Jaká je struktura matice Biotova systému a jaké lze pro ni použít metody řešení? Jak byly řešeny podproblémy v iterační metodě „fixed-stress splitting”? Otázky byly zodpovězeny uspokojivě

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Jm´eno: Sabina Bednářová Osobn´ı ˇc´ıslo: M16000097

Hodnocen´ı navrhovan´e vedouc´ım bakal´aˇrsk´e pr´ace: velmi dobře Hodnocen´ı navrhovan´e oponentem bakal´aˇrsk´e pr´ace: velmi dobře

Pr˚ubˇeh obhajoby bakal´aˇrsk´e pr´ace:

průběh obhajoby:

Studentka odpovídala s použitím prezentace. Otázky vedoucího i oponenta zodpověděla uspokojivě.

otázky komise:

doc. Ing. Petr Šidlof, Ph.D.

Jaké jsou okrajové podmínky?

Zodpovězeno částečně.

doc. Mgr. Jan Březina, Ph.D.

Jaké řešiče a předpodmiňovače byly použity pro řešení vnitřních problémů mechaniky a proudění?

Studentka zodpověděla otázku srozumitelně.

Mgr. Jan Stebel, Ph.D.

Jaká je struktura matice Biotova systému a jaké lze pro ni použít metody řešení?

Jak byly řešeny podproblémy v iterační metodě „fixed-stress splitting”?

Otázky byly zodpovězeny uspokojivě.

Státní zkušební komise:

předseda: doc. Ing. Petr Šidlof, Ph.D.

místopředseda: doc. Mgr. Jan Březina, Ph.D.

členové: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.

Ing. Martin Pustka, Ph.D.

Mgr. Jan Stebel, Ph.D.

RNDr. Karel Žídek, Ph.D.

tajemník: Ing. Petra Tisovská

Klasifikace: velmi dobře

Datum obhajoby: 28. května 2019 . . . .

podpis pˇredsedy

Figure

Updating...

References

Related subjects :