• No results found

Ja ( 3-5, slutet sammanträde, sekretessärenden)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ja ( 3-5, slutet sammanträde, sekretessärenden)"

Copied!
30
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA

15 juni 2017 SN-2017/12 1 (43)

Nämnd Socialnämnden

Offentligt sammanträde Ja (§ 3-5, 17-33 slutet sammanträde, sekretessärenden)

Sammanträdesdag 15 juni 2017

Tid och plats Klockan 17:00 – 18:50, Plenum, Gymnasietorget 1

Ledamöter Frånvarande

följande paragrafer

Tjänstgörande ersättare Beslutande Gunilla Helmerson (M),

ordförande

Ingalill Söderberg (DP), 1:e vice ordförande Anneli Sjöberg (S), 2:e vice ordförande

§ 13 (jäv) Fredrik Lundin (S) Fredrik Kristoffersen (M)

Anita Nordberg (M)

Tomas Nimreus Silfverswärd (L) Samtliga Nicolas Holst (M) Bengt Nylander (C)

Malak Guirguis (KD)

Lisbeth Krogh (HP) Samtliga Ewa Mateja (HP)

Mats Arkhem (SD)

Emil Buskas (S) Samtliga Marie Fors (S)

Birgitta Bergholm Sjöblom (S) Samtliga Tahvo Jauhojärvi (S) Barbro Isaksson (S)

Anders Norman (S) Marianne Broman (MP) Elisabeth Ulin Karlsson (V)

Närvarande ej tjänst- görande ersättare

Ingemar Syring (M), Daniel Andersson (KD), Ashti Jangi (DP), Birgitta du Rées (SD), Fredrik Lundin (S) (§ 1-12, 14-34), Niklas Bougt (V)

Övriga närvarande Se nästa sida

Utses att justera Ingalill Söderberg

Justeringens tid 15 juni 2017 Paragrafer22-33

Underskrifter

Lars Axelsson

Sekreterare

Gunilla Helmerson

Ordförande

Ingalill Söderberg

Justerande

Utdragsbestyrkande:

(2)

Ledamöter Frånvarande följande paragrafer

Tjänstgörande ersättare Beslutande Gunilla Helmerson (M),

ordförande

Ingalill Söderberg (DP), 1:e vice ordförande Anneli Sjöberg (S), 2:e vice ordförande

§ 13 (jäv) Fredrik Lundin (S) Fredrik Kristoffersen (M)

Anita Nordberg (M)

Tomas Nimreus Silfverswärd (L) Samtliga Nicolas Holst (M) Bengt Nylander (C)

Malak Guirguis (KD)

Lisbeth Krogh (HP) Samtliga Ewa Mateja (HP)

Mats Arkhem (SD)

Emil Buskas (S) Samtliga Marie Fors (S)

Birgitta Bergholm Sjöblom (S) Samtliga Tahvo Jauhojärvi (S) Barbro Isaksson (S)

Anders Norman (S) Marianne Broman (MP) Elisabeth Ulin Karlsson (V)

Närvarande ej tjänst- görande ersättare

Ingemar Syring (M), Daniel Andersson (KD), Ashti Jangi (DP), Birgitta du Rées (SD), Fredrik Lundin (S) (§ 1-12, 14-34), Niklas Bougt (V)

Övriga närvarande Se nästa sida

Utses att justera Ingalill Söderberg

Justeringens tid 16 juli 2017 Paragrafer1-21, 34

Underskrifter

Lars Axelsson

Sekreterare

Gunilla Helmerson

Ordförande

(3)

SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SIDA

3 (43)

Socialnämndens sammanträde den 15 juni 2017

Övriga närvarande

Marianne Krook, biträdande social- och äldreomsorgsdirektör (§ 1-34) Ann-Christine Falck Brännström, verksamhetschef (§ 1-17)

Maria Berglund, verksamhetschef (§ 1-2, 6-16) Malin Schenström, verksamhetschef (§ 1-2, 6-16) Yvonne Kokkola, verksamhetschef (§ 1-2, 6-16, 18-34) Siv Jönsson, ekonomichef (§ 1-2)

Maria Jonsson, utvecklingsledare (§ 1-17) Astrid Stockenberg, upphandlare (§ 1-5) Anja Koerner, förvaltningsjurist (§ 1-16, 18-34) Annette Hedlin, enhetschef (§ 1-2)

Lars Axelsson, nämndsekreterare (§ 1-34)

Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

(4)

Anslaget sattes upp den 16 juni 2017

Anslaget tas ner den 7 juli 2017

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 6 juli 2017

Den som vill läsa protokollet kan kontakta Registrator, social- och äldreomsorgsförvaltningen Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats www.huddinge.se

Underskrift

(5)

SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BEVIS

om justering av Socialnämnden protokoll

Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla

Socialnämnden har sammanträtt den 15 juni 2017

Protokollets § 1-21, 34har justerats den 16 juni 2017

Anslaget sattes upp den 16 juni 2017

Anslaget tas ner den 8 juli 2017

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 7 juli 2017

Den som vill läsa protokollet kan kontakta Registrator, social- och äldreomsorgsförvaltningen Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats www.huddinge.se

Underskrift

Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

(6)

Socialnämndens beslut

Arbetsutskottet beslutar att godkänna föredragningslistan till dagens sammanträde med följande tillägg av nya ärenden:

- Återtagande av ansökan till Södertälje tingsrätt om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 § föräldrabalken .

- Nio (9) yttranden till förvaltningsrätten i Lindköping i mål nr: 3458-17, 2977-17, 2771-17 m.fl. 3459-17, 3460-17, 3461-17, 2397-17, 2399-17 och 2400-17.

- yttrande till Kammarrätten mål nr 3225-17

- Övervägande enligt 14 § tredje stycket lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

- Övervägande enligt 14 § tredje stycket lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

(7)

SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SIDA

7 (43)

Sammanträdesdatum Paragraf

Socialnämnden 15 juni 2017 § 2

Information Information

1. Bosättningsenheten

Annette Hedlin, enhetschef, informerar nämnden om enhetens pågående arbete med nyanlända som har kommit till kommunen och i vilken omfattning nyanlända förväntas komma till kommunen de närmaste tiden.

Överläggning

Under informationen yttrar sig Gunilla Helmerson (M) och Marianne Broman (MP).

Efter detta förklaras informationen avslutad.

2. Rekrytera socionomer

Maria Berglund, verksamhetschef, informerar nämnden om en film som introduktionsenheten gjort och som används för att rekrytera socionomer.

3. Röster från funktionshinderområdet

Malin Schenström, verksamhetschef, informerar nämnden om en film som

funktionshinderområdet använder när man rekryterar medarbetare till verksamheten.

4. Ekonomisk rapport Siv Jönsson, ekonomichef, informerar nämnden om det ekonomiska resultatet för perioden januari till och med maj 2017.

Därefter informerar Yvonne Kokkola, verksamhetschef, nämnden om en försämrad prognos för invid och familjeomsorgen med anledning ökade kostnader för vård och behandling.

Överläggning Under informationen yttrar Gunilla Helmerson (M), Anneli Sjöberg (S), Mats Arkhem (SD) och Marie Fors (S). Efter detta förklaras informationen avslutad

5. Ändrad ersättning från Migrationsverket

Yvonne Kokkola, verksamhetschef, informerar nämnden om att ersättning för vård och boende för ensamkommande asylsökande barn som placerade i familjehem eller enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) kommer att ändras och sänkas från 1 juli 2017 och vad detta får för konsekvenser.

Överläggning

Under informationen yttrar sig Gunilla Helmerson (M) och Marianne Broman (MP). Efter detta förklaras informationen avslutad.

Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

(8)

Fastställande av förfrågningsunderlag – kundval hemtjänst

Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att:

1. Förslaget till förfrågningsunderlag för kundval hemtjänst godkänns.

2. Möjlighet att ansöka enligt nuvarande förfrågningsunderlag upphör den 1 september 2017

Sammanfattning

Socialnämnden beslutade i maj 2017 om en ny strategi för kundvalet hemtjänst.

Beslutet innebär att det nuvarande kundvalet delas upp på tre separata kundval där hemtjänst inklusive ledsagning och avlösning enligt socialtjänstlagen för personer över 18 år bildar ett eget kundval.

Förfrågningsunderlaget kommer att annonseras direkt efter att beslut har tagits i båda äldreomsorgsnämnden och socialnämnden. Det nya kundvalet börjar gälla den 15 april 2018. Alla befintliga utförare inom kundvalet måste på nytt ansöka om att bli godkända.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M), Anneli Sjöberg (S), Marianne Broman (MP), Elisabeth Ulin Karlsson (V), Anders Norman (S), Marie Fors (S), Niklas Bougt (V), Marianne Krook, biträdande social- och äldreomsorgsdirektör, Maria Jonsson, utvecklingsledare och Astrid Stockenberg, upphandlare. Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Protokollsanteckningar

Protokollsanteckning anmäls Elisabeth Ulin Karlsson (V), se bilaga till detta protokolls § 3, daterad 2017-06-15.

Beslutet delges

Kommunstyrelsens förvaltning, upphandlingssektionen

(9)
(10)

Fastställande av förfrågningsunderlag – kundval boendestöd enligt SoL

Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att:

1. Förslaget till förfrågningsunderlag för kundval boendestöd godkänns.

2. Möjlighet att ansöka enligt nuvarande förfrågningsunderlag upphör den 1 september 2017.

Sammanfattning

Socialnämnden beslutade i maj 2017 om en ny strategi för kundvalet hemtjänst.

Beslutet innebär att det nuvarande kundvalet delas upp på tre separata kundval där boendestöd blir ett eget kundval.

Förfrågningsunderlaget kommer att annonseras direkt efter att beslut har tagits i båda äldreomsorgsnämnden och socialnämnden. Det nya kundvalet börjar gälla den 15 april 2018. Alla befintliga utförare inom nuvarande kundval för hemtjänst måste på nytt ansöka om att bli godkända

Överläggning

I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M) och Elisabeth Ulin Karlsson (V). Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Protokollsanteckningar

Protokollsanteckning anmäls Elisabeth Ulin Karlsson (V), se bilaga till detta protokolls § 4, daterad 2017-06-15.

Beslutet delges

Kommunstyrelsens förvaltning, upphandlingssektionen

(11)
(12)

Fastställande av förfrågningsunderlag – kundval ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS

Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att:

1. Förslaget till förfrågningsunderlag för kundval ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS godkänns.

2. Möjlighet att ansöka enligt nuvarande förfrågningsunderlag upphör den 1 september 2017.

Sammanfattning

Socialnämnden beslutade i maj 2017 om en ny strategi för kundvalet hemtjänst.

Beslutet innebär att det nuvarande kundvalet för hemtjänst delas upp på tre separata kundval där ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS samt ledsagning och avlösning enligt socialtjänstlagen (SoL) för personer upp till 18 år blir ett eget kundval.

Förfrågningsunderlaget kommer att annonseras direkt efter nämndes beslut. Det nya kundvalet börjar gälla den 15 april 2018. Alla befintliga utförare inom nuvarande kundval för hemtjänst måste på nytt ansöka om att bli godkända utförare.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M) och Elisabeth Ulin Karlsson (V). Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Protokollsanteckningar

Protokollsanteckning anmäls Elisabeth Ulin Karlsson (V), se bilaga till detta protokolls § 5, daterad 2017-06-15.

Beslutet delges

Kommunstyrelsens förvaltning, upphandlingssektionen

(13)
(14)

Bemyndigande av firmatecknare för socialnämnden

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att från och med 1 september 2017 bemyndiga följande personer som firmatecknare för socialnämnden i Huddinge kommun:

Socialnämndens ordförande Eva Carlsson-Paulsén (M) i förening med

1:e vice ordförande Ingalill Söderberg (DP) eller 2:e vice ordförande Anneli Sjöberg (S) eller en av dessa i förening med följande tjänstemän: social- och

äldreomsorgsdirektör Anne Lundkvist, biträdande social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook, social- och äldreomsorgsförvaltningens ekonomichef Siv Jönsson eller controller Aldijana Coric.

2. Socialnämnden beslutar att från och med 1 september 2017 upphäva nämndens beslut om firmatecknare från 2016-02-24, § 8.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M). Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Beslutet delges

Kommunstyrelsensförvaltning, ekonomienheten

(15)

SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SIDA

12 (43)

Sammanträdesdatum Paragraf

Socialnämnden 15 juni 2017 § 7

Diarienummer SN-2017/1341.905

Fyllnadsval av ledamot i socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att välja Eva Carlsson-Paulsén (M) som ledamot tillika ordförande i socialnämndens arbetsutskott för perioden 1 september 2017 till och med den 31 december 2018.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har den 24 april 2017, § 18, beslutat att befria Gunilla

Helmerson (M) från uppdraget som ledamot tillika ordförande i socialnämnden från och med den 1 september 2017.

Kommunfullmäktige har den 24 april 2017, § 19, beslutat om ny ledamot tillika ordförande i socialnämnden för perioden från den 1 september till och med den 31 december 2018, nämligen Eva Carlsson-Paulsén (M) som föreslås som ny ledamot och ordförande efter Gunilla Helmerson (M) i socialnämndens arbetsutskott.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M). Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Beslutet delges

Kommunstyrelsens förvaltning, Anita Person och Antonina Federova

Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

(16)

Revidering av socialnämndens delegationsordning

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att anta föreslagna ändringar och att socialnämndens delegationsordning ska ha de ändrade lydelser som framgår av förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 10 maj 2017.

Sammanfattning

En genomgång av socialnämndens delegationsordning har gjorts av förvaltningen.

Förslagen är föranledda dels av ändringar i gällande lagstiftning och praxis och dels utifrån vad som bedöms vara ändamålsenligt ur verksamhetssynpunkt.

(17)

SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SIDA

14 (43)

Sammanträdesdatum Paragraf

Socialnämnden 15 juni 2017 § 9

Diarienummer SN-2016/3378.111

Förslag till ny ansvarsfördelning avseende hemtjänst och boendestöd

Socialnämndens beslut

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. ansvaret för kundvalet för hemtjänst oavsett ålder inklusive ledsagning och avlösning enligt SoL för personer över 18 år samlas under äldreomsorgsnämnden.

2. ansvaret för kundvalet för boendestöd oavsett ålder samlas under socialnämnden.

Socialnämnden beslutar för egen del

3. kommunens egen regi inom äldreomsorgen ansvarar för utförandet av insatserna inom kundvalet för hemtjänst för brukare som väljer kommunen eller som avstår ifrån att välja

4. kommunens egen regi inom socialnämnden ansvarar för utförandet av insatser inom kundvalet för boendestöd för brukare som väljer kommunen eller som avstår ifrån att välja

Sammanfattning

Både socialnämnden och äldreomsorgsnämnden fattar idag beslut om

förfrågningsunderlag samt att godkänna respektive att inte godkänna nya utförare inom kundvalet för hemtjänst.

Förvaltningen föreslår att ansvar för kundvalet för hemtjänst (inklusive ledsagning och avlösning enligt socialtjänstlagen (SoL) för personer över 18 år) samlas under äldreomsorgsnämnden och att utförandet av insatser inom kundvalet för hemtjänst ska utföras av äldreomsorgsnämndens egen regi.

Förvaltningen föreslår att ansvar för kundvalet för boendestöd samlas under socialnämnden och att insatserna inom kundvalet för boendestöd ska utföras av socialnämndens egen regi

Överläggning

I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M), Anneli Sjöberg (S), Marianne Krook, biträdande social- och äldreomsorgsdirektör, Malin Schenström, verksamhetschef.

Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

(18)

Beslutet delges Kommunstyrelsen

(19)

SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SIDA

16 (43)

Sammanträdesdatum Paragraf

Socialnämnden 15 juni 2017 § 10

Diarienummer SN-2017/1044.171

Odling som integration - svar på motion väckt av Nujin Alacabek (V)

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att förvaltningens tjänsteutlåtande Odling som integration - svar på motion väckt av Nujin Alacabek (V), daterat den 22 maj 2017, överlämnas till kommunstyrelsen som nämndens yttrande i ärendet.

Sammanfattning

En motion har väckts i kommunfullmäktige av ledamot Nujin Alacabek (V).

Motionen har gått på remiss för svar till bland annat socialnämnden och till kultur- och fritidsnämnden.

Motionären anför att kommunen bör kunna dra nytta av Huddinges många

grönområden i sitt integrationsarbete. Det finns ett flertal exempel från hela landet där odlingsprojekt har startats som en integrationsfrämjande aktivitet. Motionären ger exempel från Göteborg med projektet Stadsjord och även ett exempel från södra Stockholm som drivs av Studiefrämjandet.

Motionären föreslår att Huddinge kommun startar en försöksverksamhet med odling i anslutning till de planerade genomgångsboendena för flyktingar. Motionären föreslår att uppdraget ges till kultur- och fritidsförvaltningen (KUF).

Det finns en tomt som är planerad för genomgångsboende och som lämpar sig för odling. Det är en tomt som ligger på Lovisebergsvägen i Glömsta.

Om kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att starta en verksamhet är

socialnämnden positivt inställd till det. Förvaltningen kan bidra med kunskap om flyktingar och samverka med KUF och föreningslivet om KUF får i uppdrag att starta ett odlingsprojekt.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M) och Anneli Sjöberg (S). Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

(20)

Beslutet delges Kommunstyrelsen

(21)

SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SIDA

18 (43)

Sammanträdesdatum Paragraf

Socialnämnden 15 juni 2017 § 11

Diarienummer SN-2017/1012.109

Granskning av program för mål och riktlinjer för privata utförare - svar på revisionsskrivelse

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på revisionsskrivelse gällande granskning av program för mål och riktlinjer för privata utförare.

Sammanfattning

Revisionsfirman KPMG har på uppdrag av Huddinge kommuns revisorer granskat program för mål och riktlinjer för privata utförare. Granskningen har genomförts i samtliga nämnder som har verksamheter som drivs av privata utförare samt kommunstyrelsens förvaltning.

Revisorerna fick ta del av socialnämndens plan för uppföljning av utförd verksamhet framtagen 2012. Då revisionen skedde var en ny plan under utarbetande. Revisorerna bedömde att uppföljning sker regelbundet och dokumenteras enligt plan i

socialnämndens verksamheter. De bedömde också att kommunens program på helheten uppfyller lagstiftningens krav. Revisionsrapporten innehåller ett antal rekommendationer för att förbättra uppföljningen av privata utförare. Den som berör socialnämnden är en generell rekommendation för alla nämnder som uppmanas att analysera vilken information från uppföljning som allmänheten bör ta del av och hur den informationen bäst kan redovisas.

Förvaltningen har under hösten 2016 och våren 2017 arbetat med att utveckla uppföljningsprocessen och omarbeta uppföljningsplanen. Arbetet med systematisk uppföljning som revisorerna bedömde som gott har därmed förbättrats ytterligare.

Frågan om information och insyn för allmänheten har under arbetet identifierats som ett stort förbättringsområde. Förvaltningen planerar att starta en översyn under året för att analysera vilka uppföljningsresultat som är mest relevanta för medborgarna och hur de kan presenteras på lämpligast sätt. Det kommande projektet med att vidareutveckla informationen till allmänheten kommer att uppfylla revisorernas rekommendation.

Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

(22)

Beslutet delges Kommunfullmäktige Kommunens revisorer

(23)

SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SIDA

20 (43)

Sammanträdesdatum Paragraf

Socialnämnden 15 juni 2017 § 12

Diarienummer SN-2017/1179.111

Utredning avseende personalhälsans verksamhet - remissvar

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att förvaltningens tjänsteutlåtande Utredning avseende Personalhälsans verksamhet – remissvar, daterat den 15 maj 2017, överlämnas till kommunstyrelsen som nämndens yttrande i ärendet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har lämnat en remiss gällande förslag till Personalhälsans verksamhet till socialnämnden för yttrande.

Förvaltningen är positiv till utredningens förslag om att en större extern

företagshälsovård är att föredra framför den nuvarande företagshälsovården i egen regi (Personalhälsan). En extern företagshälsovård är mindre sårbar, har en bredare kompetens, har större möjlighet till flexiblare och snabbare lösningar.

Förvaltningens behov av tjänster från företaghälsovården kommer att öka. Bland annat för att aktiv och systematisk rehabilitering är ett prioriterat område i socialnämndens verksamhetsplan.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M), Anneli Sjöberg (S), Marianne Broman (MP), Elisabeth Ulin Karlsson (V) och Anders Norman (S). Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Protokollsanteckningar

Protokollsanteckning anmäls dels av Anneli Sjöberg (S), dels av Marianne Broman (MP), och Elisabeth Ulin Karlsson (V), se bilaga till detta protokolls § 12 , daterad 2017-06-15.

Beslutet delges Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltning, Björn Rosborg

Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

(24)
(25)
(26)

Ansökan om föreningsbidrag 2017 - Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beviljar Astma- och Allergiföreningens lokalförening för

lägerverksamhet i Stockholms län 14 000 kronor i verksamhetsbidrag för år 2017.

På grund av jäv deltar och närvarar inte Anneli Sjöberg (S) i handläggning och förslag till beslut i detta ärende.

Sammanfattning

Astma- och Allergiföreningen lokalförening för lägerverksamhet ansöker om bidrag för sommarverksamhet för barn och ungdomar med allergi och astma 2017.

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) rekommenderar länets kommuner att lämna bidrag till barn och ungdomar som deltar i Astma- och Allergiföreningens sommarläger.

Socialnämnden beviljar föreningen 14 000 kronor i verksamhetsbidrag för lägerverksamhet 2017.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M), Elisabeth Ulin Karlsson (V) och Barbro Isaksson (S). Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Beslutet delges

Astma- och Allergiföreningens lokalförening för lägerverksamhet i Stockholms län

(27)

SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SIDA

22 (43)

Sammanträdesdatum Paragraf

Socialnämnden 15 juni 2017 § 14

Diarienummer SN-2017/1103.728

Icke verkställda beslut den 31 mars 2017

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens rapport om icke verkställda beslut och vidare att rapporten översänds till kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning

I lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) finns bestämmelser som syftar till att stärka rättssäkerheten för den enskilde som har beviljats insats enligt de ovannämnda

lagarna. I enlighet med dessa bestämmelser ska socialnämnden varje kvartal lämna en rapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) över gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M). Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Beslutet delges Kommunfullmäktige

Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

(28)

Individ- och familjeomsorgens rapport av beslut som inte verkställts inom tre månader första kvartalet 2017

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna individ- och familjeomsorgens rapport och överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning

Kommunen är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om en beviljad insats inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.

Under första kvartalet har 34 beslut inom individ- och familjeomsorgens område inte verkställts i rätt tid.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M). Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Beslutet delges Kommunfullmäktige

(29)

SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SIDA

24 (43)

Sammanträdesdatum Paragraf

Socialnämnden 15 juni 2017 § 16

Övriga frågor

Ingen övrig fråga anmäldes.

Ordförande Gunilla Helmerson (M), tackar nämndens ledamöter och ersättare samt förvaltningen för ett gott samarbete och önskar alla en trevlig sommar.

Anneli Sjöberg (S), tackar ordförande, nämndens ledamöter och ersättare samt förvaltningen för ett gott samarbete och önskar alla en trevlig sommar.

Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

(30)

Sekretessärenden

Besluten förvaras på social- och äldreomsorgsförvaltningen.

References

Related documents

I de fall utföraren har mer än en kontorslokal inom Stockholms stad med en eller flera enhetschefer ansvariga för den dagliga driften kopplad till

 ge information till den enskilde samt eventuell företrädare och anhörig om förändringar av verksamheten samt annan information som är av vikt för att den enskilde ska

Utföraren ska tillhandahålla den skyddsutrustning och säkerhetsutrustning som behövs för att skydda den enskilde, personal och andra som vistas i verksamheten, samt hantera

LSS, (1993:387) fastställer i 5 § att verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av

Trots en ökning av antalet utförda timmar de senaste åren är utförandegraden i genomsnitt 64 % för hela staden vilket får till konsekvens att den enskilde inte får den

Utföraren ansvarar för att all dokumentation som rör den enskilde överlämnas till kommunen utan kostnad när insatsen avslutas eller när kommunen så begär.. För att överlämna

5. Metod för uppföljning – t ex intervjuer med personal, granskning av dokument etc. 1a) Hög individualisering, god trygghet och stor möjlighet till inflytande. Hela

De uppfyller villkoren för LSS-verksamhet och uppmanas att justera dokumentation och rutiner i förhållande till den utveckling som skett senaste tiden?. KÅS har överlämnat