• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Eliška JERJE

Název bakalářské práce: Marketingová komunikace podniku v mezinárodním prostředí

Cíl práce: Na základě teoretických poznatků v oblasti mezinárodní marketingové komunikace

navrhnout změny v komunikaci firmy Drylock Technologies NV s důrazem na nová komunikační média.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Zuzana Švandová, Ph.D.

Výborně Velmi

dobře Dobře Neprospěl I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce x

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu x

Hloubka provedené analýzy x

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x

Schopnost studenta zpracovat získané podklady x Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce

Formulování vlastních názorů studentem III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x

Stylistická úroveň práce x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1. Uvažuje firma o realizaci některých vámi navržených opatření?

2. Jaké finanční prostředky by firma musela vynaložit, kdyby chtěla vaše návrhy všechny realizovat?

Práci doporučuji k obhajobě.

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: velmi dobře

Datum: 7.5.2018 ...………...….

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací firmy Drylock Technologies NV, jejím výsledkem jsou konkrétní doporučení pro vybranou firmu, cíl bakalářské práce se podařilo splnit.

V prvních třech kapitolách se studentka věnuje mezinárodní marketingové komunikaci s důrazem na sociální sítě jako komunikační nástroj, tato část tvoří teoretický základ pro vyhodnocení komunikace výše zmíněné firmy. Autorka teoretickou část zpracovala v odpovídajícím rozsahu. Jednotlivé kapitoly nejsou vždy dobře propojeny, termín Podpora prodeje je na s.22 uplatněn ve smyslu např. slev, na s.14 je však chápán jako synonymum k pojmu marketingová komunikace. Kapitoly 4.1.2 a 4.2.1 mají stejné názvy.

Vyhodnocení současné marketingové komunikace firmy je provedeno pomocí pozorování a rozhovory s jednatelkou PR firmy, nebylo použito jiných výzkumných metod.

V závěru bakalářské práce studentka uvádí několik doporučení pro rozšíření komunikační strategie tak, aby se upevnila zapamatovatelnost značky.

Vlastní slohové a grafické zpracování odpovídá požadavkům na bakalářskou práci, vhodně byla použita i odborná literatura , pouze v první kapitole jsou neúplné citace (s.13).

References

Related documents

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zhodnotit ekonomickou situaci penzionu a restaurace, a zjistit, zda je tento podnik rentabilní. Zhodnocení bylo provedeno pomocí několika

Data jsou přehledně uvedena v tabulkách, v závěru práce jsou v kapitole ekonomické zhodnocení popsána rizika a přínosy vybraného projektu. Stylistická úroveň práce je

Cíl práce: Provedení podrobné analýzy podniku při vstupu na maloobchodní řetězec v návaznosti na cestovní ruch. Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Petra

V praktické části autorka rozebírá reálné kupní smlouvy (str. 35), propojuje jednotlivé části smlouvy s odpovídajícími ustanoveními právních norem, následně hodnotí

Cíl práce: vymezení právních aspektů leasingového financování u nás s ohledem na změny v novém občanském zákoníku a následná charakteristika

Autorka uvádí, že motivem pořizovatele ohledně výběru způsobu pořízení věci není jen finanční výhodnost, ale například i případné vlastnictví od počátku

V praktické části autorka rozebírá konkrétní nájemní smlouvu nebytových prostor, srovnává její text s účinnou právní úpravou a navrhuje její nové znění v souladu

Jako jeden z možných způsobů ukončení obchodního zastoupení autorka uvádí odstoupení od smlouvy pro závažné porušení povinnosti, která vyplývá ze