• No results found

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl Underskrifter Sekreterare Ann Gustavsson. Göran Andersson (S)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl Underskrifter Sekreterare Ann Gustavsson. Göran Andersson (S)"

Copied!
86
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Utses att justera Göran Andersson (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2014-06-02 kl 10.00 Paragrafer 136 – 137, 139 - 176

Underskrifter Sekreterare ____________________________________________________________

Ann Gustavsson

Ordförande ____________________________________________________________

Björn Möller (M)

Justerare ____________________________________________________________

Göran Andersson (S)

ANSLAG/ BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2014-05-20 Anslaget sätts upp 2014-06-03 Anslaget tas ner 2014-06-25 Protokollets förvaring Kommunhuset

Underskrift

_______________________________________________________________

Ann Gustavsson

(2)

Beslutande Björn Möller (M), ordförande Inga Olsson (C) 1 v ordf

Thomas Jakobsson (-) ers för Håkan Bergstam (M) Niklas Emilsson (FP) ers för Mikael Andersson (M) Louise Marklund (M)

Elisabeth Hansson (FP) Jäv § 169

Thomas Collberg (S) ers för Elisabeth Hansson (FP) § 169 Hans Kristensson (FP) tom § 160 kl 16.40

Lars Carlsson (KA) ers för Hans Kristensson (FP) from § 161 kl 16.40 Kurt Berndtsson (C) ers för Morgan Bråse (SB) Jäv § 160

Lars Carlsson (KA) ers för Kurt Berndtsson (C) § 160 Claes Jansson (S) 2 v ordf

Kent Jansson (S) Göran Andersson (S)

Björn Sporrong (S) ers för Jan Berndtsson (S) Peter Johansson (MP)

Övriga närvarande Thomas Collberg (S) Ej § 169 Lars Carlsson (KA) Ej §§160-175

Föredragande Erik Wallberg, Gärde Wesslau advokatbyrå Johan Utternäs, Gärde Wesslau advokatbyrå

Tjänstemän Kristina Christiansson, förvaltningschef Erik Wahlbro, ekonom

Ann Gustavsson, sekreterare Lina Johansson, miljöchef

Naida Granov, miljö- och hälsoskyddsinspektör Maria Ågren, plan- och byggchef

Tinna Harling, planarkitekt

Lars-Erik Feuk, bygglovshandläggare Urban Nilsson, bygglovshandlägare Sofia Wejde, bygglovshandläggare Pascal Karlsson, teknisk chef Sten-Ove Dahllöf, projektledare Tova Andersson, avfallsingenjör

(3)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2014-05-20

Paragrafer 138

Underskrifter Sekreterare ____________________________________________________________

Ann Gustavsson

Ordförande ____________________________________________________________

Björn Möller (M)

Justerare ____________________________________________________________

Göran Andersson (S)

ANSLAG/ BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2014-05-20 Anslaget sätts upp 2014-05-21 Anslaget tas ner 2014-06-12 Protokollets förvaring Kommunhuset

Underskrift

_______________________________________________________________

Ann Gustavsson Utdragsbestyrkande

(4)

Beslutande Björn Möller (M), ordförande Inga Olsson (C) 1 v ordf

Thomas Jakobsson (-) ers för Håkan Bergstam (M) Niklas Emilsson (FP) ers för Mikael Andersson (M) Louise Marklund (M)

Elisabeth Hansson (FP) Jäv § 169

Thomas Collberg (S) ers för Elisabeth Hansson (FP) § 169 Hans Kristensson (FP) tom § 160 kl 16.40

Lars Carlsson (KA) ers för Hans Kristensson (FP) from § 161 kl 16.40 Kurt Berndtsson (C) ers för Morgan Bråse (SB) Jäv § 160

Lars Carlsson (KA) ers för Kurt Berndtsson (C) § 160 Claes Jansson (S) 2 v ordf

Kent Jansson (S) Göran Andersson (S)

Björn Sporrong (S) ers för Jan Berndtsson (S) Peter Johansson (MP)

Övriga närvarande Thomas Collberg (S) Ej § 169 Lars Carlsson (KA) Ej §§160-175

Föredragande Erik Wallberg, Gärde Wesslau advokatbyrå Johan Utternäs, Gärde Wesslau advokatbyrå

Tjänstemän Kristina Christiansson, förvaltningschef Erik Wahlbro, ekonom

Ann Gustavsson, sekreterare Lina Johansson, miljöchef

Naida Granov, miljö- och hälsoskyddsinspektör Maria Ågren, plan- och byggchef

Tinna Harling, planarkitekt

Lars-Erik Feuk, bygglovshandläggare Urban Nilsson, bygglovshandlägare Sofia Wejde, bygglovshandläggare Pascal Karlsson, teknisk chef Sten-Ove Dahllöf, projektledare Tova Andersson, avfallsingenjör

(5)

Fastställande av dagordning

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Fastställa dagordningen med följande ändringar:

11. Detaljplan Malaga utgår.

22. Förhandsbesked Toröd 1:19 (A) utgår.

23. Förhandsbesked Toröd 1:19 (B) utgår.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden går igenom dagordningen.

(6)

§ 137

Delårsbokslut per 2014-04-30

Dnr 2014/95

Samhällsbyggnadsnämndens beslut Delårsbokslut per 2014-04-30 godkänns.

Sammanfattning

Förvaltningschef Kristina Christiansson och ekonom Erik Wahlbro redogör för delårsbokslut per 2014-04-30 för samhällsbyggnadsnämndens godkännande.

(7)

Organisationsförslag samhällsbyggnadsnämnden

Dnr 2014/91

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden avger remissvar enligt följande:

En del av uppdragen hos kommunstyrelsen och hos samhällsbyggnadsnämnden överlappar varandra och innebär, vilket beskrivs i förslaget, att styrning och gränssnitt mot medborgarna inte är optimal.

 Med ett KSAU ökas den politiska delaktigheten och med beslutanderätt och protokollföring tydliggörs de politiska ställningstaganden. Detta gäller oaktat diskussionen kring samhällsbyggnadsnämndens organisation och är därför giltigt för samtliga nämnder och bör införas parallellt.

 De ärenden som behandlas i kommunstyrelsen bör beslutas där. Det gäller VA- och planfrågor.

 För myndighetsfrågor föreslås en fristående nämnd som behandlar bl a miljö- och byggfrågor.”

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation

Oppositionen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning

Kommunledningen har inkommit med begäran om remissvar avseende organisationsförslag för samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsens

presidieutskott beslutade 2014-04-24, § 51, att notera att uppdraget är utfört och remittera förlaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteutlåtande daterat 2014-04-23.

Protokollsutdrag KSPU 2014-04-24.

Remiss daterad 2014-05-07.

Yrkande

Claes Jansson (S) och oppositionen yrkar enligt tidigare framfört organisationsförslag.

Majoriteten yrkar enligt följande:

”En del av uppdragen hos kommunstyrelsen och hos samhällsbyggnadsnämnden överlappar varandra och innebär, vilket beskrivs i förslaget, att styrning och gränssnitt mot medborgarna inte är optimal.

 Med ett KSAU ökas den politiska delaktigheten och med beslutanderätt och protokollföring tydliggörs de politiska ställningstaganden. Detta gäller oaktat diskussionen kring samhällsbyggnadsnämndens organisation och är därför giltigt

(8)

Forts § 138

 De ärenden som behandlas i kommunstyrelsen bör beslutas där. Det gäller VA- och planfrågor.

 För myndighetsfrågor föreslås en fristående nämnd som behandlar bl a miljö- och byggfrågor.”

Proposition

Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt majoritetens yrkande.

(9)

Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser att en sådan här viktigt fråga skulle vara ute på partiremiss innan beslut.

Beslut är tidigare fattat i KS att TMAB skall föras över till Samhällsbyggnadsnämnden. Dessa beslut verkar därför ej genomtänkta och det saknas arbetsmiljökonsekvensbeskrivning som skall finnas innan beslut fattas.

Socialdemokraternas förslag till,

Politisk organisation 1 januari 2015 till 31 december 2018 Principer:

Socialdemokraterna vill ha fler politiker inte färre

Uppdragen skall vara greppbara för fritidspolitiker

Det skall vara tydligt för kommuninnevånarna vilken nämnd som hanterar vilken fråga!

Socialdemokraterna vill ha en plattare förvaltningsorganisation med färre chefsled

Socialdemokraterna föreslår att till Kommunsstyrelsen knyts nya utskott som ges tydliga uppdrag:

Personal

Ekonomi

Räddning

Ev. Näringsliv

Socialdemokraterna föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden splittras upp i 3 nya nämnder:

1, Miljö- och kretsloppsnämnd som ansvarsområde,

Myndighetsfrågor miljö, Agenda 21, naturvård, avfallshantering/återvinning, strandstädning, regionalt samarbete

2, Plan- och byggnadsnämnd, som ansvarsområde, Plan- och byggfrågor , ÖP, regionalt plansamarbete, GIS

3, Kommunikations- och infrastrukturnämnd som ansvarsområde,

Kollektivtrafik (bussar, färjor, närtrafik, skolskjutsar, färdtjänst), regionalt samarbete & samordning STO och GR, IT utveckling, båtleder och vägar, GC-vägar, P-frågor, trafiksäkerhet, trafiknämnd, vatten- och avlopp

Socialdemokraterna föreslår att de kommunala bolagen ses över och följande förändringar genomförs:

1. Tjörns Miljö AB läggs ner och personalen övergår i förvaltningen.

2. Tjörns Måltids AB läggs ner och personalen övergår i förvaltningen.

3. Ett nytt ”Tjörns Kraft AB” startas för att hantera energiproduktion.

4. Tillsätt utredning om hur kommunen bäst hanterar de interkommunala bolagen typ SOLTAK, SBV m.m.

Nämnderna och utskottens storlek behöver inte vara lika stora som idag dvs 13 + 9 utan man kan tänka sig olika storlekar ex. 7 + 7 i vissa nämnder.

Claes Jansson (S), Göran Andersson (S), Björn Sporrong (S), Kent Jansson (S), Thomas Collberg (S), Peter Johansson (MP)

(10)

§ 139

Motion om avgiftsfria seniorkort

Dnr 2013/73

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till avgiftsfria seniorkort under förutsättning att de gäller från 70 år.

Sammanfattning

En motion är inlämnad av Azar Hedemalm (MP) och Benny Halldin (S) med yrkande om att kommunfullmäktige beslutar

 att alla som har fyllt 65 år får ett gratis seniorkort, som gäller hela dygnet

 att det införs på en prövotid på 2 år

 att denna åtgärd utvärderas efter 1,5 år efter införandet av seniorkort.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-11-13 att ge förvaltningen i uppdrag att översända en formell förfrågan till Västtrafik om en kalkyl för seniorkort 65 + för hela trafikdygnet inom kommunen.

Västtrafik har 2013-12-09 inkommit till kommunledningen med kalkyl för fria resor med seniorer inom Tjörns kommun. Kalkylen består av två delar; en

administrationskostnad och dels ett pris per kort exklusive moms.

Tidigare beslut

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2013-11-13, § 304.

Beslutsunderlag

Kalkyl från Västtrafik för fria resor för seniorer inom Tjörns kommun.

Tjänsteutlåtande

Tjänsteutlåtande daterat 2014-05-09.

Yrkande

Inga Olsson (C) och majoriteten yrkar att man är positiv till avgiftsfria seniorkort, men att det ska gälla från 70 år.

Claes Jansson (S) och oppositionen yrkar att man stödjer förslaget i enlighet med motionen.

Proposition

Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att nämnden beslutat enligt Inga Olsson (C) och majoritetens yrkande.

Reservation

(11)

PM – Juridisk utredning angående va-projektet Skärhamn - Stockevik

Dnr 2009/473

Samhällsbyggnadsnämndens beslut Informationen noteras.

Sammanfattning

Advokatbyrån Gärde Wesslau har den 4 april 2014 upprättat en PM avseende VA- projektet Skärhamn-Stockevik. Advokatbyrån bedömer att frågan om eventuellt juridiskt ansvar inte bör drivas vidare rättsligt.

Advokaterna Erik Wallberg och Johan Utternäs från Gärde Wesslau advokatbyrå redogör närmare för utredningen och deras PM.

Advokaterna bedömer att man inte kunnat göra på något annat vis med rådande markförhållanden i området.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-08 att återremittera ärendet till KSPU för fortsatt utredning/klarläggande.

Exp

Kommunledningen

(12)

§ 141

PM – Granskning av va-investeringar

Dnr 2013/241

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Förvaltningen redovisar till nämnden varannan månad hur de har arbetat med att förbättra styrning och kontroll över investeringsverksamheten enligt

rekommendationerna i rapporten.

2. Ernst & Youngs granskning av VA-investeringarna noteras.

Sammanfattning

Ernst & Young har på uppdrag av kommunchefen granskat investeringsprojekt där större avvikelser mellan investeringsbelopp enligt starttillstånd och redovisat utfall föreligger. Granskningen utmynnade i ett antal rekommendationer kring vad som behöver åtgärdas för att stärka den interna styrningen och kontrollen av pågående investeringsprojekt.

Förvaltningschef Kristina Christiansson och avdelningschef Pascal Karlsson redogör närmare för de nya rutinerna kring va-investeringar.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen presidieutskott beslutade 2013-10-24, § 42.

Tjänsteutlåtande

Tjänsteutlåtande daterat 2013-05-11.

Exp

Kommunledningen

(13)

Granskning av service och bemötande

Dnr 2014/94

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Förvaltningen ska beakta bedömningen i rapporten och kontinuerligt återrapportera till nämnden.

2. Ernst & Youngs granskning av service och bemötande noteras.

Sammanfattning

Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning av kommunens arbete med service och bemötande.

Syftet har varit att granska om kommunstyrelsen och nämnderna hanterar arbetet med service och bemötande ändamålsenligt, dvs i enlighet med aktuell lagstiftning och antagna mål och riktlinjer.

Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunrevisionen daterad 2014-04-13.

Revisionsrapport från Ernst & Young om granskning av service och bemötande daterad 2014-04-07.

Tjänsteutlåtande

Tjänsteutlåtande daterat 2014-05-11.

Exp

Kommunrevisionen

(14)

§ 143

Information från förvaltningen

Samhällsbyggnadsnämndens beslut Informationen noteras.

Sammanfattning

Förvaltningschef Kristina Christiansson informerar om förvaltningens pågående verksamheter.

Ordförande Björn Möller informerar om presidiedagarna för plan- och byggnämnder som hölls i Stockholm:

Effektivare plan- och byggprocess togs upp, förslag är bl a att utöka

delegationsordningen för tjänstemännen för att minska handläggningstiderna.

Ett förtydligande gällande ansvarsfrågan i jävssituationer togs också upp där nämnden är ansvarig och fattar beslut.

Den genomförda medarbetarenkäten kommer att redovisas på junimötet.

Inför sommaren är det mycket ärenden i förvaltningen som ska hinna bli avslutade.

(15)

Beslut om fortsatt sanering av oljan från oljepåslaget 2011 på Tjörn

Dnr 2014/0594

Samhällsbyggnadsnämnden beslut

Vidare saneringsinsatser ska utföras för att säkerställa allmänna intressen ur ett miljöperspektiv i enlighet med miljöavdelningens bedömning och

prioriteringsordning. Ytterligare beslut om sanering avgörs och finansieras av kommunstyrelsen.

Ärendet

Den 15 september 2011 drabbades Tjörns kommuns västkust av ett mycket stort oljepåslag orsakat av ett utsläpp från en båtkollision utanför Danmarks västkust.

Den 14 oktober 2011 avslutades räddningstjänst eftersom det inte innebar någon risk för spridning av olja till havs. Saneringsarbetet påbörjades därefter för att få bort oljan från stränderna. Tjörns kommun tog på sig saneringsarbetet.

Saneringsarbetet pågick i två faser från 20 oktober 2011 till 11 november 2012 samt 3 juni 2013 till 6 september 2013. Under räddningsfasen togs 822,5 ton olja upp ur havet (520 ton ren olja). Under saneringsfas 1 togs 170 ton oljeskräp och 130 ton olja och under saneringsfas 2 togs 90 ton oljeskräp och 10 ton olja upp från stränderna.

Under en period från 19 augusti till 6 september 2013 fick Hav- och

Vattenmyndighetens Oljejour i uppdrag av miljöavdelningen, Tjörns kommun att utföra en inventering i syfte att bedöma om kvarvarande olja medförde någon risk för miljön. Den 21 november 2013 fick miljöavdelningen Oljejourens

inventeringsrapport för granskning. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna Strandinventeringsrapporten och att skicka med ett antal noteringar till Oljejouren den 11 december 2013. Miljöavdelningen mottog den slutliga

inventeringsrapporten den 23 februari 2014.

Oljejouren rekommenderar fortsatt sanering i följande områden:

Högst prioritet på grund av risk att lös olja kan sekundärkontaminera opåverkade områden är Norra Härön sektor 1, Långholmen, Gunnersviken.

Andra prioritet på grund av att oljelager riskerar att sekundärkontaminera genom blödning eller skimmer är Ursprungsviken sektor 1, 3 och 5, Kaurö sektor 5, 6 och 7, Skaboholmen sektor 7 och 8.

Tredje prioritet på grund av större blödande oljefläckar som bör skrapas tunnare eftersom de kan trampas runt och sekundärkontaminera är Toftön sektor 2 och Björholmen sektor 3, 4, 5 och 8.

(16)

Forts § 144

Lägst prioritet men där saneringsinsatser bör vidtas av större oljefläckar som kan skrapas tunnare eftersom de kan trampas runt och sekundärkontaminera är

Jungfruviken sektor 1, 5 och 6, Limhallsviken sektor 2 och 4, Räbbeviken sektor 1 och 7 samt Tjörnekalv sektor 1.

Miljöavdelningen har inhämtat kommentarer från Tjörns naturskyddsförening angående den olja som finns kvar på Tjörns klippor. ”I kombination med alla andra faktorer som negativt påverkar fågelbestånden är oljan givetvis ett problem. Utöver tobisgrisslan, som är en av Tjörns ansvarsarter, kan säkert arter som strandskata, större strandpipare, skärsnäppa (övervintrar i Tjörns skärgård) och skärpiplärka, alla arter som födosöker i strandzonen där oljerester finns kvar, påverkas negativt".

Miljöavdelningens synpunkter och bedömningar

Miljöavdelningen var på plats den 28 mars samt 5 maj 2014 för att göra en slutlig bedömning av eventuell fortsatt sanering av oljan. Miljöavdelningens bedömning utifrån aktuell tillsyn är viktigt eftersom det kan ha skett en naturlig återhämtning av oljan på en del platser.

Områdena som Oljejouren rekommenderar ytterligare sanering av är skyddade som Naturreservat, Natura 2000-områden, fågelskyddsområden, har ett riksintresse för både naturvården samt friluftslivet enligt Miljöbalken. Vidare är områdena enligt ovan mycket välbesökta under semestertider och hyser ett högt rekreationsvärde såväl för kommuninvånare som hos turister.

Miljöavdelningen bedömer med avseende på de inhämtade kommentarerna från Tjörns naturskyddsförening, natur- och friluftsvärdet samt Oljejourens

rekommendationer att vidare sanering ska ske i områden där oljan riskerar att kontaminera opåverkade platser.

Saneringsinsatserna ska utföras enlig nedanstående prioritering i enlighet med Oljejourens rekommendationer:

1. Högst prioritet

Norra Härön Sektor 1, oljemängden är relativt stor med avseende på områdets yta. Punktinsatser krävs. Hög risk finns för blödning. Saneringsinsatser krävs även på en begränsad yta på Långholmen samt på fläckvis utspridda områden i Gunnersviken.

2. Andra prioritet

Insatser krävs på större ytor i Ursprungsviken sektor 5 samt Skaboholmen sektor 7 och 8. Punktinsatser krävs i Ursprungsviken sektor 1 och 3. Miljöavdelningen noterade inte någon oljepöl på Kaurö sektor 5, vilket troligtvis medfört att någon form av naturlig nedbrytning har skett med tanke på Kaurös utsatta läge med kraftig vind- vatten och solexponering. Miljöavdelningen bedömer att Kaurö

(17)

3. Tredje prioritet

Toftön sektor 2 samt i Björholmen sektor 3, 4, 5 och 8 kan några punktinsatser behöva utföras.

4. Lägst prioritet

Insatser krävs på större ytor i Jungfruviken sektor 1, 5 och 6. I Räbbeviken sektor 1 finns enbart en obetydlig mängd olja vilket medför att området högst troligt kan lämnas för fortsatt sanering. Däremot finns det större oljefläckar som kan skrapas tunnare i Räbbeviken sektor 5. I Limhallsviken sektor 2 och 4 ska små

punktinsatser utföras. Oljekontaminerat vrakgods finns i sektor 1 på Tjörnekalv som ska avlägsnas.

Oljejouren har även skrivit i inventeringsrapporten att Klädesholmens badplats kräver små punktinsatser vilket miljöavdelningen är ense om.

Saneringsmetoden får inte innebära någon större påverkan på naturen än om oljan skulle ligga kvar på stränderna. Metoderna för fortsatt sanering ska därmed redovisas till miljöavdelningen, Tjörns kommun före fortsatta saneringsinsatser påbörjas.

Miljöavdelningen rekommenderar att fortsatta saneringsinsatser ska påbörjas snarast möjligt för att undvika att opåverkade områden blir kontaminerade på grund av blödning/skimmer eller att folk eller djur trampar runt oljan samt för att vädret ska vara så optimalt som möjligt.

Det är av stor vikt att vid ytterligare saneringsinsatser samtidigt göra en okulär besiktning av de drabbade områdena för att inte riskera att olja blöder fram mellan stenar under varmare väderförhållanden.

Finansiering av saneringsinsatsen ska sökas hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) eftersom kommunen enligt Lagen om skydd mot olyckor har rätt till ersättning av staten för kostnader för sanering. Den drabbade kommunen ansvarar för saneringsarbetet enligt praxis med hänsyn till miljön eftersom

ansvarsförhållandena ingår i en juridisk process som tar långt till att fastställa.

Ur en socioekonomisk synvinkel kan det eventuellt finnas behov av att ytterligare sanera vidare mer än vad som rekommenderas i detta beslut men den bedömningen kan inte miljöavdelningen utföra med gällande lagstiftning. Det ställningstagandet bör hanteras högre upp inom organisationen.

Exp.

Kommunstyrelsen

(18)

§ 145

Information från miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsnämndens beslut Informationen noteras.

Sammanfattning

Miljöchef Lina Johansson informerar om miljöavdelningens pågående verksamheter.

Havs- och vattenmyndigheten (HAV) har beslutat att ge Länsstyrelsen 600.000,- i bidrag för åtgärder inom fjordsystemet mellan Tjörn och Orust. Miljöavdelningen bevakar att åtgärder kommer att vidtas bland annat inom 8 fjordar-projektet.

En fastighetsägare har överklagat kommunens beslut om förbud av utsläpp av avloppsvatten, mark- och miljödomstolen avslog kommunens beslut. Beslut som är tydligt formulerat om vad hög skyddsnivå innebär, kommer i samarbete med HAV att utföras för att hålla i rättslig instans.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Naida Granov informerar om SMID-projektet, där kemikalieinspektionen bjudit in samtliga kommuner i Sverige att inspektera

smyckeförsäljningen i butiker som säljer smycken. Bly, kadmium och nickel har kontrollerats. EU-värden styr hur höga halter smyckena får innehålla. Tillsynsavgift har tagits ut för kontrollerna. 4 klädbutiker har besökts på Tjörn.

(19)

Detaljplan för Toftenäs 1:15, 1:17, samt del av 1:32 och Tubberöd 1:488, Malagaområdet, Tjörns kommun.

Beslut om att godkänna utställningsutlåtande II för detaljplanen för Malaga samt att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen

Dnr 2008/168

Samhällsbyggnadsnämndens beslut Ärendet utgår.

(20)

§ 147

Basteröd 1:35

Ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshus

Dnr 2012/1648

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

1 Positivt förhandsbesked meddelas för lokalisering av bostadshus.

2 Byggnaden ges traditionell volym med träfasad och tak i dova kulörer.

3 Som föreskrift meddelas att bostadshuset ska anslutas till kommunalt VA.

4 Ansökan om bygglov ska inlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden inom två år räknat från det att förhandsbeskedet vunnit laga kraft.

5 Civilrättsligt förlikningsavtal har inte utgjort beslutsunderlag.

Planförutsättningar

Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan (ÖP03) redovisat som övrigt område på rekommendationskartan och område med primär betydelse för naturvård och kulturmiljövård.

Tidigare behandling

Samhällsbyggnadsnämnden gjorde enligt § 8/2013-01-29 följande bedömning:

Då tomten har avstyckats för bostadsändamål med stöd av tidigare positivt förhandsbesked bedöms det finnas skäl att medge undantag från kravet på detaljplan. Ärendet föreslås därför prövas vidare.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 8/2013-01-29 följande:

1 Ärendet ska prövas vidare

2 Avloppsfrågan ska prövas av miljöavdelningen

3 Möjlighet att förse bostadshuset med vatten av tillräcklig mängd och kvalitet ska redovisas/utredas

4 Ärendet remitteras till berörda grannar/fastighetsägare, länsmuseet och ev.

andra berörda instanser

5 Följande information lämnas i ärendet:

 Detta beslut är endast ett delbeslut där ytterligare beslutsunderlag inhämtas

 I den fortsatta prövningen avgörs om positivt förhandsbesked ska meddelas eller om ansökan ska avslås.

 Om det inte inkommer erinringar mot ansökan sker den fortsatta prövningen på delegation till förvaltningen.

(21)

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 80/2013-04-17 följande:

1. Positivt förhandsbesked meddelas för lokalisering av bostadshus 2. Fastigheten ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

3. Byggnaden bör ges traditionell volym med träfasader och tak i dova kulörer.

4. Ansökan om bygglov ska inlämnas till samhällsbyggnadsnämnden inom två år, dock senast 2015-04-17.

5. Byggnadsarbeten får inte påbörjas utan gällande bygglov.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 299/2013-11-13 att avstyrka bifall till besvären.

Ärendebeskrivning

Aktuell plats är belägen inom riksintresse för naturvård och kulturmiljövård.

Under en begränsad tidsperiod ungefärligen från 2004 fram till 2011 rådde brist på tomtmark inom eller i anslutning till tätorterna. Miljö- och bygg-nämnden och Kommunfullmäktige beslutade hösten 2004, att byggandet på landsbygden kunde ökas, så länge bristen på tomtmark kvarstod.

Prövning av förhandsbesked utgår från 2011 åter strikt från översiktsplanens riktlinjer.

Ursprungligen meddelades enligt AU § 112/2008-04-28 förhandsbesked för uppförande av 3 stycken bostadshus inom fastigheten Basteröd 1:33. Detta förhandsbesked meddelades under den tidsperiod Miljö- och byggnämnden och Kommunfullmäktige särskilt beslutat, att byggandet på landsbygden skulle ökas.

Därefter skedde med stöd av meddelat förhandsbesked 3 stycken

fastighetsbildningar, nämligen Basteröd 1:35, Basteröd 1:36 och Basteröd 1:37.

Fastighetsbildningarna registrerades 2008-11-04.

Ny ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshus inom fastigheten Basteröd 1:35 inkom inom giltighetstiden för förhandsbeskedet meddelat 2008- 04-28. Efter prövning meddelades positivt förhandsbesked enligt BD §

449/2010-12-06.

Även detta förhandsbesked meddelades under tidsperioden med utökat byggande på landsbygden. Dessutom hade fastighetsbildning för bostadsändamål nyligen genomförts.

Bygglov beviljades sedan enligt § BD 224/2011-06-20 för uppförande av bostadshus inom fastigheten Basteröd 1:37. Detta bostadshus är nu uppfört.

(22)

Forts § 147

Ytterligare ny ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshus inom fastigheten Basteröd 1:35 inkom. Denna ansökan inkom inom giltighetstiden för förhandsbesked meddelat 2010-12-06. Efter prövning meddelades positivt förhandsbesked enligt § 80/2013-04-17.

Detta förhandsbesked meddelades under den tid prövningen av förhandsbesked åter strikt utgår från översiktsplanens riktlinjer. I aktuellt ärende finns dock en historik med två meddelade förhandsbesked och en aktuell fastighetsbildning. I prövningen bedömdes ansökan uppfylla plan- och bygglagens krav.

Meddelat förhandsbesked överklagades av ägare till fastigheten Basteröd 1:2.

Länsstyrelsen förelade 2013-11-01 Samhällsbyggnadsnämnden att yttra sig över överklagandet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt

§ 299/2013-11-13 att avstyrka bifall till besvären.

Länsstyrelsen beslutade 2013-12-16 att upphäva det överklagade beslutet och lämnade ärendet åter till nämnden för ny handläggning. Länsstyrelsen bedömde att beslutet motiverats otillräckligt mot bakgrund av att ärendena inom

fastigheten Basteröd 1:2 och fastigheterna Basteröd 1:35/1:36 bedömts olika.

Ovan har redovisats grunderna för meddelade positiva förhandsbesked inom fastigheten Basteröd 1:33 och därefter inom de avstyckade fastigheterna Basteröd 1:35, 1:36 och 1:37.

Ansökan om förhandsbesked för uppförande av 4 st bostadshus (separata ärenden) inom fastigheten Basteröd 1:2 har avslagits av presidieutskottet enligt § 14-17/2011-06-08 samt av samhällsbyggnadsnämnden enligt § 236- 239/2011-08-31. Avslagen har överklagats. Överklagan har avslagits av överprövande instanser.

Det noteras också att ägaren till fastigheten Basteröd 1:2 av arbetsutskottet enligt § 227/2010-06-07 meddelats positivt förhandsbesked för uppförande av ett bostadshus. Bygglov har beviljats enligt BD § 299/2012-08-21.

Samhällsbyggnadsnämnden har nu att på nytt pröva ansökan om förhandsbesked inom fastigheten Basteröd 1:35.

Ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshus inom fastigheten Basteröd 1:36 prövas som separat ärende.

För nu aktuell prövning gäller fortfarande följande beslutsunderlag:

Erinran daterade 2013-03-05 och 2013-04-12 från ägare till fastigheten Basteröd

(23)

Erinringar daterade 2013-03-05 och 2013-04- 12 från ägare till fastigheten Basteröd 1:2 behandlar i huvudsak följande punkter:

 Förlikningsavtal.

 Riksintresse.

 Ägaren till fastigheten Basteröd 1:2 ej hörd i ärendet.

Sökanden har i skrivelse daterad 2013-03-12 kommenterat inkomna erinringar.

Sedan tidigare prövning har fastigheterna Basteröd 1:16 och 1:37 samt Långekärr 2:19 bytt lagfarna ägare.

Ägarna till dessa fastigheter har nu beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Någon erinran från dessa har inte inkommit.

Till aktuell tomt finns idag framdraget kommunalt VA.

Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål, som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov (2 kap 2 § plan- och bygglagen).

Bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämplig med hänsyn till bland annat hälsa och säkerhet, möjligheter att ordna trafik,

vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering och samhällsservice samt risken för olyckor, översvämning och erosion. Lokaliseringen ska också vara lämplig med hänsyn till energiförsörjning och energihushållning (2 kap 5 § plan- och

bygglagen).

Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och

kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan (2 kap 6 § plan- och bygglagen).

Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).

Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen).

(24)

Forts § 147

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut

I prövning av ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshus inom fastigheten Basteröd 1:35 kommenteras också beslutet att avslå ansökan om förhandsbesked inom fastigheten Basteröd 1:2, eftersom Länsstyrelsen i sitt beslut 2013-12-16 jämför dessa ärenden.

Beslutet att avslå ansökan om förhandsbesked för 4 st bostadshus (separata ärenden) inom fastigheten Basteröd 1:2 har stöd i kommunens översiktsplan och i gällande lagstiftning. Beslutet har av den anledningen också fastställts av överprövande instanser.

Förutsättningarna för meddelande av positivt förhandsbesked inom fastigheten Basteröd 1:35 har redovisats under ärendebeskrivningen.

Förhandsbeskeden 2008 och 2010 har meddelats under den tidsperiod Miljö- och byggnämnden och Kommunfullmäktige beslutat om ett utökat byggande på landsbygden motiverat av brist på tomtplatser inom kommunen.

Förhandsbeskedet april 2013 bygger på en aktuell fastighetsbildning. Den aktuella fastighetsbildningen torde i sig ge fastighetsägaren rätt att nyttja fastigheten för bostadsändamål och därigenom indirekt förhindra att ansökan skulle kunna avslås. Därutöver finns en bakgrund med 2 stycken positiva förhandsbesked. Detta bedöms utgöra skäl att medge undantag från kravet på detaljplan.

Beslutet om utvidgat byggande på landsbygden under en specifikt avgränsad tidsperiod med speciella problem kan rimligen inte få styra byggandet inom kringliggande markområden även fortsättningsvis. Inte heller kan en genomförd fastighetsbildning inom en fastighet rimligen ge rätt att bebygga kringliggande markområden.

Förutsättningarna för att meddela positivt förhandsbesked inom fastigheterna Basteröd 1:2 och Basteröd 1:35 skiljer sig därmed tydligt åt.

Det bedöms därför väl motiverat att meddela positivt förhandsbesked inom fastigheten Basteröd 1:35 och avslå ansökan om förhandsbesked inom fastigheten Basteröd 1:2.

Erinringarna från ägare till fastigheten Basteröd 1:2 kommenteras på följande sätt.

Ärendet bedöms ha prövats på sedvanligt sätt utifrån de förutsättningar, som gällt vid aktuell tidpunkt. Från och med 2008-11-04 har dessutom ny

fastighetsbildning registrerats.

(25)

Platsen har bedömts lämplig att bebygga. Att området utpekats som riksintresse för naturvård och kulturmiljövård innebär inte förbud mot bebyggande. Området är inte utpekat som reservat med särskilda skyddsbestämmelser.

Enligt Samhällsbyggnadsnämndens handlingar har ägare till fastigheten Basteröd 1:2 hörts också i samband med tidigare ärenden. Någon erinran har dock inte inkommit. Erinringarna mot bebyggande av grannfastigheterna

förefaller snarare vara kopplade till avslaget gällande fastigheten Basteröd 1:2.

I övrigt görs följande bedömning i ärendet.

Föreslaget bostadshus bedöms vara anpassat till landskapsbild och omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.

Föreslaget bostadshus bedöms utgöra en naturlig komplettering till befintlig bebyggelse.

Föreslaget bostadshus bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.

Aktuell plats bedöms lämplig att ta i anspråk för bebyggelse.

Kraven i 2 kap 2, 5, 6 och 9 §§ samt 4 kap 2 § plan- och bygglagen bedöms uppfyllas.

Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för meddelande av positivt förhandsbesked bedöms uppfyllas.

Positivt förhandsbesked föreslås meddelas.

Samhällsbyggnadsnämndens bedömning

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut.

Det noteras att förlikningsavtalet inte utgjort beslutsunderlag, som påverkat prövningen av ansökan om förhandsbesked.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.

Delgivning: NN

(26)

§ 148

Basteröd 1:36

Ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshus

Dnr 2012/1649

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Positivt förhandsbesked meddelas för lokalisering av bostadshus.

2. Byggnaden ges traditionell volym med träfasad och tak i dova kulörer.

3. Som föreskrift meddelas att bostadshuset ska anslutas till kommunalt VA.

4. Ansökan om bygglov ska inlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden inom två år räknat från det att förhandsbeskedet vunnit laga kraft.

5. Civilrättsligt förlikningsavtal har inte utgjort beslutsunderlag.

Planförutsättningar

Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan (ÖP03) redovisat som övrigt område på rekommendationskartan och område med primär betydelse för naturvård och kulturmiljövård.

Tidigare behandling

Samhällsbyggnadsnämnden gjorde enligt § 9/2013-01-29 följande bedömning:

Då tomten har avstyckats för bostadsändamål med stöd av tidigare positivt förhandsbesked bedöms det finnas skäl att medge undantag från kravet på detaljplan. Ärendet föreslås därför prövas vidare.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 81/2013-04-17 följande att meddela positivt förhandsbesked.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 299/2013-11-13 att avstyrka bifall till besvären.

Ärendebeskrivning

Aktuell plats är belägen inom riksintresse för naturvård och kulturmiljövård.

Under en begränsad tidsperiod ungefärligen från 2004 fram till 2011 rådde brist på tomtmark inom eller i anslutning till tätorterna. Miljö- och bygg-nämnden och Kommunfullmäktige beslutade hösten 2004, att byggandet på landsbygden kunde ökas, så länge bristen på tomtmark kvarstod.

Prövning av förhandsbesked utgår från 2011 åter strikt från översiktsplanens riktlinjer.

(27)

Ursprungligen meddelades enligt AU § 112/2008-04-28 förhandsbesked för uppförande av 3 stycken bostadshus inom fastigheten Basteröd 1:33. Detta förhandsbesked meddelades under den tidsperiod Miljö- och byggnämnden och Kommunfullmäktige särskilt beslutat, att byggandet på landsbygden skulle ökas.

Därefter skedde med stöd av meddelat förhandsbesked 3 stycken

fastighetsbildningar, nämligen Basteröd 1:35, Basteröd 1:36 och Basteröd 1:37.

Fastighetsbildningarna registrerades 2008-11-04.

Ny ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshus inom fastigheten Basteröd 1:36 inkom inom giltighetstiden för förhandsbeskedet meddelat 2008- 04-28. Efter prövning meddelades positivt förhandsbesked enligt BD §

450/2010-12-06.

Även detta förhandsbesked meddelades under tidsperioden med utökat byggande på landsbygden. Dessutom hade fastighetsbildning för bostadsändamål nyligen genomförts.

Bygglov beviljades sedan enligt § BD 224/2011-06-20 för uppförande av bostadshus inom fastigheten Basteröd 1:37. Detta bostadshus är nu uppfört.

Ytterligare ny ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshus inom fastigheten Basteröd 1:36 inkom. Denna ansökan inkom inom giltighetstiden för förhandsbesked meddelat 2010-12-06. Efter prövning meddelades positivt förhandsbesked enligt § 81/2013-04-17.

Detta förhandsbesked meddelades under den tid prövningen av förhandsbesked åter strikt utgår från översiktsplanens riktlinjer. I aktuellt ärende finns dock en historik med två meddelade förhandsbesked och en aktuell fastighetsbildning. I prövningen bedömdes ansökan uppfylla plan- och bygglagens krav.

Meddelat förhandsbesked överklagades av ägare till fastigheten Basteröd 1:2.

Länsstyrelsen förelade 2013-11-01 Samhällsbyggnadsnämnden att yttra sig över överklagandet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt

§ 299/2013-11-13 att avstyrka bifall till besvären.

Länsstyrelsen beslutade 2013-12-16 att upphäva det överklagade beslutet och lämnade ärendet åter till nämnden för ny handläggning. Länsstyrelsen bedömde att beslutet motiverats otillräckligt mot bakgrund av att ärendena inom

fastigheten Basteröd 1:2 och fastigheterna Basteröd 1:35/1:36 bedömts olika.

Ovan har redovisats grunderna för meddelade av positivt förhandsbesked inom

(28)

Forts § 148

Ansökan om förhandsbesked för uppförande av 4 st bostadshus (separata ärenden) inom fastigheten Basteröd 1:2 har avslagits av presidieutskottet

Enligt § 14-17/2011-06-08 samt av samhällsbyggnadsnämnden enligt § 236- 239/2011-08-31. Avslagen har överklagats. Överklagan har avslagits av överprövande instanser.

Det noteras också att ägaren till fastigheten Basteröd 1:2 av arbetsutskottet enligt § 227/2010-06-07 meddelats positivt förhandsbesked för uppförande av ett bostadshus. Bygglov har beviljats enligt BD § 299/2012-08-21.

Samhällsbyggnadsnämnden har nu att på nytt pröva ansökan om förhandsbesked inom fastigheten Basteröd 1:36.

Ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshus inom fastigheten Basteröd 1:35 prövas som separat ärende.

För nu aktuell prövning gäller fortfarande följande beslutsunderlag:

Erinran daterade 2013-03-05 och 2013-04-12 från ägare till fastigheten Basteröd 1:2.

Erinringar daterade 2013-03-05 och 2013-04- 12 från ägare till fastigheten Basteröd 1:2 behandlar i huvudsak följande punkter:

 Förlikningsavtal.

 Riksintresse.

 Ägaren till fastigheten Basteröd 1:2 ej hörd i ärendet.

Sökanden har i skrivelse daterad 2013-03-12 kommenterat inkomna erinringar.

Sedan tidigare prövning har fastigheterna Basteröd 1:37 och Långekärr 2:19 bytt lagfarna ägare.

Ägarna till dessa fastigheter har nu beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Någon erinran från dessa har inte inkommit.

Till aktuell tomt finns idag framdraget kommunalt VA.

Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål, som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov (2 kap 2 § plan- och bygglagen).

Bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämplig med hänsyn till bland annat hälsa och säkerhet, möjligheter att ordna trafik,

(29)

Lokaliseringen ska också vara lämplig med hänsyn till energiförsörjning och energihushållning (2 kap 5 § plan- och bygglagen).

Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och

kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan (2 kap 6 § plan- och bygglagen).

Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).

Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen).

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut

I prövning av ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshus inom fastigheten Basteröd 1:36 kommenteras också beslutet att avslå ansökan om förhandsbesked inom fastigheten Basteröd 1:2, eftersom Länsstyrelsen i sitt beslut 2013-12-16 jämför dessa ärenden.

Beslutet att avslå ansökan om förhandsbesked för 4 st bostadshus (separata ärenden) inom fastigheten Basteröd 1:2 har stöd i kommunens översiktsplan och i gällande lagstiftning. Beslutet har av den anledningen också fastställts av överprövande instanser.

Förutsättningarna för meddelande av positivt förhandsbesked inom fastigheten Basteröd 1:36 har redovisats under ärendebeskrivningen.

Förhandsbeskeden 2008 och 2010 har meddelats under den tidsperiod Miljö- och byggnämnden och Kommunfullmäktige beslutat om ett utökat byggande på landsbygden motiverat av brist på tomtplatser inom kommunen.

Förhandsbeskedet april 2013 bygger på en aktuell fastighetsbildning. Den aktuella fastighetsbildningen torde i sig ge fastighetsägaren rätt att nyttja fastigheten för bostadsändamål och därigenom indirekt förhindra att ansökan skulle kunna avslås. Därutöver finns en bakgrund med 2 stycken positiva förhandsbesked. Detta bedöms utgöra skäl att medge undantag från kravet på detaljplan.

Beslutet om utvidgat byggande på landsbygden under en specifikt avgränsad

(30)

Forts § 148

Inte heller kan en genomförd fastighetsbildning inom en fastighet rimligen ge rätt att bebygga kringliggande markområden.

Förutsättningarna för att meddela positivt förhandsbesked inom fastigheterna Basteröd 1:2 och Basteröd 1:36 skiljer sig därmed tydligt åt.

Det bedöms därför väl motiverat att meddela positivt förhandsbesked inom fastigheten Basteröd 1:36 och avslå ansökan om förhandsbesked inom fastigheten Basteröd 1:2.

Erinringarna från ägare till fastigheten Basteröd 1:2 kommenteras på följande sätt.

Ärendet bedöms ha prövats på sedvanligt sätt utifrån de förutsättningar, som gällt vid aktuell tidpunkt. Från och med 2008-11-04 har dessutom ny

fastighetsbildning registrerats.

Platsen har bedömts lämplig att bebygga. Att området utpekats som riksintresse för naturvård och kulturmiljövård innebär inte förbud mot bebyggande. Området är inte utpekat som reservat med särskilda skyddsbestämmelser.

Enligt Samhällsbyggnadsnämndens handlingar har ägare till fastigheten Basteröd 1:2 hörts också i samband med tidigare ärenden. Någon erinran har dock inte inkommit. Erinringarna mot bebyggande av grannfastigheterna

förefaller snarare vara kopplade till avslaget gällande fastigheten Basteröd 1:2.

I övrigt görs följande bedömning i ärendet:

Föreslaget bostadshus bedöms vara anpassat till landskapsbild och omgivande bebyggelsemiljö på ett godtagbart sätt.

Föreslaget bostadshus bedöms utgöra en naturlig komplettering till befintlig bebyggelse.

Föreslaget bostadshus bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.

Aktuell plats bedöms lämplig att ta i anspråk för bebyggelse.

Kraven i 2 kap 2, 5, 6 och 9 §§ samt 4 kap 2 § plan- och bygglagen bedöms uppfyllas.

Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för meddelande av positivt förhandsbesked bedöms uppfyllas.

Positivt förhandsbesked föreslås meddelas.

(31)

Samhällsbyggnadsnämndens bedömning

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut.

Det noteras att förlikningsavtalet inte utgjort beslutsunderlag, som påverkat prövningen av ansökan om förhandsbesked.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.

Delgivning: NN

(32)

§ 149

Hövik 3:258

Ansökan om förhandsbesked för bostadshus

Dnr 2014/0444

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 1 Ärendet ska prövas vidare

2 Avloppsfrågan ska prövas av miljöavdelningen

3 Möjlighet att förse bostadshuset med vatten av tillräcklig mängd och kvalitet ska redovisas/utredas

4 Ärendet ska remitteras till berörda grannar/fastighetsägare, länsmuseet och andra berörda instanser

5 Följande information lämnas i ärendet:

 Detta beslut är endast ett delbeslut där ytterligare beslutsunderlag inhämtas

 I den fortsatta prövningen avgörs om positivt förhandsbesked ska meddelas eller om ansökan ska avslås.

 Om det inte inkommer erinringar mot ansökan sker den fortsatta prövningen inom plan- och byggavdelningen enligt gällande delegationsordning.

Planförutsättningar

Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan (ÖP 03) betecknat R5, rekommendationer för utveckling av bebyggelse och anläggningar.

Aktuellt område ingår i tätortsstudie för Höviksnäs och är där redovisat som område för bostäder helår.

Ärendebeskrivning Allmänt

Tjörn är belägen inom en expansiv tätortsregion. Läget vid havet gör att efterfrågan på mark för olika anspråk är stor.

Tjörn har en begränsad yta och en känslig landskapsbild. Såväl landskap som bebyggelse har ofta stora värden ur kulturhistorisk synpunkt.

Utgångspunkten för den översiktliga planeringen och kommunens

bostadsbyggnadsprogram är att ny bebyggelse huvudsakligen ska lokaliseras i anslutning till kommunens tätorter. Därmed blir den nya bebyggelsen

lokaliserad nära tätortens serviceutbud. Samtidigt kan det traditionella bebyggelsemönstret bibehållas och delar av landskapet förbli fri från

(33)

Ett mindre antal nya bostadshus förutsätts dock lokaliseras utanför tätorterna utanför detaljplanelagt område. Ny bebyggelse som stödjer eller underlättar pågående markanvändning bör därvid prioriteras framför ansökan utan anknytning till fastigheten. Ny bebyggelse bör lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse och anpassas till landskapsbild och bebyggelsetradition.

Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade utveckling av bebyggelse och service är det nödvändigt att varje enskild ansökan sätts in i sitt sammanhang. Den samlade effekten av det stora bebyggelsetrycket utanför planlagt område får därför konsekvens vid bedömning av det enskilda ärendet.

Den 13 mars 2003 antogs översiktsplanen ÖP 03 för Tjörns kommun. I

översiktsplanen redovisas kommunens inställning till plan- och bygglovsfrågor inom olika kommundelar.

Specifikt för ärendet

Det noteras, att förhandsbesked tidigare meddelats enligt § 133, 2011-04-27.

Förhandsbeskedet överklagades. Länsstyrelsen avslår överklagandet 2012-04-24.

Aktuell tomt har med stöd av positivt förhandsbesked avstyckats för bostadsändamål av lantmäteriet 2012-06-29.

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut

Föreslagen lokalisering och genomförd fastighetsbildning för bostadsändamål med stöd av tidigare meddelat förhandsbesked bedöms utgöra skäl för undantag från detaljplanekravet.

Ansökan föreslås därför prövas vidare med utredning och remisser.

Samhällsbyggnadsnämndens bedömning

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut.

(34)

§ 150

Surdal 2:65

Ansökan om förhandsbesked för bostadshus

Dnr 2014/0367

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 1 Ärendet ska prövas vidare

2 Avloppsfrågan ska prövas av miljöavdelningen

3 Möjlighet att förse bostadshuset med vatten av tillräcklig mängd och kvalitet ska redovisas/utredas

4 Ärendet ska remitteras till berörda grannar/fastighetsägare, länsmuseet och andra berörda instanser

5 Följande information lämnas i ärendet:

 Detta beslut är endast ett delbeslut där ytterligare beslutsunderlag inhämtas

 I den fortsatta prövningen avgörs om positivt förhandsbesked ska meddelas eller om ansökan ska avslås.

 Om det inte inkommer erinringar mot ansökan sker den fortsatta prövningen inom plan- och byggavdelningen enligt gällande delegationsordning.

Planförutsättningar

Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan (ÖP 03) redovisat som övrigt område på rekommendationskartan och som oförändrat område på

markanvändningskartan.

Ärendebeskrivning Allmänt

Tjörn är belägen inom en expansiv tätortsregion. Läget vid havet gör att efterfrågan på mark för olika anspråk är stor.

Tjörn har en begränsad yta och en känslig landskapsbild. Såväl landskap som bebyggelse har ofta stora värden ur kulturhistorisk synpunkt.

Utgångspunkten för den översiktliga planeringen och kommunens

bostadsbyggnadsprogram är att ny bebyggelse huvudsakligen ska lokaliseras i anslutning till kommunens tätorter. Därmed blir den nya bebyggelsen

lokaliserad nära tätortens serviceutbud.

Samtidigt kan det traditionella bebyggelsemönstret bibehållas och delar av landskapet förbli fri från bebyggelse.

(35)

Ett mindre antal nya bostadshus förutsätts dock lokaliseras utanför tätorterna utanför detaljplanelagt område. Ny bebyggelse som stödjer eller underlättar pågående markanvändning bör därvid prioriteras framför ansökan utan anknytning till fastigheten. Ny bebyggelse bör lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse och anpassas till landskapsbild och bebyggelsetradition.

Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade utveckling av bebyggelse och service är det nödvändigt att varje enskild ansökan sätts in i sitt sammanhang. Den samlade effekten av det stora bebyggelsetrycket utanför planlagt område får därför konsekvens vid bedömning av det enskilda ärendet.

Den 13 mars 2003 antogs översiktsplanen ÖP 03 för Tjörns kommun. I

översiktsplanen redovisas kommunens inställning till plan- och bygglovsfrågor inom olika kommundelar.

Specifikt för ärendet

Positivt förhandsbesked meddelades enligt D § 195/2007-05-28. Med stöd av förhandsbesked avstyckas tomten för bostadsändamål av lantmäteriet 2008-02- 01.

Det noteras, att bygglov tidigare meddelats enligt BD § 213/2008-06-13 samt AU § 284/2010-08-16, men inte utnyttjats.

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut

Föreslagen lokalisering har med stöd av tidigare meddelat förhandsbesked avstyckats för bostadsändamål. Därefter har bygglov beviljats för

bostadsändamål 2008 och 2010. Detta bedöms utgöra skäl för undantag från kravet på detaljplan.

Ansökan föreslås därför prövas vidare med utredning och remisser.

Samhällsbyggnadsnämndens bedömning

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut.

(36)

§ 151

Gåre 1:40 (A)

Ansökan om förhandsbesked för bostadshus

Dnr 2014/0233

Samhällsbyggnadsnämndens beslut:

1 Ansökan avslås.

2 Kraven i 2 och 4 kap PBL uppfylls inte.

3 Det finns inte skäl att medge undantag från kravet på detaljplan.

Planförutsättningar

Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan (ÖP 03) redovisat som övrigt område på rekommendationskartan och som oförändrat område på

markanvändningskartan.

Ärendebeskrivning Allmänt

Tjörn är belägen inom en expansiv tätortsregion. Läget vid havet gör att efterfrågan på mark för olika anspråk är stor.

Tjörn har en begränsad yta och en känslig landskapsbild. Såväl landskap som bebyggelse har ofta stora värden ur kulturhistorisk synpunkt.

Utgångspunkten för den översiktliga planeringen och kommunens

bostadsbyggnadsprogram är att ny bebyggelse huvudsakligen ska lokaliseras i anslutning till kommunens tätorter. Därmed blir den nya bebyggelsen

lokaliserad nära tätortens serviceutbud. Samtidigt kan det traditionella bebyggelsemönstret bibehållas och delar av landskapet förbli fri från bebyggelse.

Ett mindre antal nya bostadshus förutsätts dock lokaliseras utanför tätorterna utanför detaljplanelagt område. Ny bebyggelse som stödjer eller underlättar pågående markanvändning bör därvid prioriteras framför ansökan utan anknytning till fastigheten.

Ny bebyggelse bör lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse och anpassas till landskapsbild och bebyggelsetradition.

Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade utveckling av bebyggelse och service är det nödvändigt att varje enskild ansökan sätts in i sitt sammanhang. Den samlade effekten av det stora bebyggelsetrycket utanför

(37)

Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål, som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov (2 kap 2 § plan- och bygglagen).

Bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämplig med hänsyn till bland annat hälsa och säkerhet, möjligheter att ordna trafik,

vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering och samhällsservice samt risken för olyckor, översvämning och erosion. Lokaliseringen ska också vara lämplig med hänsyn till energiförsörjning och energihushållning (2 kap 5 § plan- och

bygglagen).

Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och

kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan (2 kap 6 § plan- och bygglagen).

Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).

Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen).

Den 13 mars 2003 antogs översiktsplanen ÖP 03 för Tjörns kommun. I

översiktsplanen redovisas kommunens inställning till plan- och bygglovsfrågor inom olika kommundelar.

Specifikt för ärendet

Det noteras, att ansökan om förhandsbesked tidigare avslagits enligt

§§ 8-10/2011-06-08.

Sökanden har i ansökan daterad 2014-02-24 inte närmare redovisat skälen bakom ansökan.

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut

Bostadshuset behövs inte för pågående verksamhet inom fastigheten eller i dess närmaste omgivning.

Föreslaget husläge bedöms alltför högt och dominerande i förhållande till landskapsbilden och omgivande bebyggelse. Placeringen bedöms olämplig med hänsyn till landskapsbild samt natur- och kulturvärdena på platsen.

Föreslaget bostadshus bedöms inte utgöra en naturlig komplettering till befintlig

(38)

Forts § 151

Aktuell plats bedöms olämplig att ta i anspråk för bebyggelse.

Föreslagen lokalisering bedöms inte uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny bebyggelse utan krav på detaljplan.

Föreslagen lokalisering bedöms stå i strid mot översiktsplanens krav på att ny bebyggelse utanför detaljplan ska lokaliseras som en naturlig komplettering till befintlig bebyggelse utan onödiga ingrepp i terrängen.

Kraven i 2 kap 2, 5, 6 och 9 §§ samt 4 kap 2 § plan- och bygglagen bedöms inte uppfyllas.

Det finns inte skäl att medge undantag från kravet på detaljplan.

Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för att meddela positivt förhandsbesked eller bevilja bygglov bedöms inte uppfyllas. Ansökan föreslås därför avslås.

Samhällsbyggnadsnämndens bedömning

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.

Delgivning

(39)

Gåre 1:40 (B)

Ansökan om förhandsbesked för bostadshus (2 lägen)

Dnr 2014/0234

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 1 Ansökan avslås.

2 Kraven i 2 och 4 kap PBL uppfylls inte.

3 Det finns inte skäl att medge undantag från kravet på detaljplan.

Planförutsättningar

Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan (ÖP 03) redovisat som övrigt område på rekommendationskartan och som oförändrat område på

markanvändningskartan.

Ärendebeskrivning Allmänt

Tjörn är belägen inom en expansiv tätortsregion. Läget vid havet gör att efterfrågan på mark för olika anspråk är stor.

Tjörn har en begränsad yta och en känslig landskapsbild. Såväl landskap som bebyggelse har ofta stora värden ur kulturhistorisk synpunkt.

Utgångspunkten för den översiktliga planeringen och kommunens

bostadsbyggnadsprogram är att ny bebyggelse huvudsakligen ska lokaliseras i anslutning till kommunens tätorter. Därmed blir den nya bebyggelsen

lokaliserad nära tätortens serviceutbud. Samtidigt kan det traditionella bebyggelsemönstret bibehållas och delar av landskapet förbli fri från bebyggelse.

Ett mindre antal nya bostadshus förutsätts dock lokaliseras utanför tätorterna utanför detaljplanelagt område. Ny bebyggelse som stödjer eller underlättar pågående markanvändning bör därvid prioriteras framför ansökan utan anknytning till fastigheten.

Ny bebyggelse bör lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse och anpassas till landskapsbild och bebyggelsetradition.

Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade utveckling av bebyggelse och service är det nödvändigt att varje enskild ansökan sätts in i sitt sammanhang. Den samlade effekten av det stora bebyggelsetrycket utanför

(40)

Forts § 152

Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål, som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov (2 kap 2 § plan- och bygglagen).

Bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämplig med hänsyn till bland annat hälsa och säkerhet, möjligheter att ordna trafik,

vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering och samhällsservice samt risken för olyckor, översvämning och erosion. Lokaliseringen ska också vara lämplig med hänsyn till energiförsörjning och energihushållning (2 kap 5 § plan- och

bygglagen).

Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och

kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan (2 kap 6 § plan- och bygglagen).

Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för omgivningen (2 kap 9 § plan- och bygglagen).

Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och bygglagen).

Den 13 mars 2003 antogs översiktsplanen ÖP 03 för Tjörns kommun. I

översiktsplanen redovisas kommunens inställning till plan- och bygglovsfrågor inom olika kommundelar.

Specifikt för ärendet

Det noteras, att ansökan om förhandsbesked tidigare avslagits enligt

§§ 8-10/2011-06-08.

Sökanden har i ansökan daterad 2014-02-24 redovisat skälen bakom ansökan.

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut

Bostadshuset behövs inte för pågående verksamhet inom fastigheten eller i dess närmaste omgivning.

Föreslaget husläge nr 1 bedöms alltför högt och dominerande i förhållande till landskapsbilden och omgivande bebyggelse. Placeringen bedöms olämplig med hänsyn till landskapsbild samt natur- och kulturvärdena på platsen.

Föreslaget bostadshus bedöms inte utgöra en naturlig komplettering till befintlig

(41)

Aktuell plats bedöms olämplig att ta i anspråk för bebyggelse.

Föreslagen lokalisering bedöms stå i strid mot översiktsplanens krav på att ny bebyggelse utanför detaljplan ska lokaliseras som en naturlig komplettering till befintlig bebyggelse utan onödiga ingrepp i terrängen.

Föreslagen lokalisering bedöms inte uppfylla kriterierna i översiktsplanen för ny bebyggelse utan krav på detaljplan.

Kraven i 2 kap 2, 5, 6 och 9 §§ samt 4 kap 2 § plan- och bygglagen bedöms inte uppfyllas.

Det finns inte skäl att medge undantag från kravet på detaljplan.

Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för att meddela positivt förhandsbesked eller bevilja bygglov bedöms inte uppfyllas. Ansökan bör därför avslås.

Samhällsbyggnadsnämndens bedömning

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.

Delgivning

(42)

§ 153

Kuballe 2:64

Ansökan om förhandsbesked för bostadshus

Dnr 2014/0511

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 1 Ansökan avslås.

2 Kraven i 2 och 4 kap PBL uppfylls inte.

3 Det finns inte skäl att medge undantag från kravet på detaljplan.

Planförutsättningar

Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan (ÖP 03) redovisat som övrigt område på rekommendationskartan och som oförändrat område på

markanvändningskartan.

Ärendebeskrivning Allmänt

Tjörn är belägen inom en expansiv tätortsregion. Läget vid havet gör att efterfrågan på mark för olika anspråk är stor.

Tjörn har en begränsad yta och en känslig landskapsbild. Såväl landskap som bebyggelse har ofta stora värden ur kulturhistorisk synpunkt.

Utgångspunkten för den översiktliga planeringen och kommunens

bostadsbyggnadsprogram är att ny bebyggelse huvudsakligen ska lokaliseras i anslutning till kommunens tätorter. Därmed blir den nya bebyggelsen

lokaliserad nära tätortens serviceutbud. Samtidigt kan det traditionella bebyggelsemönstret bibehållas och delar av landskapet förbli fri från bebyggelse.

Ett mindre antal nya bostadshus förutsätts dock lokaliseras utanför tätorterna utanför detaljplanelagt område. Ny bebyggelse som stödjer eller underlättar pågående markanvändning bör därvid prioriteras framför ansökan utan anknytning till fastigheten. Ny bebyggelse bör lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse och anpassas till landskapsbild och bebyggelsetradition.

Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade utveckling av bebyggelse och service är det nödvändigt att varje enskild ansökan sätts in i sitt sammanhang. Den samlade effekten av det stora bebyggelsetrycket utanför planlagt område får därför konsekvens vid bedömning av det enskilda ärendet.

References

Related documents

Enligt 5 kap plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bland annat vid ny

Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för omgivningen (2 kap 9

Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för omgivningen (2 kap 9

Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för omgivningen (2 kap 9

Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för omgivningen (2 kap 9

Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för omgivningen (2 kap 9

Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om

Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för omgivningen (2 kap 9