• No results found

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO"

Copied!
25
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

2019-11-29 REVIDERAD 2020-09-04

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO

KOMPLETTERANDE STABILITETSUTREDNING

FÖR NYA VILLATOMTER, GETÅ, NORRKÖPING

(2)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO

Kompletterande Stabilitetsutredning för nya villatomter, Getå, Norrköping

KUND

Diamanten från ravinen AB

KONSULT

WSP Samhällsbyggnad WSP Sverige AB

601 86 Norrköping

Besök: Södra Grytsgatan 7 Tel: +46 10 7225000 wsp.com

KONTAKTPERSONER

Diamanten från ravinen AB:

David Barrios, tele: 076- 949 94 42, e-post: david74_b@hotmail.com WSP:

Magnus Widfeldt, tele: 010-722 64 57, e-post: magnus.widfeldt@wsp.com

UPPDRAGSNAMN Kompletterande stabilitetsutredning Getå villatomter

UPPDRAGSNUMMER 10295596

FÖRFATTARE Magnus Widfeldt DATUM

2019-11-29 ÄNDRINGSDATUM 2020-09-04

Granskad av Christina Berglund Godkänd av

(3)

INNEHÅLL

1 ALLMÄNT 4

1.1 OBJEKT 4

1.2 DOKUMENTETS SYFTE 4

1.3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNING OCH REDOVISNING 4

1.4 STYRANDE DOKUMENT 5

2 ÖVERSIKT BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 5

2.1 TOPOGRAFI, YTBESKAFFENHET OCH MARKANVÄNDNING 5 2.2 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH KONSTRUKTIONER 6

3 MARKTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 6

3.1 POSITIONERING 6

3.2 GEOTEKNIK 6

3.2.1 Fältundersökningar 6

3.3 HYDROGEOLOGI 7

4 HÄRLEDDA VÄRDEN 7

4.1 UNDERLAG FÖR FRAMTAGANDE AV HÄRLEDDA VÄRDEN 7

4.2 HÅLLFASTHETSEGENSKAPER 8

5 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING 9

6 GRANSKNING 9

BILAGOR

Bilaga 1 CPTu – utvärdering (CONRAD)

RITNINGAR

G-10.1-01 Plan, Skala 1:400 (A1)

G-10.2-01 Sektion A-A, B-B, C-C, D-D Skala 1:100 (A1) G-10.2-02 Sektion E-E, Skala 1:100/200 (H/L) (A1)

(4)

1 ALLMÄNT

1.1 OBJEKT

Inom området planeras för 8 stycken villatomter som planeras att bebyggas med 2-våningshus. Aktuellt område framgår av figur 1.

Figur 1. Flygfoto över aktuellt område, källa Google Earth. Rödmarkerat område utgör ungefärligt undersökningsområde.

1.2 DOKUMENTETS SYFTE

WSP har på uppdrag av Diamanten från ravinen AB utfört en

stabilitetsutredning för ett nytt bostadsområde som planeras för 8 nya villatomter i Getå. Syftet har varit att utreda stabilitetsförhållanden i området samt undersöka förutsättningar för grundläggning, uppfyllningar etc.

Denna rapport redovisar utförda fält- och laboratorieundersökningar.

1.3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNING OCH REDOVISNING

Tidigare utförda undersökningar:

WSP, Stabilitetsutredning för nya villatomter, Getå, uppdragsnummer 10212392, daterad 2015-04-10.

Tyréns, PM Geoteknisk stabilitetsbedömning, daterad 2020-02-25.

Äldre undersökningar har inarbetats i denna rapport samt på ritningar.

För planering av fältarbeten har även SGUs jordartskarta studerats.

Till underlag för redovisning av geotekniska undersökningar har digital situationsplan tillhandahållits av beställaren, ”Getå alt.B skiss 150223.dwg”

(5)

1.4 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.

För standarder se Tabell 1 och Tabell 2.

Tabell 1: Planering och redovisning

Skede Standard eller annat styrande dokument Fältplanering SS-EN 1997-2 och

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Fältutförande SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och

SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och SGF beteckningsblad kompletterat 2016-11-01

Tabell 2: Fältundersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument CPT-sondering SS-EN ISO 22476-1:2012,

SGI Information 15; CPT-Sondering och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Viktsondering SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005 och

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Vingförsök SFG Rapport 2:93; Rekommenderad standard för

vingförsök i fält och

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Tung slagsondering SGF Metodblad SlbT (061001) och

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

2 ÖVERSIKT BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

2.1 TOPOGRAFI, YTBESKAFFENHET OCH MARKANVÄNDNING

Undersökningsområdet utgörs av ett skogsområde. Marken lutar kraftigt från norr ner mot söder och ner mot öster. Nivån i undersökta punkter varierar mellan ca +20 och +35.

Den ytliga jorden inom aktuellt område bedöms enligt jordartskartan (se figur 2 nedan) bestå av svallsediment av grus (orange färg med vita prickar).

(6)

Figur 2. Jordartskarta, källa www.sgu.se, © Sveriges geologiska undersökning. Rödmarkerat område utgör ungefärligt undersökningsområde.

2.2 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH KONSTRUKTIONER

Två mindre skjul finns inom området. Inom de befintliga bebyggda fastigheterna finns byggnader där vissa ska behållas och vissa ska rivas.

Befintliga kablar och ledningar finns framförallt i omkringliggande vägar.

3 MARKTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR

3.1 POSITIONERING

Koordinatsystem är kopplat mot Sweref 99 16 30 i plan och RH2000 i höjd.

Utsättning/inmätning är utförd av Tobias Johansson med GPS-RTK av typ Trimble R8.

3.2 GEOTEKNIK

3.2.1 Fältundersökningar

Geotekniska fältarbeten är utförda 2019-11-14 och kompletterade 2020-08- 27 med geoteknisk borrbandvagn av typ Geomachine 75 GT. Utförda sonderingar och provtagningar i undersökningen redovisas i tabell 3.

Sonderingarna och provtagningarna redovisas även på ritningar och i bilaga 1 (CPT) bilagda denna rapport.

Geotekniska fältarbeten har utförts av Tobias Johansson och Leutrim Bislimi, WSP. Tidigare undersökning 2015 utfördes av Joachim Westling, WSP.

(7)

Utförda undersökningar och provtagningar

Undersökningar från tidigare geotekniska undersökningar har inarbetats i denna rapport samt på ritningar och är medtagna i tabell 3.

Tabell 3: Utförda undersökningar

Sondering/provtagning antal typ/anmärkning

Viktsonderingar 12

CPT 2

Skruvprovtagning 3

Vingsondering 1

Tung slagsondering 2

I de jordprover som analyserats ur geoteknisk synpunkt har inga indikationer på miljöföroreningar påträffats (såsom avvikande färg eller lukt). Inga prover har således skickats för miljöanalys.

Kalibrering och certifiering

I Tabell 4 redovisas använd utrustning. Kalibreringsprotokoll lämnas på begäran.

Tabell 4: Kalibrering

Utrustning Kalibrerad datum

Borrvagn Geomachine 75 GT 2019-06-28, 2020-05-08

CPT-spets 5289 2019-01-03

Vinginstrument EVB-0169 2018-12-21 Provhantering

Störda prover har tagits upp med skruvprovtagare, placerats i provtagningspåsar och benämnts i fält.

Provtagning och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013 geoteknisk fälthandbok.

3.3 HYDROGEOLOGI

Grundvatten har inte påträffats ner till 2 m under markytan. Grundvattenytans läge har inte undersökts närmare.

4 HÄRLEDDA VÄRDEN

4.1 UNDERLAG FÖR FRAMTAGANDE AV HÄRLEDDA VÄRDEN

EX: Resultaten från CPTu-sonderingar har utvärderats med hjälp av dataprogrammet CONRAD, enligt SGI information 15, med forcerad jordartstolkning från skruvprovtagning. Relevanta resultat från CPTu- sonderingen redovisas under respektive rubrik nedan.

(8)

4.2 HÅLLFASTHETSEGENSKAPER

Sammanställning av härledda värden, baserade på utförda CPT- sonderingar, vingförsök, redovisas i Figur 3 och 4.

Figur 3: Sammanställning av odränerad skjuvhållfasthet

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

Skjuvhållfasthet Cu [kPa] meter under markytan

20 40 60 80 100

CPT2 CPT19 W04 19W04 Vb

(9)

Figur 4: Sammanställning av friktionsvinkel

5 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

Viktsonderingar från tidigare undersökning i punkt 1, 2 och 3 visar felaktiga värden. Dessa är medtagna i redovisningen men ej medtagna i

utvärderingen av materialparametrar.

Vid sammanställning av utförda geotekniska undersökningar erhålls en viss spridning och i vissa fall avvikande enstaka värden sinsemellan resultatet från de olika undersökningsmetoderna. Orsaken till spridningen och skillnader är alltifrån olika noggrannheter mellan mätmetoder till maskinella och yttre faktorer (exv. hantering och störning av jordprover etc.) som i enstaka fall kan medföra avvikande uppmätta värden. Dock anses erhållna värden för spridning i hållfasthets- och deformationsegenskaper vara normala.

6 GRANSKNING

Granskning har utförts av geotekniker Christina Berglund.

(10)

VI ÄR WSP

WSP Sverige AB 601 86 Norrköping Besök: Södra Grytsgatan 7 T: +46 10 7225000 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm wsp.com

WSP är ett av världens ledande analys- och

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader med stöd av global expertis. Som tekniska experter och strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 medarbetare. wsp.com

(11)

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0 5 10 15 20 0 20 40 60 80 0 200 400

Portryck u, uo,Du (kPa)

0 2 4 6 0,0 0,5 1,0

Uo

Uo

Uo

Uo DU

DU

DU

DU

DU

D

Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå

0,50 m 0,50 m 3,28 m 3,00 m

Portrycksparameter Bq

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Getå stabilitet 10212392 Getå 2

20150331

2019-12-03

R:\5468\10295596 - Kompletterande stabilitetsutredning Getå villatomter\10212392 - Stabilitetsutredning Getå\5_Berakningar\Geoteknik\Conrad\CPT2.cpw

0 5 10

Lutning (grader) Referens

Nivå vid referens Förborrat material Geometri

my

Fyllning Normal Friktion ft (kPa)

Friktion ft (kPa) Friktionskvot RFriktionskvot Rftft (%) (%) Vätska i filter

Borrpunktens koord.

Utrustning

Glycerin

Envi memocone

Sond nr 20453

Spetstryck qt (MPa) Spetstryck qt (MPa)

(12)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0 20 40 60 80 100

Friktionsvinkel (o)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthettfu (kPa)

30 40 50

o

o

o

o

o

o

o

o

o x

x

x

x

Klassificering Referens

Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

my

3,00 m 0,50 m

Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri

0,50 m Fyllning Envi memocone Normal

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Getå stabilitet 10212392 Getå 2

20150331

2019-12-03

R:\5468\10295596 - Kompletterande stabilitetsutredning Getå villatomter\10212392 - Stabilitetsutredning Getå\5_Berakningar\Geoteknik\Conrad\CPT2.cpw vL

v L

L

v L

L

v L

vL

v L vL

v L

EH NCSi

NCSi

NC

NC

NCSi

0 10 20 30 40 50 60 70

Modul (MPa)

F

Cl

Sa

Si

Cl

Si

Cl

Si Cl

Si

Cl

+

+

+

+

+

+

+

+

+

x o +

Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200

x

x

x

x (x)

(x)

(x)

(x)

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%) Utvärderare

Datum för utvärdering MW 2015-04-07

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

(13)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0 50 100 150 200

Effektivtryck (kPa) Odränerad skjuvhållfasthettfu (kPa)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Klassificering Referens

Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

my

3,00 m 0,50 m

Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri

0,50 m Fyllning Envi memocone Normal

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Getå stabilitet 10212392 Getå 2

20150331

2019-12-03

R:\5468\10295596 - Kompletterande stabilitetsutredning Getå villatomter\10212392 - Stabilitetsutredning Getå\5_Berakningar\Geoteknik\Conrad\CPT2.cpw vL

v L

L

v L

L

v L

vL

v L vL

v L

EH NCSi

NCSi

NC

NC

NCSi F

Cl

Sa

Si

Cl

Si

Cl

Si Cl

Si

Cl

(x)

(x)

(x)

(x)

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

Utvärderare

Datum för utvärdering MW 2015-04-07

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

(14)

C P T - sondering

Getå stabilitet 10212392

2019-12-03

0,50 m 0,50 m 3,28 m 3,00 m my

Fyllning Normal Glycerin JW

Envi memocone

Djup (m)

Getå 2

20150331

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning

Kalibreringsdata Spets

Datum Areafaktor a Areafaktor b

20453 2013-05-27 0,690 0,006

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1 Cross talk c2

0,0 kPa 0,0 kPa 0,000 0,000 Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck OmrådeFaktor Område Faktor Område Faktor

Före Efter Diff

3,00

Datum

0,00 4,10 4,10

0,00 -0,80 -0,80

0,00 -0,16 -0,16 Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering Portryck Friktion Spetstryck

(ingen) (ingen) (ingen)

Portrycksobservationer Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser Djup (m)

1,50 1,80 1,89 2,13 2,37 2,50 2,61 2,86

Klassificering

Från Till Djup (m) 0,00 0,50

Densitet (ton/m3)

1,90 F

Jordart

Anmärkning

R:\5468\10295596 - Kompletterande stabilitetsutredning Getå villatomter\10212392 - Stabilitetsutredning Getå\5_Berakningar\Geoteknik\Conrad\CPT2.cpw

Portryck registrerat vid sondering x

Flytgräns 1 Bedömd sonderingsklass

(15)

C P T - sondering

Getå stabilitet 10212392

2019-12-03

Getå 2 20150331 Projekt

R:\5468\10295596 - Kompletterande stabilitetsutredning Getå villatomter\10212392 - Stabilitetsutredning Getå\5_Berakningar\Geoteknik\Conrad\CPT2.cpw

Plats Borrhål Datum Djup (m)

Från Till 0,00 0,50 0,70 0,90 1,10 1,30 1,50 1,80 1,89 2,13 2,37 2,50 2,61 2,86 3,06

Sida 1 av 1

0,50 0,70 0,90 1,10 1,30 1,50 1,80 1,89 2,13 2,37 2,50 2,61 2,86 3,06 3,13

F Cl vL Sa v L Sa L Sa L Sa L Si v L Cl L Si v L Cl vL Si v L Cl vL Si v L Si v L Cl EH Klassificering

NCSi

NCSi NC NC NCSi

4,7 10,6 13,5 17,0 20,5 24,0 28,2 31,2 33,8 37,6 40,5 42,3 45,2 48,7 51,0

s

vo 4,7 10,6 13,5 17,0 20,5 24,0 28,2 31,2 33,8 37,6 40,5 42,3 45,2 48,7 50,0

s'

vo

s'

c kPa kPa kPa

t

fu kPa t/m3

r

1,90 1,30 1,70 1,80 1,80 1,80 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,90

(19,6)

((62,3)) (27,0) ((35,2)) (14,0) ((41,5)) (17,9) ((57,9)) ((42,0)) (505,9)

o

f

38,1 38,6 38,5 37,6

OCR ID E MOC MNC

1,00

1,00 1,00 1,00 1,00

%

48,4 71,7 61,1 50,8

7,9 18,7 14,5 11,2 4,0 2,4 2,8 3,8 2,9

9,6 24,3 18,4 13,9 4,7 2,7 3,2 4,4 3,3

7,7 19,4 14,7 11,2 3,7 2,2 2,6 3,5 2,6

MPa MPa MPa

w

L

w

L

(16)

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

Getå stabilitet 10212392 WSP JW

2019-12-03

0,50 m 0,50 m 3,28 m 3,00 m my

Fyllning Normal Glycerin Envi memocone

Getå 2

20150331

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Borrpunktens koord.

Utrustning Sond Nr

Datum

R:\5468\10295596 - Kompletterande stabilitetsutredning Getå villatomter\10212392 - Stabilitetsutredning Getå\5_Berakningar\Geoteknik\Conrad\CPT2.cpw

Portryck registrerat vid sondering x

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa q,MPa

Djup (m)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa Totalt spetstryck, qt MPa Registrerat spetstryck, qc MPa Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

20453 Projektnummer

Borrföretag Borrningsledare

(17)

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 0 200 400

Portryck u, uo,Du (kPa)

0 5 10 0,00 0,05

Uo

Uo

Uo

Uo

Uo DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå

1,20 m 1,20 m 2,50 m 2,50 m

Portrycksparameter Bq

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Getå 10295596 Norrköping 19W04 2019-11-14

2019-12-03

R:\5468\10295596 - Kompletterande stabilitetsutredning Getå villatomter\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\CPT19W04.CPW

0 5 10

Lutning (grader) Referens

Nivå vid referens Förborrat material Geometri

my 20,30 m Let Normal Friktion ft (kPa)

Friktion ft (kPa) Friktionskvot RFriktionskvot Rftft (%) (%) Vätska i filter

Borrpunktens koord.

Utrustning

glycerin + fett

Envi Nova cone

Sond nr 5289

Spetstryck qt (MPa) Spetstryck qt (MPa)

(18)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

0 50 100 150 200 250 300

Friktionsvinkel (o)

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthettfu (kPa)

30 40 50

o

o

o

o

o

o x

x

x

x

x

x

Klassificering Referens

Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

my 20,30 m 2,50 m 1,20 m

Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri

1,20 m Let

Envi Nova cone Normal

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Getå 10295596 Norrköping 19W04 2019-11-14

2019-12-03

R:\5468\10295596 - Kompletterande stabilitetsutredning Getå villatomter\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\CPT19W04.CPW Med

L

v L

L

0 10 20 30 40 50 60 70

Modul (MPa)

Crust

Sa

Si

+

+

+

+

+

+

x o +

Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad

0 50 100

x

x

x

x

x

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%) Utvärderare

Datum för utvärdering MW 2019-11-20

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

(19)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

0 100 200 300 400 500 600

Effektivtryck (kPa) Odränerad skjuvhållfasthettfu (kPa)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Klassificering Referens

Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

my 20,30 m 2,50 m 1,20 m

Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri

1,20 m Let

Envi Nova cone Normal

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Getå 10295596 Norrköping 19W04 2019-11-14

2019-12-03

R:\5468\10295596 - Kompletterande stabilitetsutredning Getå villatomter\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\CPT19W04.CPW Med

L

v L

L Crust

Sa

Si ((x))

Utvärderare

Datum för utvärdering MW 2019-11-20

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

(20)

C P T - sondering

Getå 10295596

2019-12-03

1,20 m 1,20 m 2,50 m 2,50 m my 20,30 m

Let Normal glycerin + fett TJ

Envi Nova cone

Djup (m)

Norrköping 19W04 2019-11-14

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning

Kalibreringsdata Spets

Datum Areafaktor a Areafaktor b

5289 2019-01-03 0,837 0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1 Cross talk c2

0,0 kPa 0,0 kPa 0,000 0,000 Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck OmrådeFaktor Område Faktor Område Faktor

Före Efter Diff

2,50

Datum

239,90 239,70 -0,20

113,50 113,60 0,10

8,41 8,40 -0,01 Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering Portryck Friktion Spetstryck

(ingen) (ingen) (ingen)

Portrycksobservationer Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser Djup (m)

Klassificering

Från Till Djup (m) 0,00 1,20

Densitet (ton/m3)

1,80 Crust

Jordart

Anmärkning

R:\5468\10295596 - Kompletterande stabilitetsutredning Getå villatomter\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\CPT19W04.CPW

Portryck registrerat vid sondering x

Flytgräns 1 Bedömd sonderingsklass

(21)

C P T - sondering

Getå 10295596

2019-12-03

Norrköping 19W04 2019-11-14 Projekt

R:\5468\10295596 - Kompletterande stabilitetsutredning Getå villatomter\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\CPT19W04.CPW

Plats Borrhål Datum Djup (m)

Från Till 0,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20

Sida 1 av 1

1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,39

Crust Sa Med Sa Med Sa L Sa v L Sa v L Si L

Klassificering

10,6 23,1 26,8 30,4 33,8 37,2 40,4

s

vo 10,6 23,1 26,8 30,4 33,8 37,2 40,4

s'

vo

s'

c kPa kPa kPa

t

fu kPa t/m3

r

1,80 1,90 1,90 1,80 1,70 1,70

1,70 ((83,7)) o

f

44,1 38,6 38,3 35,8 35,5 (32,8)

OCR ID E MOC MNC

% 78,8 78,9 64,0 40,4 39,2

27,1 29,2 19,1 9,3 9,4 5,3

36,2 39,2 24,8 11,5 11,6 6,3

28,9 31,3 19,9 9,2 9,3 5,0

MPa MPa MPa

w

L

w

L

(22)

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

Getå 10295596 WSP TJ

2019-12-03

1,20 m 1,20 m 2,50 m 2,50 m my 20,30 m

Let Normal glycerin + fett Envi Nova cone

Norrköping 19W04 2019-11-14

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Borrpunktens koord.

Utrustning Sond Nr

Datum

R:\5468\10295596 - Kompletterande stabilitetsutredning Getå villatomter\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\CPT19W04.CPW

Portryck registrerat vid sondering x

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa q,MPa

Djup (m)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa Totalt spetstryck, qt MPa Registrerat spetstryck, qc MPa Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

5289 Projektnummer

Borrföretag Borrningsledare

(23)

1Ê327 m 2

816 m 2

862 m 2 813 m 2

1Ê008 m 2

1Ê109 m 2

1Ê016 m 2

1Ê192 m 2 0 m 2

760 m 2 757 m 2

168 m 2

0 m 2

756 m 2

10,4

4,4 15,4

30,4

31,4

10,4 23,4

22,4

20,4

6,4

5,4 36,4

11,4 27,4

25,4

26,4

20,4

8,4 9,4

33,4

22,4 35,4

15,4 27,4

54,4 29,4 16,4

15,4

9,4 6,4

10,4

1:12

1:16 1:15

1:17

1:16

1:14

1:15

1:2

1:6

1:12

1:16 1:15

1:17

1:16

1:14

1:15

1:2

GUNNARSTORP 1:6

31 ,4 + + 35 ,4

+34,0

3 2, 4+

+22 ,0 3 3, 4+

150223 L

GETÅ

2 VÅ N

2 VÅ N 2 V ÅN

2 V ÅN

32,0+

32,5+

+22 ,0

2 V ÅN

2 V ÅN

2 VÅN

BEF. BOSTADSHUS

BEF. BOSTADSHUS BEF. BOSTADSHUS

2 V ÅN

alt. B

Ä

Ö

Ö

Ä

Ä Å

Ö Ö

Ä

Ö

(24)

Ä

Ö

Ö

Ä

Ä Å

Ö Ö

Ä

Ö

(25)

Ä

Ö

Ö

Ä

Ä Å

Ö Ö

Ä

Ö

References

Related documents

sondering/provtagning Standard och andra styrande dokument Skruvprovtagning SGF Rapport 1:96, Geoteknisk fälthandbok.. Trycksondering SGF Rapport 1:96,

Ett lodrätt streck under cirkeln och streckets avslutning - eller avsaknaden av lodrätt streck - anger hur sonderingen avslutats, t ex om sondering utförts till för metoden

I tabell 3 redovisas lerans härledda odränerade skjuvhållfasthet samt sensitivitet för borrpunkt 14W020, 15W109 och 15W182. Skjuvhållfastheten är utvärderad med fallkonförsök

X:\Göteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\18134 Tjörn Myggenäs tennistomten\Projektdokument\Dokument\MUR\MUR Geoteknik Bergteknik

Markytan utgörs till stor del av sly, träd och berg i dagen, i placeringen för planerad byggnad.. 3 Blivande

Utförda undersökningar redovisas tillsammans med styrande dokument i Tabell 5 nedan. Antal

Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran... Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under

Viktigt att sondera till ca 2 meter under framtida farledsdjup för att vara på den säkra sidan. C/C ca 400 meter

Tyréns har på uppdrag av Trafikverket (som underkonsult till Structor Mark Malmö AB) utfört en geoteknisk undersökning, ytkartering och sticksondering, i samband

Föreliggande rapport redovisar resultaten av tidigare och i uppdraget utförda geotekniska undersökningar inom området.. 3

Berg i dagen finns på flera platser inom det undersökta området och även avsprängt berg finns. I den norra delen vid slänten ner mot Karlsvägen utgörs marken av ett

Värdet med att ha tillgång till stratigrafiska uppgifter ur en nationell databas med geo- tekniska undersökningar kan uppskattas med utgångspunkt från kostnaden för insamling

Förbud innebär att hela eller delar av verksamheten har fått ett förbud att hantera livsmedel vid

Geotekniska och miljötekniska undersökningar har även utförts av WSP år 2006 precis väster om området benämnt Lager E, vilket ligger precis väster om lager A..

Skriften utgör en sammanställning av beskriv- ningar som finns i många tidigare publikatio- ner, bl a föregående upplaga av handboken BYGG där avsnittet ”Geotekniska utredningar

På uppdrag av AQ Arkitekter i Eskilstuna AB har WSP Samhällsbyggnad utfört geoteknisk över- siktlig undersökning för nybyggnad av 12 bostadshus inom fastighet Torshälla –

SS-EN ISO 14688-1 Geoteknisk undersökning och provning - Benämning och indelning av jord - Del 1:.. Benämning

På uppdrag av Hemsö Development AB, har WSP Sverige AB utfört en översiktlig geoteknisk undersökning för östra kanalstaden i Österåker, se figur 1.. Figur 1: Aktuellt område

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Vingförsök SFG Rapport 2:93; Rekommenderad standard för.. vingförsök i

Grå gyttjig LERA gräs- o skalrester Grå gyttjig LERA skalrester Grå gyttjig LERA skalrester Grå gyttjig LERA skalrester Grå gyttjig LERA skalrester Grå gyttjig siltig LERA

radondetektorer för markradon, jord-bergsondering för installation av djupare grundvattenrör samt kompletterande sonderingar i läge för planerad anläggning..

Kolvprov för CRS-försök vid nivå 2,0 m är troligen stört. Då första försöket visade på detta utfördes ytterligare ett försök. Endast data gällande permeabilitet har

Tidigare utförda provtagningar för gator och VA inom markanvisningsetapp 3 och 4 omfattar upptagning av störda jordprover med skruvprovtagare (Skr) från 9 punkter. 8.3