• No results found

GC-VÄG RANSTA-

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "GC-VÄG RANSTA-"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

VÄG 723

VÄG 723

VÄG 723

VÄG 728

S AL A

R A N S T A

RANSTA

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

VÄGPLAN

2021-09-10

GC-VÄG RANSTA-

KUMLA KYRKBY, VÄG 723

GC-VÄG, VÄG 723

GEMENSAMT

W SCHALLALA 5001-1917

K SJÖHOLM MARK

ÖVERSIKTSPLAN

T VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK KM -0/001-3/464

A1 2 00 T 01 01

1:5000

164906

VÄG XX

VMN164906VP, ankomst 2021-09-08, ver 3, jobb 54

References

Related documents

• Tillståndsprövning kommer om möjligt att samprövas för vattenverksamhet och Natura

Åtgärden innebär även att en planskild passage byggs under Vaxholmsvägen samt att en separerad GC-väg byggs längst med Svinningevägen, detta ökar tillgängligheten till tre av

Resultatet i föreliggande studie kan bidra till ökad kunskap och förståelse för sjuksköterskans upplevelser av de faktorer som kan påverka triageringen.. 27 kommunikation

Minsta avstånd för huvudbyggnad till grannfastighet/granntomt är 4 meter, undantag där huvudbyggnad är sammanbyggt i densamma.. Del av huvudbyggnad som utgörs av garage/carport

Projektet omfattar anläggning av en cirka 3,5 km ny gång- och cykelväg mellan Ransta (vid korsningen till Kärrbäcksbovägen) och Kumla kyrkby (vid hållplats Parkvägen), längs

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL. BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE

[r]

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum.

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum.

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum.

Befintlig järnväg på balkbro över Vindelälven vid Vännäsby, med befintlig vägbro (E12) till väster och gamla brostöden till höger..

• Alternativ 3: Dubbelriktad GC-väg växelvis längs vägens västra och östra sida. • Alternativ 4: Enkelriktad GC-väg på vardera sida

TORBJÖRN KANDEL 2456043 NILS NYSTRÖM CIVIL

TORBJÖRN KANDEL 2456043 NILS NYSTRÖM CIVIL

TORBJÖRN KANDEL 2456043 NILS NYSTRÖM CIVIL

TORBJÖRN KANDEL 2456043 NILS NYSTRÖM CIVIL

TORBJÖRN KANDEL 2456043 NILS NYSTRÖM CIVIL

TORBJÖRN KANDEL 2456043 NILS NYSTRÖM CIVIL

En ny gång- och cykelväg ökar trafiksäkerheten, tillgängligheten och framkomligheten för de oskyddade trafikanterna längs sträckan mellan Öjebyn och Norrfjärden.. En ny gång-

• Attraktivt cykel- och gångavstånd mellan Strömsholm och Kolbäck (ca 4 km), men det är idag otryggt att gå eller cykla längs vägen så det undviks.. • Syftet med gång-

alternativet för oskyddade trafikanter att ta sig från Vännäs och Vännäsby till närliggande byar på östra sidan av Vindelälven längs väg E12 samt byar längs väg 628

Syftet med handlingen är framförallt att den ska utgöra underlag för samråd inför Länsstyrelsens beslut om projektet kan anses medföra betydande miljöpåverkan,

Ett samrådsmöte med enskilt berörda hölls digitalt den 3 juni 2021 och samrådshandlingen fanns tillgänglig för synpunkter under perioden 31 maj–24 juni 2021 på Medborgarkontoret,