• No results found

9. Reviderat avtal för Gymnasieantagningen Stockholms Läns tjänster

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "9. Reviderat avtal för Gymnasieantagningen Stockholms Läns tjänster"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret

2016-03-30

Helene Bengtson Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0032 UAN-2 Diariekod: 013

Utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden

Reviderat avtal för Gymnasieantagningen Stockholms läns tjänster

Förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar reviderat avtal med KSL avseende Gymnasieantagningen Stockholms Läns tjänster.

Sammanfattning

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) rekommenderar kommunerna i Stockholms län samt Håbo och Gnesta kommun att anta det reviderade avtalet med KSL avseende Gymnasieantagningen Stockholms Läns tjänster.

Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2016 och tillsvidare.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås anta det reviderade avtalet.

Bakgrund

Avtalet som reglerar Gymnasieantagningen Stockholms Län och dess tjänster mellan KSL och kommunerna inom den gemensamma

gymnasieregionen har reviderats. Gymnasieantagningens tjänster innefattar tjänsten som kommunernas antagningskansli för gymnasieskolan,

gymnasiesärskolan och vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år samt tjänsten gällande administrativ drift av Ungdoms- och elevdatabasen

(UEDB). Kostnaden för dessa tjänster debiteras kommunen och inte vare sig kommunala skolor eller fristående skolor.

KSL uppger att syftet med revideringen har varit att tydliggöra innehållet i tjänsternas uppdrag, dvs. uppdatering av uppdragsbeskrivningar och tydliggöranden i den roll- och ansvarsfördelning som föreligger mellan Gymnasieantagningen och kommunerna. Utgångspunkten vid revideringen har varit en enhetlig finansieringsmodell med avgift beräknad på antal folkbokförda i kommunerna, även gällande UEDB.

Avgiften för tjänsten som kommunernas antagningskansli föreslås vara 520 kronor/år per antal 16-åringar folkbokförda i kommunen under 2017 och 2018. Detta innebär en oförändrad avgift sedan Gymnasieantagningen startade sin verksamhet 2007. Avgiften för tjänsten som antagningskansli kommer att ses över inför antagningsåret 2019 pga. ett nytt

antagningssystem och tillhörande nytt avtal och kostnader.

Avgiften för tjänsten UEDB föreslås vara 48 kronor/år per antal 17-, 18- och 19-åringar folkbokförda i kommunen till och med 2020.

Godkänt dokument, 2016-04-15, Helene Bengtson

(2)

Tjänsteutlåtande

2016-03-08

Dnr 2016/0032 UAN-2 Sidan 2 av 2

Avgiften för UEDB kommer att ses över inför 2021 pga. att avtalet med nuvarande systemleverantör för UEDB gäller till 2020 varpå nytt avtal och kostnader kommer att gälla från 2021.

Utbildnings- och arbetsmarknadskontorets beredning

Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret bedömer ansvarsfördelningen, finanseringen och avgifterna i avtalet som rimliga och föreslår därmed att nämnden antar det reviderade avtalet.

Helene Bengtson Förvaltningschef

Bilagor

1 - Rekommendation från KSL - Reviderat avtal för Gymnasieantagningen Stockholms Läns tjänster.

2 - Förslag till avtal Gymnasieantagningen Stockholms Läns tjänster och uppdrag 3 - KSL:s PM angående finansiering

Godkänt dokument, 2016-04-15, Helene Bengtson

References

Related documents

Samtliga kommuner  75,7  75,7  76,1  76,2  +0,5  Stockholms län  74,9  74,4  75,3  76,8  +1,9  M med och styr  77,2  77,5  79,4  81,0  +3,8  S med och styr 

 Sollentuna kommun antar Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för hemlösa enligt bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande

Sollentuna kommun överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2017 - 09 - 12 som svar på remissen ”F örslag till överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid

En regionbildning innebär att vissa uppgifter överförs från länsstyrelsen till landstinget, bland annat att utarbeta och fastställa en strategi för länet utveckling, besluta

Sollentuna kommun och S L L styrs av olika lagstiftningar, men har i vissa frågor ett sammanlänkat ansvar för att tillgodose invånarnas behov av samordnade insatser från de

Berörd sökt huvudman/kommun tar del av underlag från sökande eller dennes avlämnande skola för bedömning och beslut om mottagande och antagning till de Introduktionsprogram

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) rekommenderar kommunerna i Stockholms län samt Håbo och Gnesta kommun att anta det reviderade avtalet med KSL avseende

Berörd sökt huvudman/kommun tar del av underlag från sökande eller dennes avlämnande skola för bedömning och beslut om mottagande och antagning till de Introduktionsprogram