• No results found

Obhajoba byla prezentadnd dobie zvlSdnut6, student popsal kurz, kterf ji1 realizoval, a piedestiel nd,vrhy, jak ho do budoucna vylep5it

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Obhajoba byla prezentadnd dobie zvlSdnut6, student popsal kurz, kterf ji1 realizoval, a piedestiel nd,vrhy, jak ho do budoucna vylep5it"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

J m 6 n o : J i i i K u d l i E k a Osobnf dlslo: PO70O1O88

Hodnocenfnavrhovan6vedoucfmbakal4,isk6prace: vfborn6 HoduoceIrillavrhovall6opollelltembakali,isk6pr6,ce: velmidobie

Prrib6h obhajoby bakakiisk6 prdce:

Autor bakalSr,isk6 pr5,ce Teambuildingovd programy, zam6ien6 na lanov6 aktivity, piedstavil t6ma a cil sv6 pr6ce:

navrhnout koncepci tj'denniho kurzu pro vdkovou skupinu 1416 let. V praktickr5 dasti sledoval, zda se po kurzu zlep5i komunikace mezi dleny tfmu, naplni se jejich odek6vS,ni, zda ridastnici zhodnoti kurz jako prosp65ni' a jak ho ohodnoti na Sk6le 1-5. Obhajoba byla prezentadnd dobie zvlSdnut6, student popsal kurz, kterf ji1 realizoval, a piedestiel nd,vrhy, jak ho do budoucna vylep5it.

Komise pie|etla posudky a uloZila studentovi reagovat na nSvrh k obhajobd formulovanj' shodnd oponentem i vedoucim pr6ce. Jak se autor stavi k moZnosti realizece kurzu v "komerdnim" prostiedi? Student si uv6domuje nutnost upravit finandni rozpodet v piipad6, ie kurz nebude dotovS,n a bude nabizen komerdn6. Na otiizku dlenky komise, co by piiitd mohlo prob[hnout jinak (zda ho realizovany kurz v n6dem piekvapil), odpovdd6l sludent, Ze ho piekvapila nizk5, mira nadseni d6ti pro nabizen6 aktivity a jejich zvj'3en6' potieba odpodinku'

Klasifikace: vybornd

Datum obhajoby: 30. kvEtna 20L2

References

Related documents

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım diplomov´ e pr´ ace: výborně minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem diplomov´ e pr´ ace: výborně.. Pr˚ ubˇ eh obhajoby diplomov´ e

2014: Praktická část závěrečného testu: Demonstrace modelové hodiny trénování paměti na zadané téma.. Účastníci kurzu byli rozděleni

Žije bez úporné dřiny, zatímco dospělý potřebuje velmi často asistenci, pokud se chce orientovat v novém prostředí a pokud se má naučit nový jazyk, je to pro něj

Hodnocení navrhované vedoucím bakalářské práce: dobře Hodnocení navrhované oponentem bakalářské práce: velmi dobře Průběh obhajoby bakalářské práce:.. Otázky

Jaké jsou reálné rychlosti tisku a jaký objem za jednotku času jste schopen tisknout.. Student

Z hlediska metodiky Baden-Powell použil v průvodní knize pro skauty Scouting for boys činnosti, které popsal v knize Aids to Scouting, určené pro vojáky (přežití v

V práci jste dospěl k závěru, že OSVČ jsou znevýhodněni při odvodech příspěvků do důchodového systému.. Pokud přijmeme tuto tezi, jaká navrhujete opatření ke

1989 přistoupila ČSSR, dostali jsme přiděleno 7 miliónů knih, u nás je 6 tisíc vydavatelů, ti musí hlásit čísla přidělená knihám – v databázi hlášených knih,