• No results found

Så här fyller du i tillståndsansökan för brandfarlig vara (Nedladdningsbar PDF)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Så här fyller du i tillståndsansökan för brandfarlig vara (Nedladdningsbar PDF)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postadress Postadress Besöksadress IT-adress Telefon Telefax Postgiro 382 80 Nybro kommun Långgatan 7 E-post:raddningstjansten@nybro.se 0481-454 50 159 35 10 85 20-8

Räddningstjänsten Bankgiro

382 80 Nybro 991-1827

Nybro kommun

Räddningstjänsten

Brandskyddsavdelningen

Så här fyller du i tillståndsansökan för brandfarlig vara

Här får du information om hur man fyller i blanketten för tillståndsansökan. Beskrivningen nedan följer ansökningsblanketten punkt för punkt.

Punkt 1. Sökande

Det är den som avser att bedriva verksamheten som ska söka tillståndet till hantering. Kan sökas av såväl en fysisk som juridisk person.

Punkt 2. Fastighet

Fastighetsbeteckningen framgår av lagfart, gravationsbevis m.m.

Punkt 3. Föreståndare

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utse en eller flera föreståndare för verksamheten. En föreståndare ska vara lämplig för uppgiften.

Han/hon ska ha goda kunskaper och god erfarenhet av de varor som hanteras, och av den verksamhet som hanteringen ingår i.

Punkt 4. Verksamhet

Beskriv kortfattat viken typ av verksamhet som avses bedrivas. Beskrivningen ska fokusera på hur de brandfarliga varorna hanteras.

Namn och flampunkt ska framgå för respektive brandfarlig vara tillsammans med information om hur förvaringen ska ske. Information om vilken flampunkt de brandfarliga varorna har framgår bland annat av leverantörens produktblad. Ytterligare information om klassificering och definitioner finns på MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) hemsida, www.msb.se.

Mängden brandfarlig gas och brandfarlig vätska ska anges i liter. Gällande brandfarlig gas är det behållarens volym, om man skulle fylla den med vatten, som ska anges.

Punkt 5. Följande dokument fordras normalt för att ansökan ska kunna behandlas

Handläggning av ärendet kommer inte att påbörjas förrän ansökan är komplett. Då insänd ansökan är komplett skickas en mottagningskvittens. Om ansökan inte är komplett skickas en begäran om

komplettering. Från och med att ansökan är komplett har myndigheten tre månader på sig att behandla ärendet.

Har du ytterligare frågor kring ansökan, kontakta

Räddningstjänsten Nybro 0481-454 50

References

Related documents

Om tillstånd för överföring söks och sökanden sedan tidigare har giltigt tillstånd till förvärv, förvaring av eller handel med explosiva varor ska kopia på detta bifogas. •

1.3 Ämnen eller föremål med risk för brand, och mindre risk för tryckvåg, splitter och kaststycken men inte massexplosion,. (a) vars förbränning ger upphov till

Om förvaringen medför högre antändningsrisk genom att explosivämnen kan spridas i form av damm, ånga eller på annat sätt (zon E1 eller E2 i stället för zon E3 som är normalt för

OBS 2: Om ansökan enbart gäller överföring till förråd där sökanden sedan tidigare har ett giltigt tillstånd för förvärvet/förvaringen behöver endast kopia av det

1.3 Ämnen eller föremål med risk för brand, och mindre risk för tryckvåg, splitter och kaststycken men inte massexplosion,. (a) vars förbränning ger upphov till

10 § Byggnader och andra anläggningar där brandfarliga eller explosiva varor hanteras samt anordningar för hantering av sådana varor ska vara inrättade på ett

Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om hanteringen, överföringen, importen eller exporten har avsett ett stort antal varor eller en

26 § 2 En kommuns uppgifter enligt denna lag ska fullgöras av en eller flera nämnder.. På regeringens vägnar

Punkten 1 i andra stycket är ett blankettstraffbud som föreskriver böter för den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot något av de särskilda aktsamhetskraven i 7–15

En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och med iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av lagen eller

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot något av kraven i 7–15 §§ eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 36 § och ansvar inte kan dömas

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utse en eller flera föreståndare för verksamheten.. Dokument som

För genomförd tillsyn enligt 21 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utgår ersättning enligt denna taxa.. Taxan tillämpas inom medlemskommunerna

Taxa för tillståndsprövning enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE För tillståndsprövning enligt 16 § LBE utgår ersättning enligt denna taxa..

& Postadress      .

Befintliga föreståndare (om anledningen till anmälan är att ny/nya föreståndare har utsetts för befintligt tillstånd). Namn Personnummer Ska

Vid behov av återbesök för att följa upp att noterade brister vid tidigare tillsynsbesök är åtgärdade debiteras nedlagd tid utifrån handläggningskostnad per timme.. Vid

Enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor 2010:1011 §9 skall den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag utse en eller flera föreståndare för

Enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor 2010:1011 §9 skall den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag utse en eller flera föreståndare för

1.11.2 Föreståndaren ska delta i verksamhetens egen planering för åtgärder vid brand, explosion eller andra olyckor även om primärhändelsen inte är olycka med brandfarlig

(Gäller även förvaring av < 5 liter) Om total gasmängd överstiger 250 liter skall utrymmet vara avskiljt i lägst klass EI 60 och ventilerat till det fria. Källarförvaring

I syfte att förebygga brand och explosion vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor ska en verksamhetsutövare utreda och dokumentera riskerna för förekomst och antändning

Samtliga föreståndare ska vara införstådda i vad deras roll innebär samt ha accepterat föreståndarskapet. Föreståndarna ska ha tydliga ansvarsområden och befogenheter samt den