RÄDDNINGSPLAN. FÖR Västra skolgatan 2 och Östra skolgatan 2

Full text

(1)

1

RÄDDNINGSPLAN

FÖR

Västra skolgatan 2 och Östra

skolgatan 2

(2)

INNEHÅLL

1. ALLMÄNNA UPPGIFTER OM BYGGNADEN... 3

2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN ... 4

3. RISKINVENTERING. ... 5

4. SÄRSKILD UTRUSTNING OCH ANORDNINGAR. ... 6

5. UTRYMNINGSORGANISATION:... 8

A. Varseblivning: ... 8

B. Rutiner för utrymning: ... 8

6. UTBILDNING & REVIDERING:... 8

7. VIKTIG INFO... 10

8. ÅTGÄRDSPLANER FÖR STÖRNINGSSITUATIONER... 11

A. BRANDSKADA: ... 11

B. VATTENSKADA:... 11

C. AVBROTT I DRICKSVATTENFÖRSÖRJNINGEN ( & AVLOPP): ... 11

D. INBROTT ELLER SKADEGÖRELSE. ... 11

E. ELAVBROTT ... 11

F. AVBROTT I VÄRMEFÖRSÖRJNINGEN. ... 12

G. EVAKUERINGSPLATSER... 12

(3)

3

1. ALLMÄNNA UPPGIFTER OM BYGGNADEN

Fastighetens namn: Ålands lyceum / Ålands yrkesgymnasium Adress: Västra Skolgatan 2 / Östra Skolgatan 2 Ägare:

(Namn & adress)

Ålands landskapsregering Pb 1060

22111 Mariehamn Innehavare:

(Namn & adress)

Ålands gymnasium Pb150 22101 Mariehamn Kontaktpersoner ägare och

innehavare:

Se bilaga 1

Säkerhetschef: Se bilaga 1

Övriga ansvarspersoner: Se bilaga 1

Byggnadsår: A=1903 B=1960 C=1997 D=2005

Total yta, volym: 9732m2 40310m2

Antal våningar:

(ovan jord)

A=2 B=4 C=4 D=3

Källarplan: 1

Brandteknisk klass P1

FÖRSÄKRINGSBOLAG: Ålands ömsesidiga försäkringsbolag

SKYDDSRUM: 2 stycken, se bilaga 3.

VENTILATION: Maskinell till- och frånluftsventilation.

Avstängning, se punkt 7 på sidan 9.

(4)

2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Typ av verksamhet: Undervisningsutrymmen Verksamhetstider: Dagtid viss kvällstid Antal personer i anläggningen: Ca 800

Samlingsutrymmen: Sporthallens samlingssal 400 personer

Sovande personer: Nej

Speciella tillstånd Nej

Farliga ämnen: Nej

(5)

5

3. RISKINVENTERING.

Typ av händelse (risk): Åtgärder:

Brand • Brandcellsindelning.

Utrymningsvägar och brandsläckningsutrustning hålls i skick.

• Rökförbud

Brand/vattenskada • Skydda viktiga objekt, till

exempel serverrum mm.

Brand p.g.a. sk. "Heta arbeten" • Instruktioner angående heta arbeten följs vid

svetsarbeten mm.

Brand p.g.a. trasiga elarmaturer eller apparater

• Gott fastighetsunderhåll, där felaktigheter åtgärdas

omgående.

• Undvik provisoriska installationer.

Avbrott i vattenförsörjningen • Kontakta VA-verket.

Strömavbrott • Kontakta EL-verket.

• Fastighetens driftsdator och datasystemets servrar försedda med UPS.

Avbrott i fjärrvärmematningen • Kontakta Mariehamns Energi Ab.

Radiakolycka • Skyddsrum.

• Invänta information från myndigheter.

Personskador • Kontakta 112 och ge korrekt

information.

(6)

4. SÄRSKILD UTRUSTNING OCH ANORDNINGAR.

UTRYMNINGSÄKERHET:

Typ av utrustning/anordning JA NEJ Underhåll & mer info:

Utrymningslarm JA

Automatiskt brandalarm JA

Utrymningstrapphus JA

Utrymningsstegar JA

Brandvarnare JA

Gaslarm NEJ Studiehandledare utsedd till

att stänga av ventilationen vid katastrofläge Signalljus / Utrymningsskyltar JA

Säkerhetsbelysning JA

Elektroniska styrningar av dörrar/lås NEJ Räddningsvägar för evakuering med

brandkårens stegfordon.

JA

BRANDSLÄCKNINGSUTRUSTNING:

Typ av utrustning/anordning JA NEJ Underhåll & mer info:

Vattensprinkler NEJ Se bilaga 2.

Lokal fast släckanordning NEJ

Se bilaga 2.

Handbrandsläckare (Pulver) JA Se bilaga 2.

Handbrandsläckare (Kolsyra) JA Se bilaga 2.

Handbrandsläckare (Vatten/skum) JA Se bilaga 2.

Inomhusbrandpost JA Se bilaga 2.

Brandfilt JA Finns i kök och pentryn

Se bilaga 2.

(7)

7

ÖVRIGT BRANDSKYDD:

Typ av utrustning/anordning JA NEJ Underhåll & mer info:

Brandcellsindelning JA

Brandventilation (Luckor) JA Finns i västra samt norra byggnaden Brandventilation (fläktar) JA

Branddörrar (Styrda av rökdetektor)

JA Kolvnyckel för brandkåren JA

Typ av utrustning/anordning JA NEJ Underhåll & mer info:

Skyddsrum och utrustning JA Finns i västra samt norra Första hjälputrustning JA

Ficklampor JA Finns i samtliga utrymmen

Nödstopp (ventilation) Automatiskt stopp vid brandlarm

Nödstopp (Övrigt) NEJ Fastighetsskötaren

Varnare för vattenläckage Viss tid på dygnet – kl. 23.00-02.00

TV-övervakning NEJ

Inbrottslarm NEJ

Överfallslarm NEJ

Gasolanläggning JA Till köket

(8)

5. UTRYMNINGSORGANISATION:

A. Varseblivning:

För att varna och medvetandegöra personer i byggnaden när en brand eller annan farosituation uppstår. Så finns följande anordningar:

• Högtalaranläggning som kan manövreras från skolans bibliotek

• InfoTV vid ingångar

• Automatiskt brandlarm

B. Rutiner för utrymning:

Allmänt gäller att alla tar sig ut från byggnaden via närmaste utrymningsväg och samlas vid respektive uppsamlingsplats.

• Vid södra parkeringen för Ålands lyceum

• Vid norra parkeringen för Ålands yrkesgymnasium (ÖSG 2) C. Utrymningsplan

Se bilaga 5!

6. UTBILDNING & REVIDERING:

Allmänt:

• Personal som utför heta arbeten erbjuds deltagande i Räddningsverkets kurser för "Heta arbeten".

• Alla anställda skall informeras om innehållet i denna räddningsplan minst en gång vartannat år och i samband med nyanställning.

• Brandsläckningskurs arrangeras för personal minst vart tredje år.

• Utrymningsövning arrangeras varje år i samband med starten av höstterminen.

Revidering:

Denna plan är fastställd den .

Ändringar av ansvarspersoner i bilaga 1 skall göras omgående.

(9)

9

En fullständig revidering av räddningsplanen, skall göras med högst fem (5) års mellanrum. Däremellan behöver planen enbart revideras, efter omfattande om- och tillbyggnationer eller om riskbilden väsentligen förändras.

Denna plan är giltig t.o.m. december 2017.

(10)

7. VIKTIG INFO

Allmänt nödnummer 112 *)

Alarmcentralen 018-19000

Polisen 018-527 100

(10022 alarmnr.)

Sjukskötare 018-5355

Studerandehälsan

Giftinformationscentralen 09-471 977

*) Telefonerna under skolans växel är programmerade, så att man inte behöver slå nollan (0) före nödnumret.

Allmänna farosignalen:

Den allmänna farosignalen betyder att en omedelbar fara hotar befolkningen.

Den allmänna farosignalen är en oavbruten stigande och fallande sirensignal.

(Ett jämt, obrutet sirenljud är brandalarm som innebär åtgärder enbart för brandkåren).

Gör så här:

1. Sök dig inomhus. Stanna där.

2. Stäng dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilationsanordningar.

3. Lyssna på Ålands Radio och invänta lugnt på anvisningar.

4. Undvik att använda telefon så att linjerna inte blockeras

5. Avlägsna dig inte från området utan uppmaning av myndigheterna, så att du inte på vägen blir utsatt för fara.

Avstängning av ventilation:

Manövreras fastighetsskötaren som är anträffbara per telefon -04575267061(eller snabbval 87961 från skolans telefoner).

(11)

11

8. ÅTGÄRDSPLANER FÖR STÖRNINGSSITUATIONER.

A. BRANDSKADA:

• Akut restvärdesarbete utförs av Räddningsverket..

• Övriga åtgärder planeras i samråd med försäkringsbolaget, landskapsregeringen.

B. VATTENSKADA:

• HUVUDAVSTÄNGNINGSVENTILER för inkommande vatten finns i hus C i pannrummet i nedrsta delen av pannrummet på östra väggen.

C. AVBROTT I DRICKSVATTENFÖRSÖRJNINGEN ( & AVLOPP):

• Kontakta driftsteknikern eller fastighetsskötaren se bilaga 1.

• Om orsaken ligger i stadens nät meddela VA-jouren.

• Avvakta information från VA-verket om eventuella tappställen för vatten.

(Fastigheten har ingen verksamhet som är beroende av kontinuerlig dricksvattenförsörjning)

D. INBROTT ELLER SKADEGÖRELSE.

• Gör polisanmälan och agera enligt polisens anvisningar.

• Informera säkerhetsansvarig.

E. ELAVBROTT .

• Kontakta driftsteknikern eller fastighetsskötaren.

• Kortvarig strömförsörjning av fastighetens driftsdator och datasystemets servrar sköts av UPS.

• Ansvarspersoner för underhåll och drift redovisas i bilaga 1.

(12)

F. AVBROTT I VÄRMEFÖRSÖRJNINGEN.

Om det blir något fel i fastighetens värmecirkulation vidtas följande åtgärder.

• Stäng dörrar och fönster.

• Kontakta driftsteknikern eller fastighetsskötaren som vidtar åtgärder beträffande ventilationen.

• Om felet beror på avbrott i fjärrvärmeförsörjningen. Kontaktas Mariehamns energi.

G. UPPSAMLINGSPLATSER VID EVAKUERING

• Parkeringsplatsen söder om Västra skolgatan 2

• Parkeringsplatsen utanför Östra skolgatan 2

• Se bilaga utrymningsplan.

Uppgiftslämnare:

(13)

13

BILAGA 1

ANSVARSPERSONER:

FUNKTION: NAMN: Telefon:

Säkerhetschef Ersättare

Ekonomichef Rektor

Utbildningsledare

532 302 532 532 532 502

Ägarens representant Ekonomichef 532 302

Fastighetsskötare Fastighetsskötare 1 0457 5267061

Fastightesskötare 2 0457 5267062 Ansvarig för revidering och

information om

räddningsplaneringen

1. Prorektor 2. Rektor

532 540

Ansvarig för underhåll av signal- och säkerhetsbelysning

Fastighetsskötare 0457 5267061

Intern brandskyddskontroll Fastighetsskötare 0457 5267061 Ansvarig för underhåll av

släckutrustning

Fastighetsskötare 0457 5267061

Ansvarig för underhåll av brandventilationsanläggning

Fastighetsskötare 0457 5267061

Skyddsrumsskötare nr. 1 Fastighetsskötare 1 0457 5267061 Skyddsrumsskötare nr. 2 Fastighetsskötare 2 0457 5267062

Underhållsansvar för UPS Systemansvarig 040 5409525

Ansvarig "Heta arbeten" Fastighetsskötare 1 Fastighetsskötare 2

0457 5267061 0457 5267062

(14)

BILAGA 2

BRANDSLÄCKNINGSUTRUSTNING.

Kontrollplan:

Handbrandsläckare kontrolleras av servicefirma en (1) gång per år om släckaren finns utomhus och vart annat (2) år om släckaren finns inomhus. (Se förteckning nedan)

Inomhusbrandposter bör kontrolleras en gång per år.

Kontrollen utförs så att slangen rullas ut och trycksätts (täthetsprov). Dessutom kontrolleras ventiler och munstyckes funktion.

Ansvarig för att ovanstående utförs redovisas i bilaga 1.

Förteckning:

Hus: Plats: Typ av

utrustning:

Antal: Kontrollintervall:

A Våning 1 Pulversläckare 4 2 år

A Våning 1 Inomhusbrandpost 1 2 år

A Våning 2 Pulversläckare 3 2 år

B Våning 2 Pulversläckare 2 2 år

B Våning 3 Pulversläckare 2 2 år

B Våning 4 Pulversläckare 2 2 år

C Källare Pulversläckare 1 2 år

C Pannrum Pulversläckare 3 2 år

C Våning 1 Pulversläckare 1 2 år

C Våning 1 Inomhusbrandpost 1 2 år

C Våning 2 Pulversläckare 1 2 år

C Våning 3 Pulversläckare 1 2 år

D Hörsal Pulversläckare 1 2 år

D Våning 1 Pulversläckare 1 2 år

D Våning 2 Pulversläckare 1 2 år

D Våning 3 Pulversläckare 1 2 år

(15)

15

BILAGA 3

SKYDDSRUM

Allmänna data om skyddsrummen:

Placering: Nummer: Typ: Antal

personer:

Hus C Hus D

VS005 S1

NK08 S1

150 100

• Tid för att sätta skydden i drift: 24 timmar.

• Skyddsavsnittscentral: Idrottsgården (1)

(Stadens samlingsplats för området)

• Skyddsrumsskötare (min. 2 st.): Se bilaga 1.

• Skyddsrummens telefonnummer:

Underhåll:

En (1) gång per år skall följande kontroller utföras

1. Skyddsrumsfläktar, 3 st, skall provköras en gång per år.

2. Vätskenivån i övertrycksmätaren kontrolleras.

3. Att omonterad utrustning (rörkanaler, blindlock, mm) finns kvar i skyddet.

4. Att material finns tillgängligt och förbrukningsvaror byts ut vid behov. (T.ex.

batterier, jodtabletter, mm)

Ovanstående utförs av skyddsrumsskötarna.

(16)

Principskiss over hus och område.

BILAGA 4

(17)

17

Bilaga 5

Utrymningsplan

För Västra skolgatan 2, ÅL och Östra skolgatan 2, ÅYG Obs! När larmet hörs – gå ut!

RINGANDE, JÄMN, OAVBRUTEN SIGNAL

Vid brandlarm eller annan farosituation* – gå ut!

- Varna personer i omgivningen – gå ut!

- Aktivera brandlarmet – tryckknappar för aktivering finns vid utgångarna

Rutiner för utrymning:

-

Följ grön utrymningsskyltning!

- Utrym byggnaden via närmaste utrymningsväg.

- Hissar får absolut inte användas.

- Samling vid närmaste uppsamlingsplats

- Lärare som har undervisning ansvarar för kontroll av lektionssal samt undervisningsgrupp.

Uppsamlingsplatser:

- Parkeringsplatsen söder om Västra skolgatan 2 - Parkeringsplatsen utanför Östra skolgatan 2

*Se säkerhetsplan för hotsituationer

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :