• No results found

- ir pi - I i l-

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "- ir pi - I i l-"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

166 Notiser

Litteratur

Angus. R. B. 1976. A re-evaluation ofthe taxonomy and distribution of some European species ofHydrochus Leach (Col.. Hydrophilidae). - Entomologist's mon.

Mag. Il2: 179 200 + pl. VII.

Berge Henegouwen. A. van. l98ll. Hydrochus mega- phallus, a new and widespread European water bee-

tle described from the Netherlands (Coleoptcra, Hydrophilidae). Balfour-Browne Club Ncwslcttcr 42: 18-21

.

Bruce, N. 196,1. Studier over coleopterfaunan i vetarna

pi Olands Alvar. Opusc. Ent. Suppl.26: 1-99.

Hanscn, M. 1987. The Hydrophiloidea (Coleoptera) of Fcnnoscandia and Denmark. -Faunaent. scand. t8:

l

-25.1.

I-undberg, S. 1980. Fynd av ftir Sverige nyaskalbaggsar- ter rapporterade under ;ircn 1978-79. - Ent. Tidskr.

101: 91-93.

Nilsson, A. N. 1987. The distribution of the aquatic species of Hydrochidae and Hydrophilidae (Col- coptcra) in northero Sweden. with additional notes

on other families. - Fauna Norrlandica 1987(2): l-

21.

Summery

Hydrochus megaphallus Berge Henegouwen, 1988, is reportcd for the first time from Sweden where it has hccn found in the provinces: SK. OL.

GO. OG. SO. UP. and VS. This specieswas previ- ously mixed up with H. Drevis (Herbst), whose Swedish distribution is revised. Distribution maps are given for both species. Allbut one ofthe main- land records of H. megaphalhrs are from before 1950.

A. N. Nilsson, Department of Animal Ecology, University ol'Umed, 5-901 87 Umed, Swed.en.

Nyckelpigan Calvia decemguttata etablerad i Sverige

lCalvia ecemguttata (L.) (Colcoptera, Coccinellidae) now established in Sweden]

BENGTANDERSSON

Sedan nyckelpigan Calvia decemgtttata (L.) rupp-

tacktcs som ny frir Nordcn 1973 (Andersson 1974), har rlen isydristra Smiland hittats regel- bundcl nestan varje ir. Undcr S0-talet har de fles- ta exemplarcn tagits i Hornsd-omredet, Aven av andra samlare. C. decentguttata iir helt klart pi

stark spridning i sridra Sverige.

De f6rsta exemplaren togs pe lind. I litteraturen anges al som vardtrad, och arten tros livnara sig av

nigon skoldlusart. Mina senare fynd visar atl nyckelpigan finns pi flera ldvtradsarter och att den (tillfelligt?) vistas aven pa orter.

I storlek liknar C. decemgunan vi,r vanliga siu- prickiga nyckelpiga (Co cc

i

n e I I a se p temp unc tata).

Fiirgteckningen ir dock myckct typisk: gul med tio stora vita fldckar. Dct finns iiven en fiirgvari- etet som helt saknarfleckar. Denna variant saknas formodligen i Mellaneuropa (Freude m fl 1967), men den 25.v. 1987 bankadc jag ned I ex av dcnna for Svcrigc nya fargvarictct pi blommande hiigg (Sm: Nybro, Madcsjri ka).

Nedan f<iljer en sammanstellning med biologiska data av samtliga av mig i Smaland insamlade cx- emplar av C. decemgullakr

Homs.i, Alsterhus: l6.viii.l973. I ex pd lind;

2l.vi1i.l9'74. I ex pi lind; maj 1975. I ex pA lind; aug 1975, 1 ex pii lind. Kalmar, Bjrirnci: 29.viii.1976,2 ex pa rotskott av lind; 4, ix, 1976, 5 ex pi lind; 14.ix.1976, 2 ex pi lind; 13,viii.1978. I larv (klargul med svarta pric- kar) pri lind, puppa l618.kldckt2l/8:26.viii.1978, 1ex pi

lind: 23.ix. 1978. I cx pi lind; 2l.viii. 1982, I ex pi lind. -

Kalmar, Drag: 6.vi.1981, I ex havat pe strandvegeta- tion; l2.viii.1985. I cx pe odlad prAsrkrage. - Nybro,

Abbetorp: 5.vi.1984. I ex pa bjtirk. I ex pe al;27.v.1986, I ex pa bjork; 2.vi. 1986. 2 ex pe asp, 1 ex pA al; 2. vi. 1986.

1 ex pi Salrr: l3.vi.19u6, 1 ex pi Sa/rr; 15.vii.1986, I ex pdSa/rr;21.vi.1987.3 ex pi bj<irk. Nybro, Madesj<i ka:

25.v.1987, I cx (fiirgvar.) pA b)ommande hiigg.

Litteratur

Andersson. B. I974. Notiser om svcnska skalbaggar. -

Ent. Tidskr. 95: l8l-183.

Andersson. B. 1977. Notiser om svenska skalbaggar. 2.

- Ent, Tidskr. 98:9'7-102.

Freude, H,, Hardc, K. W. & Lohsc, G, A, 1967.DieKa- fer Mittclcuropas. Bd 7. Krefeld (Gocckc & Evers).

Bengt Ander.sson, Borgviigen 10, 5-382 00 Nybro,

S*'eden.

References

Related documents

Industrial Emissions Directive, supplemented by horizontal legislation (e.g., Framework Directives on Waste and Water, Emissions Trading System, etc) and guidance on operating

Re-examination of the actual 2 ♀♀ (ZML) revealed that they are Andrena labialis (det.. Andrena jacobi Perkins: Paxton &amp; al. -Species synonymy- Schwarz &amp; al. scotica while

[r]

46 Konkreta exempel skulle kunna vara främjandeinsatser för affärsänglar/affärsängelnätverk, skapa arenor där aktörer från utbuds- och efterfrågesidan kan mötas eller

För att uppskatta den totala effekten av reformerna måste dock hänsyn tas till såväl samt- liga priseffekter som sammansättningseffekter, till följd av ökad försäljningsandel

This is the concluding international report of IPREG (The Innovative Policy Research for Economic Growth) The IPREG, project deals with two main issues: first the estimation of

Generella styrmedel kan ha varit mindre verksamma än man har trott De generella styrmedlen, till skillnad från de specifika styrmedlen, har kommit att användas i större

I regleringsbrevet för 2014 uppdrog Regeringen åt Tillväxtanalys att ”föreslå mätmetoder och indikatorer som kan användas vid utvärdering av de samhällsekonomiska effekterna av

Närmare 90 procent av de statliga medlen (intäkter och utgifter) för näringslivets klimatomställning går till generella styrmedel, det vill säga styrmedel som påverkar

Det har inte varit möjligt att skapa en tydlig överblick över hur FoI-verksamheten på Energimyndigheten bidrar till målet, det vill säga hur målen påverkar resursprioriteringar

Detta projekt utvecklar policymixen för strategin Smart industri (Näringsdepartementet, 2016a). En av anledningarna till en stark avgränsning är att analysen bygger på djupa

The nature of the Swedish funding scheme means that data needs to be collected from the central agencies involved and the regional authorities and organizations that fund

Calculating the proportion of national accounts (NA) made up of culture, which is the purpose of culture satellite l accounts, means that one must be able to define both the

Det svenska exemplaret ljusfingades pi on Missten en kilometer oster om Singo i Uppland (sc Fig. Detta medforde vdstliga vindar under hela veckan fram till

vanliga linghorningar hdnftir man vel i regel till bestimda triidslag, den ftirstndmnda arten till barrlrdd (tall eller gran), den senare till olika slags.

Sternit beim d gerundet vorgezogen, beim 9 kiirzer und breiter und am Hinterrand etwas ausgebuchtet. Zwischen Schonen und Nledelpad ist die Art fast gleichmissig

- minst 300 olika skalbaggsarter blev utbytet friLn dessa biotoper. Dessutom fingades i skirm ett ej ringa antal skalbaggar och andra insekter, som uppehdll sig pA

Inseklen er trdg, sitter ej sillan pi blad ay -{nrh.iscr.s silueslris, Gerqniun sill,aticu,r och andra iirter.. Den ses ibland flyga origt

att denna virmeiilskande art i Tyskland ej har varaktig bosattning utan att de flesta fvnden diir giilla frAn mediterrana eller submeditenana omrAden influgna

En del unga vuxna upplevde att de aldrig skulle kunna acceptera sitt hjärtfel, utan det var något de var tvungna att leva med men de hade hellre valt att leva ett liv utan

Resultatet visar att kunskap och tidigare erfarenheter hos omvårdnadspersonalen är förutsättningar för att utföra munvård samtidigt visar även resultatet att omvårdnadspersonalen

Measures Symptoms of prolonged grief, anxiety, depression, posttraumatic stress, and rumination Symptoms of prolonged grief, depression, posttraumatic stress, and

Priserna för småhus var 8 procent högre under första kvartalet 2014 än motsvarande kvartal ett år tidigare, medan priserna för bostadsrätter i Stockholms stad var knappt 13