• No results found

Förvaltningens förslag till beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förvaltningens förslag till beslut"

Copied!
10
0
0

Full text

(1)

Kallelse

Bildningsförvaltningen

2021-10-21

Sammanträdande organ Bildningsnämnden

Tid 2021-11-02 klockan 13:00

Plats Tallåsaulan

Nr Ärende Beteckning

1 Upprop

2 Val av justerare

3 Fastställande av dagordning

4 Kvalitetsplaner/Kvalitetsrapporter

5 Verksamhetsinformation

6 Förslag till namn på ny skola i norra stadsdelen BIN/2021:96

7 Motion från Centerpartiet gällande insatser för att möta relationsvåld

BIN/2021:81

8 Delegationsbeslut

9 Meddelanden

(2)

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340

Bildningsförvaltningen Telefax:

641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-10-20

Vår beteckning

BIN/2021:96 - 629

Bildningsförvaltningen

Förvaltningskontoret

Mottagare:

Vår handläggare

Carina Andersson Handläggare telefon

0150-572 82 Handläggare e-post

carina.andersson@katrineholm.se

Namn på ny skola i norra stadsdelen

Förvaltningens förslag till beslut

Förslag till officiellt namn meddelas på sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet

En ny skola håller på att byggas i den norra stadsdelen och beräknas stå klar höstterminen 2022. En tävling har anordnats för att samla in förslag till ett officiellt namn på skolan och en mängd förslag har kommit in till bildningsförvaltningen. Bildningsförvaltningens ledningsgrupp har listat tre förslag inför beslut, som alla är kopplade till torp/gårdar som funnits/finns i området:

 Karslundsskolan

 Stensättersskolan och

 Katrineskolan/Catrineskolan.

Carina Andersson Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Rektor Östra skolan Rektor Västra skolan Verksamhetschef Akten

(3)

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Drottninggatan 19 Org.nummer 212000-0340 Bildningsförvaltningen Bildningsforvaltningen@katrineholm.se

641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2)

Datum

2021-10-18 BIN/2021:81, 629

Bildningsförvaltningen

Förvaltningskontoret

Mottagare:

Vår handläggare

Johan Lindeberg Handläggare telefon

0150-572 64 Handläggare e-post

Johan.lindeberg@katrineholm.se

Yttrande över motion från Centerpartiet gällande insatser för att möta relationsvåld.

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Centerpartiet har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att genomföra insatser för att möta relationsvåld. Insatserna inkluderar utbildning för all förskole- och

skolpersonal, utbildningar för föreningslivet samt framtagandet av handlingsplaner för personal.

Ärendets handlingar

Centerpartiets motion till Katrineholms kommunfullmäktige – Insatser för att möta relationsvåld.

Ärendebeskrivning

Centerpartiet hänvisar i sin motion till det sjätte jämställdhetspolitiska målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Man anser att pandemin medfört en ökad risk för våld i nära relationer och skriver i sin motion att polis och socialtjänst oftast möter de våldsutsatta, men att även personal i förskola och skola kan ha möjligheter att sätta stopp för våldet. Därför bör personal i skola och förskola få utbildning i att möta barn och ungdomar som de tror bevittnat eller utsatts för våld i hemmet. Centerpartiet anser även att personalen bör kunna stötta den utsatte vid en orosanmälan och att det ska finnas handlingsplaner i förskolor och skolor som tar upp vad förskolan och skolan ska göra när barn/ungdomar far illa eller befaras fara illa.

Förvaltningens bedömning

Bildningsförvaltningens personal kommer regelbundet i kontakt med barn och ungdomar där det finns misstanke om att de utsatts för eller bevittnat våld i nära relationer. Det finns väl utarbetade och kända rutiner för orosanmälan i samband med detta. Samtidigt finns det ett kontinuerligt behov av att utbilda ny personal och vidareutbilda befintlig

personalgrupp. Idag sker sådan utbildning med stöd från relationsteamet på socialförvaltningen.

(4)

Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

Bildningsförvaltningen Datum

2021-09-17

Vår beteckning

BIN/2021:23 - 609

Som ett led i samverkans- och utvecklingsprojektet Tillsammans för barnens bästa i Sörmland, pågår inom bildningsförvaltningen ett arbete med att identifiera insatser för att öka möjligheterna till en god fysisk och psykisk hälsa, genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns behov.

En av de insatser som identifierats, är behovet av ett utbildningspaket för personal inom förvaltningen med fokus på att stärka kunskapen om våld i nära relationer och

hedersrelaterat våld och förtryck. Det bedöms som särskilt viktigt att även inkludera fortbildning om våld i ungas relationer.

Bildningsförvaltningen bedömer att en förutsättning för att se tidiga signaler på våld i nära relationer och hedersförtryck och för att våga fråga, är att det finns en grundläggande kompetens hos personalen. Denna kompetens ser olika ut för de olika

verksamhetsområdena och bildningsförvaltningen anser att utbildningarna bör skräddarsys. Under hösten 2021 pågår ett arbete med att identifiera lämpliga

utbildningsinsatser från nationella aktörer som tex. Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK), för att kunna erbjuda personalen 2022.

På kommunstyrelsen i augusti månad (KS/2020:383, § 132) antogs en policy för trygghet och säkerhet. I det dokumentet förtydligas den övergripande viljan och inriktningen för

kommunens trygghet- och säkerhetsarbete inom fyra områden. Det anges vidare att det till varje område på tjänstemannanivå kommer att tas fram stödjande dokument i form av handlingsplaner, som beskriver hur arbetet kommer att bedrivas och genomföras. Våld i nära relationer placeras in i området brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

Även tidigare styrdokument kring våld i nära relationer angav att förvaltningar skulle ta fram handlingsplaner.

Under hösten 2021 pågår inom bildningsförvaltningen ett arbete med att ta fram en handlingsplan för våld i nära relation och hedersförtryck. Handlingsplanen kommer att innehålla rutiner för personal vid misstanke/oro om att barn eller ungdomar utsatts för eller bevittnat våld i nära relationer eller hedersförtryck. Planen kommer även tydliggöra utbildning för personal i form av innehåll, omfång och frekvens.

Johan Lindeberg Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen Akten

(5)

Inger Fredriksson (C) Victoria Barrsäter (C) Ann-Charlotte Olsson (C) Anders Gölevik (C)

(6)

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340

Bildningsförvaltningen Telefax:

641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-10-21

Vår beteckning

Bildningsförvaltningen

Förvaltningskontoret

Mottagare:

Vår handläggare

Carina Andersson Handläggare e-post

Delegationsbeslut

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av delegationsbesluten BINEU 2021 § 6-8, BIN Del 2021:3 § 36-37, 2021:18-19.

Ärendets handlingar

Redovisade delegationsbeslut 2021-10-21.

Carina Andersson Nämndsekreterare

(7)

SAMMANSTÄLLNING 1 (1)

Datum Vår beteckning

Bildningsnämnden

2021-10-21

Vår handläggare

Carina Andersson, nämndsekreterare

Redovisade delegationsbeslut

bildningsnämndens sammanträde 2021-11-02

Bildningsnämndens enskilda utskott

§ Beslut Beslutande

BINEU

2021 § 6 - 8 Avstängning elever gymnasieskola (3) 2021-09-21

Ulrica Truedsson ordf.

Fredrik Ahlman 1:e vice ordf. Inger Hult 2:e vice ordf.

Ordförande

§ Beslut Beslutande

BIN Del 2021:3

§ 36

§ 37

Tillträdesförbud 2021-10-13

Justering av avgiftsuttag i Kulturskola och KomTek

Ulrica Truedsson

Förvaltningschef

§ Beslut Beslutande

2021:18  Avtal om samverkan mellan Linköpings universitet och Katrineholms kommun gällande förskollärarprogrammet

 Beslut om bidragsbelopp 2021, Vejbystrands skola och förskola.

Johan Lindeberg

Biträdande förvaltningschef

§ Beslut Beslutande

2021:19  Avtal förskole- fritidshemsplaceringar barn från annan kommun

 Avtal förskole- fritidshemsplaceringar barn i annan kommun

 Avtal skolplacering i/från annan kommun

 Beslut skolskjuts

 Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning, gymnasieskola

 Svar på överklagan skolskjuts till förvaltningsrätten

 Svar på skolinspektionsanmälan.

Jörgen Rüdeberg

(8)

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340

Bildningsförvaltningen Telefax:

641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-10-21

Vår beteckning

Bildningsförvaltningen

Förvaltningskontoret

Mottagare:

Vår handläggare

Carina Andersson Handläggare telefon Handläggare e-post

Carina.Andersson@katrineholm.se

Meddelanden

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll samt protokoll från

områdesråd/programråd under perioden 2021-09-18 till och med 2021-10-21.

Ärendets handlingar

 Redovisade inkomna skrivelser och protokoll

 Protokoll från områdesråd/programråd.

Carina Andersson Nämndsekreterare

(9)

SAMMANSTÄLLNING 1 (1)

Datum Vår beteckning

Bildningsnämnden

2021-10-20

Vår handläggare

Carina Andersson, nämndsekreterare

Redovisade inkomna skrivelser och protokoll bildningsnämndens sammanträde

2021-11-02

1 Kommunfullmäktige

 § 130 Sammanträdesdagar 2022 kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

2 Skolverket

 Remiss föreskrifter om nationella prov läsåret 2022/2023

3 Sydarkivera

 Åtgärdsplan planerad tillsyn 2021 verksamhetsområde Kultur och fritid, Katrineholms kommun.

(10)

SAMMANSTÄLLNING 1 (1)

Datum Vår beteckning

Bildningsnämnden

2021-10-21

Vår handläggare

Carina Andersson, nämndsekreterare

Redovisade protokoll från områdesråd och programråd bildningsnämndens

sammanträde 2021-11-02

Sammanställning över protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och

programråd inkomna till förvaltningen under perioden 26 februari till och med 21 oktober 2021.

Samordningsområde Nord Datum

---

Samordningsområde Öst Datum

---

Samordningsområde Syd Datum

Valla skola 2021-02-10

Samordningsområde Väst Datum

Förskolorna i Väst 2021-09-14

Samordningsområde år 7-9 Datum

---

Samordningsområde gymnasieskolan Datum Hotell- och turismprogrammet samt

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 2021-09-27

Övriga Datum

---

References

Related documents

Den svenska patriotismen, den mer eller mindre medvetna känslan för det stora gemensamma fäderneslandet Sverige kan dateras till Engelbrekts tid.. Dess första

For that reason, organic conducting polymers can offer a surprisingly good alternative provided their relatively high electrical conductivity in doped state, extremely

I utredningen finns ett kort avsnitt om samordnarens iakttagelser av barn som bevittnar våld i nära relationer där det går att läsa att Högsta domstolen kommit fram till att det

Studiens syfte var att se närmare på vilka konsekvenser det kan innebära för barn som bevittnat våld i nära relationer att inte ha målsägande status och försöka klarlägga vad

I citatet ovan ger barnet på ett subtilt sätt både terapeuten och sin mamma en modell för hur hon själv behöver bli ”hållen” där lammen får representera henne själv

Lisa blir isolerad från vänner genom att hennes pojkvän tar över hennes digitala liv, men också genom att han sprider rykten om henne, delar privata bilder med klasskamrater och

Den politiska inblandningen är något R1 menar är extremt skadlig för kulturen då det kan leda till nedskärningar av public service (R3) där kulturen kontrolleras vilket

Ronneby kommuns reviderade kommunövergripande plan mot våld i nära relationer har utarbetats med utgångspunkt i Barnkonventionen, Kvinnokonventionen (CEDAW), FN:s Deklaration

Socialnämnden ska också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd

Handlingsprogrammet riktar sig till alla anställda inom hälso- och sjukvården inklusive barn- och ungdomshabiliteringen och tandvården i Region Skåne som direkt eller indirekt

I en annan studie beskrevs det hur sjuksköterskor inte kände sig nog förberedda på att ställa frågor till den våldsutsatta kvinnan och att det kändes svårt att fråga när

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har vi ansvar att upptäcka, identifiera och ge adekvat medicinskt och psykosocialt omhändertagande av personer som utsatts för våld i nära

Kriscentrum Mellersta Skåne 046-35 50 71 Du som bor i Höör kan vända dig till Kriscentrum Mellersta Skåne, en samtalsmottagning som vänder sig till vuxna utsatta för våld

Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det

Programmet har ett helhets- /familjeperspektiv och riktar sig till kvinnor som utsatts för våld, barn som upplevt våld i nära relation samt män som utövat våld.. Riktlinjerna

När det gäller räcken och vilka räckestyper som används i Sverige och andra länder har en inledande fråga visat att det inte finns några färdiga sammanställningar i

Det juridiska ansvaret är oklart då allmännyttiga bostadsbolag ägs av kommunen och om det är kommunen, bostadsbolaget eller dessa tillsammans som tar den produktiva rollen

Eftersom rätten till ersättning i de aktuella fallen är av rent social ka- raktär, anser Lagrådet att ersättningsbeloppet bör bestämmas direkt till ett belopp som anses

Kategorierna är ordnade under tre domäner: Faktorer som är avgörande för att tillfråga kvinnliga patienter om våld, sjuksköterskornas sätt att tillfråga kvinnan om hon utsatts

I studien fann de att alla studiens deltagare ansåg att missbruk är en stor riskfaktor, inte bara på grund av missbruket i sig, utan för att föräldrarnas missbruk

För att möta och skapa förtroende till de barn som bevittnat våld i när relation så behöver man som behandlare möta barnet i deras sammanhang.. Genom att

Sjuksköterskor fick träning för att identifiera och hantera våld i nära relationer. Personalen fick åtta tränings tillfällen som varade 45-60 min. De fick också ett verktyg,

Jag menar att detta kan vara av intresse för min uppsats eftersom man skulle kunna tänka sig att, om känslouttrycken visar sig ha betydelse för hur trovärdigt ett vittne