• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta:"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Michaela Bosáková

Název bakalářské práce: Možnosti využití časových řad ekonomických ukazatelů podniku Partners Financial Services, a.s.

Cíl práce: Zkoumání vývoje časových řad ekonomických ukazatelů podniku Partners Financial Services, a.s. za pomoci statistických metod.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Kateřina Gurinová, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce x

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu x

Hloubka provedené analýzy x

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x

Schopnost studenta zpracovat získané podklady x

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x

Formulování vlastních názorů studentem x

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x

Stylistická úroveň práce x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1. Jaký praktický přínos pro podnik Partners Financial Services, a.s. očekáváte od této práce?

2. Vidíte nějakou možnost pokračování ve svém tématu bakalářské práce do budoucna? Pokud ano, tak v jakém směru.

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: velmi dobře

Datum: 18. 5. 2018 ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Předkládaná bakalářská práce je rozvržena do pěti kapitol, přičemž první tři jsou teoretického charakteru, následující jsou pak zaměřeny na praktickou stránku zkoumané problematiky. Struktura práce je logická, formulace jsou srozumitelné a věcně správné.

V úvodu autorka definuje cíl své práce a rámcově specifikuje metody, potřebné k jeho splnění. Na začátku práce je uveden seznam veškerých tabulek a obrázků, které jsou součástí práce, a jsou zde rovněž specifikovány použité zkratky. Při zpracování zvoleného tématu autorka předvedla schopnost pracovat s odbornou literaturou, na použité zdroje se v průběhu práce správně odkazuje. Práce obsahuje abecedně uspořádaný seznam použité literatury. Určité rezervy však jsou v práci s literaturou patrné, a to především v případě literatury zahraniční.

Zdrojem dat, použitých v praktické části předkládané práce, jsou především výroční zprávy podniku Partners Financial Services, a.s. za roky 2007 – 2016. Při zpracování dat autorka aplikovala vhodné statistické metody z oblasti časových řad a získané výsledky správně interpretovala. Zpracování údajů pomocí tabulek je přehledné, tabulkové výstupy jsou vhodně doplněny grafickými prostředky. V poslední části práce jsou získané poznatky shrnuty a jsou z nich vyvozeny závěry.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze konstatovat, že cíl předkládané bakalářské práce byl naplněn.

References

Related documents

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zhodnotit ekonomickou situaci penzionu a restaurace, a zjistit, zda je tento podnik rentabilní. Zhodnocení bylo provedeno pomocí několika

Data jsou přehledně uvedena v tabulkách, v závěru práce jsou v kapitole ekonomické zhodnocení popsána rizika a přínosy vybraného projektu. Stylistická úroveň práce je

Cíl práce: Provedení podrobné analýzy podniku při vstupu na maloobchodní řetězec v návaznosti na cestovní ruch. Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Petra

V praktické části autorka rozebírá reálné kupní smlouvy (str. 35), propojuje jednotlivé části smlouvy s odpovídajícími ustanoveními právních norem, následně hodnotí

Cíl práce: vymezení právních aspektů leasingového financování u nás s ohledem na změny v novém občanském zákoníku a následná charakteristika

Autorka uvádí, že motivem pořizovatele ohledně výběru způsobu pořízení věci není jen finanční výhodnost, ale například i případné vlastnictví od počátku

V praktické části autorka rozebírá konkrétní nájemní smlouvu nebytových prostor, srovnává její text s účinnou právní úpravou a navrhuje její nové znění v souladu

Jako jeden z možných způsobů ukončení obchodního zastoupení autorka uvádí odstoupení od smlouvy pro závažné porušení povinnosti, která vyplývá ze