Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

22  Download (0)

Full text

(1)

Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen

Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00–21:20

Beslutande Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M)

Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande

Maria Boström-Lambrén (S), 1:e vice ordförande Per-Olov Henriksson (S)

Lars Oscarsson (S) Fredrik Hanell (MP) Stefan Liljenberg (SD) Rolf Streijffert (SD)

Utses att justera Lars Oscarsson Paragrafer 46 - 63

Justeringens plats och tid Kommunhuset Söderg 28, 2015-04-21 kl 8:00

Sekreterare

Thomas Andersson

Ordförande

Björn Andreasson

Justerande

Lars Oscarsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2015-04-13

Datum då anslaget sätts upp 2015-04-22 Datum då anslaget tas ned 2015-05-14

Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör

Underskrift

Björn Andreasson

(2)

Övriga närvarande Camilla Kampf (M) Caroline Jelkander (M) Hans-Erik Johansson (KD) Hans Larsson (S)

Janette Skogshus (S) Lena Zetterström (MP) Anita Tarkkonen (V) Helena Ohlson (SD)

Lisbeth Johansson, barn- och utbildningschef Christel Jansson, utvecklingsstrateg, § 48 - 52 Charlotte Gillsberg, ekonom/controller, §§ 47 - 52 Catharina Pålsson, Rektor, §§ 47 - 52

Tina Bodin-Nilsson, studie- och yrkesvägledare, §§ 44 - 46 Ulla-Carin Burman, studie- och yrkesvägledare, §§ 44 - 46

(3)

Innehållsförteckning

Ärende Sida

§ 46 Godkännande av föredragningslista samt val av Justerare och tidpunkt för justering ... 4

§ 47 Anmälan av arbetsutskottets protokoll ... 5

§ 48 Informationsärende: Kommunens aktivitetsansvar - ändrad lagstiftning ... 6

§ 49 Ekonomisk uppföljning avseende februari månad 2015 ... 7

§ 50 Investeringsplan 2016 ... 8

§ 51 Justering av Maxtaxa inom förskola och fritidshem ... 9

§ 52 Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2015 ... 10

§ 53 Grundbelopp för Introduktionsprogrammet i Höör 2015 ... 11

§ 54 Informationsärende: Systematiskt kvalitetsarbete förslag och diskussion ... 12

§ 55 Riktlinjer för Inackorderingstillägg och resebidrag för gymnasieelever läsåret 2015/2016 ... 13

§ 56 Ansökan om ändrade öppettider för fritidshem på Emiliaskolan ... 14

§ 57 Ansökan om ändrade öppettider på Lill Emilia ... 15

§ 58 Remiss från Skolinspektionen, gällande Hörby Yrkesgymnasium AB som godkännande av huvudman ... 16

§ 59 Remiss från Skolinspektionen, gällande Perstorp AB som godkännande av huvudman ... 17

§ 60 Remiss från Skolinspektionen gällande JENSEN education College AB angående godkännande som huvudman ... 18

§ 61 Remiss från Skolinspektionen, Ansökan dnr 32-2015:877 gällande godkännande som huvudman Lärande i Sverige AB ... 19

§ 62 Sätofta lokalförsörjning ... 20

§ 63 Utvecklingsstrateg - uppdrag övergår till tillsvidaretjänst 100 % ... 22

(4)

§ 46 Godkännande av föredragningslista samt val av Justerare och tidpunkt för justering

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens godkänner föredragningslistan.

Lars Oscarsson (S) utses att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum den 21 april 2015 8:00 i Kommunhuset.

Ärendebeskrivning

Nämndens godkännande av föredragningslista till mötet.

Val av justerare till mötets protokoll. I tur att justera är Lars Oscarsson (S).

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(5)

§ 47 Anmälan av arbetsutskottets protokoll

Beslut

Arbetsutskottets protokoll 2015-03-31 läggs till handlingarna.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(6)

§ 48 Informationsärende: Kommunens aktivitetsansvar - ändrad lagstiftning

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Studie- och yrkesvägledarna Ulla-Carin Burman och Tina Bodin Nilsson informerar vid dagens sammanträde kring Kommunens Aktivitets Ansvar för ungdomar mellan 16-20 år – som inte har fullföljt en gymnasieutbildning.

Frågeställningar som behandlas:

• Vilka faktorer i skolmiljön påverkar?

• Hur får vi kontakt?

• Vilka frågor som ställs i kontakten?

• Vad erbjuds av skolan?

• Hur många personer rör det sig om?

• Vilken sysselsättning kan erbjudas?

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(7)

Dnr BUN 2015/50

§ 49 Ekonomisk uppföljning avseende februari månad 2015

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger ekonomisk prognos till och med februari 2015 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonom/Controller Charlotte Gillsberg delger Barn-och utbildningsnämnden prognos februari månad 2015. Prognosen pekar på ett preliminärt underskott på -1,5 Mkr.

Beslutsunderlag

Prognos feb.docx _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(8)

Dnr BUN 2015/24

§ 50 Investeringsplan 2016

Beslut

Investeringar för 2016, VEP 2017-2018 enligt sammanställning godkänns.

Sammanställningen av Investeringar för 2016, VEP 2017-2018 överlämnas till kommunstyrelsen som budgetförslag.

Ärendebeskrivning

Ekonom/Controller Charlotte Gillsberg har sammanställt Barn- och utbildningsnämndens investeringsbehov 2016, VEP 2017-2018. Förslag på socialnämndens investeringsbudget föreligger.

Beslutsunderlag

Blankett 1 Investeringar.docx Blankett 2 Beräkningar.xlxs _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(9)

Dnr BUN 2015/1

§ 51 Justering av Maxtaxa inom förskola och fritidshem

Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att

1. Höja maxtaxan från och med 1 juli 2015 enligt Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshem, samt

2. Höja maxtaxan årligen genom indexuppräkning enligt Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshem.

Ärendebeskrivning

Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshem har ändrats. Ändringen innebär att inkomsttaket indexeras, vilket sannolikt kommer leda till att den maximala avgiftsnivån höjs varje år. De nya

avgiftsnivåerna bör tillämpas från och med 1 juli 2015. De nya avgiftsnivåerna innebär att statsbidraget även kommer minskas i motsvarande omfattning. Konsekvensens av förändringen ses i ”Bilaga 1 Maxtaxa”.

Taxan har inte justerats sedan beslut i KF 2001-10-24 § 93 utifrån beslut och utredning gjord av Barn och utbildningssektorn enligt BUN 2001-04-23 § 74.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Maxtaxa.xlxs

Bilaga 2 Statsbidrag för maxtaxa 2015.pdf Bilaga 3 KF 2001-10-24 § 93.pdf

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(10)

Dnr BUN 2015/87

§ 52 Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2015

Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar att bidraget till huvudmän för fristående gymnasieskolor ska följa riksprislistan 2015.

Ärendebeskrivning

Rektor Catharina Pålsson informerar om att Höörs kommun är enligt

gymnasieförordningen 13 kap, samt skollagen 16 kap §§ 52-55 skyldig att årligen fatta beslut om bidrag till huvudmannen för elever vid fristående gymnasieskolor.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(11)

Dnr BUN 2015/88

§ 53 Grundbelopp för

Introduktionsprogrammet i Höör 2015

Beslut

Barn och utbildningsnämnden fastställer följande nivåer på grundbeloppet för 2015:

a) Preparandutbildning 113 256 kr per år vilket motsvarar 9 438 kr per månad, b) individuellt alternativ 113 256 kr per år vilket motsvarar 9 438 kr per månad, samt c) språkintroduktionen 121 260 kr per år vilket motsvarar 10 105 kr per månad.

Ärendebeskrivning

Rektor Catharina Pålsson informerar om att grundbelopp för introduktionsprogrammet har räknats fram och är beräknat på budgeten för verksamheten.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(12)

Dnr BUN 2015/97

§ 54 Informationsärende: Systematiskt

kvalitetsarbete förslag och diskussion

Beslut

Informationen läggs till handlingarna

Ärendebeskrivning

Catharina Pålsson och Christel Jansson informerar om förslag till Systematiskt Kvalitetsarbete i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-2018.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(13)

Dnr BUN 2015/52

§ 55 Riktlinjer för Inackorderingstillägg och resebidrag för gymnasieelever läsåret 2015/2016

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till regler och riktlinjer för ansökan om inackorderingsstöd och resebidrag till gymnasieskolan Läsåret 2015/2016.

Ärendebeskrivning

Tjänstemän från Eslöv, Hörby och Höör har samarbetat och tagit fram gemensamma ansökningsregler och blanketter för inackorderingsstöd och resebidrag till

gymnasieskolan läsåret 2015/16. Förslaget utgår från årets dokument med justeringar gjorda till att det är ett nytt verksamhetsår och att bidrag till inackordering ändrats med hänsyn tagen till höjning av prisbasbeloppet med ca 1%.

Beslutsunderlag

1) Blankett för inackorderingsstöd till gymnasieskolan 2) Blankett för ansökan om resebidrag till gymnasieskolan _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(14)

Dnr BUN 2015/76

§ 56 Ansökan om ändrade öppettider för fritidshem på Emiliaskolan

Beslut

Emilaskolans fritidshem Gläntan beviljas ett utökat öppethållande, och full ersättning utbetalas från och med januari 2015 i och med att verksamheten erbjuder fritidshem klockan 06.00-18.00.

Ärendebeskrivning

Föreningen Emiliaskolans fritidshem Gläntan ansöker om utökat öppethållande och erbjuder plats på fritidshemmet från kl 06-18 från och med vårterminen 2015. I och med ett utökat öppethållande ska verksamheten inte längre ha reducerad ersättning från Höörs kommun.

Beslutsunderlag

Ansökan om fullt öppethållande 2015.docx _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(15)

Dnr BUN 2015/71

§ 57 Ansökan om ändrade öppettider på Lill Emilia

Beslut

Lill-Emilias barnträdgård beviljas full ersättning som utbetalas från och med januari 2015 i och med att förskolan nu erbjuder förskoleverksamhet klockan 06.00 -18.00.

Ärendebeskrivning

Lill-Emilias barnträdgård har sedan 5/11 2014 haft öppet mellan 06-18, vilket innebär att man inte längre ska ha reducerad ersättning från kommunen. Att förskolan ändrat sitt öppethållande har inte varit känt av kommunen förrän ansökan inkommit om full ersättning.

Beslutsunderlag

LillEmilia ang reduc av öppeth.docx _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(16)

Dnr BUN 2015/59

§ 58 Remiss från Skolinspektionen, gällande Hörby Yrkesgymnasium AB som

godkännande av huvudman

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger följande yttrande avseende planerad utbyggnad av gymnasieskolan i regionen:

Skolinspektionen bör - i nära samverkan med berörda kommuner - inför sitt ställningstagande särskilt analysera det förväntade behovet av gymnasieplatser i

förhållande till redan nu etablerade kommunala och fristående gymnasieskolor i området.

Det vore samhällsekonomiskt och mänskligt mycket olyckligt om till exempel en fristående gymnasieskola tvingas lägga ned sin verksamhet under pågående läsår. En ej

organiserad nedläggning kommer dels att drabba den enskilde eleven i form av

studieavbrott etc., dels respektive hemkommun i form av ökade gymnasiekostnader p g a förlängd studietid.

I Höörs kommun finns ingen gymnasieskola som erbjuder nationella program.

Ärendebeskrivning

Hörby Yrkesgymnasium ansöker om utökning av sin verksamhet från och med läsåret 2016/17. Gymnasieskolan erbjuder idag Fordon- och transportprogrammet och Bygg- och anläggningsprogrammet och har 74 elever som studerar på skolan. I sin ansökan till Skolinspektionen ansöker skolan om att erbjuda Vård- och omsorgsprogrammet för 54 elever när programmet är fullt utbyggt 2019, vilket innebär 18 elever per årskurs.

I Höörs kommun finns ingen gymnasieskola som erbjuder nationella program.

Beslutsunderlag

Remiss från Skolinspektion med bifogad ansökan från Hörby Yrkesgymnasium Remissvar till Skolinspektionen gällande frågor om vår gymnasieskola i Höör och kommunens befolkningsprognos för 16-åringar 2015-2020

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(17)

Dnr BUN 2015/60

§ 59 Remiss från Skolinspektionen, gällande Perstorp AB som godkännande av

huvudman

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger följande yttrande avseende planerad utbyggnad av gymnasieskolan i regionen:

Skolinspektionen bör - i nära samverkan med berörda kommuner - inför sitt ställningstagande särskilt analysera det förväntade behovet av gymnasieplatser i

förhållande till redan nu etablerade kommunala och fristående gymnasieskolor i området.

Det vore samhällsekonomiskt och mänskligt mycket olyckligt om till exempel en fristående gymnasieskola tvingas lägga ned sin verksamhet under pågående läsår. En ej

organiserad nedläggning kommer dels att drabba den enskilde eleven i form av

studieavbrott etc., dels respektive hemkommun i form av ökade gymnasiekostnader p g a förlängd studietid.

I Höörs kommun finns ingen gymnasieskola som erbjuder nationella program.

Ärendebeskrivning

Perstorp AB ansöker om utökning av sin verksamhet vid Perstorps gymnasium i Perstorps kommun från och med läsåret 2016/17. Gymnasieskolan erbjuder idag det

Industritekniska programmet och har 73 elever som studerar på skolan. I sin ansökan till Skolinspektionen ansöker skolan om att erbjuda El- och energiprogrammet för 15 elever när programmet är fullt utbyggt 2019, vilket innebär 5 elever per årskurs.

I Höörs kommun finns ingen gymnasieskola som erbjuder nationella program.

Beslutsunderlag

Remiss från Skolinspektion med bifogad ansökan från Perstorp AB

Remissvar till Skolinspektionen gällande frågor om vår gymnasieskola i Höör och kommunens befolkningsprognos för 16-åringar 2015-2020

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(18)

Dnr BUN 2015/62

§ 60 Remiss från Skolinspektionen gällande JENSEN education College AB angående godkännande som huvudman

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger följande yttrande avseende planerad utbyggnad av gymnasieskolan i regionen:

Skolinspektionen bör - i nära samverkan med berörda kommuner - inför sitt ställningstagande särskilt analysera det förväntade behovet av gymnasieplatser i

förhållande till redan nu etablerade kommunala och fristående gymnasieskolor i området.

Det vore samhällsekonomiskt och mänskligt mycket olyckligt om till exempel en fristående gymnasieskola tvingas lägga ned sin verksamhet under pågående läsår. En ej

organiserad nedläggning kommer dels att drabba den enskilde eleven i form av

studieavbrott etc., dels respektive hemkommun i form av ökade gymnasiekostnader p g a förlängd studietid.

I Höörs kommun finns ingen gymnasieskola som erbjuder nationella program.

Ärendebeskrivning

JENSEN education College ansöker om utökning av sin verksamhet vid JENSEN gymnasium i Lunds kommun från och med läsåret 2016/17. Gymnasieskolan erbjuder idag Ekonomiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet,

Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet för totalt 175 elever.

I sin ansökan till Skolinspektionen ansöker skolan om att erbjuda

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap för 60 elever när programmet är fullt utbyggt 2018-19, vilket innebär 20 elever per årskurs.

I Höörs kommun finns ingen gymnasieskola som erbjuder nationella program.

Beslutsunderlag

Remiss från Skolinspektion med bifogad ansökan från JENSEN education College AB Remissvar till Skolinspektionen gällande frågor om vår gymnasieskola i Höör och kommunens befolkningsprognos för 16-åringar 2015-2020

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(19)

Dnr BUN 2015/67

§ 61 Remiss från Skolinspektionen, Ansökan dnr 32-2015:877 gällande godkännande som huvudman Lärande i Sverige AB

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger följande yttrande avseende planerad utbyggnad av gymnasieskolan i regionen:

Skolinspektionen bör - i nära samverkan med berörda kommuner - inför sitt ställningstagande särskilt analysera det förväntade behovet av gymnasieplatser i

förhållande till redan nu etablerade kommunala och fristående gymnasieskolor i området.

Det vore samhällsekonomiskt och mänskligt mycket olyckligt om till exempel en fristående gymnasieskola tvingas lägga ned sin verksamhet under pågående läsår. En ej

organiserad nedläggning kommer dels att drabba den enskilde eleven i form av

studieavbrott etc., dels respektive hemkommun i form av ökade gymnasiekostnader p g a förlängd studietid.

I Höörs kommun finns ingen gymnasieskola som erbjuder nationella program.

Ärendebeskrivning

Lärande i Sverige AB ansöker om utökning av sin verksamhet vid Realgymnasiet i Lunds kommun från och med läsåret 2016/17. Gymnasieskolan erbjuder idag

Naturbruksgymnasiet med 59 elever. Skolan ansöker om att få utöka verksamheten med följande program: Estetiska programmet, Teknikprogrammet, Hotell och

turismprogrammet och Hantverksprogrammet för totalt 320 elever år 2018. Utöver detta önskar skolan erbjuda gymnasial lärlingsutbildning inom El- och energiprogrammet.

I Höörs kommun finns ingen gymnasieskola som erbjuder nationella program.

Beslutsunderlag

Remiss från Skolinspektion med bifogad ansökan från Lärande i Sverige AB Remissvar till Skolinspektionen gällande frågor om vår gymnasieskola i Höör och kommunens befolkningsprognos för 16-åringar 2015-2020

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(20)

Dnr BUN 2013/359

§ 62 Sätofta lokalförsörjning

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att ett förnyat uppdrag ges kring lokalförsörjning med helhetssyn utifrån förskole- och skolverksamheternas behovsanalys:

1. Barn- och utbildningsnämnden framför önskemål om att en extern arkitekt ges möjlighet att göra sin bedömning och helhetssyn utifrån förskole- och

skolverksamheternas behovsanalys, och

2. Antalet förskoleplatser behöver utökas inom Sätoftaområdet, med en förskoleavdelning samt en möjlig hemvist för en kommande uteförskoleavdelning, utöver de befintliga sex avdelningarna tillhörande området.

3. En samordning av befintliga förskoleavdelningar inom området, alternativt en utbyggnad av befintliga lokaler, ska tillsammans med behovet av utökning utformas för bästa möjliga pedagogiska förutsättningar, bra resursutnyttjande, god arbetsmiljö och fokus på barnens inne- och utemiljö samt valfrihet och mångfald. Alternativa förslag för att täcka behovet av totalt 8 avdelningar bör utarbetas, exempelvis utifrån lokalisering på tomten, samordning med befintliga lokaler (t ex 4+4 avdelningar) och utemiljöer samt utformning av nybyggnationen (ett- eller två plan).

Ytterligare två klassrum behövs vid Sätofta F-9 grundskola, för att F-6 ska kunna utgöra en helt igenom tvåparallellig skolenhet inkluderat 4-5 fritidshemsavdelningar och 7-9 en treparallellig skolenhet. Synpunkter från räddningstjänsten finns kring utrymningsvägar på plan två i F-6 lokaler vilka bör vägas in vid förändringen.

Särskolan åk 1-9 behöver samordnas i kommunens enda F-9 verksamhet, vid

Sätoftaskolan där redan 7-9 finns. Syftet är att samla kunskap, kompetens och utrustning för en relativt liten målgrupp där inkludering är en grund för valet av lokalisering.

Befintligt eller nytt kök dimensioneras för att kunna leverera mat till all verksamhet inom Sätoftaområdet. Problemen med dagens trånga entré- och kösituation vid matsalen har en rad år lyft vid arbetsmiljöronderna och i elevernas trivselenkäter.

Klassrum för musik skall inkluderas i ordinarie skollokaler. Nuvarande musiksal i modul med tillfälligt bygglov avyttras.

Idrottshallens omklädningsrum för elever såväl som för personal behöver utökas för befintligt och kommande behov. Förrådsutrymmen för idrottsmateriel för såväl skolan som föreningslivet är underdimensionerade. Handikappanpassning krävs. Utifrån medicinska behov och diskrimineringsgrunder är möjlighet till enskild omklädning nödvändig för att elever ska kunna uppfylla skolplikten.

Behovet av arbetsrum för personal skall tillgodoses.

Skolans behov av skolbibliotek ska tas i beaktande, till exempel i form av ett integrerat

Justerande Utdragsbestyrkande

(21)

folk- och skolbibliotek.

Ärendebeskrivning

Möte mellan KS AU och BUN AU kring projekt förskola - Sätoftaskolan har återupptagits 2015-02-03. Lägesrapport gavs muntligt. Bakgrundsbeskrivning ges i dokument 2015-02- 04 av Mark- och fastighetsförvaltare. Förnyad behovsinventering för verksamheten inom BUN har tagits fram av Barn- och utbildningschefen 2015-02-19.

2015-03-02 hölls ett möte mellan kommundirektör, barn- och utbildningschef samt Mark- och fastighetsförvaltaren. Michael Andersson redogör för mötets förutsättningar,

detaljplanarbete inom Sätofta skolområdet samt historik i ärendet.

2015-03-16 § 28 beslöt barn- och utbildningsnämnden att ge barn- och utbildningschefen i uppdrag att arbeta fram ett nytt förslag som beskriver förnyat lokalbehov som täcker hela förskola/grundskola/särskola område Sätofta, att Sätoftas lokalförsörjning skall behandlas på nästkommande arbetsutskott 2015-03-31, samt att barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att avge ett förnyat uppdrag till kommunstyrelsen kring behovet av lokaler på Sätoftaområdet.

Överläggning

Ordföranden redovisar redaktionella ändringar, som påtalats av Ola Kollén (C) och Fredrik Hanell (MP), i liggande förslag till beslut som innebär förtydligande med satserna

”alternativt en utbyggnad av befintliga förskolelokaler” och ”samt valfrihet och mångfald.

Yrkanden

Fredrik Hanell (MP) föreslår att föreslagna beslut kompletteras med meningen ”Skolans behov av skolbibliotek ska tas i beaktande, till exempel i form av ett integrerat folk- och skolbibliotek” under punkt 3.

Beslutsordning

Nämnden godkänner beslutsordningen med Fredrik Hanells (MP) tilläggsförslag till liggande förslag med de redovisade redaktionella ändringarna. Ordförande lägger fram förslaget för beslut och finner att nämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

AU § 25/2015 BUN § 28/2015

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(22)

Dnr BUN 2014/34

§ 63 Utvecklingsstrateg - uppdrag övergår till tillsvidaretjänst 100 %

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdraget som utvecklingsstrateg ska övergå till en heltids tillsvidaretjänst.

Ärendebeskrivning

2014-02-06 § 6 beslöt barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att uppdra åt barn- och utbildningschefen att med slutrapporterna skola 2011 och BUS som grund

kvalitetssäkra sektorns verksamhets- och skolutveckling genom ett nytt projekt

”skolutveckling 2016”.

Barn- och utbildningssektorn har behov av en samordnarfunktion med uppdrag att utveckla och kvalitetssäkra verksamheterna. Kommunens satsningar på skolutveckling, digitala läromedel och den fastställda IKT-planen, BUN 2015-03-16 § 33, samt statens satsning på förstelärare, vilka i Höörs kommun innevarande år uppgår till 17 lärare med särskilt uppdrag att utveckla skolan och lärprocesserna kräver planering, samordning och utvärdering.

Tjänsten som utvecklingsstrateg har idag formen av en projekttjänst, vilken upphör 2015- 06-30. Behovet av en utvecklingsstrateg vid barn- och utbildningssektorn bedöms vara kontinuerligt och motsvara en heltidstjänst. Budgetmedel finns inom befintlig ram.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

Figure

Updating...

References

Related subjects :