• No results found

Ann-Sofie Kall

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ann-Sofie Kall"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

FÖRNYELSE MED FÖRHINDER

DEN RIKSDAGSPOLITISKA DEBATTEN OM

OMSTÄLLNINGEN AV ENERGISYSTEMET

1980-2010

Ann-Sofie Kall

Ann-Sofie Kall

R

N

YE

LS

E M

E

D F

Ö

R

H

IN

D

E

R

”Den förnybara energin har redan vunnit matchen?”

Citatet är hämtat från riksdagsdebatten den 17 juni 2010 och orden är miljöminister Andreas Carlgrens. Aldrig tidigare hade de förnybara energikällorna beskrivits i likande termer. Sett utifrån de 30 år av konflikter och motsättningar som präglat den riksdagspolitiska debatten om omställningen av energisystemet är uttalandet anmärkningsvärt.

Hur var det möjligt? Hur kunde förnybara energikällor beskrivas som vinnare när de tidigare beskrivits som otillräckliga? Vad är egentligen förnybara energikällor? Och vad var det som hade hänt?

Detta är historien om den svenska riksdagsdebatten om de förnybara energikällorna och om omställningen av energisystemet. Ann-Sofie Kall har analyserat politiska dokument – från folkomröstningen om framtidens energisystem 1980 till 2010, det år energisystemet skulle vara omställt. Ann-Sofie Kall är verksam vid Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet. Detta är hennes doktorsavhandling.

Linköping Studies in Arts and Science No • 524 Tema teknik och social förändring,

Linköpings universitet Linköping 2011

(2)

FÖRNYELSE MED FÖRHINDER

DEN RIKSDAGSPOLITISKA DEBATTEN OM

OMSTÄLLNINGEN AV ENERGISYSTEMET

1980-2010

Ann-Sofie Kall

Ann-Sofie Kall

R

N

YE

LS

E M

E

D F

Ö

R

H

IN

D

E

R

”Den förnybara energin har redan vunnit matchen?”

Citatet är hämtat från riksdagsdebatten den 17 juni 2010 och orden är miljöminister Andreas Carlgrens. Aldrig tidigare hade de förnybara energikällorna beskrivits i likande termer. Sett utifrån de 30 år av konflikter och motsättningar som präglat den riksdagspolitiska debatten om omställningen av energisystemet är uttalandet anmärkningsvärt.

Hur var det möjligt? Hur kunde förnybara energikällor beskrivas som vinnare när de tidigare beskrivits som otillräckliga? Vad är egentligen förnybara energikällor? Och vad var det som hade hänt?

Detta är historien om den svenska riksdagsdebatten om de förnybara energikällorna och om omställningen av energisystemet. Ann-Sofie Kall har analyserat politiska dokument – från folkomröstningen om framtidens energisystem 1980 till 2010, det år energisystemet skulle vara omställt. Ann-Sofie Kall är verksam vid Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet. Detta är hennes doktorsavhandling.

Linköping Studies in Arts and Science No • 524 Tema teknik och social förändring,

Linköpings universitet Linköping 2011

References

Related documents

Alternativ 1 syftar till att ”sänka skatten för dem som i dag betalar statlig inkomstskatt samt att minska antalet personer som betalar statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster

Vid en höjning av skiktgränsen blir detta den enda möjliga beteendeeffekten av förslaget i alternativ 1 för samtliga höginkomsttagare över den nya brytpunkten, eftersom de

Att minoriteter på detta vis marginaliseras blir problematiskt med hänseende till 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, som säger att den svenska

Flertalet av de undersökningar som ingår i denna studie påtalar att skyddsrocken inte ökar risken för vårdrelaterade infektioner och rekommenderas endast vid risk för

The heavy ion trap facility (HITRAP) at GSI, Darmstadt, offers unique possibilities to perform experiments with slow very highly charge heavy ions and opens new frontiers to tests of

I detta examensarbete undersöker jag bilden av lärare utifrån ett didaktiskt- och ett genusperspektiv i filmerna Sanning eller konsekvens, Hip hip hora, Linas

Eleverna i denna studie upplever att läxans syfte är att eleven genom läxan ska lära sig kunskap, repetera eller komma ihåg kunskap, prestera bättre i skolan via prov

Research done in a Swedish preschool about how a teacher and a group of children interacted showed that children were positioned simultaneously by the teacher as in control of

In A Philosophy of Sport, Steven Connor presents his own philosophical under- standing of sport based on the definition of sport as something that involves exer- tion and

a) Montagetid av väderskyddande tak, innan stomme kan börja monteras, är cirka 1 vecka. Öppna och stänga taket för att få bra drift vid stommontage 1 timme per dag i 5 veckor. c)

Detta framgår också utav Skolverkets rapport (2000) det vill säga att fritidsverksamheten får anpassa sig efter skolan och att barnen då behöver plocka undan för

I vår framtida profession som lärare ser vi det kooperativa lärandet som ett framgångsrikt verktyg i elevernas språkutveckling i ämnet svenska, i kombination med andra

En nack- del med att använda anhöriga för att översätta information till patienter som inte behärskar det svenska språket är att det inte går att säkerställa att informationen

As a whole, the development of how work/non-work relationships and experiences have become a central research focus in what is today referred as the work/life field defined

Fullständiga namn på de svenska författningarna: Förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder, förordning (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska

Yttrande över motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att etablera ett pilotprojekt kring stadsplanering och modern mobilitetsteknik Till Göteborgs

Yttrande till kommunstyrelsen över motion av Hampus Magnusson (M) och Axel Josefson (M) om att arbeta fram en strategi för fiskenäringen i Göteborg. § 356, diarienr 5802/16

Yttrande till kommunstyrelsen över motion av Jörgen Fogelklou (SD), Staffan Levinsson (SD) och Lars Hansson (SD) om att Göteborgs Stad inte ekonomiskt ska stödja föreningar

Martin Forsell (VägV) med flera föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att tillsätta en utredning om vilka avvikande regelverk och styrande dokument Göteborgs kommun

Newspaper representations of mental illness and the impact of the reporting of 'events' on social policy: the 'framing' of Isabel Schwarz and Jonathan Zito Journal of Psychiatric

Denna studie strävar efter bättre förståelse och ökad kunskap för anestesisjuksköterskor om vad patienterna anser och eventuellt saknar om given information, vilket

Denna studie kan förhoppningsvis bidra till en ökad förståelse för komplexiteten kring fritidslärarens kompetens samt hur den används under den obligatoriska

Genom en bilderboksanalys och med ett queerteoretiskt perspektiv har studien undersökt på vilka sätt barnböckerna i förlaget Olikas pridepaket bryter och