• No results found

TECHNICKA UNIVERZITA V LIBERCI P O S U D E K O P O N E N T A D I P L O M O V É P R A C E

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TECHNICKA UNIVERZITA V LIBERCI P O S U D E K O P O N E N T A D I P L O M O V É P R A C E"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TECHNICKA UNIVERZITA V LIBERCI

P O S U D E K O P O N E N T A D I P L O M O V É P R A C E

Jméno diplomanta: Bc. Zdenék HlouSek

Nézev diplomové préce: Charakteristika adaptaèního procesu ve nybrané firmé

Jméno vedoucího diplomové préce: Ing. Kateiina MarSíkové, Ph.D.

Jméno oponenta diplomové préce: Mgr. Renéta Havelkové

Oponent: - nézev firmyr úfaO préce èn - krajské poboèka v Liberci - pracovni zaiazení: Referent nepojistnfch sociélních dévek kontakt: 606 54 L78

Vyjódíení minirÉlnè v rozsahu 10 Íódkù k diplomoyé próci z hlediska splnéní;ellctt cflú, vyrÌití metod íe5ení a nóvrhú opaÉení vèetnè formólní úpravy, próce s literaturou a její citace (uvedte na druhou stranu posudku),

Otizky k obhajobè diplomové próce:

1) Méte jii nyní néjakou zpétnou vazbu z firmy DGS o tom, zda se névrh Va5í info broÌury zaène vyuZívat?

2) Myslíte si, ie vfioiením informaèní broiury se pÍi néstupu nového zamèstnance zlep5í jeho adaptaèní proces ve firmè? V èem mu taKo obséhlé broiura napom0Ze?

Próci doporuèuji - ie.lopffcèrrii,* k obhajobè. (*nehodící se 5kÉnète) Diplomovou préci navrhuji klasifikovat stupnèm: Velmi dobie

,/

Datum: 30.5.2014 /"*Zr-*1-t

Podpis oponenta diplomové pÉce

f E c H N l c K A u N l v E R z t t a v L t E E R C t | 5 t u d e n t 5 k ó 2 l 4 6 1 1 7 L i b e r e c l E k o n o m i ( k é f a k u l t a I V o r o n è t s k ó t 3 I 4 ó 0 0 2 t i b e r e c 2 T e l . : + 4 2 0 4 8 5 3 5 1 f l l I F a x . : + 4 2 0 4 8 5 3 5 2 2 2 9 | e f @ t u l . c z I w w w . e f . t u l . c z | 1 t : 4 6 7 4 7 8 8 5 | D l t : C Z 4 6 7 4 7 B g s

NEtr

ú

V'iborné Velmi dobie

Dobie Neprospél

I. Hodnocení zpracovéní tématu diplomantem:

Splnèní cíle préce x

Volba metod a jejich aplikace pÈi zpracovéní tématu x

Hloubka provedené anal'úzy x

II. Hodnocení struktury a obsahu préce:

Piehlednost a logické stavba (struKura) préce x Aktuélnost a vhodnost pouZit'ich pramenú x

Schopnost diplomanta zpracovat získané podkladv x

Piiméienost a srozumitelnost zévérú préce x Formulovéní vlastních nézorú diplomantem x III. Hodnocení formy a stylu préce:

Formélní úprava Dréce (text, tabulkv, qrafu) x

Stylistické úroven préce x

Préce s èeskou literaturou vèetnè odkazú a citací x Préce se zahranièní literaturou vèetné odkazrS a citací x

(2)

f ir TECHNICKA UNTVERZTTA V L|BERCI

!ful f konor*ické fak*lta n

V teoretické èésti diplomové préce je z velkého mnoZství odbomé literatury piedstaveno, co se za pojmem,,adaptaèní proces" skr.ivé.

Na zaèétku teoretické èésti chybí seznam pouiívan,ich zkatek, Text není upraven do sprévného èe5tinéÌského tvaru,.kteni pisatel pouÌÍvé. Mluvnické èasy a rody neodpovídají pravidlúm gramatiky èeského jazyka, interpunkèní znaménka jsou pouiívéna néhodnè. Formétovéní písma není nastaveno sprévné. Préce postrédé logickou névaznost.

V préci neníobjasnèno, proè si diplomant pro wùi rnfzkum vybral prévè firmu DGS Druckguss Systeme s,r,o.

PraKické èést se zab,fvé dotazníkorním éetÌením ve firmè. Vyhodnocuje firmou pouZÍvané dotazníky, na jejichi zékladé Woí informaèní broiuru pro nového zamèstnance.

V kapitole 4 Névrh informaèní piíruèky, je zmínèn poàadavek firmy DGS vytvoíit info pÍíruèku, které nepÍeséhne 30 normosban (viz, str. 82). Diplomant nerespekuje pÈéní firmy a navrhuje pÍíruèku cca o dvojnésobném objemu.

I kdyi teoreticka èést obsahuje minimum tabulek, èi jiného grafického zpracwàní, je patrné, ie s grafickou úpravou pÍiruèky si dal autor velmi zéleiet,

Cíl diplomové préce - vytvoiení informaèní broZury pisatel splnil.

T E C H N I C K A U n I V E R Z t T A V L t B E R C t I S t u d e n t s k é 2 E k o n o m i c k é f a k u l t a I V o r o n è à s k é 1 3 T e l . : + 4 2 0 4 8 5 3 5 1 î l l l F a x . : + 4 2 0 4 8 5 3 5 2 2 2 9 le f @ t u l . c z l w w w . e f . t u l . c z l t C : 4 6 7 4 7 8 S 5 l

4 6 1 1 7 L i b e r e c ' l 4 6 0 0 2 L i b e r e c 2 D I C : C Z 4 6 7 4 7 8 8 5

References

Related documents

o Passing on your good thoughts and thanks to the person or school as a whole o Talking to the staff concerned and gathering information.. o Talking with you to discuss an

Domnívám se, že firma si musí stanovit konkrétní kroky, které by měly zvýšit pravděpodobnost úspěchu, jako vyjasnění strategických zájmů firmy, rozvoj dovedností

V případě opoždění v dodávce služby oproti termínu uvedenému v Katalogu služeb PREGIS, v parametru Maximální doba řešení – Dodávka (pokud je hodnota parametru u

För komplett sortiment och mer information se Marbodals hemsida: www.marbodal.se.. Arkitekt

rusningen i riktning Danmark. Om man som minimikrav nöjer sig med ståplats till passagerarna, kräver det en ökning till minst sex passagerartåg i timmen i rusningstid klockan

Det genom snittliga antalet skadade m otparter är ungefärligen på samma nivå, medan det finns en ökning av antalet incidenter där personer dödats som en följd av

Fastigheten är belägen inom Överluleå distrikt och enligt uppgift från Länsstyrelsen krävs det inte s.k.. Fornlämning På fastigheten finns en fornlämning och

Förvaltningschef Cissi Hammer redogör för hur protokoll och andra handlingar bland annat delges alla medarbetare via intranätet och att de fackliga företrädarna även delges