• No results found

pi i ir i ir 'l- i till I i i i i I Smiirre meddelanden och notiser

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "pi i ir i ir 'l- i till I i i i i I Smiirre meddelanden och notiser"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Smiirre meddelanden och notiser

Fynd av Hexodonta dubia Zett, (Dipt. Stratiomyidae)

I .r-isbcrgets s1'dfl1'gg tid Ammarnis (Lycksele lappmarkl iakttogs arten ofta under somrarna 195? 63. Inseklen er trdg, sitter ej sillan pi blad ay -{nrh.iscr.s silueslris, Gerqniun sill,aticu,r och andra iirter. Den ses ibland flyga origt korta slriickor. Tidigare stadier (larvcr och puparier) Irttr antreffats i fiirna i bcrgslutt-

ningens blandskog. Pupariet har ctt hos tcrlestriska larvfolmcr inom fam. Slrofio- muiddr tanligt utscende nred dorsolentral tillplattning. Bakom huludet ser man

1l segment. Efter kliickningen visar pupariet en dorsal liingsspricka i det andra, tredje och fjerde segrnentet och en tvrirspricka framtill i det fjirde.

Suen Galrnit:

Rettelse

I min uppsats ,Bidrag till kennedomen om svenska skalbaggar. S,, Ent. Tidskr.

1963, sid.248, skall under ,Zrdius fenugineuso Striimserum endras till Striims-

holm och i uppsatsen ,Bidrag till kennedomen om svenska skalbaggar. 7", Ent.

Tidskr. 1963, sid. 212, skalt sista ordet under punkt 'l- Iilickningar ur en' iindras frin gran till lall. Slrangalic mell]nlI t L. ir sriledes hittills kind frin en, ek oeh tall.

Stockholm den 17 maj 1964.

Stig Lundberg

Upprop

Undertecknad, som itagit sig att fofiseth Einar Klefbecks arbete med att hiLlla

>Catalogus Insectoll,tm Sueciae: Coleoptera, aktuell, mottager tacksamt uppgifter om

sikra fynd av ,nya' skalbaggsarter f6r olika landskap. Derrid b6r anges fynd- lokal, irr, datum, yero som utfdrt artbesaAmuingen samt gerna, i serskilt intressanta fall, under yilka f6rhAlhnden arten tagits. Dri sammanstillning av nrfynd avses skc

tart tredje ir i ,Opuscula Entomologica,, b6r iiven meddelas, om fynden kan rned- tagas i denna sammanstiillnin8 eller om uppgiftsliimnaren evcntuellt emnar publi- cera dem pi annat sitt.

Barkarby den 24 oktober 1964.

Stig Lundberg, jngmestare, !'rilbergaregen 85, Barkarby

Entonol.

Tr. Aro- 85-

t.3-1.1$l

1240)

References

Related documents

Aven med mycket begrtinsade kunskaper om det ryska spriket har man stort utbyte av boken, och det iir fcireddmligt att si mycket information har samlats om denna

Sd iir inte fallet diir livscykeln ir tvi-drig. och vux- na djur forekommer har endast vartannat ir. Den- na periodicitet hos tallbarkstinkflyet iir miirklig

Till skillnad frin de flesta populdra civersikter har fdrfattarna valt att ge bestiimningsnvcklar till.. samtliga

Pa detta satt luras man inte till att driva sin bcsttimning langre an till vad boken egentligen zir avscdd for.. Frir den vetgirige kan detta i sig

The distribution of the aquatic species of Hydrochidae and Hydrophilidae (Col- coptcra) in northero Sweden.. with additional

frin Danmark till Holland medfor nigon forind-.. ring

For varje art beskrivs utseendet, i fdrckommande fall pipe- kas anmirkningsviirda skillnader gentemot snarli- ka arter, ulbrcdning i viirlden, utbredning och f0- rckomst

Det svenska exemplaret ljusfingades pi on Missten en kilometer oster om Singo i Uppland (sc Fig. Detta medforde vdstliga vindar under hela veckan fram till

Denna art lever i frtikapslarna, och imagines till den sislniimnda arten iirkt- togs just sitlande pa blomstillningarna, medan imagines till den fiirsta

av denna sdllsynthet togs pA undersidan av en bjtirkticka, och pA en lutande bjiirkstam i nhrheten sigs flera lO-tal ex.. inkrupna mellan lunna vita tra-

De fuktiga biickravinernas staphylinid-fauna karakliirisemde s framfdr allt av nigra sliirre arter, Quedius kterulis Grav. var ytterst allmiin under ltiv, likase

vanliga linghorningar hdnftir man vel i regel till bestimda triidslag, den ftirstndmnda arten till barrlrdd (tall eller gran), den senare till olika slags.

Frfln trIadeira var fiirut endast en lrutlrridius-art kiind, niimligen nodiler Westw., och denna ftirekom i stor myckenhet pe stockarnns undersida. Men bland alla de

Sternit beim d gerundet vorgezogen, beim 9 kiirzer und breiter und am Hinterrand etwas ausgebuchtet. Zwischen Schonen und Nledelpad ist die Art fast gleichmissig

- minst 300 olika skalbaggsarter blev utbytet friLn dessa biotoper. Dessutom fingades i skirm ett ej ringa antal skalbaggar och andra insekter, som uppehdll sig pA

Hans svnnerligen fulliidiga pedagogiska bana fortsatles i Helsingfors, dir han l912 ulnamndes till tektor vid l'inska Normallyceum och 1926 till dverlirare vid

Bide ftire och efter sin disputation hade Fahlander egnat sig at liran'erksaurhet och 1941 utnemndes han tilt lektor i Lulei, diir han efter- trldde C.. I Lulei

Iiortvingarnr er genom sin rikedom pA arter och dessas snarlikhet inom mlnga sl:ik- ten oflast ett crut f6r samlaren. Visst blir en massa djur moElerade och lika

VrcaoR HINSEN: f'ortegnelse oler Danmarks biller lcoleoptera). Entomologiske Medde, Ielser. Entomologisk Forenin8s ,orlag, Zool. Deres udbredelse i Danmark,

Bland tivriga nrera omfattande artiklar i Entomologisk Tidskrift kan nAm- nas , Lepidopterologiska notiser, (1916) samt ,Bidrag till kinnedomen om Sr.eriges

att denna virmeiilskande art i Tyskland ej har varaktig bosattning utan att de flesta fvnden diir giilla frAn mediterrana eller submeditenana omrAden influgna

synnerhet som jagJ sommaren t961 av O. litorole vid Arliiv i Skine tillvara- log ett mycket rikligt material. Detta bestyrker, bl.a. pi glund av penis- formen, alt

Manuell applicering av massan Mapelastic Smart skall appliceras i minst två skikt med spackel eller roller inom 60 minuter efter tillblandning, för en slutlig tjocklek om minst 2