• No results found

04. Verksamhetsberättelse 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "04. Verksamhetsberättelse 2016"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Kultur- och

fritidskontoret

2017-02-09

Emelie Joachimsson Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2017/0028 KFN-1 Diariekod: 032

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsberättelse 2016

Förslag till beslut

Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:

• Verksamhetsberättelse för 2016 antas i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande 2017-02-09.

• Verksamhetsberättelse för 2016 i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande 2017-02-09 överlämnas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Framtagande av verksamhetsberättelsen är en del av den samlade

uppföljningsprocessen inom kommunen. Dokumentet är en uppföljning med analys utifrån den verksamhetsplan som nämnden antog inför

verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen ska nämndbehandlas.

På kommunövergripande nivå sammanställer kommunledningskontoret en årsredovisning som behandlas i fullmäktige. Underlag till bedömningar i bland annat måluppföljningsavsnittet samt till nämndavsnitten i

årsredovisningen hämtas från nämndernas verksamhetsberättelser.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett nettoöverskott om 0,7 miljoner kronor jämfört med budget vilket ligger i linje med tidigare prognoser.

Under 2016 genomfördes en omorganisation inom förvaltningen vilket även innebar en ekonomisk omstrukturering av verksamheter och ansvar. Detta har inneburit att det blivit stora variationer i utfall jämfört med den tidigare tagna budgeten. Därför har prognosarbetet varit extra viktigt på den

förvaltningsövergripande nivån för att få ihop helheten. Inför

nästkommande budgetår har budgeten reviderats i enlighet med den nya organisationen.

Måluppfyllelsen vad gäller kultur- och fritidsnämndens åtaganden för 2016 är förhållandevis god, av sju åtaganden bedöms tre som fullständigt

uppfyllda, tre som delvis uppfyllda och ett som icke-uppfyllt.

De tre åtaganden som är delvis uppfyllda är så på grund av både interna och externa faktorer. I de flesta fall finns planer för att under kommande år åtgärda det som brustit eller inte skett i enlighet med plan under 2016.

Vad gäller det åtagande som är icke-uppfyllt har ett antal av de aktiviteter som planerades inom ramen för detta åtagande förskjutits, till stor del på

Godkänt dokument, 2017-02-09, Niklas Roos af Hjelmsäter

(2)

Tjänsteutlåtande

2017-02-09

Dnr 2017/0028 KFN-1 Sidan 2 av 2

grund av den nya organisationen och de möjligheter den medför att ta ett vidare grepp om dessa frågor.

Niklas Roos af Hjelmsäter Emelie Joachimsson

Förvaltningschef Administrativ chef

Kerstin Andén Förvaltningsekonom

Bilaga: Verksamhetsberättelse 2016

Godkänt dokument, 2017-02-09, Niklas Roos af Hjelmsäter

References

Related documents

Om den som begär ersättning inte accepterar erbjuden ersättning inom sex månader efter att han fått del av erbjudandet och uppgift om vad han ska iakttaga om han inte godtar detta

Gör sig en förening, dess företrädare eller utövare, inom ramen för den idrottsliga verksamheten, skyldig till ekonomisk oegentlighet ägnade att allvarligt skada idrottens

• Om du sätter ett kryss i rutan för alla block under G1 och G2 för certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion och ersättningar för ekologisk

Landskapsregeringen har rätt att genomföra inspektioner för prövning av en ansökan om stöd och vid tillsyn. Inspektion hos en sökande kan ske för att utreda förutsättningarna

arbetsplatsförlagt lärande (APL), gällande studier på Vård- och omsorgsprogrammet på certifierade lokala college, har upprättats mellan Stockholms läns landsting, Stockholms

Socialstyrelsens stimulansmedel för välfärdsteknik har använts för inköp av surfplattor och ”appar” för att implementera digital teknik hos brukarna inom

Extern finansiering och sponsring för till exempelvis tankesmedjan och samhällsexpon är ett möjligt komplement, men M21 behöver en grundfinansiering från Malmö stad för att kunna

I detta, relativt pessimistiska, scenario ökar offentlig kon- sumtion till 29,6 procent av BNP 2040, vilket leder till att underskottet i de offentliga finanserna växer sig ännu

Sammantaget innebär framskrivningarna av utgifterna för konsumtion, transfereringar och investeringar att offentliga sektorns primära utgifter ungefär behåller sin nuva- rande andel

E n mer ingående översyn av föreningsbidragen hänvisas till detta

Sociala medier är viktigt för oss då det är vårt i särklass mest effektiva sätt att nå ut till våra medlemmar samt Luleåsupportrar i

tions is variable. The same applies also to mica-like clay m inerals.. Only five clay samples from the Skaraborg and Örebro provinces were analysed, and the

Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med tillägget, att i linje med de riktlinjer kommunfullmäktige antagit, nyttja möjligheten att framför andra

Lärande- och kulturnämnden bör lämna ett förslag till kommunfullmäktige om ändrade regler för kommunala bidrag till studieförbunden, samt.. att Musik vid Dellen minskas med 200

Ordföranden frågar därefter om nämnden beslutar enligt Lena Frankenberg Glantz förslag om bifall till förslaget till preliminära åtagande för 2014 och finner att nämnden

Där handlar det inte bara om den fysiska miljön utan det också om vad Gårdstensbostäder har gjort efteråt, vid förvaltning och arbetat med sociala frågor i driften

Utifrån en grundidé om det självklara i att barn ska ha det bra beskriver informanterna vad de tror att deras arbete med konventionen spelar för roll för barnen, hur de ser på

E n mer ingående översyn av föreningsbidragen hänvisas till detta

Vad gäller det åtagande som är icke-uppfyllt har ett antal av de aktiviteter som planerades inom ramen för detta åtagande förskjutits, till stor del på grund av den

Förvara instrument och material i stängda skåp och lådor för att undvika stänk samt för att lätt kunna

För att synliggöra barnets lärprocesser måste verksamheten ständigt följas upp, utvärderas och utvecklas i förhållande till de förutsättningar till utveckling och lärande

DROPPs grundare Amanda Sundell ser samarbetet med Fazer som en betydande dörröppnare för att göra DROPP tillgängligt för fler finländska konsumenter.. ”Jag grundade DROPP för

Pågår Klart Kommentar Samtliga nämnder och förvaltningar verkar för att fler. ungdomar med examen