Budget 2005 Plan Investeringsplan Verksamhetsbeskrivningar

194  Download (0)

Full text

(1)

Antagen av kommunfullmäktige 2004-11-29

Verksamhetsbeskrivningar

Budget 2005

Plan 2006-2007

Investeringsplan 2005-2009

(2)

Omslagsbild:

Ritat Svante Welinder

(3)

Vi presenteraren en stark budget med utrymme för offensiva satsningar. Investeringsvolymen ökar, likviditeten är stark och det stora förändringsarbete som inleddes förra året fortsätter enligt de beslut vi tog då. Budgetförslaget förväntas ge ett överskott på 20,5 mkr för år 2005. Detta trots oförändrad skatt. Men för att nå detta resultat måste vi hålla fokus på det fortsatta förändringsarbetet.

Skolorna i kommunen kommer att få en väl- behövlig uppfräschning. Först i tur står Albäcks- skolan som ska få en ny entré och ett nytt uppehållsrum för 1,5 mkr. Därefter kommer Stålhagsskolan. Båda dessa åtgärder genomförs 2005. Ett program ska upprättas för hur och i vilken ordning skolmiljöerna ska förbättras. Behovet av

”springvikarier” är stort och konstant inom barn- omsorgen. För att kunna reducera behovet av vikarier skapas en resursgrupp om fem tjänster bestående av fast anställda utbildade personer.

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att inrymma en resursgrupp enligt idén ovan inom befintliga budgetramar. Stålhagsskolan tillförs 0,5 mkr för positiva åtgärder för att försöka minska underskottet rörande interkommunal ersättning.

Dessutom tillförs Stålhagsskolan ytterligare 6,5 mkr. Körkort för elever inom omvårdnads- programmet införs. Barn- och utbilningsnämnden får i uppdrag att ta upp frågan om hela eller delar av körkortsutbildning ska ingå i fler gymnasieprogram, vid kommande överläggningar med Vimmerby kommun.

Socialnämnden tillförs 4,5 mkr. För att genom ökat IT-stöd modernisera de administrativa arbets- formerna inom socialnämndens verksamheter. Till äldreomsorgen anslås 0,2 mkr år 2005 samt 1 mkr år 2006 då IT-satsningen är genomförd.

Inom räddningstjänsten utökas en halvtidstjänst som brandman till heltid. En satsning som ska sörja för kontinuiteten när det gäller räddningsledare.

Taxan för vatten, avlopp och renhållning bibehålls oförändrad. Flera kommunala fastigheter kommer att förses med pelletsuppvärmning, det gäller bland annat Strandskolan och Ekliden i Virserum.

Bidraget till enskild väghållning höjs från 25% till 30% av vägverkets godkända kostnader. Ett en- hetligt tomtpris på 80 kr/m² ska tillämpas i hela kommunen.

Satsning på fritidsgården i Virserum med 1,2 mkr som ska flytta in i de lokaler polisen lämnade. På det här sättet skapas bättre förutsättningar för fritidsgården samtidigt som badhuset och fritidsgården får ett gemensamt och fräscht café.

Dessutom satsas 1,2 mkr på ny ventilation i Lind- blomshallens fritidsgård och 0,5 mkr på ventilation i barnstugor. I åtgärdsprogrammet för VA-nätet satsas nära 8 mkr. Arbetet med att ta fram en över- siktsplan för Hultsfreds kommun ska ta fart genom att miljö- och byggnadsnämnden gör en projekt- anställning och för de kommande tre åren avsätts 3,5 mkr. I vår kommun har vi tillgång till bra boende till överkomliga priser. Vi kommer att skapa ett sjönära boende vid Hulingen i Hultsfred och i Virserum finns redan den möjligheten.

Tjänsten som överförmyndarsekreterare ökas till heltid. Hemsändningsbidraget till handlarna höjs med 30 kronor.

I början av nästa år ska en ny tjänst som närings- livsutvecklare inrättas. Inriktningen ska vara upp- levelseindustrin och nya näringar. Kommunen svarar för halva kostnaden och Regionförbundet och RockCity delar på den andra halvan. En yngre kraft anställs med tanke på förnyelse. Sammanlagt 0,7 mkr satsas på DackeStop-området, 0,2 mkr går till att hålla turistbyrån öppen sommartid, 0,3 mkr är stöd till konsthallen och 0,2 mkr satsas på att projektera en KY-utbildning för utställningspro- ducenter. För utvecklingsstöd satsas 0,5 mkr till etablering i före detta MoDo-lokalerna i Silverdalen. Pengarna kan också användas för utvecklingsstöd i andra sammanhang.

I budgeten finns ca 1,6 mkr för särskilda utvecklingsinsatser där vi räknar med viss extern medfinansiering. Dessutom finns ca 14 mkr reserverade i budgeten för oförutsett och för löner samt personalkostnadsökningar.

Vi ska också fortsätta att minska låneskulden med 13,5 mkr (i år 18,6 mkr) vilket är oerhört starkt. Vi har inte lånat sedan 1996 till våra investeringar så totalt är vår låneskuld nere på 139,7 mkr vid 2006 års utgång.

Jag avslutar med att tacka all personal, nämnder och förvaltningar för ett konstruktivt och målinriktat budgetarbete och önskar ett bra 2005.

Bo Bergman Kommunalråd

(4)
(5)

Ekonomiska förutsättningar för budget 2005 och plan 2006 – 2007

Skatteunderlagets utveckling åren 2003 – 2007

Prognoserna för skatteunderlagets utveckling har efter att under en längre period blivit allt svagare nu börjat stabiliseras. Svenska kommunförbundets oktoberprognos jämfört med pro- gnosen från oktober 2003 visar en försvagning, ackumulerat från 2002 års taxering, för år 2004 och 2005 med 0,90 respektive 1,65 procentenheter. I Hultsfreds kommuns budget och plan, som antogs i december år 2003, användes oktoberprognosen. Försämringen av skatteun- derlagsutvecklingen betyder att skatteintäkterna i den nuvarande budgeten/planen för åren 2005, 2006 och 2007 skulle beräknas till 7,8, respektive 11,0 och 9,5 miljoner kronor högre om prognosen för ett år sen fortfarande hade gällt.

Procentuell förändring från föregående år, ackumulerad förändring från 2001

2002 2003 2004 2005 2006 2007 LF+SK oktober 2004 5,28 4,20 3,30 3,70 4,40 4,30 LF+SK oktober ackumulerat 5,28 9,70 13,32 17,51 22,69 27,96 LF+SK januari 2004 5,30 4,40 3,60 4,20 4,30 4,10 ESV, december (bokslut enl. Rådet) 4,80

ESV, aug 2004 5,28 4,70 3,70 4,3

ESV, juni 2004, ackumulerat 5,28 10,23 14,31 19,22

Lf + SK oktober 2003 5,28 4,40 4,00 4,50 4,70 4,00 Lf + SK oktober 2003, ackumulerat 5,28 9,83 14,22 19,36 24,97 29,97 Budgetpropositionen, sept 2004 5,28 4,4 3,50 3,80 4,20 4,00 Budgetpropositionen, sept 2004 5,28 9,91 13,76 18,08 23,04 27,96 LF + SK är Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet, ESV är Ekonomistyrnings- verket, Rådet är Rådet för Kommunal Redovisning.

Konjunkturförstärkning men fortfarande svag sysselsättning

Den internationella konjunkturen fortsätter att stärkas och den svenska ekonomin har utveck- lats starkare än väntat i år. Det är främst exporten som har utvecklats mycket starkt. Hushål- lens efterfrågan är relativt god och investeringarna ökar nu för första gången på många år.

Dessvärre ser dock inte den för skatteunderlagstillväxten så viktiga arbetsmarknadsutveck- lingen ut att ha påverkats ännu. I motsats till den förbättrade tillväxten utvecklas arbetsmark- naden svagt. Arbetslösheten har ökat och uppgick i september till 5,0 procent 2,7 procent av arbetskraften eller 121 000 personer deltog i arbetsmarknadsprogram. Sysselsättningen, som minskat markant sedan förra sommaren, har nu planat ut och börjar vända uppåt efter årsskif- tet för att öka markant under år 2006.

Trots signaler om en stärkt efterfrågan i den svenska ekonomin kan Svenska Kommunförbun- det ännu inte se någon effekt på den indikator de använder över löneinkomsterna. Konjunktur- institutet för sin del gör bedömningen att den utdragna svackan på arbetsmarknaden bidrar till att lönerna ökar ganska måttligt de närmaste åren. Först under år 2006, då arbetsmarknaden förstärks mer påtagligt, ökar lönerna något snabbare

(6)

Skatteunderlagsprognos och bidrag från olika komponenter. Procentuell förändring från föregående år.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Timlön 3,3 3,4 3,0 2,6 2,5 2,6 2,7 2,8

Sysselsättning 1,5 0,4 -0,4 –1,0 –0,4 0,6 0,8 0,3

Sociala ersättningar 0,7 1,2 1,8 3,2 1,3 0,5 0,9 1,3

Övriga inkomster 0,5 0,9 0,2 –0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

Avdrag 1,1 0,5 0,7 –0,5 –0,2 -0,2 –0,2 –0,2

Summa 7,1 6,4 5,3 4,2 3,3 3,7 4,4 4,3

Regeleffekter 1,5 0,9 1,0 1,7 0,0 -0,2 0,0 0,0

Summa exkl. regeleffekter 5,6 5,5 4,3 2,5 3,3 3,9 4,4 4,3

Befolkningsutvecklingen

Hultsfred kommuns befolkning har sedan 1973-01-01 minskat med 4 004 personer och var den 1 januari 2004 14 739 personer. Under 2003 minskade befolkningen med 154 medan ge- nomsnittet sedan 1995 är en minskning med 129 personer per år. Sedan 1995-01-01 har minskningen varit 2 253 personer eller 250 personer per år.

Invånarantalet den 1 november året före budgetåret är det som används vid beräkning av in- komstutjämningsbidrag och kostnadsutjämning. Den 1 november 2004 var antalet invånare 14 767. Den 30 juni var befolkningsantalet 14 711 enligt SCB, en minskning sedan årsskiftet med endast 28 och sedan den 1 november med 56. Tyvärr verkar första halvårets relativt goda utveckling under hösten ha förbytts i en sämre utveckling. Enligt veckostatistiken från Skatte- verket var invånarantalet i början av november 14 602 en minskning på knappt fyra månader med ungefär 109 invånare (Skatteverkets antal i slutet av oktober jämfört med SCB:s den 30 juni. Uppgifterna är inte riktigt jämförbara därför ungefär 109). Marginalen för fortsatt be- folkningsminskning fram till den första november är således 35 personer. Bedömningen är att budgeterat befolkningsantal inte kommer att underskridas utan snarare att verkligt antal bli mer än 35 personer större än budget. I planen antas att invånarantalet den första november åren 2004, 2005 och 2006 blir 14 567, 14 367 och 14 167 - en fortsatt befolkningsminskning med 200 invånare per år.

Invånarantal den 1 januari, utfall till 2004-01-01

14000 15000 16000 17000 18000 19000

1973 1975

197 7

1979 198

1 1983

1985 1987

1989 199

1 1993

1995 1997

1999 2001

200 3

2005 2007

(7)

Antal invånare per årskull, Hultsfreds kommun.

I diagrammet framgår att årskullarna efter år 1995 är betydligt mindre än de tidigare. Denna minskning har redan påverkat verksamheten inom barnomsorgen och har börjat påverka di- mensioneringen av grundskolan.

Befolkningsutveckling 65 år och i äldre i femårsgrupper.

Utfall 1994-12-31 till 2003-12-31, prognos till 2012-12-31.

946 821 1 018

913 779 781

700

753 626

580

593 506

297 334

300 174

128

166

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000

1994 1995

1996 1997

1998 1999

2000 2001

2002 2003

2004P 2005P

2006P 2007P

2008P 2009P

2010P 2011P

2012P

90-w 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69

Antalet personer över 65 år har sedan 1994 minskat från 3 667 till 3 351. För åldersgruppen 80 år och äldre har antalet varit i stort sett konstant – år 1994 fanns det 1 055 och 9 år senare 1 051 personer i denna åldersgrupp. Befolkningsprognoser är mycket vanskligt att göra. Den vi gjort visar dock att antalet personer över 65 år fram till 2012-12-31 beräknas öka till 3 397 medan åldersgruppen över 80 år beräknas minska till 972.

50 100 150 200 250 300

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Gymnasium

läsår 2004/2005

Lågstadium läsår 2004/2005 Mellanstadium

läsår 2004/2005 Högstadium

läsår 2004/2005

Barnomsorg läsår 2004/2005

(8)

Förändrat statsbidrags- och utjämningssystem från år 2005

Skatter och statsbidrag budgeteras efter förslaget i regeringens proposition Ändringar i det kommunala utjämningssystemet (proposition 2003/04:155). Målen med utjämningen är den- samma som tidigare, det vill säga likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting som i sin tur ställer krav på en långtgående utjämning av skatteinkomster och strukturella kostnadsskillnader.

Proposition 2003/04:155, innehåll i sammandrag

I propositionen föreslås ändringar i det kommunala utjämningssystemet. Ett nytt system för inkomstutjämning föreslås som i huvudsak innebär att staten finansierar utjämningen. Kom- muner och landsting föreslås få ett inkomstutjämningsbidrag som beräknas utifrån skillnaden mellan deras beskattningsbara inkomster och ett skatteutjämningsunderlag som för kommuner motsvarar 115 procent och för landsting 110 procent av medelskattekraften i landet. Kommu- ner och landsting vars beskattningsbara inkomster överstiger dessa nivåer skall i stället betala en särskild inkomstutjämningsavgift till staten. För bidragsberättigade kommuner föreslås bidragen beräknas utifrån 95 procent av medelskattesatsen i landet 2003 och för bidragsberät- tigade landsting utifrån 90 procent av medelskattesatsen samma år. För avgiftsskyldiga kom- muner och landsting skall avgiften i stället beräknas utifrån 85 procent av medelskattsatsen.

Vid fastställandet av skattesatserna skall hänsyn även tas till skatteväxlingar mellan kommu- ner och landsting i respektive län från och med 1991.

Nuvarande system för kostnadsutjämning mellan kommuner och landsting bibehålls men vissa ändringar föreslås, främst att kostnadsutjämningen för vatten och avlopp samt kallortstillägg slopas.

Ett statligt finansierat strukturbidrag vid sidan av det ordinarie utjämningssystemet föreslås.

Strukturbidrag betalas ut med ett belopp som motsvarar utfallet av vissa delar av nuvarande kostnadsutjämning samt den del av bidragsminskningen till följd av de föreslagna förändring- arna som överstiger 0,56 procent av kommunens respektive 0,28 procent av landstingets upp- räknade skatteunderlag.

Särskilda införandebidrag föreslås för åren 2005–2010. Genom införandebidrag begränsas den årliga negativa bidragsförändringen under perioden till högst 0,08 procent av det uppräk- nade skatteunderlaget för kommuner respektive 0,04 procent för landsting.

Vidare föreslås att regleringsavgifter och regleringsbidrag införs dels för ekonomiska re- gleringar mellan staten och kommunsektorn, dels för att kunna upprätthålla de fastställda ut- jämningsnivåerna i inkomstutjämningen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2005 Budgetpropositionen för år 2005

Kommunerna får jämfört med vad som tidigare beslutats, ytterligare x 1,05 miljarder 2004 av totalt 1,5,

x 4,2 miljarder kronor 2005 av totalt 6 och

x 4,9 miljarder kronor 2006 av totalt 7 i ett generellt sysselsättningsstöd och

x 4,9 miljarder kronor 2006 av totalt 7 i ökat inkomstutjämningsbidrag genom överfö- ring från det generella sysselsättningsstödet.

(9)

Ett riktat statsbidrag införs till förskolan. En miljard kronor kan sökas för år 2005 och två mil- jarder år 2006 och år 2007. År 2008 ska de två miljarderna läggas in i utjämningssystemet.

De riktade statsbidragen till vårdgaranti, psykiatri och missbruk har nu fördelats.

För utbildning inom vård och omsorg om äldre anslås 450 miljoner kronor år 2005 och under perioden 2006-2007 anslås 300 miljoner kronor per år.

Skatter och statsbidrag.

I tabellen nedan framgår budgeterade inkomster från skatter och statsbidrag. Budgeten är gjord med förslaget till nytt system för utjämning av inkomster och kostnader.

Att observera är att i budgeten ingår inte följande generella statsbidrag:

Ersättning för den frivilliga maxtaxan inom barnomsorgen (inklusive pengar för kvalitetssäk- ring) på 3 660 mnkr.

De riktade statsbidragen för insatser inom verksamheterna vård, psykiatri och missbruk till kommuner och landsting på 1 550 mnkr 2005, 900 mnkr 2006 och 850 mnkr 2008.

Den riktade satsningen på kompetensutveckling inom äldreomsorgen på 450 mnkr 2005 och 2006-2007 300 mnkr.

Riktad satsning på personal inom förskolan på 1 000 mnkr 2005 och 2 000 mnkr 2006 och 2007. Från och med 2008 ingår beloppet i "påsen".

Särskilda statsbidrag för vuxenutbildningen 2005 på 1 811 mnkr. Detta läggs in i "påsen"

fr.o.m. 2006 och ingår därmed i budgeten/planen i bilaga 1 från och med detta år.

De kvarvarande riktade statsbidragen till personalförstärkningar inom skolan, 1 500 mnkr 2005 och 1 000 mnkr 2006

2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 tkr tkr tkr tkr tkr kr/inv kr/inv kr/inv kr/inv kr/inv Antal inv 1 nov året före 14 878 14 767 14 567 14 367 14 167

Skatteintäkter 402 871 409 412 428 209 442 908 458 657 27 078 27 725 29 396 30 828 32 375 Inkomstskatt 1998:1477, 1999 1 439 1 445 0 0 0 97,00 98,00 0,0 0,0 0,0 Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 71 519 72 344 129 370 127 263 125 364 4 807 4 899 8 881 8 858 8 849 Kostnadsutjämning 26 483 23 642 27 488 25 597 24 567 1 780 1 601 1 887 1 782 1 734

varav tillägg befolkningsminskning 14 670 14 442 14 596 18 720 19 890 986 978 1 002 1 303 1 404

Invånarrelaterat statsbidrag 47 178 44 951 3 171 3 044 0 0 0

Åldersrelaterat statsbidrag 13 336 13 239 896 897 0 0 0

Statsbidrag/Utjämn LSS-

verksamhet 6 788 20 378 22 826 23 303 23 191 456 1 380 1 567 1 622 1 637 Befolkningsminskningstillägg RPÅ 3 245 3 245 0 0 0 215 220 0 0 0

Omstruktureringsbidrag 9 300 0 0 0 0 625 0 0 0 0

Generellt sysselsättningsstöd 4 353 8 801 9 300 7 800 0 293 596 638 543 0

Införandebidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nivåjustering/Regleringsbidrag/-

avgift -2 990 -2 776 -3 365 3 218 10 271 -201 -188 -231 224 725

Momsavgift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa intäkter 583 522 594 679 613 828 630 090 642 051 39 220 40 271 42 138 43 857 45 320

Mellankommunal utjämning 3 163 0 0 0 0

Slutavräkning/korrigering 2003 -2 982 -2 544

Slutavräkning -4 607 -1 346

Totalt preliminära skatteintäkter

och statsbidrag 583 702 587 528 612 482 630 090 642 051

(10)

Priser och löner

Konsumentpriserna KPI steg som årsgenomsnitt med 2,1 procent år 2003. Under den sista mätta tolvmånadersperioden (oktober-september) steg KPI med 0,9 procent. Regeringens pro- gnos över inflationsutvecklingen de kommande åren är för helåret 2004 0,9 procent, år 2005 2,1 procent och för 2006 och 2007 2,0 procent.

I budgetförslaget är generellt inga kostnader uppräknade. Däremot har alla kostnader som är beroende av indexreglerade avtal uppräknats. Energikostnader har uppräknats med hänsyn till förändrade energiskatter och till verklig prisnivå. Intäkter har, förutom intäkter som regleras av avtal eller på annat sätt, ökats med 2,8 procent för lönebaserade avgifter och med 1,8 pro- cent för övriga avgifter

För löner med pålägg för arbetsgivaravgifter och avtalade försäkringar har medel reserverats motsvarande en löneökning på 3,0 procent per år. Lönenivån i personalbudgeten är per den sista mars år 2005.

Kommunala avgifter

Barnomsorgsavgifter

Taxorna är oförändrade. Taxan bestäms som en procentsats av hushållets disponibla inkomst.

Under år 2004 har tillämpningsregler införts för abonnemangsplatser och nyttjande av så kal- lade vilande platser.

Äldreomsorgsavgifter

Avgiften för hemtjänst grundar sig på beviljat bistånd enligt timtaxa. Kommunens timtaxa är beräknad som ett självkostnadspris och räknas upp som en lönebaserad avgift. Maxtaxan för vård, omsorg, och socialt stöd såväl i ordinärt boende som i särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård anges som del av prisbasbeloppet

Avgifterna för vatten och avlopp, renhållning och för lämning av avfall vid Kejsarkullen be- hålls oförändrade.

Övriga avgifter är justerade enligt budgetdirektiven.

I nettodriftkostnaderna ingår även summa oförutsett som består av följande beräknade belopp i tusentals kronor:

(11)

Reserverade budgetmedel i tusentals kronor 2005 2004 Oförutsett för disposition av

- Kommunfullmäktige 650 650

- Kommunstyrelsen 400 200

- Kommunstyrelsen, omstruktureringskostnader 900

Kommunstyrelsens arbetsutskott 50 50

Summa oförutsett 2 000 900

Reserverade medel för beräknade kostnader avseende

- Ökningar av löner och personalomkostnader 12 030 14 470

- Omstruktureringskostnader 1 000

Totalt oförutsett och reserverat för kostnadsökningar 14 030 16 370 Sammandrag av driftbudget

Nämnders och förvaltningars besparingskrav, besparingsåtgärder, poster inlagda i ramen och äskanden utöver ram framgår nedan i tabellerna ”Sammandrag av driftbudget år 2005”, ”För- ändring av kommunens verksamhet”, ”Större besparingar”, ”Större poster inlagda i ramen”

samt i tabellen ”Större äskanden ramavvikelser”

(12)

Sammandrag av driftbudget för år 2005 (Kostnader o(Kostnader och intäkter brutto i tusentals kronor)

Äskanden Nytt PO, just Total Total

Nämnd/Styrelse/ Bespar- Ram 2005 Besparingar interna poster mm avvik avvik Kommunstyrelsens förslag 2005 Förvaltning ingskrav Intäkter Kostnader Netto- Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader mot ram mot ram Intäkter Kostnader Netto-

2005 kostnad kostnad

Adm block, exkl oförutsett 1 235,4 4 156,7 51 840,4 47 683,7 -2 011,7 3 555,7 0,0 16,8 1 560,8 1 560,8 6 168,4 56 648,3 50 479,9 Kultur och Fritid 2 341,0 6 412,5 23 842,5 17 430,0 3,0 -1 418,0 9,0 -1 406,0 -1 406,0 6 409,5 24 774,5 18 365,0

Räddningstjänst 1 726,4 13 914,7 12 188,3 140,0 -1,0 10,1 149,1 149,1 1 727,4 14 064,8 12 337,4

Tekniskt kontor 74 590,9 108 595,9 34 005,0 -823,4 1,1 3 314,6 201,0 2 693,3 2 693,3 72 099,7 108 798,0 36 698,3 Barn- o utbildn.nämnd 17 329,0 34 847,3 265 377,8 230 530,5 1 350,7 -8 266,7 190,4 -6 725,6 -6 725,6 33 496,6 274 630,5 241 133,9

Miljö- o byggnadsnämnd 3 132,8 9 078,7 5 945,9 100,0 1 150,0 2,5 1 252,5 1 252,5 3 032,8 10 231,2 7 198,4

Socialnämnd 24 795,0 52 089,3 266 111,8 214 022,5 24,0 -20 192,0 824,2 -4 123,0 -23 466,8 -23 466,8 51 241,1 266 591,8 215 350,7

Oförutsett 14 930,0 14 930,0 -900,0 -900,0 -900,0 0,0 14 030,0 14 030,0

Utbetalda pensioner 9 415,0 9 415,0 0,0 0,0 0,0 9 415,0 9 415,0

Utbet pensionsavgifter 16 651,0 16 651,0 -403,9 -403,9 -403,9 0,0 16 247,1 16 247,1

Övr nyintjänad pensionsförmån 1 530,0 1 530,0 0,0 0,0 0,0 1 530,0 1 530,0

Arbetsgivaravg m m 120 872,2 120 872,2 -7 800,7 -1 926,6 -9 727,3 -9 727,3 0,0 111 144,9 111 144,9

Avskrivningar 19 258,0 19 258,0 -42,0 -42,0 -42,0 0,0 19 216,0 19 216,0

Avgår:

Personalomkostn pålägg -141 676,0 -141 676,0 8 196,1 1 927,5 10 123,6 10 123,6 0,0 -131 552,4 -131 552,4

Kalk kapitalkostnader -35 218,1 -35 218,1 0,0 0,0 0,0 -35 218,1 -35 218,1

Interndeb räntor -261,8 -261,8 0,0 0,0 0,0 -261,8 -261,8

Övriga interna poster -40 207,9 -40 207,9 0,0 911,1 -911,1 -3 930,3 3 930,3 0,0 0,0 -37 188,7 -37 188,7 0,0

45 700,4 136 748,0 704 054,2 567 306,2 -446,3 -26 891,5 207,5 238,0 -26 892,3 -26 892,3 136 986,8 723 101,1 586 114,3

(13)

Förändring av kommunens verksamheter

Kommunfullmäktige beslutade vid budgetsammanträdet i december 2003 att kommunens kostnader totalt skulle minska med netto 58 miljoner kronor, vilket i praktiken blev knappt 57.

Minskningen ställdes i relation till 2004 års ram och äskanden. Brutto i förhållande till oför- ändrad verksamhet uppgår föreslagna åtgärder till 69,5 miljoner kronor.

När det gäller åtgärdernas fördelning över tid är det under kommande budgetåret 2005 de största effekterna inträffar. Under år 2005 ska effekten av förändrad verksamhet på årsbasis ge minskade kostnader med 41,8 miljoner kronor. Försenade åtgärder kan ge ökade kostnader i storleksordningen flera miljoner kronor.

2004 2005 2006 2007

Kommunstyrelsen Besparingskrav 1 000 2 811 2 811 2 811

Åtgärdsförslag -1 576 -2 396 -2 566 -2 566

Återstår -576 415 245 245

Barn- och utbildningsnämnden Besparingskrav 6 770 15 510 15 510 15 510

Ej äskat 8 837 9 647 10 147 10 147

Summa besparingskrav 15 607 25 157 25 657 25 657 Åtgärdsförslag -7 018 -22 104 -23 704 -26 404

Återstår 8 589 3 053 1 953 -747

Kultur- och fritid Besparingskrav 0 2 000 2 000 2 000

Besparingskrav våren -03 0 500 500 500

Summa besparingskrav 0 2 500 2 500 2 500

Åtgärdsförslag -159 -2 159 -2 159 -2 159

Återstår -159 341 341 341

Socialnämnden Besparingskrav 18 000 37 000 37 000 37 000

Äldre besparingskrav 614 614 614 614

Summa besparingskrav 18 614 37 614 37 614 37 614 Åtgärdsförslag -12 819 -37 495 -38 418 -38 418

Återstår 5 795 119 -804 -804

25 770 57 321 57 321 57 321 9 451 10 761 11 261 11 261

Besparingskrav totalt 35 221 68 082 68 582 68 582

Åtgärdsförslag -21 572 -64 154 -66 847 -69 547

13 649 3 928 1 735 -965 -21 572 -41 772 -2 193 -2 700 I besparingseffekten är hänsyn tagen till ej äskat med motsvarande åtgärd. Detta gäller BUN och är

810 tkr för år 2005, och 500 för år 2006.

Återstående besparingsåtgärder att föreslå Besparingsförslag effekt per år

Veksamhetsförändringar åren 2004 - 2007

Ackumulerat

Besparingskrav totalt enligt tilläggsdirektiv budget 2004 Äldre besparingskrav och ej äskat

(14)

Större besparingar 2005

Personalkontor -520 Skogslaget Tekniskt kontor -600 Två tjänster fältorganisationen

Idrottsplatser, idrottsanläggningar

sporthallar -845 Föreningsdrift Stöd till föreningar m fl -375 Minskning bidrag

Barnomsorg -7 000 Ny resursfördelning

Grundskola -5 100 Minskning bemanning

Gymnasium -1 550 Minskning bemanning

Gymnasiesärskola -300 Minskning bemanning

Administration -450 Minskning bemanning

Interkommunal ers gymnasium 1 000 Fler elever söker program som kommunen

inte har

Hemtjänst i särskilt boende -21 172 Avveckling av platser i särskilt boende Hemtjänst i ordinärt boende 6 625 Utökning av hemtjänst i ordinärt boende

Rehab -2 061 Neddragning av tjänster

Gruppboende LSS -1 479 Minskat antal platser

Administrativa tjänster -687 Biståndshandläggare, områdeschef m fl Kostverksamhet -1 680 Avveckling av nuvarande kostverksamhet Äldre- och handikappomsorg -2 500 Anpassning till befintliga biståndsbeslut

Större poster inlagda i ramen 2005

Omstruktureringskostnader 1 000 Sänkt till 900 under budgetbehandlingen

Högskolecentrum 430 EU-bidraget upphör

Silverdalens sporthall nytt tak 800 Silverdalens skola pannbyte 500 Uppräkning energipriser 1 627 Interkommunal ers gymnasiet 291 SFI statens ändrade regler 290 Indexuppräkning av hyror, SOC 273

Lundagården 171 Uppräkning av hyresavtal efter ombyggnad Uppräkning av diverse intäkter, SOC -628

Större äskanden, ramavvikelser 2005

Kommunledningskontor 650 Näringslivsutvecklare

-300 Försäljning av tjänster

Kommunkansli 350 Modernisering av vår webbpublicering Facklig verksamhet 300 Medel för lärarnas fackliga tid

Näringslivsbefr åtgärder 500 Utvecklingsstöd Silverdalen m.m.

(15)

Särskilda utvecklingssatsningar 1 600

-1 300 Medfinansiering

Fastighetsunderhåll 350 Erforderlig uppräkning

Bostadsanpassning 350 Ökat eget boende

Moliljan -405 Avveckling medför minskade energikostnader Planverksamhet 1 050 Kommuntäckande översiktsplanering

Interkommunal ers gymnasium 6 500 Större antal elever söker till annan kommun 500 Positiv åtgärder inom Gymnasieskolan med syftet

att fler elever väljer Stålhagsskolan Stöd i ordinärt boende 4 800 Ökat behov av personaliga assistenter…

-2 800 … ger ökade intäkter från försäkringskassan Enskilda vårdhem 550 Ökat antal boende samt höjda priser…

-30 ...medför ökat momsbidrag Äskanden enligt socialnämndens

mål- och budget

Korttidsplatser 500 Utökning med två platser

Anhörigstöd 500 Avlastning för anhöriga

psykiskt funktionshindrade

Investeringar, drift- och underhållsprojekt

De budgeterade investeringarna de närmaste åren är på en betydligt högre nivå än tidigare år.

Nedan återfinns jämförelse mellan investeringsbudget/-plan för åren 2005 till 2009 och den budget/plan som fastställdes i december 2003.

Tusentals kronor År 2005 2006 2007 2008 2005-2008 2009

Nettoinvesteringar 27 838 28 490 17 300 12 800 86 428 12 525

Drift- och underhållsprojekt 3 575 4 880 3 905 3 930 16 290 3 955

Summa 31 413 33 370 21 205 16 730 102 718 16 480

Enligt plan 2004 samt ombudgetering 27 180 25 656 23 030 15 680 91 546

Äskanden utöver plan 4 233 7 714 -1 825 1 050 11 172

Under åren 2005-2008 uppgår det budgeterade beloppet för investeringar och drift- och un- derhållsprojekt till 102,7 miljoner kronor. Detta är en ökning mot gällande plan med 11,2 mkr. Det är de inledande åren som har de högsta nivåerna. Investerings- och underhålls voly- mer på denna nivå ställer mycket höga krav på att besparingsåtgärderna verkligen uppnås. Det är endast med resultat som budgeteras för de kommande åren som nivåerna för de första åren överhuvud taget är möjliga. Önskvärt vore dock att investeringarna fördelades jämnare över tiden.

Viljan att minska kommunens låneskuld står dock mot viljan att investera. Stora investeringar medför fortsatt hög låneskuld medan mindre investeringar medför snabbare amortering av låneskulden.

(16)

Investeringar

Förvaltning 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

Administrativt block 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 2 300 2 300 2 300 2 300 0

Räddningstjänst 1 280 1 900 1 400 2 130 875 1 280 1 900 1 400 2 130 0

Tekniskt kontor 24 969 24 850 14 250 9 170 10 200 18 650 17 130 15 350 7 270 0

Kultur & Fritid 139 290 200 50 0 50 250 50 50 0

Socialnämnd 150 150 150 150 150 150 150 150 150 0

Summa investeringar 27 838 28 490 17 300 12 800 12 525 22 430 21 730 19 250 11 900 0

Drift och underhåll

Förvaltning 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

Administrativt block 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0

Tekniskt kontor 1 325 2 630 1 330 1 330 1 355 2 425 1 676 1 230 1 230 0

Barn- och utbildningsnämnd 1 000 1 000 1 300 1 300 1 300 1 100 1 000 1 300 1 300 0

Kultur & Fritid 450 425 450 450 450 425 450 450 450 0

Socialnämnd 300 325 325 350 350 300 300 300 300 0

Summa drift och underhåll 3 575 4 880 3 905 3 930 3 955 4 750 3 926 3 780 3 780 0

Summa 31 413 33 370 21 205 16 730 16 480 27 180 25 656 23 030 15 680 0

Investeringar fördelade på anläggningstyp

Mark 1 950 1 350 1 610 1 970 4 310 2 860 2 760 3 060 3 420 0

Byggnader 14 139 19 220 4 550 3 000 2 800 8 950 11 850 6 650 1 100 0

Vatten och avlopp 8 960 3 650 7 050 3 850 2 550 8 330 3 300 6 050 3 850 0

Fordon 1 140 3 320 1 590 2 700 1 440 1 140 3 320 1 590 2 700 0

Inventarier 1 649 950 2 500 1 280 1 425 1 150 500 1 900 830 0

Ram Ram

(17)

Större investeringar 2005 2006 2007

Datautrustning 300 300 300

Digital infrastruktur 1 000 1 000 1 000

Brandbil, släckbil 1 600

Materialbil 300

Dragbil, lastväxlare 350

Besiktningsbil 280 Brandpumpar, andningsskyddsutrustning,

hydraulverktyg, personsökare mm 650 1 400

Larmanläggningar 600 600 600

HC-åtgärder i offentliga byggnader 300 300 300

Maskiner och fordon 510 1 220 1 590

Kylmaskin kommunhus 600

Klubban, ventilation 400

Gator trafiksäkerhetshöjande åtgärder 100 500 500

Avvatttning, camping Hultsfred 400

Åtgärdsprogram va m m 2 685 2 350 2 000

Va-nät Gårdveda-Gårdveda gård 2 200

Va-nät Virserum 2 500

Vattenverk Virserum 1000

Vattenverk Hultsfred 700

Åtgärder Målilla ar-verk 1 000

Slamtorkbäddar Mörlunda ar-verk 750

Bottenluftare Hultsfreds ar-verk 1 500

Slamvattenutrustning ar-verk Virserum 1 000

Deponiavfallsområde Kejsarkullen 700

Återställning gamla deponier 200 500

Hagadal ventilation 300

Hagadal värmekulvert 400

Hagadal reningsutrustning 4 000

Sporthall Mörlunda sportgolv 400

Sporthall Silverdalen sportgolv 400

Sporthall Silverdalen yttertak 400

Klubban, omb bad, café, åtg fritidsgård 1 250

Lindblomshallen fritidsgård ventilation 1 110 390

Luftbehandling skolor och barnstugor 500 1 650 300

Albäckskolan ventilation 600

Råsebäckskolan matsal 900

Råsebäckskolan energiåtervinning vent 600

Centralskolan värmeförsörjning, pellets 600 Centralskolan värmef, pellets, statsbidrag -180

Järnforsens skola, pelletsanl 400

Järnforsens skola, pelletsanl, statsbidrag -120

Silverdalens skola, pelletsanl 500

Silverdalens skola, pelletsanl, statsbidrag -150

Ekliden, pelletsanl 600

Ekliden, pelletsanl, statsbidrag -180

Dagcenter, pelletsanl 500

Dagcenter, pelletsanl, statsbidrag -150

Omstrukturering av sociala verksamheten 3 000

Förändringar kök 2 000 8 000

(18)

Resultat för åren 2005 till 2007.

Skattesatsen 22,06 per skattekrona antas vara oförändrad.

Ramen utgår från 2004 års budget och plan efter ombudgetering.

Medel för förutsedda och oförutsedda behov ingår enligt tabell ovan.

Rörelsekapitalet antas förbli oförändrat vilket är styrande för upplåning.

2006 2007

Versamhetsförändringar K 1 317 -782 Förändringar enligt avvikelse- Versamhetsförändringar I 935 935 listor.

Uppräkning K 3 567 7 205 Upräkning av övriga kostnader och vissa Uppräkning I -1 500 -2 999 intäkter med 2 procent per år.

Löner inkl PO K 16 031 32 543 Löneökningar 3 procent per år.

Pensionskostnader K 590 1 961

Avskrivningar K 760 1 956 Enligt föreslagen investeringsplan.

Besparingar K -2 979 -5 679 Förändringar enligt avvikelse-

Besparingar I 286 286 listor.

Totalt ökning netto 19 008 35 426 ökning kostnader K 19 286 37 204 ökning intäkter I -565 -2 064

Balanskravet och budgeterat resultat

Resultatet för år 2005 budgeteras till 20,4 mkr och för åren 2006 och 2007 till 19,7 respektive 15,8 mkr. Det är en avsevärd förbättring jämfört med tidigare år.

I bokslutet för år 2003 var resultatet att redovisa mot balanskravet –10, 4 miljoner kronor och för i år beräknas det bli -9,8 mkr enligt septemberprognosen. Storleken på det egna kapitalet som ska återställas blir därför i storleksordningen 20 mkr. Med nu gällande förutsättningar är det förlorade egna kapitalet under år 2003 återställt under år 2005 och motsvarande för i år återställt under år 2006. Kommunen kommer därmed att leva upp till kommunalagens krav på återställande av förlorat eget kapital inom två år.

När det gäller löneutvecklingen har antagits en ökningstakt på 3,0 procent per år. En procents högre löneökning ökar kostnaderna år 2005 med 4,0 miljoner kronor, år 2006 med 5,5 mkr och år 2007 med 5,9 mkr. Hur stora löneökningarna blir vet vi först under våren 2005.

Den viktigaste förutsättningen för de kommande årens resultat är de beslutade förändringsåt- gärderna. Genomförandet pågår och löper i stort sett enligt plan. Dock finns tecken som tyder på förseningar. Om dessa kvarstår efter årsskiftet blir kostnaderna högre.

Hultsfred 2004-11-16 Ekonomikontoret Mats Stenström

(19)

Budget 2005 prognos 2006 - 2007 2004-12-10

Bokslut Prognos Budget Budget Plan Plan

Tusentals kronor 2003 2004 2005 2005 2006 2007

per sept Ram

Verksamhetens intäkter 169 316 178 103 136 759 136 987 137 552 139 051

Verksamhetens kostnader -756 536 -779 783 -704 059 -723 101 -742 387 -760 305 varav pensionskostnader -27 569 -27 985 -27 192 -27 192 -30 604 -29 843

varav avskrivningar -18 186 -18 456 -19 258 -19 216 -20 104 -21 172

Nettokostnader efter besparingar -587 220 -601 680 -567 300 -586 114 -604 836 -621 254 Nettokostnadsförändring ack fr o m 2003 -14 460 19 920 1 106 -17 616 -34 034

Totalt skatter och utj.bidrag 574 402 587 528 612 482 612 482 630 090 642 051 Stimulansbidrag/Ökning sk o stb fr 2003 9 300 13 126 38 079 38 079 55 687 67 648

Finansiella intäkter 1 019 1 124 294 294 276 258

Värdeförändring pensionsmedel 7 799 4 634 0 0 0 0

Finansiella kostnader pensionsskuld - 394 - 570 - 593 - 593 - 638 - 668

Finansiella kostnader -7 258 -5 670 -5 300 -5 700 -5 200 -4 600

Förändring av eget kapital -2 351 -14 634 39 582 20 368 19 692 15 787

Resultat mot balanskravet -10 413 -9 755 29 169 9 955 10 138 15 787

Rest att återställa med minustecken 19 414 200

Finansieringsanalys Bokslut Prognos Budget Budget Plan Plan

Tillförda medel 2003 2004 2005 2005 2006 2007

per sept Ram

Förändring av eget kapital -2 351 -14 634 39 582 20 368 19 692 15 787

varav avskrivningar -18 186 -18 456 -19 258 -19 216 -20 104 -21 172

Resultat av sålda anl.tillg mm 590 - 263 0 0 0 0

Från verksamheten tillförda medel 16 425 4 085 58 840 39 585 39 796 36 959

Minskning av långfristiga fordringar 2 043 2 036 1 919 1 919 1 916 1 698

Justering -6 265 100

Ökning av avsättningar 1 170 557 0 0 0 0

Ökning av banklån 0 0 0 0 0 0

Summa tillförda medel 13 373 6 778 60 759 41 503 41 712 38 657

Använda medel

Nettoinvesteringar 6 592 15 389 19 630 27 838 28 490 17 300

Minskning av banklån 397 18 597 40 919 13 455 13 142 20 416

Minskning av avsättningar 210 210 80 940

Ökning långfristiga fordringar 2 302 11 000

Summa använda medel 9 291 44 986 60 759 41 503 41 712 38 656

Förändring av rörelsekapital 4 082 -38 208 0 0 0 0

(20)

Balansräkning Beräknat

Bokslut utfall Budget Plan Plan

2003 2004 2005 2006 2007

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Fastigh, anläggningar, inventarier 318 631 315 201 323 823 332 209 328 337

Aktier, andelar m m 5 993 5 993 5 993 5 993 5 993

Långfristiga fordringar 7 758 16 722 14 803 12 887 11 189

Summa anläggningstillgångar 332 382 337 916 344 619 351 089 345 519 Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 37 940 28 700 29 100 33 000 34 000

Placerade pensionsmedel via KLP 48 343 53 000 53 000 53 000 53 000

Likvida medel 52 423 39 000 39 000 39 000 39 000

Summa omsättningstillgångar 138 706 120 700 121 100 125 000 126 000

Summa tillgångar 471 088 458 616 465 719 476 089 471 519

Eget kapital och skulder

Eget kapital 142 414 127 780 148 148 167 840 183 627

Avsättningar

Avsättn för pensioner 10 592 11 149 10 939 10 859 9 919

Långfristiga skulder 171 726 153 129 139 674 126 532 106 016

Kortfristiga skulder

Semester- och övertidsskuld 35 999 34 900 36 900 38 000 39 100

Övriga kortfristiga skulder 110 357 131 658 130 058 132 858 132 857 Summa kortfristiga skulder 146 356 166 558 166 958 170 858 171 957 Summa eget kapital

och skulder 471 088 458 616 465 719 476 089 471 519

(21)

Kommunstyrelse

Administrativt block

Administrativa blockets verksamhet omfattar:

00 Kommunledning och revision 01 Informationsverksamhet 03 Allmän kommunadministration 04 Ekonomiadministration

06 Personaladministration 08 Särskilda servicefunktioner 09 Övrig gemensam verksamhet 13 Arbetsbefrämjande åtgärder 16 Kommersiell service

17 Konsumentpolitisk verksamhet 35 Flygtrafik

36 Buss-, bil- och spårbunden trafik 40 Fritidsadministration

69 Annan skolform

70 Gemensam adm (socialnämnd) 75 Särskilda individinriktade insatser 89 Övriga samhällsskyddande åtgärder

Sammandrag - ekonomi

Driftbudget

Bokslut Budget Budget

2003 2004 2005

Kostnader 59 984,9 69 725,4 70 678,3

Intäkter -10 636,1 -5 209,8 -6 168,4

Nettokostnad 49 348,8 64 515,6 64 509,9

Investeringsbudget

Bokslut Budget Budget

2003 2004 2005

Utgifter 1 500,0 2 300,0 1 300,0

Inkomster 0,0 0,0 0,0

Nettoinvestering 1 500,0 2 300,0 1 300,0

(22)

Driftbudget

00 Kommunledning och revision

Ekonomi Kostnader Intäkter

Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget

2003 2004 2005 2003 2004 2005

001 Kommunfullmäktige 280,9 16 310,9 12 873,2 -10,8 0,0 0,0

Besparingskrav 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

002 Revision 701,5 703,8 749,9 -5,3 0,0 0,0

003 Kommunstyrelse 1 900,9 1 921,2 3 182,0 -3,4 0,0 0,0

004 Särskilda utredningar 8,4 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0

005 Kommunalt partistöd 346,9 354,0 354,3 0,0 0,0 0,0

006 Central planeringsverksamhet 179,6 47,6 47,6 -158,0 -1,0 -1,0

Summa 3 418,2 19 537,5 17 407,0 -177,5 -1,0 -1,0

001 Kommunfullmäktige

Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ (3 kap 1 § KL) och representerar kommuninvå- narna genom det mandat som erhålls i allmänna val. Kommunfullmäktige består av 49 ledamöter och minst 25 ersättare. Fullmäktige har som främsta uppgift att utforma omfattning och målsättning för den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige skall även ange riktlinjer för nämndernas och förvaltningarnas arbete genom att bl a anta verksamhetsplaner och övriga planer.

Kommunfullmäktiges anslag för oförutsett redovisas här, totalt 650 tkr. Här reserveras också budgetmedel för särskilda ändamål avseende 2005 års beräknade löneökningar, 12 030 tkr. (Medel för

omstruktureringskostnader budgeteras fr o m år 2005 under Kommunstyrelsen.)

0019 Besparingskrav

Här redovisas ev besparingskrav som fastställts av Kommunfullmäktige.

002 Revision

Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige är revisorernas uppdragsgivare och har det yttersta ansvaret för att revisorerna tilldelas de resurser som behövs för att genomföra revisionsarbetet enligt god revisionssed.

Den kommunala revisionen är ett demokratiskt instrument för utvärdering, effektivisering och kontroll av den kommunala verksamheten.

(23)

Revisorernas uppgifter

Enligt kommunallagen 9 kap 7 § ska revisorerna granska i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De prövar om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig.

Kommunrevisionen håller årligen ca 20 sammankomster i form av sammanträden, beredningar, förvaltningsbesök etc. Dessutom deltar revisorerna i länets samrådsorgan och de informations- och utbildningsarrangemang som ordnas.

Biträde erhålls från KOMREV inom Öhrlings Pricewaterhouse Coopers.

Verksamhetsförändring

Ökade krav på revisionen medför behov av ytterligare resurser, varför 42 tkr anslås.

003 Kommunstyrelse

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter med lika stort antal ersättare och sammanträder i princip en gång per månad. Antal ärenden (paragrafer) som behandlas uppgår till ca 200 per år. Kommunstyrelsen utgör tillika arbetslöshetsnämnd, beredskapsnämnd, räddningsnämnd, civilförsvarsnämnd, krisledningsnämd och trafiknämnd. Styrelsen ansvarar även för kommunens engagemang vad gäller kultur- och fritidsverksamhet, sedan Kultur- och fritidsnämnden avvecklades 2004-01-01

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott med 5 ledamöter som sammanträder varje helgfri tisdag förmiddag utom under juli månad. Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd.

Kommunstyrelsens och arbetsutskottets anslag för oförutsett redovisas här, 450 tkr. Här redovisas också medel avsatta för beräknade omstruktureringskostnader, 900 tkr.

004 Särskilda utredningar

Verksamhetsbeskrivning

Under rubriken ”Särskilda utredningar” placeras anslag för tillfälliga övergripande utredningar som hanteras centralt av kommunstyrelsen. I årets budget finns extra medel upptagna för förvaltningsövergripande GIS- kostnader.

(24)

005 Kommunalt partistöd

Verksamhetsbeskrivning

Kommunallagens 2 kapitel 9 § säger att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd (partistöd) till de politiska partier som är representerade i fullmäktige.

I Hultsfreds kommun ger kommunen varje parti ett grundstöd (paristöd) plus ett så kallat mandatstöd för varje mandat i kommunfullmäktige. Såväl grundstödet som mandatstödet indexuppräknas år från år enligt

augustiindex, Kf 199/85. Kommunfullmäktige beslutade 1998-11-23 att vid negativa förändringar i augusti månads basbelopp från ett år till ett annat bibehålls oförändrat partistöd.

För år 2004 är grundstödet 12 114 kr per representerat parti (totalt sju) och mandatstödet 5 462 kr per mandat (totalt 49). Sammanlagt har under 2004 utbetalats 352,4 tkr och budgeten för år 2005 beräknas till 354,3 tkr.

006 Central planeringsverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Den centrala planeringsverksamheten sker inom kommunledningskontoret och kostnaderna avser statistik av olika slag, prognoser, kartor, litteratur m m.

01 Informationsverksamhet

Ekonomi Kostnader Intäkter

Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget

2003 2004 2005 2003 2004 2005

011 Kommunal information 198,9 130,2 130,2 -73,9 0,0 0,0

Summa 198,9 130,2 130,2 -73,9 0,0 0,0

011 Kommunal information

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för information. Detta inbegriper skyldighet att samråda med brukarna av kommunens tjänster, samt att ge kunskap om rättigheter och skyldigheter.

Kommunikationen mellan kommunledning, chefer, anställda och personalorganisationer är av avgörande bety- delse för motivation och personligt engagemang hos de anställda. Verksam intern information ökar kompeten- sen och bidrar till ett bra resultat. Effektiv information är ett ovärderligt stöd i kommunens förändringsarbete eftersom förståelsen för de politiska mål som beslutas av kommunfullmäktige ökar.

Kommunens hemsida framstår som allt mer betydelsefull och användbar.

(25)

03 Allmän kommunadministration

Ekonomi Kostnader Intäkter

Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget

2003 2004 2005 2003 2004 2005

030 Kommunledningskontor 43,4 0,0 2 191,8 0,0 0,0 -957,0

031 Kommunkansli 7 837,5 7 890,2 7 887,8 -1 357,8 -982,1 -377,4

Summa 7 880,9 7 890,2 10 079,6 -1 357,8 -982,1 -1 334,4

030 Kommunledningskontor

Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige uppdrog 2003-12-15, §115, åt kommunstyrelsen att göra en översyn av

kommunkoncernens organisation och administrativa förvaltning i syfte att effektivisera verksamheten, minska kostnaderna samt förstärka den administrativa ledningen av kommunkoncernen. Översynen resulterade bl. a. i att ett kommunledningskontor bildades, att tjänsten som kommunchef återinfördes samt att befintligt

förvaltningschefsgrupp förändrades till en koncernledningsgrupp med ett mera konkret uppdrag att bidra till utvecklingen av kommunkoncernens olika delar.

Kommunledningskontoret ska biträda kommunstyrelsen med övergripande ledning och samordning av kom- munens verksamhet. Kontoret skall särskilt arbeta med frågor som rör framtid, utveckling/förändring, närings- liv och sysselsättning samt övergripande målsättningar och policy. Huvuddelen av näringslivsarbetet sker idag via Hultsfreds NäringslivsCentrum AB samt Hultsfreds Kommunala Industri AB.

Verksamhetsförändring

En tjänst som näringslivsutvecklare inrättas, kostnad 650 tkr. Tjänsten beräknas generera intäkter i form av försålda tjänster till utomstående, 300 tkr.

031 Kommunkansli

Verksamhetsbeskrivning

Kommunkansliet svarar för sekreterarskap och ärendeberedning för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott samt tillfälliga kommittéer och utredningar. Vidare ansvarar kansliet för kommunens arkiv, telefonväxel-reception, anslagstavla m m samt sköter vaktmästeri, reprofunktion och postgång. Kommun- kansliet tillhandahåller service och sakkunskap till kommunens förtroendemän, Hultsfreds Kommunala Industri AB, Hultsfred-Vimmerby Flygplats AB övriga förvaltningar och allmänheten.

Kommunkansliet svarar även för övergripande planeringsfrågor, IT-samordning/-utveckling samt driftansvar för datasystemen, samordning av upphandlingar och inköpssamordning, kollektivtrafikfrågor, utredningar, vissa sektorplaner, extern och intern statistiktjänst, extern och intern informationsverksamhet,

konsumentrådgivning, beredskaps- och civilförsvarsfrågor samt brottsförebyggande arbete.

(26)

Verksamhetsförändring

För modernisering av kommunens webbpublicering avsätts 350 tkr (engångsanslag).

För en projektanställning, 25 % avseende ”Brevet hemifrån” (i samarbete med ALH) avsätts 90 tkr. Projektet omfattar tiden 2004-07-10 – 2008-06-30.

Ansvaret för kommunhusets cafeteria överförs från personalkontoret till kommunkansliet fr o m 2005, varför budgeten för cafeteriapersonalen överförs till kommunkansliet, 204,9 tkr.

För datastöd från IT-avdelningen till vatten- och renhållningsverksamheterna erhålls intern ersättning med 26 tkr.

75 tkr avsattes år 2004 för inköp av förtroendemannasystem Winess. Inköpet kommer att ske år 2005 varför medlen överförs till år 2005 (engångsanslag).

Medel för 5 % tjänst receptionist/telefonist anslås, 15 tkr (Budgeten anpassas till aktuell tjänstgöringsgrad).

Lönebidraget för tjänsten har sänkts med 16 tkr, varför budgeten minskas.

04 Ekonomiadministration

Ekonomi Kostnader Intäkter

Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget

2003 2004 2005 2003 2004 2005

041 Ekonomikontor 4 255,4 4 786,3 4 969,4 -1 485,6 -1 362,9 -1 515,8

Summa 4 255,4 4 786,3 4 969,4 -1 485,6 -1 362,9 -1 515,8

041 Ekonomikontor

Verksamhetsbeskrivning

Ekonomikontoret ansvarar under kommunstyrelsen för följande huvudsakliga arbetsuppgifter:

 Kommunens ekonomiska planering, redovisning och kontroll. Ekonomisk planering bestående av budget för kommande år med flerårsplan/prognos och investeringsplan. Löpande redovisning och

rapportdistribution,

 Delårsrapport en gång per år och uppföljning två gånger per år samt årsredovisning för kommunen och

”kommunkoncernen” föregått av årsbokslut. Planering och samordning av kommunkoncernens redovisningsprinciper och bokslut.

 All kundfakturering, ansvar för kommunens och de förvaltade bolagens kundreskontror med krav- och inkassoverksamhet.

 Momsredovisning, ansvar för kommunens och de förvaltade bolagens leverantörsreskontror med betalning av leverantörsfakturor och kassaverksamhet.

 Utbildning i ekonomiarbete av kommunens personal. Internkonsult i och utredningar inom ekonomifrågor.

Förvaltare av kommunens informationssystem för ekonomi, leverantörsreskontra, kundfakturering och kundreskontra samt webbaserat rapportsystem. Utveckling av kontorets system mot högre kvalitet och tillgänglighet för alla förvaltningar

(27)

 Planerar kommunens finansiella behov med samordning för kommunkoncernen. Upphandlar och

verkställer upplåning samt medelsplacering för kommunen och förvaltade bolag. Löpande rapportering till kommunstyrelsen av kommunens och bolagens finansiella ställning.

 Övergripande ansvar för kommunens försäkringsskydd.

 Hantering av kommunens stiftelser (donationsfonder) med bokslut och årsredovisning.

 Ekonomiförvaltning för HKIAB, HNC och Flygplatsbolaget samt projekt såsom EU-projekt omfattande redovisning, kontroll och bokslut.

 Utöver ovanstående ansvar för budget och kontroll av verksamheterna för kommunalt partistöd,

förmånsdatorer, annan gemensam verksamhet, stöd till företag, stöd till flygtrafik samt verksamheten för linjetrafik.

 Vidare ansvarar kontoret för budget och kontroll av pensioner, arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar.

Kontoret har 9,15 årsarbetare eller 12 anställda varav en vikarie – 8 heltidsanställda (varav 3 delas med andra förvaltningar) och 4 deltidsanställda.

Verksamhetsförändring

Den interna administrationsersättningen avseende fakturering, kravverksamhet, ekonomihantering m m från vatten- och renhållningsverksamheterna ökas med 132,6 tkr.

06 Personaladministration

Ekonomi Kostnader Intäkter

Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget

2003 2004 2005 2003 2004 2005

060 Personalkontor 5 099,4 4 869,3 4 854,0 -195,6 -154,0 -163,7

061 Rehabiliteringsåtgärder 472,1 520,0 520,0 0,0 0,0 0,0

062 Företagshälsovård 996,3 1 036,9 1 074,0 -22,4 -21,3 -23,8

063 Central samverkanskommitté 191,0 304,0 304,5 0,0 0,0 0,0

064 Övr personaladm åtgärder 227,0 193,4 193,4 -4,1 0,0 0,0

065 Facklig verksamhet 2 229,7 2 115,2 2 000,7 0,0 0,0 0,0

066 Rekryteringsåtgärder mm 180,7 40,3 40,3 0,0 0,0 0,0

067 Cafeteria 158,9 153,7 153,7 -199,2 -209,5 -215,0

Summa 9 555,1 9 232,8 9 140,6 -421,3 -384,8 -402,5

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :