• No results found

25.2. Bilaga 1. Regler för miljökrav vid inköp och upphandling i Sollentuna kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "25.2. Bilaga 1. Regler för miljökrav vid inköp och upphandling i Sollentuna kommun"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SOLLENTUNA

FÖRFATTNINGSSAMLING

Regler miljökrav vid upphandling

I:\SFS\Upphandling och konkurrens\Regler för miljökrav vid upphandlingar.docx Sida 1 av 2

Regler för miljökrav vid upphandling och inköp i Sollentuna kommun

Antagna av kommunstyrelsen 2013-01-30, § 16. Dnr 2012/0263 KS 809 Reviderad av kommunstyrelsen 2014-09-03, § 144. Dnr 2014/0058 UPPH 158 Reviderad av kommunstyrelsen 2016-xx-xx, § xxx. Dnr 2016/0296 KS.150

Inledning

Upphandling är en viktig del i arbetat att nå ambitionen i kommunens miljöpolicyn, ”Sollentuna kommun ska vara den första kommunen i landet som tillgodoser sina behov utan att tära på jordens resurser”.

Merparten av Sollentuna kommuns miljöpåverkan uppstår utanför kommunens gränser när inköpta varor och produkter tillverkas. Då används resurser, utsläpp till luft och vatten generaras och avfall uppstår. De inköpsposter som påverkar miljön mest är,

byggentreprenader, livsmedel, följt av transporter, elanvändning, datorer och

värmeanvändning. Även andra produkter och tjänster som kommunen upphandlar påverkar miljön negativt. För att minimera påverkan som kan kopplas till dessa ska kommunen miljökrav i upphandling, vilket kan handla om att minska klimatpåverkan och resursförbrukningen, fasa ut farliga ämnen eller att hantera avfall korrekt. Prioriterat är att minska resursanvändningen genom återbruk framför kassation.

Miljökrav i upphandling

Sollentuna kommun ska genom miljökrav i upphandling inspirera anställda, kommunens näringsidkare och invånare till hållbarkonsumtion genom att vara ett gott föredöme.

Sollentuna kommun ska fokusera på att ställa miljökrav som leder till:

• Minskad klimatpåverkan

• Minskad energianvändning

• Minskad resursförbrukning

• Utfasning av farliga ämnen

• Minskad mängd avfall

Miljökrav ska ställas i alla upphandlingar av produkter, tjänster eller entreprenader som kan leda till betydande miljöpåverkan. Bedömning görs varje kalenderår av vilka aktuella

upphandlingar kommunen fokuserar på att ställa miljökrav i. Bedömningen görs av

inköpsenheten med stöd av miljöstrateg eller annan person med miljökompetens. Sollentuna kommun tillämpar RPS-modellen1 både vid bedömning av vilka upphandlingar som ska innehålla miljökrav och vid bedömning av enskilda krav.

• Relevans – vilken miljöpåverkan har produkten eller tjänsten?

• Potential – finns det potential för miljöförbättringar inom området?

1RPS står för Relevans, Potential och Styrbarhet.

(2)

SOLLENTUNA

FÖRFATTNINGSSAMLING

Regler miljökrav vid upphandling

I:\SFS\Upphandling och konkurrens\Regler för miljökrav vid upphandlingar.docx Sida 2 av 2

• Styrbarhet – kan krav i upphandling bidra till sådana förbättringar och kan de följas upp?

Som stöd för miljökrav används i första hand Upphandlingsmyndighetens kriteriedokument.

Vid upphandling ska även den av Sollentuna kommun framtagna kemikalieplanen beaktas (dnr 2014/0646.KS.10.

Alla uppställda krav ska kunna kontrolleras under avtalstiden.

Vid upphandling av tjänster ska samma miljökrav ställas på entreprenören som på kommunens egen verksamhet.

References

Related documents

Enligt Regler för miljökrav vid upphandling och inköp i Sollentuna kommun, ska miljökrav ställas i alla upphandlingar av produkter, tjänster eller entreprenader som kan leda

Enligt regler för miljökrav vid upphandling och inköp i Sollentuna kommun, ska miljökrav ställas i alla upphandlingar av produkter, tjänster eller. entreprenader som kan leda

Ställa miljökrav i upphandling och vid inköp enligt Regler för miljökrav vid upphandling och inköp i Sollentuna kommun. Ställa miljökrav i förfrågningsunderlag som

• Verka för att miljöanpassade upphandlingar genomförs enligt kommunens riktlinjer för miljökrav samt verka för att kommunens regler för informa- tionssäkerhet följs.. •

• Kommunstyrelsen antar reviderade regler för miljökrav vid inköp och upphandling i Sollentuna kommun i enlighet med bilaga till kommunledningskontorets till

Revideringen innebär bland annat att reglerna för miljökrav i upphandling byter namn till regler för miljökrav vid inköp och upphandling i Sollentuna kommun. Vidare

Krav för godstransporter är tänkta att användas vid upphandling av transporter, eller upphandling av varor där godstransport är en naturlig del.. Exempel på sådana varor

• Kommunstyrelsen antar reviderade regler för miljökrav och inköp i Sollentuna kommun i enlighet med bilaga 2 till KLK tjänsteutlåtande