Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Full text

(1)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-01 21

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-17.00

Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström (s)

Mats Granlund (s) Per-Anders Brännström (s), tjg ers Henrik Johansson (s), tjg ers Tommy Grundström (v) Martin Nilsson (c)

Övriga närvarande Heikki Kairento, chef teknik/miljö Sara Lindgren, byggnadsinspektör Annika Lidström, miljöinspektör Åsa Andersson, miljöinspektör

Justerare Martin Nilsson

Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2009-04 -06 plats och tid

Underskrifter Sekreterare Åsa Andersson Paragrafer 17-31

Ordförande Anders Harr

Justerare Martin Nilsson

Anslag / Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Sammanträdesdatum 2009-04-01

Datum då anslaget 2009-04-06 Datum då anslaget 2009-04-28

sattes upp tas ned

Förvaringsplats för Tekniska kontoret protokollet

Underskrift

Åsa Andersson

Utdragsbestyrkande

(2)

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-01 22

Ärendeförteckning Mbhn § 17 Information

Mbhn § 18 Dnr 130/2009 232

Yttrande över anmälan om samråd för biotopvårdsåtgärder i Svärdälven och Långträskälven

Mbhn § 19 Dnr 454/2008 007

Revisionsrapport – Granskning av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens ansvarsutövande 2008

Mbhn § 20 Dnr 272/2007 041

Utökning av mål för miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden 2010

Mbhn § 21 Dnr 147/2009 042

Redovisning av nyckeltal för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Mbhn § 22 Dnr 286/2005 228

Föreläggande om rivning av förfallen fastighet – xxx

Mbhn § 23 Dnr 99/2009 049

Lokal trafikföreskrift om hastighet på väg 95 i Glommersträsk vid Parkskolan

Mbhn § 24 Dnr 148/2009 049

Lokal trafikföreskrift om hastighet på Ängsvägen i Glommersträsk vid Parkskolan

Mbhn § 25 Dnr 142/2009 416

Klagomål på besvärande os - xxx

Mbhn § 26 Dnr 146/2009 233

Tidsbegränsat bygglov för uppförande av mätmast för projektering av vindkraft – Gullön 8:3

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(3)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-01 23

Ärendeförteckning

Remittering

forts.

Mbhn § 27 Dnr 275/2007 234

Bygglov

Bygglov för nybyggnad av fritidshus – Vuolgamjaur 1:2 – ny handläggning

Mbhn § 28 Dnr 149/2009 042

Årsberättelse för sotningsverksamheten 2008

Mbhn § 29 Dnr 314/2007 233

Bygglov för nybyggnad av telekommunikations anläggning/mast – Arvidsjaur 6:1 - överklagan

Mbhn § 30 Dnr 506/2007 214

Detaljplan för kvarteret Lommen

Mbhn § 31

Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden

______

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(4)

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-01 24

.

Information

Mbhn § 17

Information om vindkraft

Per Lidström, projektanställd vindkraftsplanerare informerar om vindkraft.

Förvaltningschefens rapport

Förvaltningschef Heikki Kairento informerar om:

• Skrivelse med synpunkter från fastighetsägare angående projekt vindkraftspark vid Långträsksjön (2009-03-31).

• Kommunens ekonomiska läge inför år 2010.

• Kommunens remissarbete angående förvaltningsplan för Piteå, Byske och Skellefteå älvars vattenrådsområde.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(5)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-01 25

Yttrande över anmälan om samråd för biotopvårds- åtgärder i Svärdälven och Långträskälven

Exp:

Länsstyrelsen Pontus Lundberg Kommunstyrelsen f.k.

Mbhn § 18 Dnr 130/2009 4321

Arvidsjaurs kommun genom kommunstyrelsen har till Länsstyrelsen lämnat in en utredning/anmälan om biotopvårdsåtgärder i Svärdälven och Långträskälven inom Byskeälvens vattensystem. Syftet med anmälan är att genomföra biotopvårdsåtgärder i miljövårdande syfte. Arvidsjaurs kommun avser att återföra block, sten och grusmassor. Materialet grävdes upp på land under flottningsepoken för att underlätta virkets framfart. Den totala volymen inventerat material uppgår till drygt 30 000 m3 sten, grus och block.

Bakgrunden till anmälan är att en stor del av vattendragen i Sverige nyttjades långt in på 1900-talet som flottleder och var tills flottningen avslutades utsatta för flottningsunderlättande åtgärder bl.a. omfattande stenrensning, sprängning och uppförande av olika stenarmar.

Flottledningarbetena medförde bestående skada på den biologiska mångfalden, främst för strömlevande fiskar och insekter. Högproduktiva sidofåror stängdes av, bottnarnas varierade miljö med skydds-, lek- och uppväxtområden omvandlades till lågproduktiva miljöer. Antalet skyddade ståndplatser med god näringstillgång är avgörande för överlevnaden hos de starkt revirhävdade lax- och öringungarna. Biflöden som utgör viktiga lekmiljöer för vandrande öring, stängdes av med flottningsdammar och unika, vandrande öringsbestånd slogs ut.

I samband med upprättande av anmälan ska skriftligt tillstånd införskaffas av samtliga berörda mark- och fiskerättsinnehavare. Dessutom kommer samebyar med verksamhet i området informeras och ges utrymme att komma med synpunkter.

Anmälan har översänts till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden för yttrande.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att utifrån befintligt material ej ha någon erinran mot föreslagna åtgärder.

_____

Justerandes sign MbhnB Mbhn Utdragsbestyrkande

(6)

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-01 26

Revisionsrapport – granskning av miljö-, bygg- och

hälsoskyddsnämndens ansvarsutövande 2008

Mbhn § 19 Dnr 454/2008 0071

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har Komrev granskat miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens ansvarsutövande. Med ansvarsutövande avses nämndens aktiva åtgärder för att leda, styra, följa upp och kontrollera verksamheten. Syftet med granskningen är bland annat att ge revisorerna en del av det underlag som behövs för uttalande i revisionsberättelse.

Granskningen visar att miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens ansvarsutövande varit tillfredställande under år 2008. Granskningen visar att nämnden i tillräcklig omfattning kan verifiera sin styrning av kontroll av verksamhet och ekonomi, att nämnden vidtagit vissa åtgärder med anledning av tidigare års granskning. Revisorerna anser dock att nämndens styrning och kontroll inte påtagligt utvecklats sedan föregående år.

För att vidareutveckla nämndens ansvarsutövande föreslår revisorerna ett antal åtgärder som bör prioriteras;

• Formulera verksamhetsmål som omfattar samtliga verksamheter

• Använda mätetal som möjliggör jämförelse med andra kommuner

• Tydliggöra hur verksamhetsansvaret fördelas i tjänstemanna- organisationen

• Återrapportering till nämnd och fullmäktige, genom delårsrapporter och verksamhetsberättelse ska fokuseras på redovisning/prognos av måluppfyllelse

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2008-02-18 att beakta de synpunkter som lämnats i rapporten samt att uppdra åt förvaltningschef Heikki Kairento, att presentera förslag till åtgärder som syftar till att vidareutveckla nämndens ansvarsutövande.

Förvaltningschef Heikki Kairento har, som en följd av nämndens beslut, 2009-02-26 upprättat en skrivelse med förslag till åtgärder som rör ärendestatistik, täckningsgrader och uppföljning av överklagningar.

Ett förslag till utökning av verksamhetsmål inom miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde har även upprättats (utökning av mål för Trafik och Räddning). Dessa mål behandlas i särskild paragraf (mbhn § 20/2009).

Justerandes sign MbhnB Mbhn Utdragsbestyrkande

(7)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-01 27

Exp Revisorerna Heikki Kairento

forts § 19

Dnr 454/2008 0071

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att godkänna de förslag till åtgärder som syftar till att utöka nämndens ansvarsutövande rörande ärendestatistik, täckningsgrader och uppföljning i enlighet med upprättad skrivelse daterad 2009-02-26.

_____

Justerandes sign MbhnB Mbhn Utdragsbestyrkande

(8)

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-01 28

Utökning av mål för miljö- bygg- och hälsoskydds- nämnden 2010

./.

Exp:

Revisorerna

Kommunfullmäktige

Mbhn § 20 Dnr 272/2007 041

Kommunfullmäktige beslutade 2007-06-20 § 93 att fastställa övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010.

De övergripande målen är:

Ökad inflyttning med 10 % i åldersgrupperna 25-50 år.

15 nya arbetstillfällen tillskapas årligen Ökad kvalitet inom kommunens tjänsteutbud

Utifrån dessa mål har nämnderna utformat verksamhetsmål för perioden 2008-2010.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2007-09-17 § 84 att godkänna mål för nämndens verksamhetsområde 2008-2010. Mål som sedermera har fastställts av kommunfullmäktige.

Förslag föreligger att komplettera/utöka dessa mål så att de även omfattar verksamhetsområdena Trafik och Räddning.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att godkänna mål för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2010 i enlighet med bilaga till detta protokoll

att överlämna målen till kommunfullmäktiges budgetberedning

att uppdra åt räddningschefen att utforma enkäten för räddningstjänsten så att den blir så informativ och mätbar som möjligt.

_____

Justerandes sign MbhnB Mbhn Utdragsbestyrkande

(9)

Bilaga till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2009-04-01 § 20

Mål för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden år 2010 Kvalitet - Ökad kvalitet inom kommunens tjänsteutbud

Mål nr

Vad Hur Vem När

1 Att vid en årlig anonym enkät erhålla minimum 4,1 i

genomsnitt på en 5-gradig skala för bygglovsverksamheten

Anonym enkät i februari till alla som sökt bygglov under året innan.

Bygglovsinspektör En gång per år

2 Att vid en årlig anonym enkät erhålla minimum 3,8 i

genomsnitt på en 5-gradig skala för miljötillsynen och

livsmedelstillsynen

Anonym enkät i februari till alla som haft någon form av tillsyn inom miljö- och

livsmedelsområdet

Miljöinspektör samt livsmedelsinspektör

En gång per år

3 Att ha noll fall av

matförgiftningar orsakade av restaurangbesök per år

Effektiv rådgivning och tillsyn Livsmedelsinspektör En gång per år

4 Att delta i minst två trafiksäkerhetsprojekt/

aktiviteter per år

Tillsammans med NTF, Polis, Vägverk och LOTS grupp genomföra aktuella mätningar, aktiviteter och informationer som rör trafiksäkerhet

Nämndssekreterare Löpande under året

5 Att vidta åtgärder för att förebygga bränder och skador samt verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder

Enkät till företag och enskilda som fått utbildning i

brandkunskap eller tillsyn av verksamhet/byggnad 

Räddningschef En gång per år

(10)

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-01 29

Redovisning av nyckeltal för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Exp:

Heikki Kairento

Mbhn § 21 Dnr 147/2009 042

Nyckeltal är ett mått eller värde som ger information för att underlätta jämförande analyser inom olika verksamheter.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2008-12-03 § 117 att fastställ uppföljnings- och rapporteringsplan för nämndens verksamhet.

Enligt denna ska uppföljning av nyckeltal inom nämndens verksamhetsområde ske vid aprilsammanträdet.

Nyckeltal inom miljö, bygg, räddning och trafiklagstiftningens område har upprättats.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att godkänna redovisning av nyckeltal inom miljö, bygg, räddning och trafiklagstiftningens område rörande beslut, ärenden, inspektioner, provtagningar m.m.

att utöka nyckeltalen till att även omfatta nedskräpning och brandtillsyn.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(11)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-01 30

Föreläggande om rivning av förfallen fastighet – xxx

Mbhn § 22 Dnr 286/2005 228

Klagomål har inkommit till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden på underhåll och skötsel av fastigheten xxx. Huvudbyggnaden är förfallen och skadad till väsentlig del.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har vid ett flertal tillfällen beslutat att förelägga ägaren av fastigheten xxx att vidta åtgärder. Nämnden har dock aldrig lyckats delge ägaren besluten trots att de skickats som rek med mottagningsbevis och delgetts genom polis (stämningsmannadelgivning).

Vid en inspektion 2007-08-15 konstaterades att inget hade åtgärdats på fastigheten och att läget hade förvärrats. Huvudbyggnaden är i mycket dåligt skick. Vatten har läkt in i huset och det ligger stora mängder vatten på golven vilka är nästintill uppruttnade på många ställen och bjälklagen håller på att ge efter invid ytterväggarna. Innertakplattorna har lossnat och ligger i vattnet på golvet. Ytterväggen som vetter mot vägen har givit efter och buktar ut. Taket har rasat in på ett ställe på övervåningen. Från utsidan syns att yttertaket har sjunkit in mellan takkuporna. Det är en mycket stark mögellukt i hela huset. Det övergivna uthuset som också finns på fastigheten är inte tillbommat och tomten är misskött och övervuxen.

Tjänsteskrivelse i ärende har upprättats 2007-08-24.

Enligt 3 kap 13 och 17 §§ Plan- och bygglagen (PBL) skall byggnaders yttre och tomter hållas i välvårdat skick och skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

Enligt 10 kap 16 § PBL får byggnadsnämnden om en byggnad eller

anläggning är förfallen eller om den är skadad till väsentlig del och inte sätts till stånd inom skälig tid, förelägga ägaren att inom en viss tid riva

byggnaden. Föreläggandet kan förenas med vite eller med föreskrift, att åtgärden, om föreläggandet inte följs, kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på den försumliges bekostnad.

Justerandes sign MbhnB Mbhn Utdragsbestyrkande

(12)

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-01 31

Exp

forts. § 22 Dnr 286/2005 228

Huvudbyggnaden är mycket förfallen och skadad till väsentlig del och bör därför rivas. Det övergivna huset utgör en olycksrisk om t.ex. barn tar sej in i byggnaden.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att med stöd av 10 kap. 15, 16 och 18 §§ plan- och bygglagen (PBL) förelägga ägaren till fastigheten xxx att senast inom sex (6) månader från att beslutet vunnit laga kraft, ha rivit huvudbyggnaden och återställt tomten till välvårdat skick efter rivning samt säkerställt att ingen obehörig tar sej in i uthuset genom att fönster och dörrar bommas för. Om föreläggandet inte följs kan åtgärderna komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på den försumliges bekostnad

att enligt 10 kap. 22 § plan- och bygglagen översända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel

att upphäva miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut 2007-09-17 § 81.

_____

Justerandes sign MbhnB Mbhn Utdragsbestyrkande

(13)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-01 32

Lokal trafikföreskrift om hastighet på väg 95 i Glommersträsk vid Parkskolan

Exp

Glommers bygderåd-Mats Klockljung

Vägverket Polisen Gatuenheten

. / .

Mbhn § 23 Dnr 99/2009 511

Glommers bygderåd har genom Mats Klockljung lämnat in en begäran om hastighetsnedsättning längs väg 95 (Storgatan) i Glommersträsk.

Bygderådet påpekar att vägen är relativt rak och att det är mycket tung trafik förbi skolan särskilt under biltestsäsongen. Som en följd av detta föreslår man att hastigheten på vägsträckan förbi Parkskolan begränsas till 30 km/tim.

Aktuell del av väg 95 (Storgatan) förbi Parkskolan är ca 7 meter bred. Enligt Vägverket är årsmedeldygnstrafiken ca 700 fordon varav ca 90 tunga fordon. Hastighetsbegränsningen i dag är 50 km/tim. Längs vägens södra sida ligger en gång och cykelbana och strax väster om skolan ligger ett övergångsställe.

Miljö-, och byggenheten har begärt in yttrande från Vägverket, Polisen, barn- och ungdom samt föräldrarådet. Samtliga anser att det är befogat med en nedsättning av hastigheten.

Miljö-, och byggenheten har upprättat förslag till en lokal trafikföreskrift.

Under överläggning i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden yrkar Henrik Johansson (s) bifall till begäran vilket innebär att hastigheten skall sänkas till 30 km/tim.

Martin Nilsson (c) yrkar att begäran skall avslås och att åtgärder i syfte att begränsa hastigheten istället skall ske genom t.ex. vägbulor eller hastighetskameror.

Två yrkanden föreligger. Ordföranden framställer proposition på förslagen varefter han förklarar att miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutat bifalla Henrik Johanssons yrkande. Votering begäres ej.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att anta lokal trafikföreskrift om hastighet på väg 95 i Glommersträsk, nr 3/2009, i enlighet med bilaga till detta protokoll.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(14)

2505: 2009:3

Arvidsjaurs kommun

Arvidsjaurs kommuns lokala trafikföreskrift om hastighet på väg 95 ( Storgatan) i Glommersträsk Beslutade den 1 april 2009

Arvidsjaurs kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 14 och 3 § första stycket trafikförordningen samt med avvikelse från 3 kap 17 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande:

På Väg 95 ( Storgatan) mellan 50 meter väster om Ängsvägen och 250 meter väster om Ängsvägen får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

Föreskriften gäller vardagar, utom dag före sön- och helgdag mellan klockan 07.00 – 18.00.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2009.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

ANDERS HARR

Majvor Sellbom

väg 95 Sved

jege

väg 95 3

117

4

5

100 102

123

(15)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-01 33

Lokal trafikföreskrift om hastighet på Ängsvägen i Glommersträsk vid Parkskolan

. / .

Exp

Glommers bygderåd-Mats Klockljung

Gatuenheten Parkenheten Polisen

Mbhn § 24 Dnr 148/2009 042

Glommers bygderåd har genom Mats Klockljung lämnat in en begäran om hastighetsnedsättning på en begränsad sträcka längs Ängsvägen i Glommersträsk.

Bygderådet påpekar att Ängsvägen som ligger nedanför Parkskolan ofta korsas av barn som skall till och från ishallen ,skidspår m.m. Som en följd av detta föreslår man att hastigheten på en begränsad sträcka minskas från 50 km/tim till 30 km/tim.

Muntligt samråd i ärendet har skett med park och gatuenheten samt bygderådet/vägföreningen (motsvarande).

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att anta lokal trafikföreskrift om hastighet på Ängsvägen i Glommersträsk, nr 6/2009, i enlighet med bilaga till detta protokoll.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(16)

2505: 2009:6

Arvidsjaurs kommun

Arvidsjaurs kommuns lokala trafikföreskrift om hastighet på Ängsvägen i Glommersträsk Beslutade den 1 april 2009

Arvidsjaurs kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 14 och 3 § första stycket trafikförordningen samt med avvikelse från 3 kap 17 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande:

På Ängsvägen mellan 170 meter öster om korsningen Ängsvägen/Ängsvägen och 250 meter öster om korsningen Ängsvägen/Ängsvägen får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

Föreskriften gäller vardagar, utom dag före sön- och helgdag mellan klockan 07.00 – 18.00.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2009.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

ANDERS HARR

Majvor Sellbom

(17)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-01 34

Klagomål på besvärande os

Mbhn § 25 Dnr 142/2009 416

xxx har 2009-03-16 tillställt miljöinspektör Annika Lidström en skrivelse med en begäran om att miljö-,bygg- och hälsoskyddsnämnden tar upp hans klagomål angående problem med dålig utomhusluft vid deras bostadsfastighet med adress xxx i Arvidsjaur.

xxx har tidigare klagat på grannars oljeeldning och vedeldning. Dessa klagomål har tidigare behandlats av miljö-,bygg- och hälsoskyddsnämnden.

Dock kvarstår för närvarande problemen med os i utomhusluften.

xxx klagomål gäller för närvarande att xxx besväras av os från någon granfastighet. xxx påtalar att man måste vistas 3-4 timmar i deras fastighet innan man kan känna besvär av oset och önskar att någon gör ett besök i fastigheten när besvären inträder.

Enligt xxx började besvären sedan den första pelletseldningen installerades före fyra år sedan.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att uppdra åt miljö- och byggenheten att utreda omfattningen av ved- och eldning i kvarteret Vesslan tomt nr. 3-6, Björnen tomt nr. 15-21 samt Bävern tomt nr. 21-29

att vindriktningen ska noteras vid inspektionstillfällena

att tillställa samtliga vedeldare i området information om hur vedeldning ska ske för att ge minsta möjliga utsläpp av sot och övriga föroreningar.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(18)

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-01 35

Tidsbegränsat bygglov för uppförande av mätmast för projektering av vindkraft – Gullön 8:3

Exp Sökanden

Mbhn § 26 Dnr 146/2009 233

RES Skandinavien AB Box 53195, 400 15 Göteborg ansöker om tidsbegränsat bygglov för uppförande av en temporär meterologisk mast för projektering av vindkraft på fastigheten Gullön 8:3 i Arvidsjaurs kommun.

Masten kommer att byggas under 2009 och nedmonteras senast 2012-12-31.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att bevilja tidsbegränsat bygglov till och med 2012-12-31.

_____

Justerandes sign Mbhn Utdragsbestyrkande

(19)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-01 36

Bygglov för nybyggnad av fritidshus – Vuolgamjaur 1:2

Mbhn § 27 Dnr 275/2007 234

Stina Bergström, Lotusgränd 37, 941 40 Piteå har ansökt om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus om ca 75 m2 på fastigheten Vuolgamjaur 1:2 i Arvidsjaurs kommun. Fritidshuset kommer att stå på den plats där det tidigare funnits ett hus som brunnit ned.

Inom fastigheten Vuolgamjaur 1:2 finns 13 fasta fornlämningar vilka utgörs av härdar. Länsstyrelsen anser att innan grävning, körning och byggnation av tidigare obebyggd eller opåverkad mark måste fastigheten besiktas arkeologiskt. Om den nya stugan byggs direkt på den plats där den gamla stått och ingen grävning eller verksamhet som kan skada marken ( t.ex.

ytterligare byggnader, vägar, anläggningar ) sker kan byggnation ske utan arkeologisk besiktning.

Enligt kulturminneslagens 10 § fastslås att om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete ska arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till Länsstyrelsen.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2007-06-13 § 68 ; att bevilja bygglov

att innan byggnation påbörjas ska sökanden kontakta Länsstyrelsen för att utreda om det erfordras en arkeologisk besiktning av fastigheten

att utstakning ska ske innan arbetena påbörjas.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut överklagades 2007-07-03 av Sveaskog Förvaltnings AB. Nämnden överlämnade 2007-07-05 överklagan till Länsstyrelsen för prövning.

Länsstyrelsen beslutade 2007-10-15 att upphäva bygglovet och återförvisa ärendet till nämnden för ny handläggning. Detta beslut expedierades av misstag aldrig till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.

Efter en förfrågan om ärendet som inkom till nämnden blev detta känt och samma dag expedierade Länsstyrelsen beslutet till kommunen.

Länsstyrelsen har återförvisat ärendet till nämnden för ny handläggning.

Orsaken är att Sveaskog Förvaltnings AB som äger Avaviken 2:1 (angränsande fastighet) ej beretts möjlighet att yttra sej i ärendet innan beslutet fattades.

Justerandes sign MbhnB Mbhn Utdragsbestyrkande

(20)

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-01 37

Exp Sökanden Länsstyrelsen (kulturmiljöenheten)

forts § 27 Dnr 275/2007 234

Sveaskog Förvaltnings AB, ägare av Avaviken 2:1, har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. De har 2009-03-24 anfört följande:

Sveaskog anser att byggnaden bör placeras minst 4 meter från fastighetsgränsen. Detta för att säkerställa att byggnaden hamnar inom fastighetsgränsen och inte inskränker på fastigheten Avaviken 2:1. Vidare bör utsättning ske före påbörjande av byggnation.

Den byggnad som bygglovet avser är en ersättningsbyggnad efter en stuga som brunnit ned. Ett nytt fritidshus har uppförts på samma plats strax efter det att nämnden meddelade bygglov 2007-06-13 § 68. En inmätning av byggnaden har därefter utförts av kommunens mätningsingenjör.

Byggnadens ena hörn tangerar fastighetsgränsen till Avvaiken 2:1. Den angränsande marken arrenderas av Ingemar Bergström för bostadsändamål.

Motivering

Ansökan prövas enligt 8 kap. 12 § PBL . Ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan skall bifallas om åtgärden uppfyller kraven i 2 kap. PBL, inte skall föregås av detaljplaneläggning, inte strider mot områdesbestämmelser och uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§ PBL.

I 3kap 2§ så anges att byggnader ska placeras så att de eller dess avsedda användning inte medför betydande olägenheter för omgivningen. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden anser inte att det nya fritidshuset utgör en betydande olägenhet för omgivningen.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att bevilja bygglov

att sökanden ska kontakta Länsstyrelsen för att utreda om det erfordras en arkeologisk besiktning av fastigheten.

_____

Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från denna dag.

Justerandes sign MbhnB Mbhn Utdragsbestyrkande

(21)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-01 38

Årsberättelse för sotnings- verksamheten 2008

Exp:

Robert Bergman

Mbhn § 28 Dnr 149/2009 042

Enligt det avtal som Arvidsjaurs kommun tecknat med Arvidsjaur och Älvsbyns Sotningsdistrikt AB ska en årsberättelse för sotningsverksamheten överlämnas till kommunen.

Luleå, Arvidsjaur och Älvsbyns sotningsdistrikt ombesörjer rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor, dess förordning samt de föreskrifter och allmänna råd som ges ut av Räddningsverket.

Årsberättelsen över sotningsverksamheten har överlämnats 2009-03-24.

Årsberättelsen beskriver den verksamhet som bedrivits under 2008.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att lägga årsberättelsen för år 2008 till handlingarna

att årsberättelsen för 2009 bör även innehålla statistik över den verksamhet som bedrivs inom sotningsverksamheten och som rör sotning och brandskyddskontroll.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(22)

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-01 39

Överklagan av bygglov för nybyggnad av telekommunikations- anläggning/mast – Arvidsjaur 6:1

Mbhn § 29 Dnr 314/2007 233

Svenska UMTS nät AB / AB Wibe, Box 401, 792 27 Mora har ansökt om bygglov för nybyggnad av radioanläggning/mast för mobiltelefoni på fastigheten Arvidsjaur 6:1, vid kommunens vattenverk, i Arvidsjaurs samhälle. Anläggningen omfattar en 36 meter hög mast och två stycken teknikbodar för att möjliggöra samnyttjande med annan operatör.

Två namninsamlingar med totalt 70 namnunderskrifter och tre skrivelser från privatpersoner boende i närheten samt en skrivelse från Arbetsgruppen för Arvidsjaurs Elöverkänsliga har lämnats in. Samtliga motsätter sej att masten placeras så nära bostadsområden och föreslår att masten flyttas betydligt längre bort från bebyggelsen.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2007-10-24 § 96 att avslå ansökan om bygglov då masten anses medföra olägenhet för omgivningen enligt 9 kap 1 § 3 Miljöbalken eftersom det finns personer i närområdet som är elöverkänsliga och befaras inte kunna bo kvar i sina hem, eller med försämrad livskvalitet, om det blir en utökning av elektromagnetiska fält i deras omgivning.

Svenska UMTS nät AB / AB Wibe har 2007-11-20 överklagat miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut.

I samband överlämnande av överklagan till Länsstyrelsen beslutade nämnden 2007-12-05 § 121 att tillföra följande förtydligande till nämndens beslut;

Bygglovsansökan är prövad enligt PBL och i 3 kap 2 § så anges att byggnader ska placeras så att de eller dess avsedda användning inte medför betydande olägenheter för omgivningen. I miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut har det därför hänvisats till miljöbalkens definition på olägenhet för omgivningen där det i prop. 1997/98:45 Del 2 s.109 har angivits att hänsyn ska tas till personer som är känsligare än normalt, t ex. allergiker.

forts.

Justerandes sign MbhnB Mbhn Utdragsbestyrkande

(23)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-01 40

Exp:

Länsstyrelsen

forts. mbhn § 29 Dnr 314/2007 233

Länsstyrelsen beslutade 2008-11-28 att återförvisa ärendet till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden för ny handläggning då man, enligt Länsstyrelsen inte prövat ärendet utifrån Miljöbalken och PBL vid samma tillfälle

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2009-02-18 § 9 att avslå ansökan om bygglov med nedanstående motivering;

Motivering

Ansökan prövas enligt 8 kap 12 § PBL. Ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan skall bifallas om åtgärden uppfyller kraven i 2 kap. PBL, inte skall föregås av detaljplaneläggning, inte strider mot områdesbestämmelser och uppfyller kraven i 3 kap 1, 2 och 10-18 §§ PBL.

I 3 kap 2 § så anges att byggnader ska placeras så att de eller dess avsedda användning inte medför betydande olägenheter för omgivningen.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden anser att placeringen av den planerade basstationen för mobiltelefoni utgör en betydande olägenhet för de två närboende elallergikerna eftersom de befaras inte kunna bo kvar i sina hem eller med försämrad livskvalitet, om det blir en utökning av elektromagnetiska fält i deras omgivning.

I Miljöbalkens definition på olägenhet för omgivningen har det i prop.

1997/98:45 del 2 s. 109 angivits att hänsyn skall tas till personer som är känsligare än normalt, t.ex. allergiker.

Svenska UMTS Nät AB / AB Wibe har 2009-03-19 överklagat miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut .

Skrivelse med synpunkter på överklagan har inkommit 2009-03-24.

forts.

Justerandes sign MbhnB Mbhn Utdragsbestyrkande

(24)

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-01 41

Exp:

Länsstyrelsen

forts. mbhn § 29 Dnr 314/2007 233

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att vidhålla miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut 2009-02-18 § 9 och överlämna överklagan, som kommit in i rätt tid, till Länsstyrelsen för prövning

att tillföra följande:

Nämnden har tidigare påtalat att nätbolaget ska undersöka möjligheten till samordning/samnyttjande av den mast som redan finns alldeles i närheten alternativt flytta den planerade masten längre bort från bebyggelse och endast fått till svar att det inte går med hänvisning till

”rutnätet” (se sid. 4 i överklagan). Nätbolaget har dock inte visat på hur redan befintliga sändare i Arvidsjaur är tänkt att samverka med den nu aktuella masten.

Frågan om krav på samordning/samnyttjande mellan operatörer samt övriga frågor som rör bygglov för master finns redovisat i svenska kommunförbundets cirkulär 2003:84.

att upplysa Länsstyrelsen om att ytterligare handling inkommit i ärendet efter nämndens beslut (skrivelse daterad 2009-03-24). Nämnden bifogar denna handling till Länsstyrelsen.

_____

Justerandes sign MbhnB Mbhn Utdragsbestyrkande

(25)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-01 42

Remittering

Exp

Cecilia Reinestam MAF Arkitektkontor

Mbhn § 30 Dnr 506/2007 214

Detaljplan för kvarteret Lommen

Ett förslag till detaljplan för kvarteret Lommen i Arvidsjaurs samhälle har upprättats.

Syftet med planändringen är att möjliggöra uppförandet av en ny affärsgalleria i centrala Arvidsjaur. Tanken är att den nya gallerian ska kunna sammanlänkas med ICA. Planen omfattar hela kvarteret Lommen eftersom många fastigheter förväntas samverka i projektet. Nya parkeringsplatser skall skapas för att tillgodose parkeringsbehovet.

Ärendet drivs som ett samverkansprojekt där båda kommunen, Arvidsjaurhem och privata fastighetsägare berörs.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2008-12-03 § 107 att godkänna upprättat förslag till ändring av detaljplan för kvarteret Lommen som underlag för samråd. Nämnden påpekade i samband med detta vikten av att parkeringsfrågan skulle utredas.

Samrådsmöte har hållits 2009-01-26. Yttrande har inkommit från Arvidsjaurhem AB, Arvidsjaurs Energi AB och Länsstyrelsen. En protestlista från närboende har inlämnats vad gäller föreslagen parkering på grönområdet inom kvarteret. Samrådsredogörelse har upprättats 2009-02-18.

Av samrådsredogörelsen framgår vilka yttranden och synpunkter som kommit in under samrådstiden samt planingenjörens kommentarer till dessa.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2009-02-18 § 12 att godkänna samrådsredogörelsen samt besluta om utställning under perioden 2009-02-26 - 2009-03-26.

Under utställningstiden har synpunkter inkommit från Arvidsjaurs Energi AB, Lantmäteriet, AB Lubor, kultur- och fritidschefen samt en privatperson.

Länsstyrelsen har 2009-03-20 lämnat in ett granskningsyttrande.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att återremittera ärendet för ytterligare utredning av de synpunkter som kommit in under utställningstiden.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(26)

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-01 43

Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden

./.

Mbhn § 31

I Delegeringsbeslut

Enligt bilaga lista 2009-02-09– 2009-03-23 §§ 48-136

II Meddelandeärenden

- Resultat från markundersökning inom vägstationen- Arvidsjaur 5:14 – Svevia 2009-02-06

- Svar på skrivelse angående besvär av uteluften vid Hedgatan 2009- 03-03

- Beslut om förundersökning av antikvariatisk kontroll – Björkberget 1:1 – Länsstyrelsen 2009-03-06

- Beslut samråd enligt miljöbalken för uppförande av meterologisk mätmast samt dispens från förbud att framföra terrängmotorfordon på barmark söder om Gaddåive – Länsstyrelsen 2009-03-13

- SKL cirkulär 09:18 – Sotningsindex 2009 (./.)

- Dom Länsrätten 2009-02-23 – Länsrätten avslår överklagande om laglighetsprövning enligt kommunallagen – Vaksliden 2:1 (./.)

- Anteckningar från den lokala trafiksäkerhetsgruppen 2009-03-09(./.) - Kf:s beslut 2009-02-23 om medborgarförslag om förbud mot smällare

och raketer (./.)

III Övrigt / Information - Översiktsplan Kompetensutveckling/kurser

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknas i detta protokoll

att lägga meddelandeärenden och informationen till handlingarna.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(27)

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Sammanträde: 2009-04-01

Ordinarie ledamöter:

§ §

-Namn Närvarande Ja Nej Avst. Ja Nej Avst.

1 Anders Harr 1 2 Dick Holmström 1 3 Mats Granlund 1

4 JanÅge Mikalsen - 5 Ulla Lundberg - 6 Tommy Grundström 1 7 Martin Nilsson 1

Ersättare:

§ §

Namn Närvarande Ja Nej Avst. Ja Nej Avst.

1 Henrik Johansson 1 2 Harry Sundberg - 3 Loran Postolovski - 4 Susanne Lindberg - 5 Per-Anders Brännström 1 6 Leif Enberg - 7 Jan Björklund -

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :