• No results found

A p p e n dix 1 I

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "A p p e n dix 1 I"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

A p p e n dix 1

Int ervju g uid e : Th e Bo d y Sh o p , Ros-J ern b erg

Th e Bo d y Sh o ps so ci a l a a nsv a rst a g a n d e

1. Vad står ert varumärke The Body Shop för?

2. Ni engagerar er i socialt ansvar, hur yttrar ni detta genom ert varumärke?

3. När och hur började det för er?

4. Hur väljer ni vilka områden ni ska fokusera på/engagera er i?

5. Varför gör ni det, vad vill ni uppnå med det?

6. Har ni mött någon kritik?

7. Har ert varumärke olika funktioner internt respektive externt?

8. Hur ser era målgrupper ut?

- är det personer som genuint vill värna om världen?

- är det personer som bara tycker att produkten är bra?

- är det personer som innehar en speciell image, ex vill verka miljömedvetna?

9. Samarbetar ni med någon, är ni del i partnerskap?

- vad krävs det för att ett partnerskap ska vara framgångsrikt för er?

- vilken roll tar ni i partnerskapet?

10. Ert varumärke står också för immateriella värden och identitet, hur har ni arbetat för att detta ska uttryckas?

11. Bidrar er CSR-kommunikation till ert Corporate Branding på något vis?

12. Vilka faktorer kan påverka varumärket både positivt och negativt?

13. Var finns gränserna, hur mycket kan ni göra, hur mycket tid, pengar och energi kan man lägga ner i ett projekt? Hur kommer ni fram till det?

14. Hur mäts framgången av era projekt?

15. The body shop köptes 2006 av L’Oreal, ett företag som inte har samma etiska syn sminktillverkning som The Body Shop.

- upplever du att The Body Shops varumärke har försvagats pga detta?

- har ni under dessa två år förändrat er marknadsföring pga förberedelse, eller direkt åtgärd, för ev.

försvagning för varumärket i och med uppköpet?

1

(2)

16. I och med lågkonjunkturen förändras marknaden,

- har ni förändrat ert arbete med varumärket inför/ under detta?

- har ni tagit till några speciella åtgärder för att bibehålla varumärkets styrka under en period då försäljningen riskerar att minska?

- påverkas varumärket av en förminskad försäljning?

17. Hur kan processen för ert värdeskapande varumärkesbyggande bidra till att skapa konkurrensfördelar?

- vad är det som gör att det är ett konkurrensmedel?

V ä rd e n o c h k ä nn e t e c k e n för org a nis a tio n ers v a ru m ä rk e n

18. Vad är/kännetecknar ett starkt varumärke?

19. Vad är styrkan i ett varumärke och hur mäter man det?

20. Hur arbetar man med varumärken

- för att ständigt hålla varumärket uppdaterat?

- finns det svårigheter i detta arbete? I så fall vad?

21. Vad innebär ordet märkesidentitet för dig?

22. Om företag kan förbättra världen, vems ansvar är det egentligen?

- om inte företagets, vems är det då?

23. Kommer morgondagen att ställa andra krav på varumärken än vad som är fallet idag?

24. Hur anser du att utvecklingen för företagens sociala ansvar ser ut?

2

References

Related documents

[r]

Vzorkovací frekvence originálu [Hz]: Přehrát výstup Proveď Otáčecí frekvence:. Load .wav LeftRight FrontBack Triangle

Svensk Travsport har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer löpande och agerat för att skapa säkra arbetsplatser för travsportens aktiva och för att minimera risken för

o Passing on your good thoughts and thanks to the person or school as a whole o Talking to the staff concerned and gathering information.. o Talking with you to discuss an

Utifrån denna statistik kan man därför inte säga något om t ex hur många barn i Sverige som mobbas eller utsätts för fysisk misshandel.. Däremot kan man se vilken typ av barn

Jesus vill utrusta varje troende genom sin helige Ande så att vi tillsammans kan göra den tjänst vi är kallade till.. Syftet med de fem tjänsterna är att kåren ska

Övriga IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 de- cember 2008 har inte haft någon

(3.2.1) D et sk u lle vara m öjligt att associera på detta sätt också när det gäller annans brottslighet, men då fordras att man anlägger ett bredare perspektiv som t.ex..