• No results found

Kursanalys (kursutvärdering) Kurskod

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kursanalys (kursutvärdering) Kurskod"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kursanalys för Biomedicinska analytikerprogrammet

Sid: 1 / 4

Postadress Besöksadress Telefon E-Post Karolinska Institutet

Biomedicinska analytikerprogrammet 141 83 Huddinge

Alfred Nobels Allé 8, plan 8

Campus Flemingsberg 08-524 836 32 Lars.Frelin@ki.se Webb

ki.se Org. nummer 202100 2973

Kursanalys (kursutvärdering)

Kurskod  1BA094 

Kurstitel 

Från atom till organism   

Högskolepoäng 

Termin (vt/ht‐år)  Ht2019 

Tidsperiod 

17 till 27 september   

 

Kursansvarig  Pernilla Lång   

Examinator  Pernilla Lång  Momentansvariga lärare 

         

Övriga medverkande lärare  

Annica Nordvall Bodell och Gareth Morgan

 

 

Antal registrerade studenter  vid treveckorskontrollen  104 

Antal godkända vid sista kursdatum  61 

 

Svarsfrekvens kursvärderingsenkät  48,96% 

Övriga metoder för studentinflytande (utöver avslutande kursvärdering)   Kursen är för kort för att ha kursråd. Löpande konversationer förs. 

 

Återkoppling av kursvärderingsresultat till studenterna  Canvas. 

 

Observera att…

Analysen ska (tillsammans med sammanfattande kvantitativ sammanställning av studenternas  kursvärdering) delges utbildningsnämnd vid kursgivande institution samt för programkurser  även programansvarig nämnd. 

 

Analysen har delgivits utbildningsnämnd följande datum:  

20191021 

Analysen har delgivits programansvarig nämnd följande datum: 20191021 

1. Beskrivning av eventuellt genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle baserat på tidigare studenters synpunkter

Inga större förändringar har genomförts vilket är enligt plan från förra året.

2. Kortfattad sammanfattning av studenternas värderingar av kursen

(Baserad på studenternas kvantitativa svar på kursvärderingen och centrala synpunkter

ur fritextsvar. Kvantitativ sammanställning och ev. grafer bifogas.)

(2)

Kursanalys för Biomedicinska analytikerprogrammet

Sid: 2 / 4

Postadress Besöksadress Telefon E-Post Karolinska Institutet

Biomedicinska analytikerprogrammet 141 83 Huddinge

Alfred Nobels Allé 8, plan 8

Campus Flemingsberg 08-524 836 32 Lars.Frelin@ki.se Webb

ki.se Org. nummer 202100 2973

Det är ganska intressant att konstatera att flera av årets kommentarer skiljer sig från tidigare års  kommentarer.  

 

En återkommande kommentar över flera år är att kursen känns för kort och att det är mycket material  som ska läsas in. Denna kommentar är inte ovanlig på flera kurser eftersom tempot är högt på 

universitetet. Det man kan fundera på är om det på FATO också är ett utslag av att många studenter inte  har med sig det vi tror att de ska ha med sig från tidigare studier. Det går inte att dra ner nivån på våra  kurser, tvärtom vore det mycket dåligt, men ett förslag från tidigare är att under sommaren skicka ut/ge  tillgång till repetitionsmaterial för de som är antagna. Bland annat KTH har tidigare skickat ut sådant  material. 

 

Det som studenterna uppskattar mest, vilket också är en återkommande kommentar, är att det är  variation på undervisningsmetoderna och att det ingår flipped‐classroomföreläsningar för att lätta upp  schemat eftersom det är en kort kurs. Det är bra för det är därför de är inlagda. 

 

Flertalet studenter uttrycker en önskan att FATO tentamen ska ligga på en måndag istället för en fredag. 

Jag tror att vi alla förstår den önskan, men det är ju inte alltid möjligt rent schematekniskt. 

 

En kommentar som skiljer sig från tidigare år är att föreläsaren (Pernilla) talar för fort under 

föreläsningarna. Det har inte gått fortare under FATO ht2019 än tidigare så det är inte helt tydligt varför  studenterna ht2019 uppfattar det så. Möjligen kan det vara så att studenterna har återgått till att skriva  ner för hand mycket under föreläsningarna vilket såklart tar en viss tid. Alternativt kan det vara att det är  tempot på undervisningshastigheten generellt som också ger utslag här. FATO tar med sig dessa 

kommentarer till ht2020. 

 

En annan kommentar som skiljer sig från tidigare år är att flera studenter uttrycket att de inte tyckte att  projektarbetet var bra. Projektarbetet består av ett antal mer otydliga (med flit) frågor som ska besvaras i  grupp. Frågorna ska träna förmågan att tolka text (frågan), skriva text och att fundera djupare över  frågornas ämnesområden. Som kursansvarig har jag det här året, innan jag läste kursvärderingen, känt att  arbetet i grupperna generellt verkar ha fungerat sämre än vanligt. Det tog också längre (fler inlämningar)  än vanligt innan projektarbetena var godkända. Det går inte att precis förstå vad detta beror på.  

En viktig aspekt att ta med till andra kurser är här också att studenterna generellt har svårt att identifiera  vad frågan går ut på och att svara på den specifikt. Ofta blir det mer en generell beskrivning av frågans  ämne. Detta är en aspekt som vi behöver ta med oss som lärare på programmet och öva studenterna i. 

 

Flera studenter upplever kurslitteraturen som för stor till kursen. FATO har ”The Cell” som kurslitteratur  eller referenslitteratur egentligen. Vi ger inte sidhänvisningar eftersom det på universitetet är viktigt att  tidigt komma in i att studera efter mål istället för vissa delar av en bok. Det är naturligt att det känns  främmande och svårt i början. Studenter uppmuntras att diskutera målen (föreläsning/kurs) med lärare  men det förekommer tyvärr sällan att det sker. Vi har tidigare haft diskussioner om man ska ha en enklare  litteratur men dessa har resulterat i att det inte är så lämpligt på universitet utan att det är viktigt att hålla  en högre nivå. Som rekommenderad litteratur finns också ”Cellbiologi”. 

 

(3)

Kursanalys för Biomedicinska analytikerprogrammet

Sid: 3 / 4

Postadress Besöksadress Telefon E-Post Karolinska Institutet

Biomedicinska analytikerprogrammet 141 83 Huddinge

Alfred Nobels Allé 8, plan 8

Campus Flemingsberg 08-524 836 32 Lars.Frelin@ki.se Webb

ki.se Org. nummer 202100 2973

Ett missöde hände med schemat i TimeEdit i början men schemat fanns också i sin helhet på Canvas. 

Missödet med TimeEdit rättades till.  

3. Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat

Kursens styrkor:

 Att BMA programmet har en kort kurs i life science för att repetera och introducera  en del ny grundläggande kunskap i ämnet är en styrka annars skulle flera missa grunden innan de går  vidare till andra kurser, omväxling i schema, online material som föreläsningar. 

Kursens svagheter:

 Kort om tid, grupparbeten kan var svårt, svårt med övergång mellan tidigare  studier och universitet.

4. Övriga synpunkter          

5. Kursansvarigs slutsatser och eventuella förslag till förändringar

(Om förändringar föreslås, ange vem som är ansvarig för att genomföra dessa och en tidsplan. )

Till ht2020 föreslås inga stora förändringar. Men de kommentarer som skiljde sig ht2019 från tidigare år  kommer speciellt att följas upp i utvärderingsarbetet efter FATO ht2020. 

 

Om det är möjligt skulle kursledning önska att ordinarie tentamen ligger på en måndag ht2020.

Bilagor:      

6. Ange medelvärde och svarsfrekvens för KI´s fem generella frågor

Fråga 1: Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Medelvärde: 3,9  Svarsfrekvens (%): 48,96

Fråga 2: Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.

Medelvärde: 3,9  Svarsfrekvens (%): 48,96

Fråga 3: Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen– från lärandemål till examination.

Medelvärde: 3,9  Svarsfrekvens (%): 48,96 

(4)

Kursanalys för Biomedicinska analytikerprogrammet

Sid: 4 / 4

Postadress Besöksadress Telefon E-Post Karolinska Institutet

Biomedicinska analytikerprogrammet 141 83 Huddinge

Alfred Nobels Allé 8, plan 8

Campus Flemingsberg 08-524 836 32 Lars.Frelin@ki.se Webb

ki.se Org. nummer 202100 2973

Fråga 4: Jag uppfatar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (t ex analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information)

Medelvärde: 3,7  Svarsfrekvens (%): 48,96       

Fråga 5: Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.

Medelvärde: 3,8  Svarsfrekvens (%): 48,96

References

Related documents

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Jag uppfattar att

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Jag uppfattar att

Fråga 5: Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Jag uppfattar att

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående och öppna för idéer och synpunkter under kursens gång.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Undervisningen utgick från och an-

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Jag uppfattar att

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Jag uppfattar att