Promemoria Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende

Full text

(1)

Remiss 2020-05-15 Ju2020/01879/L7 Justitiedepartementet Enheten för migrationsrätt Rättssakkunnig Anna Nordström 08-405 95 89 070-3625939 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se

Promemoria Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende Remissinstanser 1 Asylrättscentrum 2 Avesta kommun 3 Barnombudsmannen 4 Borlänge kommun 5 Botkyrka kommun 6 Boverket 7 Burlövs kommun

8 Delegationen för unga och nyanlända till arbete 9 Delegationen mot segregation

10 Diskrimineringsombudsmannen 11 Domstolsverket 12 Eskilstuna kommun 13 Fagersta kommun 14 Filipstads kommun 15 Flens kommun

16 Flyktinggruppernas riksråd, FARR 17 Förvaltningsrätten i Stockholm 18 Gävle kommun

(2)

2 (4) 19 Göteborgs kommun 20 Helsingborgs kommun 21 Huddinge kommun 22 Hultsfreds kommun 23 Hylte kommun 24 Högsby kommun 25 Justitieombudsmannen 26 Jönköpings kommun 27 Kalmar kommun 28 Karlstads kommun 29 Katrineholms kommun 30 Kungälvs kommun 31 Lessebo kommun 32 Ljusnarsbergs kommun 33 Länsstyrelsen i Blekinge län 34 Länsstyrelsen i Dalarnas län 35 Länsstyrelsen i Gävleborgs län 36 Länsstyrelsen i Hallands län 37 Länsstyrelsen i Jönköpings län 38 Länsstyrelsen i Kalmar län 39 Länsstyrelsen i Kronobergs län 40 Länsstyrelsen i Skåne län 41 Länsstyrelsen i Stockholms län 42 Länsstyrelsen i Södermanlands län 43 Länsstyrelsen i Uppsala län 44 Länsstyrelsen i Värmlands län 45 Länsstyrelsen i Västmanlands län 46 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 47 Länsstyrelsen i Örebro län

(3)

3 (4) 49 Malmö kommun 50 Migrationsverket 51 Norrköpings kommun 52 Ronneby kommun 53 Rädda barnen 54 Skellefteå kommun 55 SmåKom 56 Socialstyrelsen 57 Statistiska centralbyrån (SCB) 58 Stockholms kommun 59 Stockholms universitet 60 Svenska kyrkan

61 Svenska röda korset

62 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 63 Sveriges kristna råd 64 Sveriges muslimska råd 65 Södertälje kommun 66 Tillväxtverket 67 Töreboda kommun 68 Uppsala kommun 69 Västerås kommun 70 Örebro kommun 71 Östra Göinge kommun

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 26 juni

2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per

e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till

ju.l7@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2020/01879/L7 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

(4)

4 (4)

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa exemplar av promemorian via e-post ju.l7@regeringskansliet.se. Promemorian kan också laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Mattias Pleiner Ämnesråd

Figur

Updating...

Referenser

  1. s www.regeringen.se
Relaterade ämnen :