är det horisontella avståndet mellan befintligt bostadshus och den gjutna betongplattan, ca 25m, men aktuell placering bedöms som avskild från

befintligt bostadshus på grund av sitt höga läge.

Plan- och byggavdelningen gör bedömningen att aktuell placering inte utgör en komplettering till befintligt bostadshus utan är placerat utanför det som är att betrakta som hemfridszon. Platsen ska därmed också vara allemansrättsligt tillgänglig.

Plan- och byggavdelningen gör också bedömningen att om en byggnad placeras på den gjutna betonggrunden innebär detta att det då är fråga om en bygglovspliktig åtgärd.

Fastighetsägarna föreslås uppmanas att ansöka om bygglov för aktuell komplementbyggnad.

(27)

Förslag till beslut på sammanträdet

Robert Johansson (M) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut med tillägget att de senaste 2018-07-31 inkomma med ansökan.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om utskottet kan bifalla förvaltnings förslag till beslut och finner att utskottet beslutat så. Ordföranden frågar om utskottet även kan bifalla Robert Johanssons tilläggsyrkande och finner utskottet beslutat så.

Beslutet skickas till

(28)

§122

Habborsby 2:54, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för småbåtshamn (flytande bryggor)

2017/0884 Beslut

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar att 1. Bygglov beviljas.

2. Startbesked meddelas.

3. Tjörns Hamnar AB med org.nr 556215-6033 åläggs att söka tillstånd för småbåtshamnen i enlighet med 11 kap. MB.

Sammanfattning

Ärendet avser bygglov för småbåtshamn inom detaljplan. Ansökan stämmer med detaljplanen. Bygglov föreslås beviljas.

Tidigare beslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 125/2005-04-18.

Tillfälligt bygglov för småbåtshamn gällande tom 2006-05-30.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 147/2006-06-12.

Tillfälligt bygglov för småbåtshamn gällande tom 2007-10-15.

Permanent bygglov för uppförande av lyft- och sjösättningskaj.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskottets beslut § 312/2007-11-26.

Ärendet överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden utan eget ställningstagande.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 254/2007-12-10.

Tillfälligt bygglov för småbåtshamn gällande tom 2009-12-31.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 197/2010-10-04.

Krav på omarbetning och komplettering.

2010-11-10 inkom reviderade bygglovshandlingar, gällande byggnader på land samt flytande brygganläggning. Ansökan delas upp i två separata ansökningar.

Ansökan 2011-05-16 om tidsbegränsat bygglov för brygganläggning.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 175/2011-05-18.

Tidsbegränsat bygglov för flytande brygganläggning (småbåtshamn) gällande tom 2013-05-31.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 175/2011-05-18 överklagades.

Länsstyrelsen avskrev 2013-03-07 ärendet från vidare handläggning.

(29)

Det tidsbegränsade lovet vinner laga kraft först 3 veckor efter länsstyrelsens beslut.

Detta innebär en giltighetstid till 2015-03-31.

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskotts (KMSU) beslut

§ 108/2018-04-11.

KMSU beslutade att delegera till KMSU´s presidie att bevilja bygglov när erforderliga handlingar föreligger.

Planförutsättningar

För aktuellt område gäller detaljplan Södra delen av Tången (P 85/2) samt detaljplan för Wallhamn 3:2 m.fl. (1661). I båda dessa gällande detaljplaner är aktuellt område betecknad Th. Det innebär, att området enligt detaljplanen får användas för

hamnändamål/småbåtshamn.

Ärendebeskrivning

Permanent bygglov för hamnanläggning (servicebyggnader samt flytande bryggor) söks 2017-06-16.

Ärendet har därefter delats upp i två separata ärenden, ett för byggnader på land, samt nu aktuellt ärende för småbåtshamn (flytande bryggor).

Miljöavdelningen har yttrat sig angående ansökan. Miljöavdelningen bedömer att småbåtshamnen är en vattenverksamhet som omfattas av 11 kap. 3 § punkt 1 MB.

Miljöavdelningen bedömer vidare att adekvata tillstånd utifrån 11 kap. MB saknas och att detta ska införskaffas. Det är därför rimligt att beslutet om bygglov och startbesked förenas med ett åläggande om att Tjörns Hamnar AB söker de tillstånd som krävs.

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut Småbåtshamnen (flytande bryggor) bedöms planenlig.

Kraven i 9 kap 31 § plan- och bygglagen (PBL) bedöms uppfyllas.

Bygglov föreslås beviljas.

Startbesked föreslås meddelas.

Tjörns Hamnar AB med org.nr 556215-6033 föreslås åläggas att söka tillstånd för småbåtshamnen i enlighet med 11 kap. MB.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 2018-04-20 Ansökningshandlingar

Ajournering

Ajournering begärs och mötet ajourneras kl.13:54-14:02

(30)

Förslag till beslut på sammanträdet

Robert Johansson (M), Jeanette Lagervall (S), Peter Andersson (L) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till

Tjörns Hamnar AB, Vallhamn, 471 99 Vallhamn

(31)

§123

Utökning verksamhetsområde Höviksnäs

2018/160 Beslut

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott föreslår att

kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att antaga verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten på fastighet Häggvall 2:29 och Häggvall 2:30.

Barnkonventionen

Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.

Sammanfattning

I enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska det ge-nom fastighetsbeteckning och karta tydligt framgå vilka fastigheter som innefattas i kommunens verksamhetsområde för allmän VA-anläggning.

Häggvall 2:29 och Häggvall 2:30 är två pågående nybyggnationer som ansökt om kommunalt VA. De blivande fastigheterna ligger precis intill befintligt VO.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 2018-03-28 Bilaga 1 – Översiktskarta

Bilaga 2 – Fastighetsförteckning Förslag till beslut på sammanträdet

Jeanette Lagervall (S) och Robert Johansson (M) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till

Sektorchef SB, avdelningschef VA

(32)

§124

Utökning av verksamhetsområde Ällingseröd - Björholmsvägen

2011/545 Beslut

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott föreslår att

kommunstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar att antaga verksamhetsområde för vatten och spill på fastighet Kolleröd 1:57.

Barnkonventionen

Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.

Sammanfattning

I enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska det genom fastighetsbeteckning och karta tydligt framgå vilka fastigheter som innefattas i kommunens verksamhetsområde för allmän VA-anläggning.

Kolleröd 1:57 har ansökt om kommunalt VA. Fastigheten ligger precis intill befintligt VO och befintlig VS-ledning korsar redan fastigheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 2018-03-28 Bilaga 1 – Översiktskarta

Bilaga 2 – Fastighetsförteckning Förslag till beslut på sammanträdet

Robert Johansson (M) och Jeanette Lagervall (S) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till

Sektorchef SB, avdelningschef VA

(33)

§125

Information: Önskad våtmarksanläggning i Kållekärr

Beslut

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott noterar informationen.

Sammanfattning

VA-chef Anders Möller informerar om önskemål om att tillskapa en våtmarksanläggning i Kållekärr.

(34)

§126

Information: VA-ekonomi

Beslut

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott noterar informationen.

Sammanfattning

VA-chef Anders Möller informerar om ekonomisk prognos för 2018 inom VA- området.

(35)

§127

Information: Skyfallsutredningen

Beslut

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott noterar informationen.

Sammanfattning

VA-chef Anders Men pågående skyfallsutredning.

(36)

§128

Information: VA-utbyggnad Utäng

Beslut

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott noterar informationen.

Sammanfattning

VA-chef Anders Möller informerar om planerad VA-utbyggnad i Utäng.

(37)

§129

Anmälan av delegeringsbeslut

2018/18 Beslut

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott godkänner de redovisade delegeringsbesluten.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott har överlåtit sin

beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott

Redovisningen innebär inte att Kommunstyrelsens miljö- och

samhällsbyggnadsutskott får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott fritt att återkalla lämnad delegation.

Vid dagens sammanträde föreligger redovisning för följande beslut

Från plan- och byggavdelning anmäls delegationsbeslut enligt: BD §§ 208 – 315 Från miljöavdelningen anmäls delegationsbeslut enligt: MD §§ 111 – 150 Från VA-avdelningen anmäls delegationsbeslut Ledningsrätt Stockevik 1:77,

§9/2018.

Från staben anmäls delegationsbeslut Personuppgiftsbiträdesavtal Renova Miljö AB,

§3/2018.

(38)

§130

Meddelanden

2018/20 Beslut

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott noterar informationen.

Plan- och byggavdelningen Länsstyrelsen 2018-04-12 Saken

Överklagande av beslut om positivt förhandsbesked för bostadshus på fastigheten Mällby 1:12, Tjörns kommun.

Beslut

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Länsstyrelsen 2018-04-19 Saken

Överklagande av beslut om bygglov för förråds- och lagerbyggnad på fastigheten Koholmen 1:207, Tjörns kommun.

Beslut

Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet i den del det avser bygglov och avslår ansökan om bygglov.

(39)

§131

Starttillstånd scentak

2018/213 Beslut

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott beslutar 1. Godkänner begäran om starttillstånd för tillskapning av scentak.

2. Finansiering villkoras av att kultur- och fritidsnämnden svarar för löpande driften av scenområdet och att ansökan om bygglov först inkommer

Barnkonventionen

Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.

Sammanfattning

Det finns en stor önskan från evenemangsarrangörer, musiker och teatergrupper att ha tillgång till en utomhusscen i Skärhamn. Att färdigställa den nuvarande

bryggscenen med ett flexibelt tak kan denna brukas även under sämre väderförhållanden.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 2018-05-02 Förslag till beslut på sammanträdet

Jeanette Lagervall (S), Jörgen Myrberg (KD) och Peter Andersson (L) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Robert Johansson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg

”Finansiering villkoras av att kultur- och fritidsnämnden svarar för löpande driften av scenområdet och att ansökan om bygglov först inkommer.”

Beslutsgång

Ordföranden frågar om utskottet kan bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Därefter frågar ordföranden om utskottet kan bifall Robert Johanssons tilläggsyrkande. Han finner att utskottet bifaller båda förslagen.

Beslutet skickas till Kultur- och fritidsnämnden Förvaltningschef kultur och fritid Trafikingenjör

(40)

§132

Sektorchefen informerar

Beslut

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott noterar informationen.

Sammanfattning

Sektorchef Marie-Louise Bergqvist informerar övergripande om sektorns verksamheter.

(41)

§133

Information: Sprängning grundet Kalvesund

Beslut

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott noterar informationen.

Sammanfattning

Leif Göbel (S) har ställt en fråga om status i arbetet med sprängning av grundet vid Kalvesund.

Lars Carlsson (M) besvarar frågan. Sprängning planeras till hösten.

References

Related documents

Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om

Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om

Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om

Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om

Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om

Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om

Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om

Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om