ECOPOL. SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006/EC artikel 31

Download (0)

Full text

(1)

ECOPOL

SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006/EC artikel 31 1. PRODUKT OCH FIRMAUPPLYSNING.

2. FARLIGA EGENSKAPER.

3. ÄMNETS SAMMANSÄTTNING.

Varumärke: ECOPOL

Användningsområde: Skumkoncentrat för brandbekämpning

 Tillverkare: BIO-EX SAS

 Adress: Z.I. La Petite Oliviére 69770

Montrottier Frankrike

 Telefon: +33 (0) 4 74 70 23 81

 Fax: +33 (0) 4 74 70 23 94

 E-mail: labo@bio-ex.fr

 Nödanropstel. Nummer: + 33 (0) 1 45 42 59 59

Väsentliga faror och risker:

Hälsorisker Kan vara lätt irriterande för ögon

 Huvudsaklig symptom Stickningar

Fysikaliska och kemiska risker

 Brand och explosion Ej brandfarligt

Särskilda risker Denna produkt är inte klassificerad som farlig enligt EU-direktiv 1999-1945 / EG

Produktion:

Kemisk karakterisering Vattenlösning interfaciala aktiva medel Farliga ämnen Butyldiglycol Eter (karbitol) (10-15%)

Xi; R36 / CAS nr: 112-34-5 /EINECS nr:203-961-6 Alkylbetaine (5-10%)

Xi; R36 Alain Zeziola

Gullvivevägen 15 451 78 Fiskebäckskil 0706-89 90 08 info@alainzeziola.se

(2)

4. FÖRSTA HJÄLPEN .

5 ÅTGÄRDER VID BRAND.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP.

 Hudkontakt: Skölj med vatten. Ta av förorenade kläder och skölj med vatten.

 Ögonkontakt : Öppna ögat, tag av ev. kontaktlinser, skölj väl med vatten (helst med ögondusch)

 Efter förtäring: Skölj munnen med vatten . Uppsök läkare och visa

läkaren innehållsdeklarationen eller säkerhetsdatabladet.

 Vid inandning: Kontakta läkare om obehag uppstått, visa läkaren innehållsdeklarationen eller säkerhetsdatabladet

Släckmedel: Koncentrerat brandsläckningsskum ej brandfarligt.

Skyddsutrustning för brandmän: Medför inte särskild risk vid brand

Personlig skyddsutrustning: Bär tät klädsel och använd lämpliga skyddshandskar och ögon/ansiktsskydd.

Miljöskydd: Vätskan tas upp med absorberande material ,t.ex.

sand edyl. Uppsamlad vätska samlas i behållare för vidare destruktion.

Rengöring:

 Uppsamling: Pumpas upp i en lämplig och tät behållare.

 Rengöring/sanering: Skölj grundligt med vatten.

 Destruktion: Förbränning enligt lokala myndighetskrav.

(3)

8. EXPONERING /PERSONLIGT SKYDD.

7. HANTERING OCH LAGRING.

Hantering: Krävs ingen specifik teknisk utrustning.

Lagring:

 Tekniska åtgärder: Lagringsområdet skall tåla oavsiktligt spill.

 Förvaringskrav: Förvaras oåtkomligt för barn. Hålls avskiljt från livsmedel, drycker och foder.

 Lagring i bulk eller tankar: Bulk: Rostfritt stål, polyester eller stål belagt med epoxi eller polyuretan.

Tankar måste vara i PE, PP (polyeten eller polypropen.)

Emballage :

 Rekommenderad förpackningsmaterial: Polyethylen, Polypropylen, Rostfritt stål

 Icke rekommenderat

förpackningsmaterial: Kolstål.

 Rekommenderad tätning vid läckage: Viton (syntetiskt gummi och fluorelastomer), Kevlar (syntetiska fibrer av polyparafenylen terephtahlamid), Teflon

Personligt skydd:

 Handskydd: Ogenomträngliga handskar (PVC), för kontinuerlig hantering.

 Ögonskydd: Skyddsglasögon.

 Kroppsskydd: Lämplig arbetsklädsel.

Nödutrustning: Ögondusch.

 Hygienisk standard : INTE äta, dricka eller röka under arbetet.

Tvätta händerna före raster, toalettbesök och efter arbetet.

(4)

10. STABILITET OCH REAKTIVITET.

11.TOXIKOLOGISK DATA.

12. EKOLOGISKA DATA.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER.

UTSEENDE:

 Fysiskt tillstånd: Gel.

 Färg / Lukt: Grön / Syntetisk

 Ph vid 20 oc : 7,0 +/-1,0

 Smältpunkt: 16 oc

 Kokpunkt: 100oc

 Brännbarhet: ej brännbar, ej explosiv, ej oxiderande Specifik vikt vid 20 ° C: 1060 +/- 20 Kg / m3

 Löslighet: Helt löslig i vatten

Stabilitet: Stabil vid normal användning och lagringsförhållanden.

Farliga reaktioner: Inga farliga reaktioner förväntas vid användning enligt leverantörens instruktioner

Akut toxicitet: Ej klassat som giftigt vid förtäring.

Lokala effekter: Inte irriterande för ögat (6% lösning) Inte irriterande för huden (6% lösning)

MILJÖUPPLYSNING:

Biologisk nedbrytning (3%) COD = 11750 mg O2 / l BOD5 = 6931 mg O2 / l

Biologisk nedbrytning: = 76,1% vid 23 dagar [Test OECD 301c]

ECOPOL är lättnedbrytbart.

Skummande medel vid utsläpp i vatten.

Ackumulering i miljön : Ingen.

EKOTOXITET:

Toxicitet på vattenlevande organismer: Inga förväntade toxikologisk effekt vi en utspädning på 600 ppm.

(5)

14. TRANSPORT INFORMATION.

15.FÖRESKRIFTER.

16. ÖVRIG INFORMATION.

13. AVFALLSHANTERING, VILLKOR.

PRODUKT:

 Förbud: Får inte spillas eller hällas ut i miljön

 Destruktion / Elimination: Små mängder av produkten påverkar inte reningsanläggningarna .

Om produkten spillts / hällts ut till reningsverk, rekommenderas kontroll av flödeshastigheten , denna skall hållas tillräckligt låg för att undvika skummande överskott.

FÖRPACKNING:

 Förbud: Förpackningen får inte lämnas i miljön

 Rengöring / Sanering: Skölj noga med vatten.

 Destruktion / avfall: Förbränning eller en lokal avtalad metod för återvinning av emballaget.

MÄRKNING:

CE förordningar: Inte klassificerad

 Klass / Symboler: /

 S uttryck: S 20/21

Ät, drick eller rök inte vid hanterandet av ämnet S 25

Undvik ämnets kontakt med ögonen Internationella bestämmelser:

Väg - RID/ADR Inga krav

Sjö - OMI/IMDG Inga krav

Luft - ICAO/IATA Inga krav

Övrig information: Detta säkerhetsblad uppfyller EU direktiv 1907/2006/EG artikel 31

R-fraser som nämns i punkt 3: R36

Irriterar ögonen

(6)

BESKRIVNING .

Miljövänliga, ECOPOL är det verkliga alternativet till traditionella skumkoncentrat.

Detta syntetiska FFF (Fluor-Free- Foam) AR (Alkohol Resistenta ) skumkoncentrat av

nya generationen, är baserad på en kombination av hydrofila naturliga polymerer och ytaktiva ämnen som är resistenta mot föroreningar.

ECOPOL är pseudoplastisk, dvs. dess viskositet minskar när den utsätts för omröring.

Denna egenskap gör skumkoncentratet lämplig även vid låga temperaturer och tryck.

Skum kapacitet / effektivitet:

ECOPOL kan användas för tung, mellan och lättskum.

Den skummande komponenten i ECOPOL är tillverkad av fettsyror från kokosnötolja En naturlig återväxande resurs.

Bränsle bränder:

ECOPOL är effektiv för att kontrollera kolbaserade bränder (olja och bensin bla.) och för bränder i polära / organiska lösningsmedel (alkoholer bland annat).

ECOPOL godkänts som en 3X3 och 3x6, vilket möjliggör användning i koncentrationer av 3%

eller 6% beroende på vilken utrustning som valts.

ECOPOL har framgångsrikt testats på ett flertal bränder,

såsom aceton, metanol, isopropanol, THF, dietyleter, toluen, etylacetat ...

ECOPOL kan behålla sitt vatten under en ganska lång tid. Denna unika effekt gör den idealisk för bränder i polära lösningsmedel (inkluderar även alkoholer).

Miljö:

ECOPOL är ofarligt för miljön och är helt biologiskt nedbrytbar.

ECOPOL

FLUOROCOMPOUND FREE FOAM AR KONCENTRAT

(7)

FYSISKA DATA.

Utseende : Grön gel

pH vid 20 °C : 7,0 ± 1,0

Densitet vid 20 °C: 1,06 ± 0,02 kg / dm3

Viskositet * vid 20 °C: 1300 mPa.s

Viskositet * vid -10 °C: 1600 mPa.s

Sediment: <0,1%

Ytspänning vid 3% : 25 ± 2 mN / m

Fryspunkt - 16 ° C

Användningstemperatur: - 10 ° C / + 50 ° C

* Viskosimeter Brookfield; spindel # 4; 60 rpm

SKUMKVALITET .

Vid användning av en koncentration på 3%:

Tungskum 8*

Nedbrytning 25 % : 15 minuter

Mellanskum : 60*

Lättskum : 800*

Vid användning av en koncentration på 6 %:

Tungskum: 9*

Nedbrytning 25 % : 30 minuter

Mellanskum : 130*

* Skumexpansionens värden beror på valet av utrustningen

(8)

PRESTANDA & APPLIKATIONER.

ECOPOL följer standarden enligt:

Europa Norm: EN 1568-1 -2 -3 -4

Oljeindustrin: LASTFIRE- GESIP

Sjöfarten: BUREAU VERITAS

Lättskum: APSAD R12

Kärnkraftsindustrin: (PMUC)

Flygplatser: ICAO Nivå B

ECOPOL kan användas med kranvatten, havsvatten och bräckt vatten vid 3% på bränder i kolväte och 3 till 6% på bränder i polära lösningsmedel.

Ecopol är lämplig med alla typer av känd utrustning.

GARANTI & SERVICE.

ECOPOL erbjuder 10 års garanti på hållbarhet vid förvaring i originalbehållare på temperaturer av -30 ° C / + 60 ° C.

Vårt kvalitetslaboratorium erbjuder sin analytiska kompetens genom BIO-LAB.

Säkerhet och miljödatablad finns tillgängliga på begäran: contact@bio-ex.fr eller info@alainzeziola.se

Figure

Updating...

References

Related subjects :