• No results found

Samhällsvetenskapliga fakulteten

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Samhällsvetenskapliga fakulteten"

Copied!
11
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

UPPFÖLJNING AV

VERKSAMHETSPLANEN 2018

Samhällsvetenskapliga fakulteten

DATUM:

2019-01-15 BESLUTAD AV:

Malin Broberg, Kristian Daneback, Sylva Frisk och Marie Olofsson KONTAKTPERSON:

Toni Ilievski

(2)

2 (11)

FORSKNING SOM PÅVERKAR

Prioriteringar och mål för perioden 2018-2020

Verksamhetsplan 2018 Genomförda aktiviteter Resultat - måluppfyllelse

Integrera forskning och utbildning på alla nivåer

Kvalitetsuppföljning avseende innehåll och omfattning av forskningstid inom ramen för alla läraranställningar.

Ej genomförts på ett systematiskt och strukturerat sätt. Dock har frågan diskuterats vid ett par olika tillfällen i Beredningen för forskning och utbildning på forskarnivå (BFF).

Aktiviteten har tagits med i verksamhetsplanen 2019.

Arbete fortsätter under 2019.

Gränsöverskridande forskning och utbildning på forskarnivå

Genomföra en fakultetshearing kring aktuellt tema. Fortsätta arbetet med föreläsningar riktade till allmänheten, tex

lunchföreläsningar.

Genomföra karriärseminarier för doktorander med företrädare för det omgivande samhället.

Stödja centrumbildningar och ämnesöverskridande

Fakulteten har genomfört ett

samarrangemang med Humanistiska fakulteten under våren 2018 med fokus på migration. Fakulteten har därutöver arrangerat tio

lunchföreläsningar, tio ”AW med forskare” samt fem ”forskare förklarar”.

Tre karriärseminarier har genomförts, varav ett med företrädare för det omgivna samhället.

Fakulteten har stöttat

centrumbildningar ekonomiskt med avsättningar i budgeten samt

Genomförts.

Genomfört.

Genomfört.

(3)

3 (11)

forskningssamarbeten vid fakulteten.

Ge fortsatt ekonomiskt stöd till Samhällsvetenskapliga

miljöstudier, ESS.

Stödja institutionernas deltagande i Vinnovas samverkanssatsningar.

genomfört en workshop om AI.

Fakulteten stödjer även

centrumbildningar vid ansökningar gällande forskningsinfrastrukturer samt stöd i centrumbildningarnas kontakt med universitetets centrala nivåer.

Fakulteten har fortsatt gett ekonomiskt stöd till ESS samt institutionernas deltagande i

Vinnovas samverkanssatsningar. Två mobiliteter har genomförts under 2018.

Genomfört.

Utveckla processer och rutiner för att säkra kvalitet i forskningen

Delta aktivt i arbetet med RED19.

Stödja fakultetens forskare i ansökningsarbete avseende nationella infrastrukturer.

Genomföra en fakultetsgemensam workshop om forskningsetiska

RED19 har varit en stående punkt i BFF där kvalitetssamordnaren från RED19 projektet har deltagit vid sammanträden. Detta har möjliggjort att fakulteten kunnat följa processen väldigt nära.

Fakulteten har stött ansökningar gällande nationell

forskningsinfrastruktur varav en ansökan har beviljats och två ansökningar är pågående.

Aktiviteten var planerad i samband med den nya doktorandkursen i forskningsetik men föll bort då den

Genomfört.

Genomfört

Ej genomfört.

(4)

4 (11)

frågor inom samhällsvetenskapen riktad mot lärare och forskare.

första kursen ställdes in på grund av lågt deltagande.

Prioritera breddad rekrytering vid anställning och meritering

Inventera examenslärosäte samt antal år vid annat lärosäte för verksamma lärare/forskare vid fakulteten (tvärsnittsstudie).

Ordna erfarenhetsutbyte om mentorsprogram för meritering

Fakulteten har undersökt förfarandet för att ta fram det efterfrågade underlaget. Aktiviteten ställdes in då informationen ej kunde tas fram.

Institutionerna arbetar påtagligt med externa rekryteringar och det är oklart om detta är ett problem vid fakulteten.

Frågan har diskuterats i BFF, med prefekterna samt vid

verksamhetsdialogerna 2018, dock fanns inget intresse för ett

fakultetsgemensamt mentorsprogram.

Genomfört.

Genomfört.

(5)

5 (11)

UTBILDNING SOM FÖRNYAR

Prioriteringar och mål för perioden 2018-2020

Verksamhetsplan 2018 Genomförda aktiviteter Resultat - måluppfyllelse

Alla studenter och doktorander vid samhällsvetenskapliga fakulteten möter utbildningar som

kännetecknas av hög kvalitet och en god pedagogisk miljö på alla nivåer.

Bygga ALC-sal i på Campus Linné.

Stimulera deltagande i internationella

högskolepedagogiska konferenser.

Undersöka intresset bland nya handledare/docenter för en fakultetsgemensam seminarieserie kring handledning, pedagogik, etik och kvalitet som ett led i

kvalitetsarbetet på forskarnivå.

Inom ramen för BFF diskutera och börja använda Verktyg för

inventering och utveckling av

Salen är besiktigad och klar för användning VT19.

Fem lärare deltog i en internationell högskolepedagogisk konferens i Bergen arrangerad av International Society for the Scholarship of Teaching and Learning.

Det finns ett visst missnöje med PIL- kursen för erfarna handledare men det är svårt att veta hur fakulteten kan arbeta med pedagogisk

utveckling på forskarnivå. Frågan har kommit upp på ett naturligt sätt under kvalitetsarbetet i BFF. Det finns ett förslag på att anordnat ett internat gemensamt för BFF, FU-

administratörer och FU- studierektorer.

Arbetet har pågått under hela 2018 och fakulteten har genomfört en

Genomfört.

Genomfört.

Ej genomfört.

Genomfört.

(6)

6 (11)

forskarutbildningskvalitet i enlighet med Gus kvalitetssystem.

Utvärdera kandidatprogrammet i medie- och kommunikation samt mastersprogrammet i socialt arbete.

Initiera utvärdering av två kluster:

kandidat- och mastersprogram i statsvetenskap, + IAAGG samt Internationella relationer och globala

utvecklingsstudier.

Organisera erfarenhetsutbyte mellan institutioner kring något av de teman som identifierades i kvalitetsinventeringen 2017.

heldag där institutionernas kvalitetsarbete har granskats.

Institutionerna har kontinuerligt arbetat med verktyget under 2018

Två utvärderingar har initierats och två utvärderingar har genomförts.

Under april 2018 anordnades en halvdag om undervisning och stöd kring akademiskt skrivande för fakultetens personal. Inbjudna talare var fakultetens pedagogiska

pristagare 2017 samt personal från UB och från ASK.

Genomfört.

Genomfört.

Genomfört.

Utbildningsutbudet har balans mellan program och fristående kurser som möjliggör olika utbildningsformer och vägar för studenter inom utbildningssystemet.

Utveckla rutinerna kring uppföljning av utbildning.

Utarbeta en femårsplan för utbildningsutbudets inriktning och dimensionering.

Rutinerna har utvecklats med hjälp av tätare återkopplingar, dialog med institutionerna samt bättre

återrapporteringar.

Tidshorisonten på fem år visade sig vara för lång. Institutionerna inkom med en två-årsplan som har

Genomfört.

Genomförts.

(7)

7 (11)

Göra en översyn av alla fakultetens utbildningsplaner.

sammanställts och presenterats för fakultetsstyrelsen.

Arbetet har initierats och en matris har tagits fram.

Arbete pågår.

Vid fakulteten erbjuds ett rikt utbud av engelskspråkiga kurser på grund- och avancerad nivå. Svenska och utländska studenter är väl integrerade i engelskspråkiga kurser/utbildningar på alla nivåer.

Utarbeta rutiner och

handläggningsordning avseende joint och double-degree-

ansökningar på alla nivåer.

Fortsatt vara en aktiv del i nätverket för universitet och svenska institut.

Gemensamma förvaltningen har utarbetat rutiner för grund och avancerad nivå. Fakulteten har genomfört aktiviteten men som ett erfarenhetsutbyte kring hur befintliga rutiner och handläggningsordning på grund- och avancerad kan appliceras på forskarutbildningsnivå.

Fakulteten har deltagit och varit värd i nätverksmöten. Planering för ny kurs pågår.

Genomfört.

Arbete pågår.

Gränsöverskridande forskning och utbildning på forskarnivå

Genomföra fakultetsgemensam kurs i forskningsetik.

Utvärdera fakultetsgemensamma metodkurser på forskarnivå.

En första omgång av kursen har genomförts.

Utvärderingen har genomförts och frågan har diskuterats i BFF.

Genomfört.

Genomfört.

Prioritera breddad rekrytering till utbildning på alla nivåer.

Samla kunskap om studenternas bakgrund och sprida information om goda exempel och metoder för att arbeta med breddad rekrytering.

Aktiviteten flyttades till

verksamhetsplanen 2019 bland annat då genomförandeprocessen behöver ses över samt på grund av resursbrist.

Arbete pågår.

Allmänt om utbildning som förnyar:

Åtgärderna leder till att förutsättningarna för god

utbildningskvalitet blir bättre. De bidrar till att skapa en mer varierad inlärningsmiljö för studenter samt en

(8)

8 (11)

stärkt pedagogisk kompetens hos lärarnas. Åtgärderna har även lett till att det systematiska kvalitetsarbetet kan sägas vara implementerat samt att fakulteten kan påstå att

kandidatprogrammet i medie- och kommunikation samt masterprogram i socialt arbete håller god kvalitet.

(9)

9 (11)

ARBETSMILJÖ SOM INSPIRERAR

Prioriteringar och mål för perioden 2018-2020

Verksamhetsplan 2018 Genomförda aktiviteter Resultat - måluppfyllelse

Öka jämställdheten inom alla personalkategorier

Stimulera en systematisk användning av mentorskap för lärarna i syfte att uppnå jämställd karriärutveckling.

Mot bakgrund av GU:s lönekartläggning påbörja ett långsiktigt och systematiskt arbete för att komma bort från

löneskillnader mellan kvinnor och män i lärarkategorierna.

Implementera det

universitetsgemensamma projektet Jämställdhetsintegrering vid fakulteten.

Frågan har diskuterats i BFF samt med prefekterna.

Gemensamma förvaltningen och fakulteterna har under våren 2018 genomfört en lönekartläggning för att upptäcka osakliga löneskillnader. Ett antal löner justerades efter detta arbete.

Fakulteten har tagit upp frågan vid verksamhetsdialogerna 2018 samt vid chefsmöten med prefekterna där pilotinstitutionen

förvaltningshögskolan har delat med sig av sina erfarenheter. LFN har genomfört en genomlysning i frågan.

Flertalet institutioner har genomfört JiGU-enkäter samt hållit intervjuer.

Underlaget från LFN kommer att sammanställas för att behandlas vid

Institutionerna arbetar med frågan på olika sätt. Genomfört från fakultetens sida.

Genomfört, dock kommer arbetet att fortsätta.

Arbete pågår.

(10)

10 (11)

Sammanställa och synliggöra statistik över utvecklingen över tid av andelen kvinnor och män i alla anställningskategorier.

en policydag, med tema jämställdhet, under mars 2019.

Aktiviteten har påbörjats samt utökats.

Arbete pågår, beräknas vara klart under mars 2019.

Öka tillgänglighet, delaktighet och stöd för anställda och studerande med funktionsnedsättningar

Genomföra en utredning i gruppen anställda av upplevelsen av tillgänglighet, delaktighet och stöd till personer med

funktionsvariationer vid fakulteten.

Anta lokal handlingsplan för ökad tillgänglighet, delaktighet och stöd för anställda och studerande med funktionsvariationer.

Fortsatt prioritering av de mest eftersatta fakultetsgemensamma lokalerna i tillgänglighetsarbetet.

Fortsatt arbete med tydligare skyltning inkl. blindskrift.

Fokus har ändrats till att bli mer av ett erfarenhetsutbyte, frågan har diskuterats vid internatet för utbildningsansvariga samt studierektorer.

Ett arbete pågår dock ej med fokus på att ta fram en handlingsplan.

Fakultetens lokalkommitté ser över tidigare utredningar gällande

tillgängligheten i lokaler. Aktiviteten ingår i en större utvecklingsplan för fakultetens lokaler och fortsätter under 2019

Aktiveten pågår kontinuerligt i lokalkommittén och kansliet har rekryterat en ny handläggare med ansvar för lokalfrågor.

Fakulteten har bland annat kopplat in nya hörslingor i

undervisningslokaler, installerat

Genomfört.

Arbete pågår.

Genomfört.

(11)

11 (11)

Kompetensutvecklingsinsatser för inkluderande pedagogik

talsyntes i hissar samt lagt till kontrastmarkeringar i trappor.

Frågan har diskuterats vid

Beredningen för utbildning på grund- och avancerad nivå (BFU)-internat, ALC-salen är en del i arbetet med tillgänglighet och studentcentrerat lärande. Fakulteten tar upp frågan i olika forum för att öka

medvetenheten.

Genomfört.

Kvalitetsdriven arbetsmiljö Inventering av doktorandernas arbetsmiljö.

Frågan har diskuterats vid LAMK och fakulteten inväntar

arbetsmiljöundersökningen.

Fakulteten har en medvetenhet och ett fokus gällande doktorandernas speciella förutsättningar i gränslandet mellan att vara student och anställd.

Genomfört.

References

Related documents

Göteborg torsdag 3 november 19.30 Göteborgs Konserthus, Stenhammarsalen Ålder ingen åldersgräns Entré 190 kr Förköp Göteborgs Konserthus, www.gso.se Pusterviksbiljetter 031-13 06

Prodekanus utser, på delegation av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, för varje disputation fakultetsopponent, ordförande och betygsnämnd utifrån förslag från berörd

Ett exempel är att det i Sverige saknas rationella argument för en bortre tidsgräns då befruktade ägg inte längre får bli föremål för forskning. Enligt den svenska

– Många känner också att de inte har tillräckligt med tid för barnen, säger doktorand i sociologi Jörgen Larsson, som analyserar föräldrars tidspress och dess orsaker.. En

har svenskt ursprung eller kommer från Norden har drygt hälften flyttat till Göteborg för att studera, medan det är mindre än hälften som gjort samma sak bland de som är

2012 Antalet ledamöter ska vara tre eller fem. Minst en ledamot som inte är verksam vid Lunds universitet ska ingå i betygsnämnden. Om nämnden består av tre ledamöter kan

Odenbring (2010, s.38) redogör för hur en del manliga förskollärare skapar ett speciellt band med pojkar som har ett machobeteende medan flickor som beter sig på samma sätt

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till programmet xxx, samt områdesbehörighet xx / samt fullgjorda kursfordringar på xx (ange kurskod, kursbenämning och