• No results found

– 2 3 2 3 2 3

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "– 2 3 2 3 2 3"

Copied!
43
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

(2)

2

(3)

3

(4)

4

(5)

5

(6)

6

(7)

7

(8)

8

(9)

9

(10)

10

Obrázek 1: Graf pravděpodobnosti úmrtí v okolí kontinuálního úniku hořlavého plynu

(11)

11

1 V překladu z aj. chochol nebo vlečka

Koncentrační pole

Intenzita tepelného toku

Pravděpodobnost úmrtí

Pravděpodobnost vznícení

 Hmotnostní tok

 Rychlost větru

 Třída stability atmosféry

 Tepelná účinnost

 Výhřevnost plynu

 Probitové koeficienty

Obrázek 2: Schéma výpočtu individuálního rizika

(12)

12

2 V překladu z aj. vydechnutí nebo závan

(13)

13

Tabulka 1: Výhody a nevýhody tzv. jednoduchých modelů

Tabulka 2: Výhody a nevýhody numerických řešení metodou konečných prvků

(14)

14

(15)

15

σ σ

Tabulka 3: Vzorce pro disperzní koeficienty PLUME

(16)

16

 σy, σx, σz

σy, σx, σz

σ σ σ

Tabulka 4: Vzorce pro disperzní koeficienty PUFF

(17)

17

(7)

(18)

18

Tabulka 5: Tabulka pravděpodobností vznícení od daného zdroje

(19)

19

τ

ω

(20)

20

Intenzita tepelného toku I(x,y,t)

Expoziční dávka V(x,y,t)

Probit Y(x,y,t)

Koeficient úmrtí v konkrétním čase

vznícení P

U

(x, y, t) 1.

3.

2.

Obrázek 3: Kroky výpočtu pravděpodobnosti úmrtí v konkrétním čase vznícení oblaku

(21)

21

3 Health Service Executive – britská organizace pro otázky bezpečnosti a ochrany zdraví

(22)

22

(23)

23

4 Vedlejším efektem této implementace byla možnost snadného přidání podpory pro časově omezený únik toxického plynu.

(24)

24

(25)

25

(19)

(26)

26

(27)

27

(28)

28 Obrázek 4:Vytoření nové úlohy

(29)

29

Obrázek 5: Zadání parametrů meteorologické situace

Obrázek 6: Zadání parametrů úniku

(30)

30 Obrázek 7: Zadání parametrů hořlavého plynu

Obrázek 8: Zadání hodnot izolinií intenzity tepelného záření

(31)

31

Obrázek 9: Zadání hodnot izolinií pravděpodobnosti úmrtí

Obrázek 10: t = 50[s]

Obrázek 11: t = 150[s]

(32)

32 Obrázek 12: t = 250[s]

Obrázek 13: t = 350[s]

Obrázek 14: t = 450[s]

Obrázek 15: Pole intenzit v čase t = 50 [s]

(33)

33 Obrázek 16: Pole intenzit v čase t = 100 [s]

Obrázek 17: Pole intenzit v čase t = 150 [s]

Obrázek 18: Pole intenzit v čase t = 200 [s]

Obrázek 19: Pole intenzit v čase t = 250 [s]

(34)

34 Obrázek 20: Pole intenzit v čase t = 300 [s]

Obrázek 21:Časový průběh koeficientu nárůstu rizika vznícení

(35)

35

Obrázek 22: Časový průběh pravděpodobnosti vznícení v čase 0 až t

(36)

36 Obrázek 23: Pravděpodobnost úmrtí v okolí havárie

(37)

37

Obrázek 24: PLUME

Obrázek 25: Vícenásobný PUFF

Obrázek 26: PLUME

(38)

38 Obrázek 27:Vícenásobný PUFF

Obrázek 28: PLUME

Obrázek 29: Vícenásobný PUFF

Obrázek 30: PLUME

Obrázek 31: Vícenásobný PUFF

(39)

39

(40)

40

(41)

41

(42)

42

(43)

43

References

Related documents

Ta od vzdálenosti 180 mm od axiconu velmi strmě klesá a mezi osmým a devátým snímkem, které jsou od sebe vzdáleny 10 mm klesla intenzita o řád na 22 V 2 /m 2 a na

Jazyková norma je „vymezena jako soubor jazykových prostředků, které jsou jazykovým společenstvím pravidelně užívány a považovány na závazné.“ 13 Normován

Mezi tyto metody patří metoda select, znázorněná na obrázku 7, která vytvoří treemapu času měření a naměřených hodnot podle vstupních parametrů, kterými jsou objekt

Vývoz a dovoz zboží a služeb (obchodní operace), dále jsou formy nenáročné na kapitálové investice (licence, franchising atd.) a třetí skupinou jsou

V této bakalářské práci jsme se zabývali tématem nozokomiálních nákaz, které mimo jiné úzce souvisí s ošetřovatelskou péčí o operační rány. Tato práce se

Cílem tohotoprůzkumu bylo zjistit pohled veřejnosti na náročnost profese sociálních pracovníků. Pod termínem náročnost je zde myšlena odbornost, emoční

Årlig licensavgift för användning av geodata enligt Publik tjänst kartinforma- tion, Publik tjänst bildinformation och/eller Publik tjänst Vektorsök samt avgift enligt nedan..

Problematika bezdomovectví se týká téměř každého z nás, a proto je důležité se tímto fenoménem často zabývat, abychom dokázali pochopit, proč v 21. století, jsou mezi