• No results found

Protokollsutdrag - UANAU, 2016-04-20, § 25

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Protokollsutdrag - UANAU, 2016-04-20, § 25"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-04-20

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 25/2016 Dnr 2016/0032 UAN-2

Diariekod: 013

Reviderat avtal för Gymnasieantagningen Stockholms Läns tjänster

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-03-30 från utbildnings- och arbetsmarknadskontoret.

Sammanfattning

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) rekommenderar kommunerna i Stockholms län samt Håbo och Gnesta kommun att anta det reviderade avtalet med KSL avseende Gymnasieantagningen Stockholms Läns tjänster.

Gymnasieantagningens tjänster innefattar tjänsten som kommunernas antagningskansli för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och

vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år samt tjänsten gällande administrativ drift av Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB). Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2016 och tillsvidare. Utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden föreslås anta det reviderade avtalet.

Överläggning i arbetsutskottet

Henrik Thureson (L) yrkar att arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att besluta:

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar reviderat avtal med KSL avseende Gymnasieantagningen Stockholms Läns tjänster.

Proposition

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt hans yrkande och finner att så är fallet.

Arbetsutskottets förslag

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar reviderat avtal med KSL avseende Gymnasieantagningen Stockholms Läns tjänster.

Beslutsexpediering:

Akt

(2)

Sammanträdes- protokoll

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-04-20

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

References

Related documents

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) har rekommenderat länets kommuner att underteckna avtalet om ett länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och

Man genomför även sambedömning som går ut på att en annan lärare bedömer elevers inlämnade arbete eller prov för att säkerställa en likvärdig bedömning och

den extremt stora ökningen av elever på IM-språkintroduktion, en ökning som inte sker kontinuerligt och som dessutom innehåller osäkerhetsfaktorer vad gäller volymer, kommer

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens svar på remiss Preliminär budget med verksamhetsplan 2017 och ekonomisk plan 2017-2019 enligt bilaga 1 och

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) rekommenderar kommunerna i Stockholms län samt Håbo och Gnesta kommun att anta det reviderade avtalet med KSL avseende

 Sollentuna kommun har inte något att erinra mot ansökan från Thorengruppen som huvudman om godkännande för utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet

Policyn utgör grunden för kommunens digitaliseringsarbete de närmaste fem åren, både vad gäller service till kommunens invånare och företagare samt det interna arbetet inom

Revideringen innebär även ett namnbyte från klimatstrategi till klimatpolicy enligt gällande regler för benämning av styrdokument i Sollentuna författningssamling. Överläggning