• No results found

Betänkandet Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Betänkandet Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Diarienr 1 (1) 2020-06-25 DI-2020-3777

Ert diarienr

Fi2020/00993/V

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Webbplats: www.datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00

Regeringskansliet, Finansdepartementet

Betänkandet Nya kapitaltäckningsregler för

värdepappersbolag (SOU 2020:12)

Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Datainspektionen har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta beslut har fattats av enhetschefen Catharina efter föredragning av avdelningsdirektören Hans Kärnlöf.

Catharina Fernquist, 2020-06-25 (Det här är en elektronisk signatur)

References

Related documents

Riksgälden har inga invändningar mot att värdepappersbolag enligt utredningens förslag även fortsättningsvis ska få erbjuda de två ovan nämnda

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Tomas Algotsson och sektionschefen

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har inget att erinra

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har inget att erinra

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har inget att erinra

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån