Olga Hasprová Je možné v SAE podnikat jako FO, jako žena? odpověděla Ing

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Jm´eno: Tereza Drahotová Osobn´ı ˇc´ıslo: E17000079

Hodnocen´ı navrhovan´e vedouc´ım bakal´aˇrsk´e pr´ace: velmi dobře minus Hodnocen´ı navrhovan´e oponentem bakal´aˇrsk´e pr´ace:

Pr˚ubˇeh obhajoby bakal´aˇrsk´e pr´ace:

Ing. Jaroslav Demel, Ph.D.

Na jaké největší odlišnosti prostředí SAE byste upozornila českého obchodníka, podnikatele?

odpověděla částečně doc. Dr. Ing. Olga Hasprová

Je možné v SAE podnikat jako FO, jako žena?

odpověděla Ing. Jaroslav Demel, Ph.D.

Znáte (kromě Škoda Auto) ještě jiné české společnosti, které úspěšně obchodují či podnikají na trhu SAE?

odpověděla Ing. Jaroslav Demel, Ph.D.

V jakých oblastech se informace získané rozhovorem potvrdily s teorií?

odpověděla s pomocí Ing. Pavla Švermová, Ph.D.

Jakou strategii by měly podniky zvolit při vstupu do SAE? Je v práci definována?

neodpověděla

Clenov´ˇ e zkuˇsebn´ı komise:

doc. Dr. Ing. Olga Hasprová Ing. Martina Černíková, Ph.D.

Ing. Jaroslav Demel, Ph.D.

Ing. Světlana Myslivcová, Ph.D.

Ing. Pavla Švermová, Ph.D.

Ing. Petra Kašparová

Klasifikace: dobře

Datum obhajoby: 25. srpna 2020 doc. Dr. Ing. Olga Hasprová

podpis pˇredsedy

Figure

Updating...

References

Related subjects :