• No results found

Barn- och utbildningsnämnden (18)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Barn- och utbildningsnämnden (18)"

Copied!
18
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Plats och tid Sammanträdesrum ”Gottne”, Nygatan 18, Örnsköldsvik 15:00-15:30

Beslutande Birgith Olsson Johansson (S) Edit Persson (C) Gösta Svensson (S) Carina Kock (C) Yvonne Ölund (S) Anneli Olsson (kd)

Mattias Öberg (S) Osmo Heinonen-Näslund (M) Ruth Bergström (S)

Kajsa Selin (S) Göran Wåhlstedth (V) Tjänstg. ersättare Anneli Westin (s) Åke Lundberg (M) Ersättare Bruno Sjölund (s), Ulla-Grundberg-Larsson (s), Carin Eriksson (s), Thomas Nordström (kd)

Övriga deltagare Thorbjörn Öhlund, förvaltningschef Maria Edblad Jansson, ekonomichef Marie Westerlund, sekreterare

Godkännande av närvaro

Barn- och utbildningsnämnden godkänner att angivna perso- ner är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig.

Tid och plats för justering

2009-09-23, barn- och utbildningskontoret

Sekreterare ……… Paragrafer 45 - 53

Marie Westerlund

Ordförande ………

Birgith Olsson Johansson

Justerare ……….

Carina Kock

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2009-09-16

Anslaget sätts upp 2009-09-24 Anslaget tas ned 2009-10-15 Förvaringsplats för

protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift ……….

Namnförtydligande Kristin Herold

(2)

Justeras

Innehållsförteckning

§ 45 Informationer ...3

§ 46 Ekonomi...5

§ 47 Ansökan från Nordens teknikerinstitut AB om rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola - utökning Mikael Elias Teoretiska gymnasium...6

§ 48 Ansökan från Lernia College AB om rätt till bidrag till en fristående gymasieskola ...9

§ 49 Ansökan från Gottnebygdens samhällsförening om rätt till bidrag till en fristående grundskola och förskoleklass...12

§ 50 Beslut om utvecklingsområden för kontaktpolikerverksamheten 2010 ...14

§ 51 Fyllnadsval...16

§ 52 Anmälan av delegationsbeslut...17

§ 53 Meddelanden ...18

(3)

Justeras

Bun/2009:9

§ 45 Informationer

Lokaler – utveckling och framtid

Helena Sandström-Plogander redovisar vidtagna åtgärder för att anpassa lokalerna till vikande elevsiffror inom 6-16årsverksamheten. Elevminskningen under 2000-talet är hittills drygt 20% . Minskningen är dock ojämnt fördelat inom kommunen. Exempel- vis har Östra skolområdet en minskning på 10,6 % medan gamla Björna rektorsområde har haft en elevminskning på 34,5%.

Åtgärder har vidtagits för att anpassa lokalytan till minskat elevantal bl.a. genom att anpassa skollokalerna till förskoleverksamhet och avyttring av fristående förskole- byggnader. Ett resultat är att 27 skolor delvis byggts om till utökad och/eller att omfat- ta även förskoleverksamhet. Trots vidtagna lokaleffektiviseringsåtgärder ligger ytan/elev mycket över riksgenomsnittet. Detta är kostnadsdrivande beroende på att ett stort antal skolbyggnader är byggda på 50- och 60-talet. Många av dessa lokaler upp- fyller inte dagens byggnadstekniska krav eller krav på god arbetsmiljö. Det medför att underhållsbehovet är stort.

En stor framtidsfråga är hur vi väljer att prioritera mellan pedagogisk personal i förhål- lande till lokalkostnader. Det är en stor och väsentlig kvalitets- och demokratifråga.

Alla elever inom ett skolområde ges inte samma förutsättningar. Det är en ojämn kva- litet beroende på skillnader i arbetsmiljön, tillgängligheten och personaltätheten/elev.

Exempelvis är lärartätheten på de mindre enheterna större än vid de större enheterna inom området.

En förutsättning för en god lokalförsörjning och ett effektivt resursnyttjande är att be- slut fattas snarast möjligt om kort- och långsiktliga mål och strategier inför framtiden.

Vilka enheter skall utvecklas, vilka enheter bör slås samman och vilka lokaler får av- vecklas?

John Bauer gymnasiet

Förvaltningschef Thorbjörn Öhlund informerar att John Bauer gymnasiet avslutar sin verksamhet i Örnsköldsvik sista december 2009.

Övergång av elever i år 1 och 2 vid terminsskiftet 2009/10. Årskurs 3 elever kvarstår under John Bauerskolans huvudmannaskap läsåret ut.

Personal

Thorbjörn Öhlund informerar om förändringar bland rektorer på grundskolan och gymnasiet. Två externt rekryterade till gymnasiet: Maria Nygren och Stellan Anders- son med tillträde 1 december 2009.

(4)

Justeras

§ 45 forts

GPS (Gemensam Process för Styrning)

Ekonomichef Maria Edblad-Jansson informerar om GPS.

Prognosen 2009 kommer att ligga runt 4 i snitt. En förbättring jämfört med 2008.

Framförallt ligger perspektivet ”attraktiv arbetsgivare” starkt men även ekonomin och medborgarperspektivet bra. Medborgarperspektivet mäts utifrån elevernas hälsosamtal i åldrarna 10, 13 och 16 år. Vi ligger kvar på 4,2 precis som 2008. Perspektivet god verksamhet, som bygger på en enkät till den pedagogiska personalen med vikt 60% har ökat svarsfrekevensen med 6% sedan 2008 till 60%. Snittbetyget är nästan detsamma 3,69. Meritvärdena för årskurs 9 kan ännu inte jämföras mot riket. Där ser Örn- sköldsvik ut att ha tappat något.

______

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationerna.

______

(5)

Justeras

Bun/2009:17

§ 46 Ekonomi

Perioden visar ett resultat på +7,2 mkr. Intäkterna är 17,8 mkr lägre för perioden. I den totala intäkten för 2008 ingår 20,8 mkr för LSS/LASS, under innevarande år ligger den verksamheten under Omsorgsförvaltningen. Jämfört utifrån detta är de totala intäkter- na 3,0 mkr högre 2009 kontra 2008. Enskilda poster som har ökat mellan åren är barnomsorgsvgift 1 mkr, AMS-bidrag i olika former med 0,5 mkr och statliga projekt- bidrag med 1,4 mkr.

Förändring sedan föregående prognos

Prognosen är förbättrad från +1,9 mkr till +5,4 mkr. Förändringen på +3,5 mkr beror främst, 2,0 mkr, på att de preliminära antagningarna för elever i friskolor samt lands- tingsskolor visar ett minskat elevantal. Innan antagningssiffrorna fanns tillgängliga byggde prognosen för interkommunal ersättning på samma elevantal och kostnad som under vårterminen. Resterande förändring ligger på intäktssidan där största delen är projektpengar som tillkommit samt att pågående projekt börjar bli avslutade och om- fattningen av förbrukade medel har sammanställts.

______

Barn- och utbildningsnämndens beslut:

Barn- och utbildningsnämnden godkänner Tertialuppföljningen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

______

(6)

Justeras

Bun/2009:73

§ 47 Ansökan från Nordens teknikerinstitut AB om rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola - utökning Mikael Elias Teoretiska gymnasium Sammanfattning av ärendet

Utbildningsanordnaren har för avsikt att höstterminen 2010 i Örnsköldsviks kommun starta en fristående skola med Teknikprogram. Programmet finns redan idag inom det breda utbud av gymnasieprogram som Örnsköldsviks kommunala gymnsieskola erbju- der. Enligt intagningsstatistiken så har elever som sökt till programmen fått sina ut- bildningsplatser inom den kommunala gymnasieskolan, Örnsköldsviks Gymnasium.

A 1. Kort beskrivning av de aktuella programmen inom Örnsköldsviks Gymnasium

Teknikprogrammet i Örnsköldsviks Gymnasium erbjuder 96 utbildningsplatser. An- talet förstahandssökande har under läsåren 2002 till 2009 varit ca 75 per år. Andelen flickor uppgår till drygt 40 %.

Örnsköldsviks Gymnasium erbjuder ett varierat utbud av inriktningar och kurser som stimulerar och tillgodoser ungdomarnas teknikintresse.

Gymnasiets arbets- och utvecklingsplan har Hållbar utveckling som övergripande hel- hetsidé något som genomsyrar hela verksamheten.

Teknikprogrammet erbjuder för närvarande inriktningarna:

• Teknik och företagande inriktas mot maskinteknik och mekanisk industri.

Kurserna Konstruktion A och B, Cad A och B, Produktionsteknik CNC teknik och CAD/CAM läses som profileringar.

• Människa och teknik inriktas mot formgivningsprocessen och kreativitet.

Kurserna Design, Digitalt skapande, Designmodeller ingår. För att ge ett bred- dat kunnande kompletteras designkurserna med Konstruktion A, CAD A och B samt Ergonomi.

• IT-webbapplikationer inriktas mot programmering och databashantering samt praktiska tillämpningar av webbteknik.

• Arkitektur och byggande inriktas mot tekniska lösningar för hållbara och funktionella miljöer som genomsyras av miljötänkande. Kurserna Konstruktion A, CAD A och B, Miljöanpassad arkitektur och Hållbar utveckling ingår.

Inriktningarna korresponderar väl med de inriktningar som finns beskrivna i Gym- nasiepropositionen; Innovation och teknik, Teknik och design, IT-kommunikation samt Samhällsbyggande och arkitektur.

(7)

Justeras

§ 47 forts

A 2. Den kommunala gymnasieskolans samarbete inom Teknikcollege

Umeå, Skellefteå och Örnsköldsviks kommunala gymnasieskolor har i samverkan be- viljats att starta ett teknikcollege under namnet Teknikcollege Botnia. Samarbetet mellan kuststädernas kommunala gymnasieskolor kommer att bli en arena för yrkesut- bildning i samverkan med regionens företag. Teknikcollege Botnia har som utgångs- punkt en expanderande tillverkningsindustri, en stark regional framtidsoptimism och sex gymnasieskolor med tekniska utbildningar.

Örnsköldsviks kommunala gymnasieskola kommer att involvera Teknikprogrammet, Industriprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet i Teknikcollege Botnia.

Ansökan om certifiering för Örnsköldsviks Gymnasium har lämnats in till Industri- kommittén och beslut kommer under hösten 2009. Certifieringen av Örnsköldsviks Gymnasium innebär ett fördjupat samarbete med såväl näringsliv som universitet och högskolor.

Inom regionen för Teknikcollege Botnia ska ett utvärderingssystem grundat på Qualis utvärderingsmetodik utvecklas. Därmed formuleras och utvärderas såväl de målsätt- ningar som finns i teknikcollegekonceptet som de nationella målen.

A 3. Den kommunala gymnasieskolans etablering av ett kemigymnasium

På teknik- och naturvetenskapsprogrammet vid Örnsköldsviks Gymnasium har en ny och speciell kemiinriktning utvecklats. Kemigymnasiet, som har startat sin verksamhet ht -08 bedriver verksamheten i nära samarbete med ortens företag och Umeå universi- tet. Undervisningen tar sin utgångspunkt i företagens verksamhet och genomförs till stora delar på plats ute i industrin.

På Naturvetenskaps- och Teknikprogrammen i åk 1 och 2 görs ett antal generella in- satser gällande samarbetet med ortens företag och med kemiinstitutionen vid Umeå universitet. För samtliga elever genomförs ett antal studiebesök samt en till två veck- ors praktik.

För elever i åk 3 har fördjupningskurser inom kemiområdet utarbetats. Kurserna, som benämns Bioraffinaderi och Vattenresurser, har byggts upp av ett antal ”case” hämtade från kemitekniska applikationer. Genom provtagningar på företag och kemisk analys samt teoristudier i anslutning till varje case får eleverna fördjupad förståelse för ke- miska processer, upparbetar ett nära samarbete med ortens företag samt blir väl förbe- redda för studier inom kemiområdet.

Det laborativa arbetet kommer på sikt att förläggas till företagens lokaler, där även Umeå universitets processoperatörsutbildning har sina utbildningslokaler. Eleverna genomför även sitt Projektarbete i samverkan med de företag de upparbetat kontakter med. Kemiinriktningen motsvarar ca 500 timmar lärarledd utbildningstid, dvs ca 20 % av utbildningen.

(8)

Justeras

§ 47 forts

B. Ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser av en etablering av den fristående skolan 32-2009:1402

Eftersom elevunderlaget till gymnasiet under överskådlig tid är sjunkande blir konse- kvenserna av en nyetablering betydande och i vissa fall kommer nedläggningar att bli följden.

Om en friskoleetablering inom teknikområdet genomförs kommer:

1. antalet inriktningar på Teknikprogrammet att kraftigt begränsas.

• det minskade underlaget för kemigymnasiet att medföra en nedläggning av det- samma.

• samarbetet för Örnsköldsviks Gymnasium inom Teknikcollege Botnia att upp- höra pga minskat elevunderlag för de i teknikcollege involverade utbildningar- na.

• kommunens mångmiljoninvesteringar (t ex fyra CNC-maskiner) för att möta näringslivets krav och behov att få en kraftigt försämrad nyttjandegrad.

• speciellt anordnade inriktningar för att attrahera flickor till Teknikprogrammet kommer sannolikt att få ett sviktande underlag. Detta får negativa konsekvenser för vår strävan att få jämnare könsfördelning inom den tekniska sektorn.

______

Barn- och utbildningsnämndens beslut:

Barn- och utbildningsnämnden står bakom förvaltningens förslag och beslutar att före- slå Skolinspektionen att avslå ansökan.

______

(9)

Justeras

Bun/2009:101

§ 48 Ansökan från Lernia College AB om rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola

Sammanfattning av ärendet

Utbildningsanordnaren har för avsikt att höstterminen 2010 i Örnsköldsviks kommun starta en fristående skola med El-, Energi-, Industri- och Teknikprogrammen. Dessa program finns redan idag inom det breda utbud av gymnasieprogram som Örn- sköldsviks kommunala gymnsieskola erbjuder. Elever som har sökt till ovanstående program fått sina utbildningsplatser inom i kommunen befintliga gymnasieskolor.

A 1. Kort beskrivning av de aktuella programmen inom Örnsköldsviks Gymnasi- um

Elprogrammet har inriktningarna Elteknik och Automation. Programmet erbjuder 32 utbildningsplatser. Utbildningen bedrivs i samarbete med ortens företag.

Energiprogrammet med inriktningen VVS och kylteknik samt Lärlingsutbildning erbjuder

8 reguljära utbildningsplatser samt två lärlingsplatser. Utbildningen har ett mycket nära samarbete med ortens företag inom branschen.

Industriprogrammet har inriktningen Produktionsteknik med profileringarna Skäran- de bearbetning och Svetsteknik . Programmet erbjuder 42 utbildningsplatser, vilka har kunnat besättas. Programmet förfogar över moderna lokaler och ändamålsenlig utrust- ning.

APU kan erbjudas i full utsträckning.

Teknikprogrammet i Örnsköldsviks Gymnasium erbjuder 96 utbildningsplatser. An- talet förstahandssökande har under läsåren 2002 till 2009 varit ca 75 per år.

Andelen flickor uppgår nu till drygt 40 %.

Örnsköldsviks Gymnasium erbjuder ett varierat utbud av inriktningar och kurser som stimulerar och tillgodoser ungdomarnas teknikintresse.

Teknikprogrammet erbjuder för närvarande inriktningarna:

• Teknik och företagande inriktas mot maskinteknik och mekanisk industri.

Kurserna Konstruktion A och B, Cad A och B, Produktionsteknik, CNC teknik och CAD/CAM läses som profileringar.

• Människa och teknik inriktas mot formgivningsprocessen och kreativitet. Kur- serna Design, Digitalt skapande och Designmodeller ingår. För att ge ett bred- dat kunnande kompletteras designkurserna med Konstruktion A, CAD A och B samt Ergonomi.

(10)

Justeras

§ 48 forts

• IT-webbapplikationer inriktas mot programmering och databashantering samt praktiska tillämpningar av webbteknik.

• Arkitektur och byggande inriktas mot tekniska lösningar för hållbara och funktionella miljöer som genomsyras av miljötänkande. Kurserna Konstruktion A, CAD A och B, Miljöanpassad arkitektur och Hållbar utveckling ingår.

Inriktningarna korresponderar väl med de inriktningar som finns beskrivna i Gymna- siepropositionen; Innovation och teknik, Teknik och design, IT-kommunikation samt Samhällsbyggande och arkitektur.

A 2. Den kommunala gymnasieskolans samarbete inom Teknikcollege

Umeå, Skellefteå och Örnsköldsviks kommunala gymnasieskolor har i samverkan be- viljats att starta ett teknikcollege under namnet Teknikcollege Botnia. Samarbetet mel- lan kuststädernas kommunala gymnasieskolor kommer att bli en arena för yrkesutbild- ning i samverkan med regionens företag. Teknikcollege Botnia har som utgångspunkt en expanderande tillverkningsindustri, en stark regional framtidsoptimism och sex gymnasieskolor med tekniska utbildningar.

Örnsköldsviks kommunala gymnasieskola kommer att involvera Teknikprogrammet, Industriprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet i Teknikcollege Botnia.

A 3. Den kommunala gymnasieskolans etablering av ett kemigymnasium

På teknik- och naturvetenskapsprogrammet vid Örnsköldsviks Gymnasium har en ny och speciell kemiinriktning utvecklats. Kemigymnasiet, som har startat sin verksamhet ht -08 bedriver verksamheten i nära samarbete med ortens företag och Umeå universi- tet. Undervisningen tar sin utgångspunkt i företagens verksamhet och genomförs till stora delar på plats ute i industrin.

På Naturvetenskaps- och Teknikprogrammen i åk 1 och 2 görs ett antal generella in- satser gällande i samarbetet med ortens företag och med kemiinstitutionen vid Umeå universitet. För samtliga elever genomförs ett antal studiebesök samt en till två veck- ors praktik.

För elever i åk 3 har fördjupningskurser inom kemiområdet utarbetats. Kurserna, som benämns Bioraffinaderi och Vattenresurser, har byggts upp av ett antal ”case” hämtade från kemitekniska applikationer. Genom provtagningar på företag och kemisk analys samt teoristudier i anslutning till varje case får eleverna fördjupad förståelse för ke- miska processer, upparbetar ett nära samarbete med ortens företag samt blir väl förbe- redda för studier inom kemiområdet.

Det laborativa arbetet kommer på sikt att förläggas till företagens lokaler, där även Umeå universitets processoperatörsutbildning har sina utbildningslokaler. Eleverna genomför även sitt Projektarbete i samverkan med de företag de upparbetat kontakter med. Kemiinriktningen motsvarar ca 500 timmar lärarledd utbildningstid, dvs ca 20 % av utbildningen.

(11)

Justeras

§ 48 forts

B. Ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser av en etablering av den fristående skolan 32-2009:1262

Eftersom elevunderlaget till gymnasiet under överskådlig tid är sjunkande blir konse- kvenserna av en nyetablering betydande och i vissa fall kommer en nedläggning att bli följden.

Om en friskoleetablering genomförs kommer:

• antalet inriktningar på Teknik-, Industri-, Energi- och Elprogrammet att kraftigt begränsas.

• det minskade underlaget för kemigymnasiet att medföra en nedläggning av det- samma.

• samarbetet för Örnsköldsviks Gymnasium inom Teknikcollege Botnia att upp- höra pga minskat elevunderlag för de i teknikcollege involverade utbildningar- na.

• kommunens mångmiljoninvesteringar (t ex fyra CNC-maskiner) för att möta näringslivets krav och behov att få en kraftigt försämrad nyttjandegrad.

• speciellt anordnade inriktningar för att attrahera flickor till Teknikprogrammet sannolikt att få ett sviktande underlag. Detta får negativa konsekvenser för vår strävan att få jämnare könsfördelning inom den tekniska sektorn.

______

Barn- och utbildningsnämndens beslut:

Barn- och utbildningsnämnden står bakom förvaltningens förslag och beslutar att före- slå Skolinspektionen att avslå ansökan.

______

(12)

Justeras

Bun/2009:67

§ 49 Ansökan från Gottnebygdens samhällsförening om rätt till bidrag till en fristående grundskola och förskoleklass

Bakgrund

Gottnebygdens Samhällsförening har ansökt hos Skolverket om att få starta fristående förskoleklass och grundskola i Gottne under namnet Gottne Byskola.

Gottneskolan bedrivs idag i kommunal regi och ingår i Moälvens skolområde med sammanlagt 10 skolenheter. År 2006 gjordes en organisationsförändring av skolområ- dena i Örnsköldsviks kommun. 11 rektorsområden blev 6. En väsentlig anledning till organisationsförändringen var att möjliggöra ett effektivare resursutnyttjande, både ekonomiskt och personellt, då områdenas storlek ökade.

Konsekvensbeskrivning

Gottneskolan finns i ett område med tre F-6 skolor inom en radie på 6 km. Skolor som är byggda för långt många fler elever än som nu går där. Elevantalet i hela skolområdet minskar kraftigt de närmaste åren p.g.a. låga födelsetal och för att det ligger i en gles- bygd. Det är därför en stor utmaning för barn- och utbildningsförvaltningen och barn- och utbildningsnämnden att effektivt kunna bedriva skolverksamhet i området.

Om Gottne Byskola skulle få tillstånd att starta försvårar det ytterligare för kommunen att effektivt använda tilldelade resurser. En konsekvens skulle bli att den befintliga skolan i Gottne läggs ner då det inte finns underlag för två skolor i byn.

I ansökan anges att Gottne Byskola skall ha profilen ”Natur och Hälsa”. Detta är inte unikt utan utgör två av de prioriterande områdena i kommunens skolplan.

Skolans pedagogiska upplägg tillför heller inget nytt till kommunens befintliga utbud.

______

Yrkanden:

Edit Persson (C): Ansökan skall bifallas.

Birgith Olsson Johansson (S): Ansökan bör avslås.

Ordföranden ställer proposition mellan förslagen och finner att nämnden antar Birgith Olsson Johanssons förslag.

(13)

Justeras

§ 49 forts

Barn- och utbildningsnämndens beslut:

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag och beslutar att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan.

Mot beslutet reserverar sig Edit Persson, Carina Kock, Anneli Olsson, Osmo Heinonen- Näslund och Åke Lundberg.

______

(14)

Justeras

Bun/2009:119

§ 50 Beslut om utvecklingsområden för kontaktpolikerverksamheten 2010 Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2008 om ett antal utvecklingsområden i de olika skolområdena som skulle följas upp i samband med kontaktpolitikerbesö- ken 2009. De olika utvecklingsområdena föreslogs efter samtal med skolområdets ledning.

Efter återrapportering av kontaktpolitikerbesöken skall beslut om nya överens- kommelser fattas.

______

Barn- och utbildningsnämnden beslut:

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att följande överenskommelser om utveck- lingsområden för 2010 skall gälla:

Domsjö

Kvalitetsutveckling inom fritidshem Barn i behov av särskilt stöd

Föräldra- och elevinflytandet

En förskola i världsklass, arbete med estetiska former Profilklasser

IUP/Skriftliga omdömen Gideälven

Likabehandling Fjärrundervisning Moälven

Forma en skola där delaktighet är det förhållningssätt som präglar verksamheten, så- väl mellan skolledning och arbetslag som gentemot elever och föräldrar och där målet för varje elev kan sammanfattas med begreppet bildning, där färdigheter, social för- måga och djupa ämneskunskaper utgör viktiga delar i en helhet.

(15)

Justeras

§ 50 forts Nätra

Individuella utvecklingsplaner för både elever, personal och skolledare Genusperspektiv

Elevmedverkan Utepedagogik

Estetiska uttrycksformer Västra

Genus IKT/PIM

Internationalisering Östra

Fortsatt arbete med värdegrund och utveckla arbetet med att följa och dokumentera kunskapsutvecklingen hos eleverna samt att kommunicera detta med elever och föräld- rar.

Gymnasieskolan

Läroplanens och kursplanernas kvalitativa kunskapssyn förankras

Analytiska verktyg för bedömning av elevers kvalitativa kunskaper utvecklas

Utveckla ett samsynt språk i kollegiet kring bedömning för att kvalitetssäkra betygs- sättningen

Kulturskolecentrum

Följa nämndens uppdrag: "Kulturskolecentrum är en betydelsefull resurs i skolans utveckling med tyngdpunkt på de estetiska uttrycksformerna"

______

(16)

Justeras

Bun/2007:2

§ 51 Fyllnadsval

Anna Hägglund (m) har avsagt sig samtliga uppdrag i barn- och utbildningsnämnden.

Fyllnadsval i kommunfullmäktige har skett och ny ersättare är Josefin Strömberg (M).

Anna Hägglund har varit kontaktpolitiker i Domsjö skolområde och även varit repre- sentant i yrkesrådet Hantverk, inriktning mode och design.

______

Barn- och utbildningsnämndens beslut:

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse följande representant för återstoden av mandatperioden:

Kontaktpolitiker

Domsjö skolområde Josefin Strömberg

Yrkesråd

Hantverk - mode och design Josefin Strömberg _____

(17)

Justeras

§ 52 Anmälan av delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut anmäls till barn- och utbildningsnämnden:

Beslut om plats i barnomsorgen enligt skollagen 2a:9 109-133 Placering i särskild undervisningsgrupp 134-135

Anpassad studiegång 136-138

Önskemål om specialutformat program 139-157 Anhållan och beslut om ändring av studieplan 158-178

Inskrivningsprotokoll 179

______

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen ______

(18)

Justeras

§ 53 Meddelanden

Skolinspektionen:

Beslut om avskrivning: Minervaskolan i Umeå AB Bun 2009:36

Skolinspektionen:

Genomförd kvalitetsgranskning av Broskolan avs. lärares behörighet och användning efter utbildning

Bun 2009:131

Kommunfullmäktiges beslut:

• Motionssvar, undertecknande av europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på regional nivå

Bun 2009:130

• Motionssvar, erbjud nya frivilligarbetare och lekmän medlemskap i Örnsköldsviks Frivilliga Samhällsarbetare

Bun 2008:206

• Motionssvar, samverkan kring gymnasieskolor Bun 2009:5

• Motionssvar, det behövs en satsning på skolbiblioteken Bun 2008:38

• Motionssvar, införande av tak för utnyttjande av kommunal barnomsorg Bun 2008:205

• Godkännande av nämndernas konkurrensprövningsprogram 2009 Bun 2009:30

______

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av meddelandena.

______

References

Related documents

Ordförande Brittis Benzler (V) föreslår i enlighet med arbetsutskottet att ytterligare ramförstärkning begärs hos regionstyrelsen för budgetåret 2019 med motsvarande 16,4

Förändringarna återfinns inom sociala nämnden, beredningen för äldre- och omsorgsfrågor, kommunstyrelsen verksamhetsutskott samt skatter och statsbidrag.

Barn- och utbildningsnämnden tillhandahåller pedagogisk verksamhet och omsorg av hög kvalité i en helhet för barn och ungdomar samt lägger grunden för och främjar ett

Allm visstidsanställning, 2019-02-01 - 2019-05-31 Utfärdat av: Monica Gustavsson,

Skollagen anger dock att skolskjuts kan beviljas till skola i annan kommun, under förutsättning att det inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen..

Barn- och utbildningsnämnden fastställer barn- och elevpeng för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola, grundsärskola och.. introduktionsprogram

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla ansökan om 1,5 tjänst till social resurs i form av bemanning i uppehållsrum på 7-9-skolor under höstterminen 2010.

Kommunstyrelsen har begärt Barn- och utbildningsnämndens yttrande till remissutgåva - Strategidokument för att förebygga övervikt samt främja goda matvanor och fysisk aktivitet