• No results found

Studenter inom sektionens utbildningsområde

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Studenter inom sektionens utbildningsområde"

Copied!
30
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Årsstämma

(2)

Datum: 2015-11-04

Plats: E633

Tid: 12.00 till 18.00

Mötestyp: Årsstämma

Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde

Dagordning Bilaga Föredragare

Formalia

1. Mötets öppnande Anna Karlsson

2. Val av ordförande 3. Val av sekreterare

4. Val av justerare tillika rösträknare 5. Fastställande av röstlängd

6. Godkännande av föredragningslista 7. Adjungeringar

8. Stämmans stadgeenliga utlysande Anna Karlsson

Information

9. Rapport från styrelsen Styrelsen

10. Rapport från Ek6 Ek6

Propositioner

11. Ändring av stadgar Bilaga A Anna Karlsson

(3)

13. Val av ekonomiansvarig Bilaga B Valberedningen 14. Val av utbildningsbevakare för

civilekonomprogrammet och

ekonomi kandidat Bilaga B Valberedningen

15. Val av arbetsmarknadsansvarig Bilaga B Valberedningen 16. Val av studiesocialt ansvarig Bilaga B Valberedningen 17. Val av marknadsföringsansvarig Bilaga B Valberedningen 18. Val av internrevisor Bilaga B Valberedningen 19. Val av extern revisor Bilaga B Valberedningen 20. Val av KF-ledamöter Bilaga B Valberedningen

Fyllnadsval

21. Val av finansansvarig och vice

arbetsmarknadsansvarig Bilaga B Valberedningen

Diskussion

22. Övriga frågor 23. Nästa möte

24. Mötets avslutande

(4)

Ekonomsektionen har under de senaste åren genomgått en stor förändring i och med att organisationen har växt. Med denna proposition vill Styrelsen förtydliga stadgarna ytterligare för att alla medlemmar inom organisationen enkelt ska kunna ta del av stadgarna.

De föreslagna ändringarna är markerade i rött.

Styrelsen föreslår:

Att stämman bifaller propositionen i sin helhet.

(5)

Sektionsstadga

(6)

Innehållsförteckning

1. KONSTITUTIONELLA STADGAR ... 8

§1:1DEFINITION ... 8

§1:2SYFTE ... 8

§1:3SÄTE ... 8

§1:4NEUTRALITET ... 8

§1:5VERKSAMHETSÅR ... 8

§1:6MEDLEMSKAPIANNANORGANISATION ... 8

§1:7STADGEÄNDRING ... 10

§1:8TOLKNINGSFÖRETRÄDE ... 10

§1:9UPPLÖSNING ... 10

§1:10ÖVERKLAGANAVBESLUT ... 10

2. ORGANISATION ... 11

§2:1VERKSAMHET ... 11

§2:2ORGAN ... 11

§2:3OFFENTLIGHET ... 11

§2:4MEDLEMSKAP ... 11

3. SEKTIONSSTÄMMA ... 12

§3:1DEFINITION ... 12

§3:2SAMMANSÄTTNING ... 12

§3:3ÅLIGGANDE ... 12

§3:4SAMMANTRÄDE ... 13

§3:5BESLUTSMÄSSIGHET ... 13

§3:6MÖTESDELTAGARNARÄTTIGHETER ... 13

§3:7BESLUT ... 13

§3:8PERSONVAL ... 13

§3:9DELEGERING ... 14

§3:10DOKUMENTATION ... 14

§3:11MOTIONER ... 14

§3:12EXTRASEKTIONSSTÄMMA ... 14

4. SEKTIONSSTYRELSEN ... 15

§4:1DEFINITION ... 15

§4:2SAMMANSÄTTNING ... 15

§4:3ÅLIGGANDEN ... 16

§4:4SAMMANTRÄDEN ... 16

§4:5BESLUTSMÄSSIGHET ... 16

§4:6MÖTESDELTAGARNASRÄTTIGHETER ... 16

§4:7MANDATPERIOD ... 17

§4:8ANSVAR ... 17

§4:9DELEGERING ... 17

§4:10DOKUMENTATION ... 17

5. VALBEREDNING ... 18

§5:1DEFINITION ... 18

§5:2SAMMANSÄTTNING ... 18

(7)

§5:3ÅLIGGANDE ... 18

§5:4ANSVAR ... 18

§5:5NOMINERINGAR ... 18

6. UTSKOTT, PROGRAMRÅD OCH SEXMÄSTERI ... 19

§6:1DEFINITION ... 19

§6:2SYFTE ... 19

§6:3ÅLIGGANDE ... 19

§6:4ARBETSBESKRIVNING ... 19

§6:5NYTTUTSKOTT,PROGRAMRÅDELLERSEXMÄSTERI ... 20

§6:6STRYKNINGAVUTSKOTT,PROGRAMRÅDELLERSEXMÄSTERI ... 20

7. EKONOMI ... 21

§7:1RÄKENSKAPSÅR ... 21

§7:2FIRMATECKNING ... 21

§7:3ÖVERSKOTTOCHTÄCKANDEAVUNDERSKOTT ... 21

8. FUNKTIONÄRER ... 22

§8:1DEFINITION ... 22

§8:2ÅLIGGANDE ... 22

9. REVISION ... 23

§9:1INTERNREVISOR ... 23

§9:2EXTERNREVISOR ... 23

(8)

KONSTITUTIONELLA STADGAR

§ 1:1 DEFINITION

Ekonomsektionen är ett organ under Luleå Studentkår och verkar primärt för studenter under utbildningsområdet ekonomi och

fastighetsmäklarprogrammet.

§ 1:2 SYFTE

Sektionen arbetar främst för att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningar under sitt verksamhetsområde, samt för att:

a) Skapa ett mervärde för medlemmar inom sektionen via studiesociala aktiviteter.

b) Bidra till en ökad gemenskap mellan sektionens medlemmar.

c) Främja kontakten mellan arbetsmarknaden och sektionens medlemmar.

§1:3 SÄTE

Ekonomsektionen har sitt säte i Luleå.

§1:4 NEUTRALITET

Ekonomsektionen är obunden i enlighet med Luleå Studentkårs stadga1:4.

§1:5 VERKSAMHETSÅR

Ekonomsektionens verksamhetsår löper från och med den första januari till och med den sista december samma år, det vill säga kalenderåret.

§1:6 MEDLEMSKAP I ANNAN ORGANISATION

Som organ inom Luleå Studentkår kan Ekonomsektionen som organisation lösa medlemskap i annan organisation, om sektionens högsta beslutande instans, det vill säga om stämman så beslutar.

Medlemskap kan ej lösas i annan organisation i det fall organisationen går emot de egna stadgarna eller Luleå Studentkårs stadgar.

Ekonomsektionen är medlemmar i Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.).

(9)
(10)

§1:7 STADGEÄNDRING

För ändring i dessa stadgar krävs bifall av sektionens högsta beslutande instans. Bifall skall ges av kvalificerad majoritet, varmed menas 2/3 av stämmans medlemmar.

§1:8 TOLKNINGSFÖRETRÄDE

Vid tvist om del av denna stadga eller del av andra underliggande dokument hänskjuts frågan till sektionsstyrelsen. Väcks överklagan mot sektionsstyrelsen tolkning kan det drivas till Luleå Studentkårs kårstyrelse för avgörande.

Vid tolkningsfråga mellan dessa stadgar och stadgar för Luleå Studentkårs skall Luleå Studentkårs stadga gälla.

§1:9 UPPLÖSNING

Beslut om upplösning fattas av två på varandra följande stämmor med minst 2 veckors mellanrum. Båda besluten skall fattas med kvalificerad majoritet, varmed menas 3/4 av de på stämman deltagande.

Vid Ekonomsektionens upplösning beslutar Luleå Studentkårs fullmäktige om disposition av Ekonomsektionens tillgångar och arkivalier så att det gagnar medlemmarna på bästa sätt.

§1:10 ÖVERKLAGAN AV BESLUT

Överklagan av sektionsstämmans beslut kan göras hos Luleå Studentkårs fullmäktige, dock senast 3 veckor efter det att beslutet är taget och av minst 5 medlemmar.

(11)

ORGANISATION

§2:1 VERKSAMHET

Ekonomsektionens verksamhet bedrivs i enlighet med denna stadga, dels i 2:2 uppräknade organ, dels av förtroendevalda och tjänstemän.

§2:2 ORGAN Detta är Ekonomsektionens olika organ:

a) Sektionsstämma b) Sektionsstyrelse c) Valberedning d) Programråd

e) Ek6 – Ekonomsektionens sexmästeri f) Marknadsföringsutskott

g) Arbetsmarknadsutskott h) Finansutskott

§2:3 OFFENTLIGHET

Handlingar skall göras tillgängliga för medlemmar i Ekonomsektionen.

§2:4 MEDLEMSKAP

Medlemskap erhålls automatiskt av student inom Ekonomsektionens verksamhetsområde i och med erläggande av medlemsavgift till Luleå Studentkår. Medlemskap kan även erhållas via aktivt inträde av student från annan sektion då denne väljer detta samt det godkänns av

sektionsstyrelsen. Utträde sker automatiskt om medlemsavgiften inte erläggs eller om en medlem aktivt väljer att lämna sektionen.

Medlemskap i Ekonomsektionen får lösas av studenter vid Luleå tekniska universitet samt av stödmedlemmar inom Luleå Studentkår. Med student avses i denna stadga den som bedriver högskolestudier.

I det fall en medlem agerar på ett sätt vilket är skadligt för Ekonomsektionen eller något av dess organ kan denne uteslutas från sektionen på en stämma.

(12)

SEKTIONSSTÄMMA

§3:1 DEFINITION

Sektionsstämman är Ekonomsektionen högsta beslutande organ.

§3:2 SAMMANSÄTTNING

Sektionsstämman består av alla sektionens medlemmar. Varje medlem som medverkar på stämma innehar en röst i frågor vilka beslutas via votering.

Sektionsstämman leds av sektionsstyrelsens ordförande eller annan person vald av stämman.

§3:3 ÅLIGGANDE Det åligger sektionsstämman att:

På den första stämman (Vinterstämman) :

a) Granska verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår.

b) Fastställa balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår.

c) Utifrån verksamhetsberättelse pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs sektionsstyrelse.

d) Besluta om budget för kommande verksamhetsår.

På Vårstämman:

a) Välja den del av sektionsstyrelsen som har en mandatperiod som är ett brutet verksamhetsår.

Senast sista stämman(Årsstämman):

a) Välja in en ny sektionsstyrelse för det kommande verksamhetsåret.

b) Besluta om budget för kommande verksamhetsår.

c) Välja ledamöter till Luleå Studentkårs fullmäktige i enlighet med Luleå Studentkårs stadga § 3:8.

(13)

§3:4 SAMMANTRÄDE

Sektionsstämman sammanträder vid behov, dock minst tre (3) gånger per år.

Sektionsstyrelsen ansvarar för att kallelse till sammanträde sänds ut

till alla medlemmar minst tio (10) arbetsdagar före sammanträdet samt att handlingarna sänds ut till alla medlemmar minst fem (5)arbetsdagar före sammanträdet.

§3:5 BESLUTSMÄSSIGHET

Sektionsstämman är beslutsmässig när tio (10) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller via distansöverbryggande direktkommunikationsteknik.

§3:6 MÖTESDELTAGARNA RÄTTIGHETER

Närvaro, yttrande, förslagsrätt samt rösträtt vid sektionsstämman tillkommer alla sektionens medlemmar vilka medverkar på stämman.

Närvaro, yttrande och förslagsrätt tillkommer revisorer, i de fall de ej är medlemmar.

Sektionsstyrelsen har närvaroplikt, yttrande, förslagsrätt samt rösträtt.

Ingen äger rätt att rösta genom ombud.

§3:7 BESLUT

Beslut får inte fattas i andra frågor än de som upptagits på

föredragningslistan, om inte stämman beslutar annat med kvalificerad majoritet, varmed menas 2/3 av de på stämman deltagande.

Vid stämmor avgörs frågor, där inte annat är stadgat, med enkel majoritet, varmed avses mer än ½ av de på stämman deltagande. Vid lika röstetal avgör lotten.

Omröstning skall ske öppet om inte stämman beslutar annat med

kvalificerad majoritet, varmed menas 2/3 av de på stämman deltagande.

(14)

Vid stämmor avgörs personval, där inte annat är stadgat, med enkel

majoritet, varmed avses att endera part får minst mer än ½ av rösterna. Vid lika röstetal avgör lotten.

Finns vid personval med fler än två kandidater på någon post och ingen vid första voteringen erhåller mer än ½ av rösterna företas ett nyval mellan de två kandidater som i första voteringen erhöll de högsta röstetalen.

Personval samt omröstning om misstroendeförklaring sker slutet, om inte stämman med kvalificerad majoritet, varmed menas 2/3 av de på stämman deltagande, beslutar annat.

§3:9 DELEGERING

Sektionsstämman äger rätt att delegera ärenden till sektionsstyrelsen.

§3:10 DOKUMENTATION

Stämmor skall protokollföras. Protokoll skall justeras senast två (2) veckor efter stämman. Om justering ej inträffat inom tidsramen kan sektionsordförande samt sekreterare på berörd stämma justera protokollet.

Stämmans protokoll skall offentliggöras samt göras tillgängliga för alla

medlemmar i Ekonomsektionen senast en (1) vecka efter protokollsjustering.

§3:11 MOTIONER

Motionsrätt tillkommer enskild medlem eller organ inom Ekonomsektionen.

Sista motionsdag är sju (7) arbetsdagar före stämman.

§3:12 EXTRA SEKTIONSSTÄMMA

Extra stämma kan påkallas av sektionsstyrelse, eller minst fem (5) av Ekonomsektionens medlemmar samt av revisor enskilt.

Vid extra stämma får beslut endast fattas i frågor för vilket stämman

sammankallats. I övrigt behandlas extra stämma enligt samma principer som ordinarie stämmor.

(15)

SEKTIONSSTYRELSEN

§4:1 DEFINITION

Sektionsstyrelsen är Ekonomsektionens verkställande organ. I

överensstämmelse med stadgar, befintliga underliggande dokument samt av sektionsstämman fattade beslut, leder sektionsstyrelsen Ekonomsektionens verksamhet.

Sektionsstyrelsen ställföreträder sektionsstämman och är beslutande i frågor som behandlas mellan stämmor.

§4:2 SAMMANSÄTTNING Sektionsstyrelsen består av:

• Sektionsordförande

• Vice sektionsordförande

• Utbildningsbevakare för civilekonomprogrammet samt ekonomie kandidat

• Utbildningsbevakare för internationell ekonomi

• Utbildningsbevakare för fastighetsmäklare

• Ekonomiansvarig

• Studiesocialt ansvarig

• Arbetsmarknadsansvarig

• Finansansvarig/ vice arbetsmarknadsansvarig

• Marknadsföringssansvarig.

Sektionsstyrelsens medlemmar ska vara medlemmar i Luleå Studentkår.

Sektionsordförande arbetsleder sektionsstyrelsen.

(16)

§4:3 ÅLIGGANDEN

Det åligger sektionsstyrelsen särskilt att:

a) Utse firmatecknare samt fastställa regler för attestering.

b) Företräda Ekonomsektionen mellan sektionsstämmans sammanträden.

c) Genomföra det som ålagts Ekonomsektionen av Luleå Studentkårs fullmäktige i enlighet med Luleå Studentkårs stadga 6:5.

d) Fastställa instruktioner för sektionens organ.

e) Bereda på sektionsstämman ankommande ärenden.

f) Fastställa tid och plats för sektionsstämmans sammanträden.

g) Senast verksamhetsårets första stämma lägga fram förslag till budget för kommande verksamhetsår.

h) Efter verksamhetsåret upprätta och skriva under

verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt ge förslag till disposition av överskott eller täckande av underskott.

i) Verkställa av sektionsstämman fattade beslut.

j) I övrigt följa sektionsstämmans anvisningar samt handlägga frågor som ej ankommer sektionsstämman.

§4:4 SAMMANTRÄDEN

Sektionsstyrelsen sammanträder i den mån det finns behov.

Sektionsordförande kallar till sammanträde.

Sektionsstyrelsens sammanträden är öppna för Ekonomsektionens

medlemmar under förutsättning att deltagande anmäls och godkänns av sektionsordförande i samband med kallelse.

§4:5 BESLUTSMÄSSIGHET

Sektionsstyrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är skriftligen kallade och minst sektionsordförande, eller vice sektionsordförande, samt minst

hälften av de valda ledamöterna är närvarande.

§4:6 MÖTESDELTAGARNAS RÄTTIGHETER

Närvaro, yttrande, förslagsrätt samt rösträtt vid sektionsstyrelsemöten tillfaller endast sektionsstyrelsens ledamöter.

Närvaro, yttrande och förslagsrätt tillkommer Ekonomsektionens medlemmar, samt annan som sektionsstyrelsen adjungerar för visst ärende.

(17)

Vid lika röstetal gäller den mening som sektionsordförande biträder. Vid personval skiljer dock lotten.

§4:7 MANDATPERIOD

Styrelseordförande, utbildningsbevakare för civilekonomprogrammet samt ekonomie kandidat, studiesocialt ansvarig, ekonomiansvarig,

arbetsmarknadsansvarig och marknadsföringsansvarig, omfattas av en mandatperiod som löper enligt verksamhetsåret.

Vice styrelseordförande, utbildningsbevakare för internationell ekonomi, utbildningsbevakare för fastighetsmäklare, finansansvarig/vice

arbetsmarknadsansvarig, omfattas av en mandatperiod som löper enligt brutet verksamhetsår med start 1 juli.

§4:8 ANSVAR

Sektionsstyrelsen ansvarar för sin verksamhet inför sektionsstämman.

§4:9 DELEGERING

Sektionsstyrelsen får delegera beslutanderätt till organ och förtroendevalda inom Ekonomsektionen.

§4:10 DOKUMENTATION

Sektionsstyrelsemöten skall protokollföras.

Sektionsstyrelsen har rätt att utse en sekreterare att sköta denna syssla under verksamhetsåret. Sekreteraren får då närvaro- samt yttranderätt vid

sektionsstyrelsens sammanträden.

(18)

VALBEREDNING

§5:1 DEFINITION

Valberedningen är sektionsstämmans beredande organ för de personval sektionsstämman genomför.

§5:2 SAMMANSÄTTNING

Valberedningen består av tre (3) ledamöter. Dessa ledamöter ska vara medlemmar i Ekonomsektionen med undantag om stämman väljer en (1) ledamot från Luleå Studentkårs valberedning.

Sittande styrelseledamöter kan ej ingå i valberedningen. Valberedningen väljs in för ett (1) år under Ekonomsektionens första stämma under

verksamhetsåret.

§5:3 ÅLIGGANDE Det åligger valberedningen att:

a) Marknadsföra vilka poster som eftersöks till varje val samt vad dessa poster innebär.

b) Mottaga nomineringar till de val sektionsstämman genomför samt svara för att information sprids om kandidaterna.

c) Till sektionsstämman senast sju (7) arbetsdagar innan stämman på vilken val förekommer lägga fram förslag på kandidater för val till Ekonomsektionens förtroendeposter.

§5:4 ANSVAR

Valberedningen ansvarar inför sektionsstämman. Valberedningen ansvarar för att hålla sig uppdaterad med eventuella förändringar i sektionsstyrelsens sammansättning.

§5:5 NOMINERINGAR

Nomineringsrätt tillkommer medlemmar i Ekonomsektionen.

(19)

UTSKOTT, PROGRAMRÅD OCH SEXMÄSTERI

§6:1 DEFINITION

Utskott, programråd samt sexmästeri är organ inom Ekonomsektionen.

§6:2 SYFTE

Utskotten samt sexmästeriet skall på olika sätt se till medlemmarnas intressen i enlighet med vad deras respektive ansvarsområde är.

Programrådets syfte är att värna om och bidra till utveckling inom utbildningarna som Ekonomsektionen verkar inom, i enlighet med Luleå Studentkårs stadga 6:2.

§6:3 ÅLIGGANDE

Det åligger utskotten samt sexmästeri att:

a) Utföra arbete inom sitt avskilda ansvarsområde.

b) Rapportera till sektionsstyrelsen om det pågående arbetet på en reguljär basis.

Det åligger programråd att:

a) Regelbundet anordna programrådsmöten med studentrepresentanter från olika delar av ekonomi- och fastighetsmäklarprogrammen.

b) Analysera och utvärdera kursutvärderingar inom utbildningsområdet.

c) Rapportera till sektionsstyrelsen och Luleå Studentkår om det pågående arbetet på en reguljär basis.

§6:4 ARBETSBESKRIVNING

Utskotten, programråden eller sexmästeriet kan ha arbetsbeskrivningar som reglerar den specifika verksamheten. Dessa arbetsbeskrivningar, samt eventuella ändringar, skall godkännas av sektionsstyrelsen och anses underordnade Ekonomsektionens stadgar.

Arbetsbeskrivningarna får vare sig direkt eller indirekt bryta mot varken

(20)

§6:5 NYTT UTSKOTT, PROGRAMRÅD ELLER SEXMÄSTERI

Sektionsstyrelsen beslutar om inrättande av nytt utskott, programråd eller sexmästeri.

§6:6 STRYKNING AV UTSKOTT, PROGRAMRÅD ELLER SEXMÄSTERI Strykning av ett utskott eller sexmästeri får göras efter beslut av sektionsstyrelsen.

Vid strykning av ett programråd måste ansvaret åläggas ett annat organ inom Ekonomsektionen med Luleå Studentkårs godkännande.

(21)

EKONOMI

§7:1 RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsåret omfattar samma tid som verksamhetsåret.

§7:2 FIRMATECKNING

Sektionsstyrelsen utser firmatecknare i Ekonomsektionen. Sektionens firma tecknas av var och en för sig.

§7:3 ÖVERSKOTT OCH TÄCKANDE AV UNDERSKOTT

Sektionsstämman beslutar om disposition av eventuellt överskott samt eventuellt underskott av verksamheten.

(22)

FUNKTIONÄRER

§8:1 DEFINITION

En funktionär är en individ som på något sätt innehar en funktion inom Ekonomsektionen eller något av Ekonomsektionens organ.

§8:2 ÅLIGGANDE Funktionär i Ekonomsektionen skall:

a) Vara medlem i Ekonomsektionen.

b) Företräda Ekonomsektionen i enlighet med Luleå Studentkårs stadga 8.2.

(23)

REVISION

§9:1 INTERNREVISOR

För granskning av Ekonomsektionens verksamhet i förhållande till denna stadga samt av sektionsstämman tagna beslut väljer sektionsstämman en internrevisor. Internrevisorn har rätt att granska bokföring, protokoll samt andra handlingar som är av betydelse för

granskningen. Internrevisor skall avge sitt yttrande skriftligt så att det kan avhandlas på vårens första beslutande stämma tillsammans med revisionsberättelsen för det granskade verksamhetsåret.

Internrevisor skall omedelbart tillställa den, mot vilken anmärkning framställs, utdrag ur revisionsberättelsen om detta, varefter vederbörande skall inkomma till nästkommande stämma med förklaring.

Internrevisor får ej vara förtroendevald inom Luleå Studentkår under det verksamhetsår som granskas eller på annat sätt vara jävig.

Internrevisor skall väljas på den stämma vilken sektionsstyrelsen väljs på, verksamhetsåret före det som skall granskas.

§9:2 EXTERN REVISOR

För granskning av Ekonomsektionens ekonomiska förvaltning väljer Sektionsstämman en Extern revisor. Extern revisorn får inte vara medlem i Luleå Studentkår eller i organ inom Luleå Studentkår.

(24)

   

BILAGA B

VALBILAGA

(25)

Valberedningens arbete

Vi i valberedningen har utgått från det material och den arbetsprocess som vi arbetade med inför valet våren 2015. Inför ansökningsperioden diskuterade vi fram vilka egenskaper vi ansåg vara viktiga för att kunna klara av de posterna som ska tillsättas. Vid annonsering av posterna har sittande person framfört de egenskaper som den ansåg vad viktigast. Detta gjordes för att vi i valberedningen skulle göra ett så bra val som möjligt vid vår nominering.

Vi valde till skillnad från föregående val att be de nominerade att skicka in CV och personligt brev för att utifrån detta kunna göra en första bedömning samt kunna anpassa intervjun utifrån fakta i dessa dokument. Nästa steg var att genomföra intervjuer med de personer vi fann lämpliga till varje post. Vårt arbete har präglats av noggrannhet och ett kritiskt tänkande för att förhindra att våra privata åsikter skulle påverka våra nomineringar.

Utifrån de personliga breven och intervjuerna har vi kunnat nominerat en person per post. Vi anser att vi besitter en tillräcklig kunskap om kandidaterna för att kunna nominera de personer som vi tror skulle vara mest fördelaktigt för Ekonomsektionen.

Valberedningen har under 2015 bestått av sammankallande valberedare Viktor Magnusson, samt Ebba Jadelind och Fredrik Gellin

(26)

   

Nomineringar till styrelseposter

Vi har valt att nominera Thom Gustavsson till posten som Ordförande

Thom har tidigare erfarenheter av liknade engagemang, bland annat inom styrelseaktiviteter och av att driva företag. Han har genom sina tidigare och nuvarande engagemang visat ett stort driv och vilja. Thom har många idéer om hur han vill utveckla Ekonomsektionen, han vill bland annat lägga energi på att öka samarbetet inom både styrelsen och utskotten. Thom vill nu lägga fullt fokus på att göra ett så bra jobb som möjligt för Ekonomsektionen och vi är övertygade om att han kommer lyckas.

Valberedningen föreslår därför:

Att välja Thom Gustavsson till Ordförande för Ekonomsektionens styrelse verksamhetsåret 2016.

Vi har valt att nominera Isabelle Jönsson till posten som ekonomiansvarig

Isabelle har under sin gymnasietid arbetat med budgetering och planering, vilket vi i valberedningen anser är viktiga erfarenheter för just den här posten. Isabell är beredd på att lägga ner mycket tid och arbete som Ekonomiansvarig för sektionen. Vi tror därför att Isabelle kommer att passa bra in i Ekonomsektionens styrelse.

Valberedningen föreslår därför:

Att välja Isabelle Jönsson till Ekonomiansvarig för Ekonomsektionens styrelse verksamhetsåret 2016.

(27)

Vi har valt att nominera Anoma Wallinder till posten som Utbildningsbevakare för Civilekonomprogrammet och Ekonomi Kandidat.

Anoma har visat oss i valberedningen att hon bryr sig om sina medstudenters välbefinnande och utbildningens kvalité. Anomas öppna personlighet anser vi är till en fördel när det kommer till kontakt med studenter och lärare. Anoma är väl informerad om vad posten som utbildningsbevakare kräver av henne och vi tror att hon skulle göra ett utmärkt arbete inom Ekonomsektionen.

Valberedningen föreslår därför:

Att välja Anoma Wallinder till Utbildningsbevakare för civilekonomprogrammet och ekonomi kandidat för Ekonomsektionens styrelse verksamhetsåret 2016.

Vi har valt att nominera Isabella Adolfsson till posten Arbetsmarknadsansvarig.

Isabella är idag med i arbetsmarknadsutskottet vilket har gett henne en bra insyn på vad det innebär att vara Arbetsmarknadsansvarig. Isabella har visat oss i valberedningen att hon har höga ambitioner och mål samt kommit med många bra idéer på hur posten kan utvecklas. Vi är därför säkra på att hon kommer att passa utmärkt för posten.

Valberedningen föreslår därför:

Att välja Isabella Adolfsson till Arbetsmarknadsansvarig för Ekonomsektionens styrelse verksamhetsåret 2016.

(28)

   

Vi har valt att nominera Isak Ström till posten Studiesocialt ansvarig.

Isak har under året haft en ansvarande roll i EK6. Han är väl insatt i posten som studiesocialt ansvarig samt att han har en bra insikt om vad det innebär att leda ett utskott. Vi i valberedningen tror därför att Isak med sina tidigare erfarenheter samt kunskaper kommer att genomföra ett utmärkt arbete inom Ekonomsektionen.

Valberedningen föreslår därför:

Att välja Isak Ström till Studiesocialt ansvarig för Ekonomsektionens styrelse verksamhetsåret 2016.

Vi har valt att nominera Lovisa Hedmo till posten som Marknadsföringsansvarig

Lovisa är en positiv och utåtriktad person. Hon har under sin tid på LTU varit delaktig i EK6:s utskott där hon fått planera evenemang såsom Nolle-P och L.U.S.S.E. Lovisa är en bestämd person som alltid försöker tänka optimistiskt. Vi tror att med hennes egenskaper och kunskaper från tidigare engagemang i Ekonomsektionen kommer Lovisa att utföra ett bra jobb som Marknadsföringsansvarig för Ekonomsektionen.

Valberedningen föreslår därför:

Att välja Lovisa Hedmo till Marknadsföringsansvarig för Ekonomsektionens styrelse under verksamhetsåret 2016.

(29)

Vi har valt att nominera Magdalena Hägge till posten som Finansansvarig och vice näringslivsansvarig

Magdalena är en ambitiös och positiv person som har visat att hon har ett stort intresse för att utvecklas inom Ekonomsektionen. Magdalena har varit engagerad i arbetsmarknadsutskottet, samt haft ansvar som elevrådsordförande från tidigare dagar. Att möta nya människor och knyta kontakter är något av det bästa Magdalena vet. Vi i Valberedningen tror därmed att Magdalena kommer att passa utmärkt för posten som Finansansvarig och vice näringslivsansvarig.

Valberedningen föreslår därför:

Att välja Magdalena Hägge till Finansansvarig och vice arbetsmarknadsansvarig för Ekonomsektionens styrelse våren 2016.

Nomineringar till andra förtroendeposter

Val av internrevisor

Valberedningen har inte hittat någon lämplig kandidat till denna post och föreslår därför stämman att lämna denna post vakant.

Valberedningen förslår därför:

Att delegera valet av internrevisor till Ekonomsektionens styrelse.

Vi har valt att nominera Jonathan Hadd till posten extern revisor

Jonathan är en seriös och ambitiös det gör att vi är övertygade om att han kommer göra ett bra jobb som extern revisor för Ekonomsektionen.

Valberedningen föreslår därför:

Att välja Jonathan Hadd till extern revisor för Ekonomsektionen under verksamhetsåret 2016

(30)

   

Vi har valt att nominerade följande personer till kårfullmäktigeledamöter:

• Sofia Källby

• Sara Rosencrantz

• Robin Karlsson

• Julia Halin

• Robin Westerberg

Valberedningen föreslår:

Att stämman väljer de nominerade kandidaterna till Kårfullmäktigeledamöter för att representera Ekonomsektionen i Luleå Studentkårs kårfullmäktige.

Att de platser i kårfullmäktige som inte väljs in under Ekonomsektionens årsstämma delegeras till Ekonomsektionens styrelse.

References

Related documents

VYKRES MATERIAL POZNAMKA JED. OZNACENI

Hodnocení územního rozvoje m sta Rokytnice nad 1 Jizerou:

Standardgodkännaren kommer att attestera alla rapporter som tillhör användare som inte knytits till en avdelning vid attestflöde enligt avdelningsstruktur, rapporter

[r]

att tillförordnad förvaltningschef Kerstin Olander har rätt att utfärda fullmakt för annan tjänsteman för utkvittering av värdeförsändelser till kulturförvalt- ningen fr o m

Funktionsstödsnämnden har redan givit förvaltningsdirektör Annelie Larsson och ekonomichef Tarek Borg rätten att underteckna avtal, ansökningar och liknande handlingar

Servicenämnden ger ställföreträdande servicedirektör Helén Nilsson rätten att underteckna avtal, ansökningar och liknande handlingar för servicenämndens och serviceförvaltningens

Dessa riktlinjer gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att