• No results found

Kursanalys (kursutvärdering) Kurskod 3DC003

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kursanalys (kursutvärdering) Kurskod 3DC003"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kursanalys för Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi

Sid: 1 / 3

Postadress Besöksadress Telefon E-Post

Karolinska Institutet Biomedicinska analytikerprogrammet 141 83 Huddinge

Alfred Nobels Allé 8, plan 8 Campus Flemingsberg

08-524 846 24 sara.windahl@ki.se

Webb ki.se Org. nummer 202100 2973

Kursanalys (kursutvärdering)

Kurskod

3DC003 Kurstitel

Patologi Högskolepoäng

4 Termin (vt/ht-år)

HT-2021 Tidsperiod

200830-200916

Kursansvarig

Sara Windahl Examinator

Sara Windahl Momentansvariga lärare

Sara Windahl Övriga medverkande lärare

12st

Antal registrerade studenter vid treveckorskontrollen 12

Antal godkända vid sista kursdatum 10st (efter första omtentan blev ytterligare 4 studenter godkända)

Svarsfrekvens kursvärderingsenkät 8 av 12 = 67%

Övriga metoder för studentinflytande (utöver avslutande kursvärdering) Terminsråd

Återkoppling av kursvärderingsresultat till studenterna

Information om införda ändringar informeras till nästa årskulls studenter under introduktionsföreläsningen.

Resultatet från KI-survey läggs ut på kurssidan i Drupal.

Observera att…

Analysen ska (tillsammans med sammanfattande kvantitativ sammanställning av studenternas kursvärdering) delges utbildningsnämnd vid kursgivande institution samt för programkurser även programansvarig nämnd.

Analysen har delgivits utbildningsnämnd följande datum: 2020-11-16 Analysen har delgivits programansvarig nämnd följande datum: 2020-11-16

1. Beskrivning av eventuellt genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle baserat på tidigare studenters synpunkter

Studenterna fick tillfälle ett öva sig på att ge kamratrespons på varandras projektarbeten.

(2)

Kursanalys för Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi

Sid: 2 / 3

Postadress Besöksadress Telefon E-Post

Karolinska Institutet Biomedicinska analytikerprogrammet 141 83 Huddinge

Alfred Nobels Allé 8, plan 8 Campus Flemingsberg

08-524 846 24 sara.windahl@ki.se

Webb ki.se Org. nummer 202100 2973

2. Kortfattad sammanfattning av studenternas värderingar av kursen

(Baserad på studenternas kvantitativa svar på kursvärderingen och centrala synpunkter ur fritextsvar. Kvantitativ sammanställning och ev. grafer bifogas.)

Kursens styrkor:

Studenterna uppskattade:

 att undervisningen var digital

 tillgång till inspelade föreläsningar

 föreläsningarna med mycket kunniga föreläsare

 projektarbetet

 innehållet var grundläggande och omfattande där det viktigaste togs upp

Kursens svagheter:

 varierande kvalité på frågorna i den skriftliga examinationen

 några föreläsningar var förkomplicerade

 tillfälle för diskussion om artikeln innan den muntliga examinationen

 den röda tråden genom kursen var inte uppenbar för alla

3. Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat Kursens styrkor:

Utmärkande av studenternas svar är att de uppskattade föreläsningarna, föreläsarnas kompetens och kursinnehållet. Det är även tydligt att studenterna uppskattade den webbaserade undervisningens upplägg och arbetsformer samt de inspelade filmerna av föreläsningarna vilka underlättade inläsningen.

Kursens svagheter:

Kursen har inga uppenbara svagheter som kräver förändring.

4. Övriga synpunkter

Efter omtentamen så är 10 av 12 studenter godkända.

5. Kursansvarigs slutsatser och eventuella förslag till förändringar

(Om förändringar föreslås, ange vem som är ansvarig för att genomföra dessa och en tidsplan. )

Kursen har fungerat väl och studenterna är nöjda. Kan fundera på om kursens röda tråd och mål kan medvetandegöras på ett bättre sätt.

Bilagor: Patologi 3DC003 HT21 KI surveyresultat

(3)

Kursanalys för Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi

Sid: 3 / 3

Postadress Besöksadress Telefon E-Post

Karolinska Institutet Biomedicinska analytikerprogrammet 141 83 Huddinge

Alfred Nobels Allé 8, plan 8 Campus Flemingsberg

08-524 846 24 sara.windahl@ki.se

Webb ki.se Org. nummer 202100 2973

6. Ange medelvärde och svarsfrekvens för KI´s fem generella frågor

Fråga 1: Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Medelvärde: 4,1 Svarsfrekvens (%): 67

Fråga 2: Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.

Medelvärde: 4,0 Svarsfrekvens (%): 67

Fråga 3: Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen– från lärandemål till examination.

Medelvärde: 2,7 Svarsfrekvens (%): 67

Fråga 4: Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (t ex analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information) Medelvärde: 3,5 Svarsfrekvens (%): 67

Fråga 5: Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.

Medelvärde: 4,1 Svarsfrekvens (%): 67

References

Related documents

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Jag uppfattar att

Fråga 5: Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning

Fråga 5: Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Jag uppfattar att

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående och öppna för idéer och synpunkter under kursens gång.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Undervisningen utgick från och an-

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Jag uppfattar att

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Jag uppfattar att