• No results found

Låt Photoshop göra arbetet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Låt Photoshop göra arbetet"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

Låt Photoshop göra arbetet

Luta dig tillbaka:

Världens bästa program för att förbättra dina bilder blir snabbt en elak tidstjuv. Med Funktions- makron behöver du bara spela in alla de avancerade stegen en gång för alla, så klarar PhotoshoP själV det hårda

arbetet FraMöVer.

D

et finns massor av avancerade tekniker i Photoshop som kan förbättra dina bilder markant, men de tar ofta lång tid att genomföra. Så när man kommer hem med över 300 bra bilder är det sällan mer än ett fåtal pangbilder som får en rejäl översyn.

Det är synd och skam – och man behöver faktiskt inte låta sig begränsas av tidsbrist.

Man kan nämligen automatisera en stor del av sin bildbe- handling i Photoshop CS5 med funktionen Funktionsmakron. Dessutom är den hyggligt lätt att använda. Du spelar helt enkelt in de steg som ska användas genom att utföra dem

i programmet som vanligt. Sedan kan stegen spelas upp på precis så många bilder som du vill. Vi visar dig precis hur det går till.

Du kan spela in de allra flesta funktio- nerna i Photoshop. Det enda stora undan- taget är att du inte kan använda t.ex. pens- lar för att måla med eller klona detaljer. Och det finns det bra skäl för, när man tänker ef- ter. Till att börja med är många av dina bil- der inte i samma storlek, så om du t.ex. må- lar mitt i en bild när du spelar in ditt makro hamnar effekten på en annan plats om bil- den är större eller mindre.

För det andra är nästan alla motiv olika.

Så om du målar himlen blå i en bestämd bild Av Nils Wille Christoffersen

Här lär du dig:

att snabbt redigera bilder

(2)

©ShutterStock.com/ tele52/ Leigh Prather/ Teerapun/ Yuri Arcurs/ italianestro

medför detta att makrot sedan kommer att måla rakt över träd och liknande. Och det fungerar ju inte.

Kombinera med Gruppera

Adobe har dock lyckligtvis tagit med i beräkningarna att man kan behöva pausa mitt i uppspelningen av ett antal steg. Det kan t.ex. vara för att man behöver finputsa en mask med en pensel innan man gör fär- digt de sista stegen i bildbehandlingen.

Man kan nämligen mycket väl redigera i sina makron efter att de har spelats in. Dels går det att stanna upp under ett bestämt steg om inställningarna bara behöver finjuste-

ras lite utifrån utgångspunkten. Dels går det att lägga in ett Stopp-steg, där det akuella makrot inte fortsätter förrän man klickar på Spela upp. Det sista alternativet är särskilt praktiskt om man behöver använda penseln.

Men det blir ännu bättre. Man behöver nämligen inte alls sitta och öppna bild efter bild för att köra ett bestämt funktionsmakro på dem alla. Även denna process går att au- tomatisera. Man kombinerar bara Funk- tionsmakro med funktionen Gruppera, så kan t.ex. en hel mapp med bilder få automa- tisk bildbehandling, medan du lutar dig till- baka med ett leende på läpparna. Det ger dig tid och energi till att fokusera på annat. ■

dettA kAn du med FunktIOnSmAkROn

du kan automatisera nästan alla former av bild- behandling i Photoshop, förutom verktyg där du t.ex. målar med färg, tomar områden mörkare eller klonar detaljer. här är några av de åtgärder du kan utföra med funktionsmakron:

justera bildernas storlek och upplösning använda alla de vanligaste justeringslagren Välja blandningsläge och ställa in opacitet lägga till filter för bl.a. extra skärpa skapa snygga fotoramar och reflexer automatiskt göra avancerade masker lägga till snygga effekter till text konvertera färgrymd och format

Även till elements

Du kan även ordna automatisk bild- behandling till Elements. Det krävs visserligen att man skapar makrona i Photoshop, men sedan är den enda be- gränsningen att funktionen även måste finnas i Elements. Du kan alltså inte an- vända en funktion som t.ex. Kurvor till dina funktionsmakron, medan det går fint med Nivåer. Du kan på månadens cd se hur du installerar funktionsmakron till Elements. Vi guidar

dig fram steg för steg.

Genom att kombinera Funktionsmakron och Gruppera får du mer fritid.

gratis på cd:n Funktions-

makron

(3)

Så spelar du in dina funktionsmakron

3 sätt att spela upp makron

Se till så att du först har öppnat en bild i Pho- toshop. Det krävs för att man alls ska kunna spela in ett fuktionsmakro. Välj Fönster och Funktionsmakron för att öppna själva pane- len. Klicka på Skapa ny uppsättning 1 och kalla uppsättningen för t.ex. Mina funktions- makron 2. Klicka OK 3 för att skapa den nya uppsättningen och stänga dialogrutan.

Klicka nu på Skapa nytt funktionsmakro 1

för att skapa ett nytt Funktionsmakro. Vi kallar det för Webb 2. Välj sedan var den ska ligga vid Uppsättning 3. Du kan ge den ett speci- ellt snabbkommando vid Funktionstangent

4 och en färgkod vid Färg 5 om du vill. Klicka sedan på Spela in 6 för att påbörja inspel- ningen av stegen som du ska göra till ett makro.

Utför nu just den bildbehandling du vill auto- matisera genom att använda funktionerna som vanligt och t.ex. flytta på skjutreglage och skriva in värden i dialogrutor. Varje funktion visas i list- form 1. När du är färdig med alla stegen och nöjd med resultatet klickar du på knappen Stoppa uppspelning/inspelning 2 för att avsluta själva inspelningen.

Spara och installera

När du har skapat ett funk- tionsmakro sparar Pho- toshop det automatiskt på rätt plats. Detta är vanligen i mappen Funktionsmakron som ligger i mappen Förin- ställning där Photoshop är installerad. Men du kan även spara dina funktionsmak- ron manuellt på en annan plats. Det gör du genom att klicka längst upp till höger i panelen och välja Spara makron… i menyn. Sen är det bara att hitta önskad pltas på datorn och klicka på Spara. På samma vis väl- jer du Läs in makron… från menyn när du ska installera funktionsmakron från andra.

En bild i taGEt

Det är enkelt att spela upp ett makro. Öppna panelen genom att välja Fönster och Funk- tionsmakron. Öppna den önskade uppsättningen genom att klicka på pilen 1, markera ditt makro 2 och klicka på Spela upp markering 3. Du kan även spela upp ett enda steg genom att markera det 4, hålla ner Ctrl-tangenten och klicka på Spela upp markering 3.

Funktions- makron

Funktions- makron

2 2 2

2

1

1

1 1

3 3 3

6

5

4 4

(4)

Ditt makro spelas nu upp med de inställ- ningar du har använt. Men ofta vill man att ett makro ska stanna och öppna dialogrutan från en bestämd funktion, så att du kan fin- justera ett värde. Det gör du genom att klicka i det lilla fältet Växla dialogruta av/på 1. Här har vi sett till så att Oskarp mask öppnas.

När du klickar på OK fortsätter ditt makro.

Om du nu kommer på att du har glömt att an- vända en viss funktion kan den läggas in som ett steg i ett befintligt makro. Markera bara ste- get före 1. Klicka på Påbörja inspelning 2 , utför funktionen och klicka på Stoppa upp- spelning/inspelning3. Om du däremot vill ändra några värden, markera steget 4, klicka på den lilla pilen 5 och välj Spela in igen… 6.

MånGa På En GånG MEd GrUPPEra

Du kan använda samma funktionsmakro på flera bilder. Välj arkiv, au- tomatisera och Gruppera…. Välj placering vid ange 1 och ett makro 2. Välj vid Källa 3 om ditt makro ska utföras på alla bilder el- ler från en bestämd mapp. Klicka på Välj… 4 för att välja mappen.

Du kan välja var filerna ska sparas vid Mål 5 och Välj… 6. Du ändrar namnet under namnge fil 7. Klicka på OK 8. Du kan ignorera dia- logrutor och varningar 9, så att funktionsmakron kör utan avbrott.

Finputsa dina funktionsmakron

Om ditt makro ska stanna uppspelningen tillfäl- ligt, så att du t.ex. kan rätta detaljer med penseln eller zooma in innan du är redo att köra vidare kan du lägga in ett stopp. Klicka på den lilla pilen 1 och välj infoga stopp… 2. Skriv eventuellt in ett meddelande till en annan an- vändare 3 och markera tillåt fortsättning 4, så att du kan fortsätta med makrot. Klicka OK 5.

dirEKt Från UtFOrSKarEn

En Droplet sparar tid, eftersom man bara drar en bild från Windows Ut- forskare för att utföra automatisk bildbehandling. Du kan skapa en ge- nom att välja arkiv, automatisera ocy Skapa droplet…. Klicka på Välj… 1 och välj platsen där den ska ligga. Ge den ett namn och klicka på Spara. Välj placering vid ange 2 och det önskade Funktionsmak- rot 3. Du ska under Mål 4 välja om filen ska sparas på en bestämd plats som anges med Välj… 5. Klicka OK 6 för att spara det.

Funktions- makron

2

2 2

1 1

1 1

3

3 3

6 6

5

5 5

4

4 4

9 6 8

7

2 1

3

5

4

(5)

proffstips makron även till råfilerna

Man kan även auto- matisera sin bild- behandling direkt i Photoshop CS5:s råkonverterare eller i Lightroom. Du kan nämligen helt en- kelt spara en rad av dina justeringar som så kallade Förinställ- ningar som sedan kan återanvändas på en rad andra bilder. Till skillnad från Funk- tionsmakron är ord- ningsföljden helt lik- giltig, eftersom de alla utförs på en gång på dina valda råfiler.

PerFekt skärPa

Med detta makro blir det till en barnlek att lägga till skärpa utan biverkningar. den ska-

par nämligen automatiskt en avancerad mask som via filtret hitta konturer säkerställer

att den extra skärpan bara läggs till de kon- trastrika kanterna och inte de enfärgade ytorna i bilden.

snygg Lomo-eFFekt

det krävs vanligen en massa steg för att ge dina bilder den välkända lomo-effekten,

men här får man den i ett nafs. Färgerna ändras effektivt med ett justeringslager av

typen Färgbalans, medan ett justerings- lager av typen övertoning ger den klassiska vinjetteringen.

oPtimaL kontrast

När landskapsbilden behöver en rejäl om- gång kontrast kan du använda detta makro.

här använder man en avancerad teknik för att ge mellantonerna avsevärt mer klarhet via funktionen oskarp mask och blanda om, medan kurvor används för att finputsa kontrasten.

redo För hemsidan här görs dina bilder redo för att publiceras på en hemsida eller skickas i ett mejl. Först konverterar man

färgprofilen till srGb, varpå upplösningen och bildstorleken minskas. sedan lägger

man till en aning skärpa och slutligen öppnar man rutan spara för webb för att spara bilden.

4

Kom ihåg att ett makro bara spelar in de ändringar som görs. Så om din bild har en upplösning på 72 pixlar/tum och ditt makro ändrar bilder till detta värde måste du ändra upplösningen 300 pixlar/tum.

Inte alla funktioner fungerar i CMYK-format, LAB Color eller 16-bitar.

Det kan därför vara bra att skapa ett särskilt makro som konverterar till sRGB och 8-bitar, så att andra makron kan köras utan problem.

Se upp med att välja lager som t.ex. heter Lager 1. Det är inte säkert att det önskade lagret heter detsamma när du spelar upp makrot på en ny bild. Använd snabbkommandot Alt + . för att välja det översta lagret.

Om ditt makro är det sista steget i en rad justeringar med flere lager, skapa en kopia med hjälp av Ctrl + Alt + Shift + E. Nu slipper du att lägga samman lager, men kan justera ovanpå dem som du har gjort.

Til dig från kursredaktö ren

4 bra funk tions-

makron

gratis på månadens cd 4 funktionsmakron till dig

Funktions-

makron Funktions-

makron

Funktions-

makron Funktions-

makron

References

Related documents

Huruvida skatten skulle drabba butikerna har regeringen alltså inte tagit hän- syn till, för det säger sig självt, en kraftig nedgång i en vara som butiken säljer innebär så-

- Och sen ​när jag kommer tillbaka från Lettland då har jag fortfarande en vecka kvar innan jag börjar jobba igen ​ och då vill jag bara ta det lugnt och ​njuta​ av

Resultatet kring denna studie visade att oavsett arbetslivserfarenhet så var handledning och medarbetarstöd något som socialsekreterarna beskrev som väsentligt och

För att ett företag ska överleva krävs det naturligtvis kunder och då några få av dessa står för majoriteten av köpen ökar deras makt över företaget (Johnson et

Syftet med studien är att ta reda på barns erfarenheter av och tankar om olika tekniska system som ingår i vårt samhälles infrastruktur. För att samla in data genomfördes två

På detta sätt kan även denna flickas val av kläder bli en maktsymbol, då hon i slutet slänger superhjältedräkten och visar att hon inte längre behöver anpassa sig till ett

Här på skolan då våran speciallärare är så väl insatt i olika program och hjälpmedel som finns för eleverna…då kan specialläraren komma med tips så här, ja men då kan

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 1998) säger inte mycket om hur den fysiska miljön skall se ut mer än att den skall vara ändamålsenlig och att barnen skall ges möjligheter

Evaluation of Panoramic Radiographs in Relation to the Mandibular Third Molar and to Incidental Findings in an Adult Population.. Josefine Cederhag 1 Nina Lundegren 2

Reliabilitet handlar om pålitlighet och sanningsenligheten i studien (jmf engelskans reliability). Något som kan skapa ett problem är när analysmetoden handlar om ordräkning. Ord

Använda befintliga projekt som vi håller på med för att höja attraktionen för våra sex kommuner och regionen. Skapa en kommunikationsstrategi

För att kunna rösta i Kyrkovalet ska du vara medlem i Svenska kyrkan, vara kyrkobokförd i en församling i Sverige och ha fyllt 16 år senast på valdagen.. Men, du måste också

socialsekreterares perspektiv på familjehemsplacering av barn och ungdomar som blivit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.Tidigare forskning har visat att socialtjänsten

Hennes svar kan förstås inte sägas gälla för alla porrskådisar, vilket hon själv också indirekt påpekar (se avsnitt 7.2, exempel 11 och 16), men det ger ändå ett hum om

För Sveriges del visar Finanspolitiska rådet (2010) att svenska regeringars prognos- fel för BNP-tillväxten i genomsnitt dock inte har varit större under valår de se- naste

Även om det inte är uttalat högre krav på resultat från chefer vid distansarbete verkar medarbetare ändå hantera sina arbetsuppgifter lite annorlunda på distans, en hantering

(2010) föreslår att ett sätt att skapa organisationsengagemang hos medarbetare som vill utvecklas inom organisationen, är att hjälpa dem nå sina karriärmål genom

Försvarsmaken bör nogsamt se över hur mycket konflikten mellan arbetsliv och familjeliv påverkar på officerens beslut att avsluta sin anställning i ett större perspektiv samt

Resultatet av studien visade att det är av stor vikt att ambulanssjuksköterskor besitter kunskap i hur de kan identifiera missförhållanden av barn, samt att det råder en

Istället för att göra uppgifter delegerade av läkare bör sjuksköterskor företräda patienter och göra självständiga bedömningar vilket enligt resultatet inte

Bara uppmuntran och lätta arbetsuppgifter kommer inte att motivera alla – och även om det i en situation motiverar en elev kan det i ett annat läge förstöra för samma elev…

frågeställningar; Vilken funktion bör professionell expertis ha inom EBP i socialt arbete och vilka tanketraditioner och diskurser kan kopplas till den professionella

I slöjd ska eleverna under arbetet själv göra överväganden och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt, vilket leder tankarna mot elevers förmåga till