• No results found

Focus Ränta I tillv. Nordea Funds Oy. Om fonden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Focus Ränta I tillv. Nordea Funds Oy. Om fonden"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

En räntefond som huvudsakligen placerar i obligationer utgivna av företag, OECD-stater och övriga o◍�entliga samfund. Fonden placerar huvudsakligen i så kallade Investment grade-obligationer, utgivna av emittenter med en hög kreditvärdighet enligt godkänt kreditvärderingsinstitut. Den genomsnittliga räntebindningstiden, durationen, är ca 4–5 år.

Nordea Funds Oy

Focus Ränta I tillv.

Om fonden

(2)

År 2021韶�

Fjolåret var rätt utmanande för ränteplacerarna i eurozonen. På indexnivå avkastade statsobligationer i eurozonen -3,5% och investment grade-obligationer i eurozonen -1,0%.

Coronaviruset och dess varianter samt den ihärdiga inflationen skapade stora rubriker i �ol. Den ökade inflationen och i synnerhet att den blivit mer bestående till sin natur har fått centralbankerna att omvärdera hur meningsfull den rekordstimulerande penningpolitiken är. Fed ansåg exempelvis så sent som i mars 2021 att det inte kommer att finnas behov att höja styrräntan under 2023. Då inflationsoron fortsatte blev det annat ljud i skällan. I december bedömde Fed att den kommer att höja styrräntan tre gånger år 2022 och sluta köpa obligationer helt och hållet under årets första månader.

En så här betydande förändring i penningpolitiken har i regel en stark e◍�ekt även på marknadsräntorna. Överraskande nog är den högsta noteringen av räntan på USA:s tioåriga statsobligationer fortfarande från mars 2021. Räntorna började förvisso stiga under året men uppgången slutade alltid då pandemin blev värre och nya virusvarianter dök upp. Marknadsräntorna steg dock så pass mycket att statsobligationer i eurozonen presterade sämst av de stora tillgångsslagen.

ECB behöll inlåningsräntan på -0,50 %. ECB meddelade också att den kommer att avsluta sitt köpprogram för obligationer som lanserades med anledning av pandemin före slutet av mars 2022 och öka tillfälligt köp av andra värdepapper. Programmen stödjer i synnerhet obligationer i utkanten av eurozonen.

Avkastningen på fonden utvecklades mycket bättre än indexet. Detta grundade sig på framgångsrika val av värdepapper, och i synnerhet finska

företagsobligationer som saknar kreditbetyg presterade bra. Dessutom var det ett bra beslut att undervikta obligationer med lång löptid i �ol. Fondens totala ränterisk har varierat mellan 6,5 och 7,2 år.

Fonden deltog aktivt i flera nya obligationsemissioner och deltog exempelvis i emissioner av: DNB Boligkredit, Kemira Oyj, Neste Abp och Storebrand Livsförsikring. I början av året var vi aktiva också i fråga om säkerställda obligationer som emitterades i euro. Fondens ränterisk förvaltas aktivt med hjälp av räntederivat.

Datum: 17.03.2022 Avkastning

Focus Ränta I tillv. Benchmark

Maj '21 Jul '21 Sep '21 Nov '21 Jan '22 Mar '22

96 97 98 99 100 101 102

95 96 97 98 99 100 101 102

Portföljförvaltarens kommentar

Fond -3,97% -1,19% -4,22% -0,39% 24,11%

Benchmark -3,82% -1,19% -4,25% -0,60% 22,24%

Fond -4,22% -1,02% -0,13% 0,61% 2,18%

Benchmark -4,25% -0,92% -0,20% 0,55% 2,03%

2021 -1,13% -0,07% 0,11% -0,29% -1,38%

2020 -1,71% 1,98% 1,31% 1,05% 2,62%

2019 1,88% 1,87% 1,62% -1,60% 3,78%

2018 0,06% 0,48% -0,42% 0,13% 0,24%

2017 -0,36% 0,30% 0,78% 0,41% 1,13%

2016 2,49% 1,65% 0,87% -1,42% 3,59%

2015 2,07% -2,57% 1,14% 0,24% 0,82%

2014 2,07% 2,11% 1,68% 1,39% 7,45%

2013 0,12% -0,46% 1,04% 0,38% 1,09%

2012 2,74% 1,21% 2,95% 1,79% 8,97%

Kumulativ avkastning

(%) i år 1 mån. 1 år 3 år 10 år

Årlig avkastning (%) 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år

Avkastning per

kvartal (%) Q1 Q2 Q3 Q4 År

(3)

Duration 5,44

Modifierad duration 5,37

E◍�ektiv avkastning 0,78

Genomsnittlig rating (S&P) A Baserat på innehaven den 31.01.2022

I allmänhet ska nyckeltal användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild baserat på ett antal antaganden som kommer påverka si◍�ror och tolkningar. Aktiv förvaltning och ändringar i parametrar, så som: valutakurser, obligationspriser, avkastning, kan avsevärt påverka de realiserade si◍�rorna. Det bör noteras att e◍�ektiv avkastning av fonden kan ändras från dag till dag och ska inte förväxlas med förväntad avkastning. E◍�ekter av valutasäkring i andelsklasser inkluderas inte i e◍�ektiv avkastning si◍�rorna.

Kuntarahoitus Oyj 4.500% MULTI Perp FC2022 Euro > 7 år 4,59

DNA Oyj 1.375% 27-03-2025 Euro 3-5 år 4,26

TietoEVRY Oyj 2% 17-06-2025 Euro 3-5 år 3,97

French Republic Government B 5.5% 25-04-2029 Euro > 7 år 3,91

French Republic Government B 2.5% 25-05-2030 Euro > 7 år 3,80

SATO Oyj 1.375% 31-05-2024 Euro 1-3 år 3,23

Kojamo Oyj 1.625% 07-03-2025 Euro 3-5 år 2,95

Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028 Euro 5-7 år 2,81

French Republic Government B 1.75% 25-06-2039 Euro > 7 år 2,75

NIBC Bank NV 1% 11-09-2028 Euro 5-7 år 2,62

Innehav

Obligationer (Land)

Finland 52,76%

Frankrike 18,02%

Nederländerna 11,12%

Sverige 5,39%

Spanien 3,97%

Norge 3,60%

Belgien 2,48%

Storbritannien 1,44%

Övrigt 1,24%

Obligationer (Valuta)

Euro 100,00%

Nyckeltal

Om nyckeltal

Portföljens 10 största innehav 31.01.2022 Valuta Maturitet Värde (%)

Årliga avgifter (% p.a. inkluderar förvaltningsprovisionen) 0,40

Förvaltningsprovision, (% p.a. ingår i årlig avgift) 0,40

Avkastningsbaserad provision Nej

Basfakta Fondstadgar Prospekt Årsredovisning Halvårsrapport Fondrapport

Provisioner Prospekt och rapporter

(4)

De årliga avgifterna anger fondens totala kostnader under det föregående kalenderåret, och de uppdateras i tjänsten Fonder Nytt endast en gång per år, vanligen i februari. De omfattar alla kostnader med undantag för handelskostnader och de eventuella avkastningsbundna provisionerna.

Förvaltningsprovisionen är en provision som årligen debiteras fonden. Den omfattar provisionen till förvaringsinstitutet.

Vissa fonder kan utöver förvaltningsprovisionen ha en avkastningsbunden provision. I de Nordeafonder som är registrerade i Finland tillämpas inte någon avkastningsbunden provision.

Förvaltningsprovisionen har beaktats i de avkastningstal som visas i tjänsten Fonder Nytt; dvs. den har redan dragits av från fondandelens värde.

Mer information om provisionerna och avgifterna finns i faktabladet, det o�ciella fondprospektet, årsredovisningen och halvårsrapporten.

Förmedlingsavgifterna ovan gäller endast Nordeakontor. Andra distributörer eller förmedlare kan debitera avvikande avgifter.

Information om provisioner

Fondnamn Nordea Focus Ränta I tillväxt

Morningstar 28.02.2022

SFDR klassificering 8

Basvaluta EUR

Fondvärde (Basvaluta) 45 milj.

Startdatum 04.04.2011

ISIN FI4000022215

Benchmark ICE BofAML Euro Corporate (40 %), ICE BofAML

Euro Government AAA-AA Rated (40 %); 3-month Euribor (20 %)

Fondkategori Företagsobligationsfonder

Portföljförvaltare Anton Nykvist

Fondbolag Nordea Funds Ltd.

Utdelande Nej

Minimiteckning, engångsplacering, EUR 250 000

1 2

3

4 5 6 7

Lägre risk Högre risk

Vanligen lägre avkastning

Vanligen högre avkastning

Fondfakta Risk

Läs mer om fondens risker och beräkningen av riskkategorin från dokumentet Basfakta för investerare.

(5)

Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsinformation (SFDR) genom att tillämpa utökade exkluderingsfilter. Mer information om våra ESG-metoder finns här.

Metod

Fonden och möjliga investeringar granskas för att säkerställa att gällande exkluderingskriterier uppfylls.

Fonden investerar inom ett investeringsunivers som har en hög nivå överlag när det gäller ESG-frågor. Därmed har de kriterier som gäller för denna fond endast begränsad e◍�ekt i praktiken och används främst för att säkerställa att investeringarna uppfyller fondens ESG- kriterier.

Policy för fossila bränslen

Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen, utformad i linje med FN:s Parisavtal, som exkluderar bolag inom branschen för fossila bränslen som saknar en strategi för omställning linje med avtalets klimatmål. Därmed investerar fonden inte i några bolag där mer än 5 % av bolagets omsättning är från utvinning av olja, gas eller kol, i bolag som använder kontroversiella utvinningsmetoder av olja och gas eller i elbolag som saknar en plan för att fasa ut kol.

Fondspecifika exkluderingar

Fonden tillämpar utökade exkluderingsfilter. Förvaltaren avstår från investeringar i bolag och emittenter med en betydande del av sin omsättning från verksamhet som bedöms vara skadlig för miljön och/eller samhället i stort, inklusive tobak och fossila bränslen.

Policy för Ansvarsfulla investeringar

Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar. Det innebär exempelvis att fonden inte kommer att investera i bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen. Inte heller investerar fonden i bolag som inte följer internationella normer och som inte kan eller vill förändra sitt beteende. Policyn begränsar också investeringar i kol och i olja från oljesand. Aktivt ägarskap är en viktig komponent i vårt arbete med hållbarhetsfrågor, och i detta inkluderas röstning och närvaro vid årsstämmor, deltagande i valberedningar och bolagsdialoger. Gäller främst aktieägarskap men påverkar även ägandet i obligationer.

Utvärdering av bolagsstyrning

En utvärdering av bolagsstyrningens kvalitet ingår alltid i bedömningen av möjliga investeringar. Utvärderingen av bolagsstyrningen ingår i vår modell för ESG-betyg (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) och bygger på en global standard för bästa praxis och omfattar ansvarsfrågor, skydd av aktieägar-/obligationsägarrättigheter och långsiktigt hållbart värdeskapande.

Koldioxidavtryck

Måttet avspeglar de koldioxidutsläpp, eller motsvarande i andra växthusgaser, i relation till de intäkter som motsvarar fondens investeringar. I den mörkblå cirkeln presenteras koldioxidavtrycket för fondens jämförelseindex.

Koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur fondens koldioxidavtryck ser ut. Beräkningarna är inte heltäckande och indirekta utsläpp omfattas inte. Måttet säger ingenting om hur portföljen bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle.

Så beräknar vi koldioxidavtryck.

Källa: MSCI ESG Research LLC och ISS Ethix. Materialet återges med tillåtelse. Måttet uppdateras månadsvis.

Hållbarhetsrelaterad information

Fond 57,6

Index

91,9

Ton CO2/ mio. USD

(6)

Syftet med detta material är att ge mottagaren allmän information om de fonder som Nordea Livförsäkring Finland Ab tillhandahåller som placeringsobjekt som fastställer värdeutvecklingen av sina placeringsanknutna försäkringar. Bolagets registrerade adress är Aleksis Kivis gata 9, 00020 Nordea, Helsingfors och FO- nummer är 0927072-8. Nordea Livförsäkring Finland Ab erbjuder värdeutvecklingen av sina produkter att anknytas till fonderna via ombudet Nordea Bank Abp.

Uppgifterna på dessa sidor är inte en rekommendation till kunden att anknyta värdeutvecklingen av hens placeringsförsäkring till någon specifik fond.

Prognoserna, si◍�rorna eller uppgifterna på dessa sidor är inte fullständiga, och de kan ändras utan separat meddelande. Det angivna fondandelsvärdet grundar sig på de senaste tillgängliga uppgifterna. FundConnect A/S har sammanställt och levererat alla uppgifter på dessa sidor. FundConnect A/S och Nordea ansvarar inte för uppgifterna på dessa sidor och kan inte heller hållas ansvariga för dem. FundConnect A/S eller Nordea kan inte heller på något sätt hållas ansvariga för konsekvenserna av utnyttjandet av uppgifterna på dessa sidor.

Placeringsanknutna försäkringar är inte placeringsfonder i det hänseende som avses i lagen om placeringsfonder även i det fall att en eller flera placeringsfonder har valts till det placeringsobjekt som fastställer försäkringarnas värdeutveckling. Därmed omfattas de inte heller av Ersättningsfonden för investerare eller Insättningsgarantifonden. Kunden ska utöver materialet om placeringsfonder också ta del av materialet om försäkringsavtalet.

Värdet på placeringsobjekten kan öka eller minska beroende på marknadsläget. Placeringsobjektens historiska utveckling är ingen garanti för den framtida avkastningen. Nordea Livförsäkring Finland Ab ansvarar inte för värdeutvecklingen eller eventuell nedgång i värdet på de placeringsanknutna försäkringarna, det fondanknutna sparkapitalet som anslutits till placeringskorgarna eller övriga placeringsobjekt som fastställer sparkapitalets värde. Det fondanknutna sparkapitalet är förknippat med risk för eventuell förlust av kapitalet helt eller delvis. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.

1 8 . m a r s 2 0 2 2 1 3 韶� 51

References

Related documents

Fonden tillämpar nolltolerans avseende bolag som producerar tobak, och placerar inte i bolag där mer än fem procent av bolagets omsättning är hänförlig till distribution av

Fonden investerar inte heller i bolag som tillverkar eller säljer kontroversiella vapen eller i bolag vars omsättning till mer än fem procent kommer från produktion och

Varje investering analyseras och betygssätts enligt vår egen analysmodell för att säkerställa att investeringar enbart sker i bolag med, för fonden, godkänt ESG betyg. Bolagsdialog

FundConnect A/S och Nordea ansvarar inte för uppgifterna på dessa sidor och kan inte heller hållas ansvariga för dem. FundConnect A/S eller Nordea kan inte heller på något sätt

Fonden tillämpar nolltolerans avseende bolag som producerar tobak, och placerar inte i bolag där mer än fem procent av bolagets omsättning är hänförlig till distribution av

I riktlinjerna framgår att för projekt där prognosen beräknas avvika från budget med max + 5 % dock högst 5 miljoner kronor behöver inte tilläggsbudget begäras utan avvikelsen ska

I riktlinjerna framgår att för projekt där prognosen beräknas avvika från budget med max + 5 % dock högst 5 miljoner kronor behöver inte tilläggsbudget begäras utan avvikelsen ska

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår nya riktlinjer för Drömdeg, Evene- mangsbidrag och Kreativa fonden efter en översyn av befintliga riktlinjer för projektstöden, som svar