Policy för Alkohol och droger

Download (0)

Full text

(1)

Policy för

Alkohol och droger

Styrdokument

Policy

Fastställd av: Fastställd datum: Diarienummer:

Kommunfullmäktige 2017-05-23 2017-00279

Ansvarig chef för revidering: Revideras senast: Giltighetsperiod:

Kommunfullmäktige 2023 2017 - 2023

Styrdokument

Riktlinjer

Diarienummer: 2019-0000 §0

(2)

Styrdokument

Policy

2/3

Om policyn som dokument

Policyn anger vårt förhållningssätt till något; ett sätt att se på en viss företeelse. En policy säger t ex att vi är positiva eller negativa till konkurrensutsättning, sponsring, distansarbete, intern rörlighet, deltider etc.

Policyn ger inte några fasta regler, bara principer som vägledning för bedömningar från fall till fall.

Tänk på att en policy ibland skulle kunna uttryckas i en enda mening. Det kan därför ofta vara lämpligt att låta policyn ingå som skrivelse i ett annat dokument. För tydlighetens skull, och så att läsaren inte sammanblandar betydelsen med en annan styrdokumentsform, bör då texten ange att avsnittet det handlar om är Gnosjö kommuns policy.

(3)

Styrdokument

Policy

3/3

Innehållsförteckning

Om policyn som dokument ... 2 1. Avgränsning ... 3 2. Politisk vägledning ... 3

1. Avgränsning

Policyn gäller för samtliga anställda i Gnosjö kommun samt entreprenörer och inhyrd arbetskraft.

2. Politisk vägledning

Gnosjö kommun verkar för en god arbetsmiljö. Det är därför otillåtet att vara alkohol- eller drogpåverkad när arbete utförs för Gnosjö kommuns räkning.

Alkohol- och drogpolicy

Gnosjö kommun verkar för en god arbetsmiljö. Alkohol och droger är inte förenligt med en god arbetsmiljö. Denna policy gäller alla som har ett anställningsförhållande med Gnosjö kommun, inklusive entreprenörer och inhyrd arbetskraft.

Gnosjö kommun har följande policy kring alkohol och droger.

- Det är inte tillåtet att använda eller vara påverkad av alkohol och droger under arbetstid - Alkohol- eller drogpåverkade medarbetare får inte vistas på arbetsplatsen utan ska avisas.

Löneavdrag ska göras.

- Det är inte tillåtet att vara på arbetet med försämrad arbetsförmåga efter alkohol- eller droganvändning (bakfylla/bakrus).

- Användning av narkotikapreparat leder till polisanmälan.

- Medarbetare med missbruksproblem ska erbjudas hjälp.

- Varje chef ansvarar för att medarbetarens kända eller misstänkta missbruksproblem blir uppmärksammade.

- Varje medarbetare med missbruk som påverkar arbetet är skyldig att delta i planering och genomförande av rehabiliteringsåtgärder.

För handläggning av alkohol- och drogärenden, se Rutin vid alkohol- och drogärenden.

Figure

Updating...

References

Related subjects :