• No results found

Lagar och direktiv. Är asfaltmassor avfall? Är tjärhaltiga asfaltmassor farligt avfall? Vad krävs vid återvinning av farligt avfall?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lagar och direktiv. Är asfaltmassor avfall? Är tjärhaltiga asfaltmassor farligt avfall? Vad krävs vid återvinning av farligt avfall?"

Copied!
16
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Lagar och direktiv

• Är asfaltmassor avfall?

• Är tjärhaltiga asfaltmassor farligt avfall?

• Vad krävs vid återvinning av farligt avfall?

(2)

EG-direktiv

Ramdirektiv för avfall 75/442/EEC (91/156/EEC) Farligt avfall 94/67/EEC

EG-direktiv

Ramdirektiv för avfall 75/442/EEC (91/156/EEC) Farligt avfall 94/67/EEC

Miljöbalken Miljöbalken

Renhållningsförordning Förordning om farligt avfall

Förordningen om miljöfarlig verksamhet Renhållningsförordning

Förordning om farligt avfall

Förordningen om miljöfarlig verksamhet

Naturvårdsverkets föreskrifter, allmänna råd, handböcker Kommunala föreskrifter

Naturvårdsverkets föreskrifter, allmänna råd, handböcker Kommunala föreskrifter

(3)

Vad är avfall?

“Med avfall avses varje

föremål, ämne eller substans som ingår i en

avfallskategori och som

innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med”

Miljöbalken SFS 1998:808

(4)

Avfallskategorier och avfallsförteckning

• Avfallskategorier, exempel

– Produkter som inte uppfyller uppställda krav

– Produkter för vilka tiden för användning har löpt ut

– Samtliga material, ämnen och produkter som inte omfattas av någon av ovanstående kategorier

• Avfallsförteckning

– EWC-kod

– Ny förteckning fr o m 2002-01-01

(5)

Avfall eller resurs?

• Avfall kan ha ekonomisk värde

• “Ämnen och material som omedelbart och

fortlöpande återförs till en tillverknings- eller

bearbetningsprocess som en integrerad del, bör

inte ses som avfall”

(Handbok till Förordningen om farligt avfall)

(6)

Är asfalt avfall eller resurs?

Avfall

• Vägen har inte önskad funktion

• Asfalt är upptaget i avfallsförteckningen

• Asfalt återanvänds inte i befintligt skick

Resurs

• Kan återvinnas genom kontinuerlig process

(7)

Vad är farligt avfall?

”Avfall som kan orsaka skada på människa, miljö eller egendom”

1. Upptaget som farligt avfall i avfallsförteckningen.

2. Klassificerat som farligt enligt

kemikalielagstiftning.

(8)

Klassificering av asfaltmassor

170301- Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära (farligt avfall)

170302- Andra bitumenblandningar än de

som anges i 170301

(9)

Kemikalielagstiftning

Cancerframkallande (> 0.1 %)

Cancerframkallande (< 0.1 %) Ej

klassad

Baserad på produkters FARA, ej RISK

(10)

Tjärhaltiga asfaltmassor

Stenkolstjära (> 50ppm BaP)

Stenkolstjära (> 0.1 %)+bitumen+sten

Stenkolstjära (< 0.1 %)+bitumen+sten Ej

klassad

•Tjärindränkt makadam, ca 5 % stenkolstjära

•Tjärbränd asfalt, ca 1 % stenkolstjära

(11)

Provtagning i upplag

Problem:

Stora bitar Olika objekt

Flera beläggningar

Åtgärder:

Finfördelning

Flera provpunkter

(12)

Uppskattning av mängd stenkolstjära

PAH Bitumen (ppm) Stenkolstjära (ppm)

Phenantrene 7.30 25700

Anthracene 0.30 76000

Fluoranthene 0.70 36000

Pyrene 1.50 27200

Chrysene 3.90 22700

Benzo(a)anthracene 1.10 24500

Perylene 3.30 3500

Benzofluoranthenes 0.20 60010

Benzo(e)pyrene Ej detekterad Ej detekterad

Benzo(a)pyrene 1.80 15200

Dibenzanthracenes Ej detekterad Ej detekterad Indino(1,2,3-cd)pyrene Ej detekterad Ej detekterad Benzo(ghi)perylene 4.20 3530

Anthanthrene 0.10 1730

Dibenzo(al)pyrene Ej analyserad Ej analyserad Dibenzo(ai)pyrene 0.60 160

Coronene 0.40 120

Summa 25.40 296350

Concawe, Product dossier 92/104, Bitumen and bitumen derivates

(13)

Uppskattning av andel stenkolstjära

Andel stenkolstjära =S

Andel bitumen =1-S

Mängd PAH i prov =PAH(prov)

Mängd PAH i tjära =PAH(tjära), se tabell

Mängd PAH i bitumen =PAH(bitumen), se tabell

S x PAH(tjära)+(1-S) x PAH(bitumen)= PAH(prov)

S=(PAH(prov)-PAH(bitumen))/(PAH(tjära)-PAH(bitumen)) S x PAH(tjära)+(1-S) x PAH(bitumen)= PAH(prov)

S=(PAH(prov)-PAH(bitumen))/(PAH(tjära)-PAH(bitumen))

(14)

Uppskattning av andel stenkolstjära

Benz(a)pyren(prov)= 2000 ppm

Benz(a)pyren(tjära)= 15200 ppm (tabell) Benz(a)pyren(bitumen)= 1.80 ppm (tabell)

S= (2000-1.8)/(15200-1.8)=0.13 13 % stenkolstjära

Bindemedel

Asfaltmassa

Bindemedel 5%

Stenmaterial 95 %

Andel stenkolstjära= 0.05 x 13 % 0.65 % stenkolstjära

(15)

Återvinning av farligt avfall

• Tillstånd för transport, mellanlagring, återvinning

• Farligt avfall får inte blandas med annat avfall eller andra material

• Arbetsgivaren ska föra register över arbetare

som hanterar cancerklassificerade ämnen

(16)

Slutsatser

• Asfaltmassa- resurs eller avfall?

• Vissa tjärhaltiga massor klassificeras som farligt avfall pga hälsoskäl

• Svårt att bestämma tjärhalt i befintliga mellanlager

• Återvinning av tjärhaltiga kräver tillstånd

• Farligt avfall får normalt ej spädas eller blandas

References

Related documents

(= farligt avfall) om det innehåller farliga ämnen i enlighet med 2 kapitel 2 §, i så höga koncentrationer att avfallet har en eller flera av de egenskaper som anges

Så det som behövs för att dessa produkter med inbäddad elektronik och material som inte går att separera från varandra inte kommer ut på marknaden för konsumenterna är ett större

Under kursen fördjupar du dig kring hur den nya lagstiftningen som nu har införts – genom bland annat miljöbalken, avfallsförordningen, deponeringsförordningen och

Ni som har en verksamhet där farligt avfall upp- kommer utgör den första länken i kedjan från läm- nare till mottagare.. För att helheten ska fungera måste alla länkar

Marks kommun ● Samhällsbyggnadsförvaltningen ● Miljöenheten ● epost: mhn@mark.se ● tfn: 0320-21 70 00 Beskriv ändamål/syfte för anläggningen:.. Avfallets innehåll

Smittförande avfall och Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt: Märk behållaren med gul etikett med vit symbol ADRklass 6 samt

Den länsstyrelse som gett tillstånd till transport av avfall och/eller transport av farligt avfall får helt eller delvis återkalla detta tillstånd och förbjuda fortsatt verksamhet.

Vidare får nyttjandet av Tjänsten inte missbrukas på sådant sätt att det påverkar tillgängligheten för API:et, till exempel genom att överbelasta anslutningen.. Uppgifter