• No results found

Bidragsregler - enskilda vägar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bidragsregler - enskilda vägar"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer

Regler och rutiner

Bidragsregler - enskilda vägar

(2)

Fastställd av: Kultur- och tillväxtnämnden Beslutsdatum inkl. ev. §: 2021-09-21, § 113

För revidering ansvarar: Gatu- och service För ev. uppföljning och tidplan

ansvarar: Handläggare

Dokumentet gäller för: Kultur- och tillväxtnämnden Dokumentet gäller från och med: 2021-09-30

Dokumentet gäller till och med: 2025-12-31 Ev. dokumentkoppling:

Dokumentansvarig: Samhällsbyggnadschef

Dnr: KTN 2021/000392-4.6.4

(3)

Bidragsregler - enskilda vägar

Syftet med Mörbylånga kommuns bidrag till enskilda väghållare är att bidra till att standard och framkomlighet på det enskilda vägnätet bibehålls och förbättras.

Dessa regler syftar till att tydliggöra - vem som kan söka bidrag,

- kriterier som behöver uppfyllas för att bidrag ska kunna erhållas, - möjliga bidrag att söka och bidragens storlek.

Vem kan söka bidrag till enskilda vägar

Bidrag kan sökas av aktiv vägsamfällighet/-förening för enskild väg inom Mörbylånga kommun. Samfälligheten/föreningen ska vara registrerad hos Lantmäteriet eller bildad genom en så kallad frivillig överenskommelse.

Bidrag kan sökas av samfällighet/förening som ej är berättigad statligt bidrag.

Årsmötesprotokoll med ekonomisk redovisning och styrelsens beslut om att ansöka om kommunalt bidrag ska bifogas ansökan.

Kriterier som måste uppfyllas för att bidrag ska kunna erhållas

 Enskild väg som betjänar ett eller flera bostadshus där boende är folkbokförda, dock ej väg som är privat infart/uppfart.

 För att kunna erhålla tillgänglighetsbidrag ska vägen leda till

välbesökt allmän plats/besöksmål såsom naturområde, badplats eller vara väg/genomfartsväg som är av kommunalt eller väsentligt betydande allmänt intresse.

 Vägens längd ska vara minst 200 meter och längst 1000 meter.

 Väg ska hållas öppen för allmänheten och får inte stängas av.

Undantag kan ges för turistväg från 1 november till 31 mars, om den behöver stängas av för att spara vägen.

 Vägen ska hållas farbar för trafik med motorfordon och underhållas på sådant sätt att erforderliga transporter kan genomföras rationellt och att trafikverksamheten inte äventyras.

 Vägen ska vara grusad eller belagd med asfalt (ej gräs i mitten på vägen).

 Vändzon ska finnas i slutet på återvändsgata.

 Minsta vägbredd 3 meter, exklusive dike/vägområde.

 Fri höjd över väg 4.6 meter.

 Vägområde som ska vara röjt utgörs av 2 meter från vägkant eller fram till tomtgräns.

(4)

Övrigt

 Det är väghållarna som har ansvar för väghållningen, även efter att bidrag beviljats.

 Kommunen ska beredas tillsyn över verksamheten för att följa upp att regler för beviljat bidrag följs och underhåll sker i erforderlig

omfattning

 Om en väg stängs för trafik utan kommunens medgivande, eller om vägens underhåll är eftersatt, får kommunen besluta att beviljat bidrag inte ska betalas ut.

 Drift- och tillgänglighetsbidrag beviljas för en femårsperiod. Om förutsättningarna under femårsperioden förändras så har kommunen möjlighet att ändra beslutet.

 Kommunen gör bedömning och har tolkningsföreträde kring frågor gällande om kriterier för att erhålla bidrag är uppfyllda och om bidrag ska beviljas.

 Ansökan om bidrag för utbetalning av driftbidrag och

tillgänglighetsbidrag 2022 ska vara kommunen tillhanda senast 31 december 2021. Ansökan om investeringsbidrag samt bidrag för åren efter 2022 ska vara kommunen tillhanda senast 1 mars för utbetalning året efter det. Exempel: Ansökan kommer kommunen tillhanda senast 1 mars 2022, utbetalning beviljat bidrag sker senast 31 maj 2023)

 Ansökan om bidrag görs på särskild ansökningsblankett som finns på kommunens hemsida.

Bidrag

1: Driftbidrag.

Bidrag till den årliga driften av vägen.

Exempelvis skyltar, dikesrensning, sopning, lagning av potthål, grusning, hyvling, dammbindning, högröjning, kantklippning och kantskärning.

Bidrag fördelas procentuellt efter de antal vägmeter

samfälligheten/föreningen fått beviljat bidrag för. De enskilda väghållarna får alltså dela på den årliga beslutade budgeten. Utnyttjas inte budgeten används pengarna i första hand som tillgänglighetsbidrag, i andra hand som investeringsbidrag. (Budget 2022: 400 000 kr) Max bidrag per år: 5 kr per meter väg.

2: Tillgänglighetsbidrag

Bidrag till vägar med skolbuss- eller linjetrafik eller som är turist- eller genomfartsväg av väsentlig betydelse.

Bidrag fördelas per väg som fått beviljat bidrag. De enskilda väghållarna får alltså dela på den årliga beslutade budgeten. Utnyttjas inte budgeten används pengarna i första hand som driftbidrag, i andra hand som investeringsbidrag.

(Budget 2022: 200 000 kr). Max bidrag:2000 kr per väg och år.

(5)

3: Investeringsbidrag.

Bidrag för att förbättra och förstärka en väg, större underhåll.

Exempelvis ny beläggning, nya väg-/broräcken, trumma med mera.

Bidrag: 20 % av beräknad kostnad för arbetet, max ersättning 100 000 kr, max ersättning under fem år: 200 000 kr per samfällighet/förening.

References

Related documents

Bidraget utbetalas årligen senast 30 november och ansökan ska vara kommunen till handa senast 30 september. Finansieringen av turistvägsbidrag och skötselbidrag sker på bekostnad

Bidraget utbetalas årligen senast 30 november och ansökan ska vara till handa senast 30

Det borde vara en rättvisesak att kommunen skjuter till medel så att kom- munmedborgarna på landsbygden som behöver ha sina enskilda vägar skötta för allmän framkomlighet inte

Det är en stor fördel med att kunna se hela vägnätet på skärmen när vägvakterna är ute och åker längs vägarna, den största fördelen med detta är att det enkelt går att

Ett viktigt utvecklingsområde inom ramen för att lösa det framtida behovet är att ta fram objektiva mätmetoder för att mäta relevanta mått som ojämnheter, damm och tvärfall

Om underlag saknas för bättre bedömning, får man anta att omhändertagandetider mindre än 1 dygn (24 timmar) efter ursprunglig djurpåkörning har begränsad betydelse,

Huvudfokus är inte att få mer pengar till drift och underhåll, utan att få en tydligare prioritering av nuvarande medel så att de används för att förebygga allvarliga

Kommunalt vägbidrag kan beviljas till både enskilda vägar som beviljats statligt bidrag och vägar utan statligt bidrag. För att beviljas kommunalt driftbidrag ska vägen vara av