• No results found

EKVIVALENT LJUDNIVÅ FÄRDIG ANLÄGGNING,INGEN BULLERSKÄRM ¯ MATERIAL TILL SAMRÅD

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "EKVIVALENT LJUDNIVÅ FÄRDIG ANLÄGGNING,INGEN BULLERSKÄRM ¯ MATERIAL TILL SAMRÅD"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

0 100 200 300 400 500 Meter

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

EKVIVALENT LJUDNIVÅ FÄRDIG ANLÄGGNING, INGEN BULLERSKÄRM

Skala (A3): 1:12,000

Teckenförklaring

Ljudnivå (dBA) 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 80

> 80 Spår i tråg Spår i tunnel Spår i ytläge

¯ MATERIAL TILL SAMRÅD

References

Related documents

De orsaker till händelser som kan innebära utsläpp av koldioxid eller köldmedium i planerad ändring av verksamheten är brand inom verksamheten, påkörning (som leder till skada

De skruvförband som används för denna konstruktion är inte förspända vid montering. Det gör att lastamplituden ger upphov till en spänningsamplitud i varje skruv. Därtill kommer

Jag kom fram till att jag ville visa fler sidor av mig som musiker och valde därför mina två band; Thou Shalt Swing som spelar 30-tals swing och TLE som spelar modern jazz

Detta innebär en förståelse av platsspecifik praktik inte som en plats som fylls med ett förbestämt innehåll, utan snarare som en komplex praktik där konstnärliga

Inte ens konjunkturpolitiken, där många vänstersinnade ekono- mer har äran av ett i god mening radikalt nytänkande kan numera frias från en anklagelse för att

Frågan är dock om vänsterpartiet långsiktigt låter koka ner sig på lokalplanet för att skaffa sig en bättre bas i riksdagsvalen där Lars Törnmans framgång i hös- tas

Riktvärden för buller från vägtrafik, enligt riksdagsbeslut 1996/97:53, framgår av Tabell 1. Riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av

Ljudutbredning 2 meter ovan mark - Ekvivalent ljudnivå vägtrafik...

1) Bullerhandläggare på Sveriges samtliga kommuner har kontaktas. I de fall kommunen haft en aktuell bullerutredning har en underlag översänts. Samtliga kommuner har tillfrågats

Ekvivalent ljudnivå på dessa ritningar redovisar sammanlagrad ljudnivå från trafik på Ostlänken samt befintlig statlig infrastruktur så som E4, Södra stambanan och

[r]

Avsteg görs från riktvärde för ekvivalent ljudnivå inomhus i alla rum.

hus 2 Bullerskärm Fönster Avsteg från riktvärde för ekvivalent ljudnivå vid fasad Månsbyn 4:16 Bullerskärm Ventil, uteplats Avsteg från riktvärde för ekvivalent

[r]

[r]

Ekvivalent ljudnivå på dessa ritningar redovisar sammanlagrad ljudnivå från trafik på Ostlänken samt befintlig statlig infrastruktur så som E4 och Södra stambanan. Utbredningen

[r]

[r]

[r]

[r]

Denna bild skulle heller inte behöva anknyta till något sammanhang och därför kunna så att säga flyga under radarn för vad som definitivt kan sägas vara en korrekt

Faktumet att snömassorna måste transporteras bort från vägen vid varje plogning, dels för att förhindra skador på skärmen, dels för att undvika reducering

Mycket lite vulkaniska och äldre djupbergarter (>1,85 Ga) Metamorfos 1,85 Ga och 1,82 Ga.. Gott om yngre graniter (1,80 Ga) i väster, sk Revsundsgranit och Härnögranit