CATENA. Positiv kedjereaktion Nya affärer i hamn Spekulation i nyproduktion REMIUM EQUITY RESEARCH

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) 6 523 1 mån (%) 0,9

Nettoskuld (MSEK) 7 554 3 mån (%) 11,4

Enterprise Value (MSEK) 14 077 12 mån (%) 32,1

Soliditet (%) 32,5 YTD (%) 12,2

Antal aktier f. utsp. (m) 37,4 52-V Högst 176,6 Antal aktier e. utsp. (m) 37,4 52-V Lägst 129,0

Free Float (%) 58,9% Kortnamn CATE

2016A 2017A 2018E 2019E

Hyresintäkter (MSEK) 787 892 1 080 1 143

Driftnetto (MSEK) 578 671 821 882

Förv.res (MSEK) 316 440 574 627

EBT (MSEK) 387 759 661 627

EPS (förv.res. SEK) 9,52 12,18 15,35 16,77

EPS (SEK) 10,19 15,93 13,86 13,08

Tillväxt hyresint (%) 69,5 13,4 21,1 5,8

Just. EPS tillväxt (%) -6,0 28,0 26,0 9,3

Just. Driftnettomarg. (%) 73,5 75,2 76,1 77,2

2016A 2017A 2018E 2019E

EV/Hyresintäkter (x) 13,4 14,7 13,1 12,5

EV/Driftnetto 18,3 19,5 17,3 16,2

P/E (förv.resultat.) (x) 13,5 12,8 11,4 10,4

P/BV (x) 1,1 1,2 1,3 1,2

P/NAV (x) 0,8 1,0 1,0 1,0

Dir. avkastning (%) 2,7 2,9 3,0 3,3

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Backahill Kil AB 30,0% 30,0% 30,0%

Endicott Sweden 11,1% 11,1%

Länsförsäkringar Fonder 8,1% 8,1%

SFU Sverige AB 4,8% 4,8%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Gustaf Hermelin 2Q-rapport

VD Benny Thögersen 3Q-rapport

CFO Peter Anderson 4Q-rapport

• Positiv kedjereaktion

• Nya affärer i hamn

• Spekulation i nyproduktion

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium, Holdings

NASDAQ OMX Midcap Fastigheter

Analytiker: Markus Henriksson

Catena är Sveriges största fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter och bolagets fastighetsbestånd är, sett till hyresvärde, koncentrerat till Stockholm, Malmö, Göteborg, Helsingborg samt Jönköping. Stora strukturtrender inom logistikbranschen medför att Catena satsar på fastigheter inom bland annat livsmedel och E-handel.

BOLAGSBESKRIVNING

Positiv kedjereaktion. I Q1 redovisade Catena hyresintäkter om 263 MSEK (212), motsvarande en tillväxt om 24,4% y/y. Vår prognos var 255 MSEK. Driftnettot steg till 193 MSEK (157), innebärandes en överskottsgrad om 73,2% (74,1), att jämställa med vår prognos om 191 MSEK respektive 74,9%.

Driftkostnaderna var cirka 3 MSEK högre än ett normalt Q1 till följd av den bistrare vintern. Andel i resultat från intresseföretag kom in betydligt högre än vad vi hade räknat med och anledningen var en värdejustering av fastigheten Huddinge Regulatorn 2. I övrigt kom resterande kostnader in ungefär som väntat vilket ledde till att förvaltningsresultatet uppgick till 136 MSEK (108). Vår prognos var 126 MSEK. Justerar vi för en finansiell engångseffekt i Q1 (17) om 16,6 MSEK så ökade förvaltningsresultatet med hela 48,8%. Om vi antar att ovan värdejustering i Regulatorn 2 uppgick till cirka 9 MSEK torde underliggande förvaltningsresultat ha ökat med cirka 39%, vilket var i linje med förväntan.

Nya affärer i hamn. Kvartalet har präglats av tre nyheter, tillika förvärv/projekt. I Linköping, med nära anslutning till Linköping City Airport och E4:an, förvärvades Mappen 1 med ett hyresvärde om 9 MSEK. Intressant är att Catena redan äger två fastigheter i området: Mappen 3 och Mappen 4. Därmed uppstår möjligheten att expandera på markområdet där den beräknade byggrätten uppgår till cirka 30 000 kvm. Vidare tecknades ett avtal med Chefs Culinar vid Logistikposition Sunnanå utanför Malmö, Catenas tredje etablering vid logistikpositionen.

Därutöver har Catena, tillsammans med Foodhills AB och Backahill AB, startat Foodhills Fastighet AB där Catena har en ägarandel på 45%. Bolaget förvärvade Findus gamla lokaler med en uthyrningsbar yta om cirka 100 000 kvm.

Spekulation i nyproduktion. Vi har justerat in ovan förvärv men väljer att ignorera Finduslokalerna tills vi ser tydliga signaler på hur uthyrningsarbetet går. Därutöver har vi lagt in Catenas senaste projekt, etablering nummer fyra vid Logistikposition Sunnanå. Projektet omfattar 36 000 kvm, varav cirka 11 800 kvm redan är uthyrt. Inflyttning är Q3 2019 och resterande del byggs således på spekulation (ett tecken i tiden?). Vi bedömer dock att Catenas logistiknisch har flera goda år framför sig och reviderar in hela projektet i estimaten, motsvarande 26 MSEK i årligt hyresvärde.

RÖSTER

2018-07-10 2018-10-26 2019-02-15 112

122 132 142 152 162 172 182

2017-04-28 2017-07-27 2017-10-19 2018-01-16 2018-04-12

CATE OMXSPI

(2)

1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18E 3Q18E 4Q18E 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Hyresintäkter 212 222 225 233 263 268 274 274 464 787 892 1 080 1 143 1 177

Driftkostnader -55 -49 -54 -63 -71 -57 -61 -70 -113 -209 -221 -259 -261 -258

Driftnetto 157 174 171 170 193 211 214 204 351 578 671 821 882 920

Central administration -9 -7 -6 -8 -8 -8 -8 -8 -27 -33 -31 -32 -33 -34

Netto övrigt 0 0 0 0 1 0 0 0 9 4 1 1 0 0

Joint Venture 3 2 2 1 11 2 2 2 12 -6 8 16 7 5

EBIT 151 169 167 163 197 205 208 198 346 543 649 807 856 891

Finansnetto -42 -58 -53 -56 -61 -59 -57 -57 -87 -227 -209 -233 -228 -229

Förvaltningsresultat 108 111 114 107 136 146 151 141 259 316 440 574 627 662

Värdeförändring fastigheter 167 64 126 21 76 - - - 301 148 377 76 - -

Värdeförändring derivatinstr. -32 40 15 3 11 - - - 31 -39 26 11 - -

Värdeförändring goodwill -77 -8 - - - -39 -85 - - -

EBT 167 207 255 130 223 146 151 141 590 387 759 661 627 662

Aktuell skatt - - - -4 -6 - - - -

Uppskjuten skatt 9 -47 -60 -27 -46 -32 -33 -31 -15 -43 -124 -142 -138 -146

Minoritetsintresse 0 -22 -38 - - - -59 - - -

Nettoresultat 176 138 157 104 177 114 118 110 572 338 575 518 489 516

EPS e. utsp. (SEK) 4,93 3,86 4,40 2,77 4,72 3,04 3,15 2,95 22,32 10,19 15,93 13,86 13,08 13,81

EPS (förv.res.) 3,04 3,11 3,18 2,86 3,63 3,90 4,04 3,78 10,13 9,52 12,18 15,35 16,77 17,70

Tillväxt hyresintäkter Q/Q 6% 5% 1% 4% 13% 2% 2% 0% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Tillväxt hyresintäkter Y/Y 20% 10% 8% 17% 24% 21% 22% 18% 8% 69% 13% 21% 6% 3%

Överskottsgrad 74,1% 78,2% 75,8% 73,0% 73,2% 78,6% 77,9% 74,4% 75,7% 73,5% 75,2% 76,1% 77,2% 78,1%

Förvaltningsresultatsmarginal 51,3% 49,9% 50,5% 45,9% 51,6% 54,5% 55,0% 51,5% 55,9% 40,2% 49,3% 53,2% 54,9% 56,3%

MSEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E SEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Kassaflöde från rörelsen 242 294 419 549 627 662 EPS 22,32 10,19 15,93 13,86 13,08 13,81

Förändring rörelsekapital 38 -5 -15 11 12 -5 EPS (förv.res) 10,13 9,52 12,18 15,35 16,77 17,70

Kassaflöde löpande verksamheten 279 290 404 560 639 657 BVPS 96,8 117,6 127,2 132,5 140,3 148,4

Kassaflöde investeringar -434 -578 -812 -600 -520 -541 CEPS 10,91 8,72 11,18 14,98 17,09 17,57

Fritt kassaflöde -155 -289 -408 -40 119 116 DPS 3,00 3,50 4,50 5,25 5,75 6,25

Kassaflöde fin. verksamheten 157 233 357 175 -66 -165 ROE 26% 11% 14% 11% 10% 10%

Nettokassaflöde 2 -56 -51 136 53 -49 Just. ROE 11% 8% 6% 9% 10% 10%

Soliditet 36% 32% 32% 33% 33% 34%

AKTIESTRUKTUR 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Goodwill 0 614 503 503 503 503 Antal aktier f. utsp. (m) 37,4

Fastigheter 4 782 10 786 13 131 13 799 14 319 14 861 Antal aktier e. utsp. (m) 37,4 Totala tillgångar 6 948 12 345 14 247 15 113 15 695 16 198

Eget kapital 2 478 3 904 4 597 4 954 5 247 5 548

Kassa och bank 202 146 95 231 284 234

Nettoskuld 3 205 6 312 7 473 7 665 7 742 7 841

Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

256 263 1 060 1 080 1 115 1 143

Driftnetto 191 193 812 821 861 882

3,36 3,63 14,62 15,35 15,80 16,77

BALANSRÄKNING

5%

Hyresintäkter

RESULTATRÄKNING

2019E

2%

2%

2018E ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

3%

1%

MSEK

DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL KASSAFLÖDE

EPS förv.res MSEK

042-449 22 00

8%

2%

1%

Förändring 1Q 2018A

Skillnad

BOLAGSKONTAKT

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Landskronavägen 34 252 32 Helsingborg

6%

Förändring

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

HYRESINTÄKTER & DRIFTNETTO (MSEK) HYRESINTÄKTER & FÖRV.RES-MARGINAL (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

HYRESINTÄKTSTILLVÄXT, Y/Y BELÅNINGSGRAD & NETTOSKULD/ DRIFTNETTO

ROE & CAPEX

RETURN ON EQUITY NET CAPEX/ FÖRVALTNINGSFASTIGHETER (R12)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Hyresintäkter Driftnetto

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q2E Q4E

2014 2015 2016 2017 2018

ROE

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q2E Q4E

2014 2015 2016 2017 2018

Net CapEx/Förvaltningsfastigheter

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0 50 100 150 200 250 300

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q2E Q4E

2014 2015 2016 2017 2018

Hyresintäkter Förvaltningsresultat-marginal

34,8%

60,9%

58,2% 56,7%

67,0%

58,5% 56,9%55,5% 54,1%52,8%

0x 2x 4x 6x 8x 10x 12x 14x

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Belåningsgrad Nettoskuld/driftnetto 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q2E Q4E

2014 2015 2016 2017 2018

(4)

RENODLAD AKTÖR INOM LOGISTIK

Risk hanteras med långsiktiga kontrakt

Distributionslager opereras av 3PL-företag

67% CAGR 2011-2017

11% CAGR 2016-2020e

Vanligt att outsourca logistikfunktionen till tredjepartslogistikföretag

Låg hyresgästrisk Catena är Sveriges största fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Fastigheterna är

lokaliserade längs transportleder och kring storstadsregionerna i främst södra samt mellersta Sverige och bolaget delar in fastighetsbeståndet i region Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Malmö och Stockholm. Stockholm står för närvarande för över 40% av bolagets hyresvärde och i övrigt är det relativt jämn fördelning mellan de andra regionerna.

Sedan 2011 har Catenas fastighetsbestånd vuxit med en CAGR (2011-2017) om 67%, till stor del drivet av Tribona-förvärvet (förvärvat Q4 2015), och under 2016-2020e räknar vi med en CAGR om 11%. Bland bolagets konkurrenter återfinns bland annat Sagax, Corem, Stendörren och FastPartner. I Sverige verkar även privatägda Kilenkrysset och de internationella bolagen Prologis och Goodman.

Källa: Remium, bolagsrapporter Källa: Remium, bolagsrapporter

Bland logistikfastigheternas hyresgäster finns logistikföretag där producenter och grossister outsourcar sin logistikfunktion genom så kallad tredjepartslogistik (3PL). De främsta företagen inom området är, DHL, PostNord, Schenker, DSV, Bring och Green Cargo. Det finns även producenter och leverantörer som hanterar logistiken själva i egna eller eller hyrda lokaler.

Exempelvis industriaktörer som Volvo och Electrolux, stora handelsbolag som ICA, Axfood och IKEA samt nya e-handelsbolag som Boozt, Dustin, Mathem och Mat.se. Se nedan för exempel på logistikfastigheter som Catena har i sitt fastighetsbestånd:

Terminaler: Logistikfastighet som primärt är anpassad för omlastning av gods och varor som levereras in och ut samma dag. Gods ankommer från tillverkare och distributörer med båt, flyg, järnväg och bil. En del är kombiterminaler som har speciellt goda förutsättningar för att flytta gods från ett transportmedel till ett annat. Verksamheten i terminalen bedrivs ofta av stora 3PL-företag och operatören kan i en terminal ofta betjäna flera hundra kunder, vilket begränsar Catenas hyresgästrisk.

Logistiklager för förvaring: I ett logistiklager förvaras varor och produkter i väntan på att bli sålda. De kan vara utrustade från pallställ till full automatisering och är ofta belägna i närheten till producentens lager eller importörens hamn. Verksamheten i ett logistiklager bedrivs i vanliga fall av en eller ett fåtal hyresgäster och risken med ett mindre antal kunder hanteras via långsiktiga kontrakt med stabila kunder.

Distributionslager: Utformat för att i centralt läge lagra varor under en kortare tid i väntan på transport till återförsäljare eller konsumenter. Det kräver bra in- och utlastningsmöjligheter och distributionslager är vanligtvis lokaliserade längs ringleder. Verksamheten bedrivs ofta av 3PL- företag såsom DHL och PostNord.

HYRESVÄRDE PER GEOGRAFISK MARKNAD

Störst i Sverige på logistikfastigheter

610

3 382 4 722 5 751 4 782 10 786

13 131 13 79914 319 14 861

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000

2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Fastighetsvärde Catena Fastighetsvärde Stendörren Fastighetsvärde FastPartner

43%

17%

15%

15%

10%

Stockholm

Helsingborg

Malmö

Göteborg

Jönköping

(5)

LIVSMEDELS- OCH E-HANDELSNISCH Citylogistik: Distributionslager som är speciellt anpassade för täta, snabba och korta transporter av snabbrörliga konsumtionsvaror till detaljhandeln. Lokalerna är centralt placerade och är utrustade för plockning eftersom en försändelse kan bestå av flera olika produkter från olika leverantörer. Citylogistiklager har ofta högt teknikinnehåll med automatiseringslösningar för att kostnadseffektivt hantera många små orders med flera olika varor.

E-handelslager: Lager för e-handel är en variant av distributionslager som är specialiserat på att hantera orders via e-handel. E-handelslager är vanligtvis utrustad för packning av godset innan leverans till de utlämningsställen där slutkunden kan hämta sina varor. De kan också vara lättillgängligt placerade för att effektivisera och förbättra leverantörens distribution till slutkonsument.

Specialiserat på att hantera orders via e-handel

Catena är välpositionerat

Källa: Remium, Svensk Digital Handel Källa: Remium, E-barometern

Citylogistik har ofta högt teknikinnehåll

Starkare hyresutveckling i specialiserade fastigheter Catena fokuserar på det pågående strukturskiftet inom e-handel och dagligvaruhandel som drivs

av förändrat konsumentbeteende med en förskjutning mot snabbare leverans av bland annat produkter och mat. I takt med det ökade godsflödet, en ökad handel, och inte minst e-handel, ökar behovet av moderna logistikytor i bra lägen. Jämfört med andra länder har Sverige höga hyror för lager- och logistikfastigheter, vilket hänger samman med dyrare byggkostnader och ett hittills begränsat spekulativt byggande.

Inflationsjusterat har hyresnivåerna i logistiksektorn i princip varit oförändrade sedan 1990. Det ger sektorns aktörer en mindre uppsida i form av uppvärderingspotential jämfört med övriga fastighetssegment, men stabilare intäkter under sämre tider. Dock har det börjat ske en förändring.

Hyran för väl lokaliserade terminaler samt e-handelslokaler och specialiserade lokaler för exempelvis livsmedel är något högre än för vanliga lager. Framgent väntas hyreshöjningar begränsas av den stora tillgången till utvecklingsbar mark, stabila produktionskostnader, men även av en hög konkurrens inom projektutveckling. I Stockholm och omkring andra storstäder blir däremot tillgången på utvecklingsbar mark, bland annat i takt med ett ökat bostadsbyggande, allt lägre än i övriga landet. I kombination med högre lönekostnader drivs hyrorna upp för nyproducerade logistikytor i attraktiva lägen.

Marknaden för e-mat har haft en CAGR om 36% (2009-2017e). Catena har bland annat ICA, Menigo, Martin & Servera och Mat.se som kunder. E-handeln har vuxit med en CAGR om 20%

(2003-2017) och Catena ha exempelvis Boozt Fashion som hyresgäst.

LIVSMEDELSFÖRSÄLJNING PÅ INTERNET E-HANDELNS OMSÄTTNING

0%

15%

30%

45%

60%

75%

0 1500 3000 4500 6000 7500 9000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e MSEK

Livsmedelsförsäljning på internet Tillväxt

0%

15%

30%

45%

60%

75%

0 20000 40000 60000 80000 100000

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 MSEK

E-handelns omsättning Tillväxt

(6)

Kurs (SEK)

2017A 2018E 2019E 2017A 2018E 2019E 2017A 2018E 2019E 2017A 2018E 2019E

84,8 3,0 7,1 9,6 11,7 11,4 9,5 0,69 0,78 0,74 17,2 7,1 8,1

Catena

174,4 13,4 21,1 5,8 12,8 11,4 10,4 0,97 1,03 0,97 13,5 10,9 9,6

153,0 6,2 11,2 3,1 13,2 12,3 11,6 1,06 1,02 0,99 21,1 12,8 7,3

Medel 7,5 13,1 6,2 12,6 11,7 10,5 0,9 0,9 0,9 17,3 10,3 8,3

Median 6,2 11,2 5,8 12,8 11,4 10,4 1,0 1,0 1,0 17,2 10,9 8,1

PROJEKTVERKSAMHET

Mål att investera 500 MSEK per år

Stor projektportfölj i flera delar av Sverige

PEERTABELL

Catena bygger kring viktiga knutpunkter och

framtidssäkert Catena har precis som de flesta andra börsnoterade fastighetsbolagen, en uttalad ambition att växa.

Det som särskiljer Catena från mängden är storleken på den utvecklingsbara projektportföljen och fokus på att bygga kring viktiga knutpunkter och framtidssäkert. Idag omfattar bolagets projektportfölj, i egen räkning eller i samarbeten, mark, byggrätter och optioner med utvecklingsbar yta för olika logistikfastigheter. Byggrätter och optioner är en kapitaleffektiv metod för att säkerställa en projektportfölj som kan aktiveras när tiden är rätt och kund finns på plats.

Utöver en egen betydande projektportfölj medförde förvärvet av Tribona ytterligare cirka 200 000 kvm byggrätter. Merparten av Catenas totala projektportfölj återfinns i Malmö, Helsingborg och Örebro. Med förvärvet i Mälardalsregionen från Kilenkrysset medföljde ytterligare byggbar mark i storleksordningen 150 000 kvm. Vid fastigheterna i Norrköping och Eskilstuna föreligger detaljplan och cirka 90 000 kvm är byggbara idag. Övrig yta består av så kallad råmark där detaljplanearbete kommer att krävas innan nybyggnation blir möjligt. Merparten av Catenas markreserv är förlagd till övriga delar i Sverige så i och med förvärvet kan bolaget numera erbjuda nybyggnationsprojekt i en ny region, Mälardalen, där efterfrågan är stor.

Catena väljer främst att bygga nytt, men vill ha en inflyttningsklar kund innan första spadtaget tas.

Målsättningen utifrån nuvarande balansräkning är att investera totalt 500 MSEK per år i befintligt bestånd och nybyggnationsprojekt. Därutöver har Catena visat att de inte är främmande för att använda stamaktier om rätt möjlighet uppstår.

Hyrestillväxt (%) P/förvaltn.res. (x) P/NAV (x) ROE (%)

Vi anser att FastPartner och Stendörren är bra peers till Catena. Utöver logistikfastigheter har FastPartner en stor andel kontor och centrumanläggningar, men även en mindre andel bostäder som på sikt bör öka i takt med utnyttjandet av bolagets byggrättsportfölj. Därutöver äger bolaget innerstadsfastigheter i Stockholm. Stendörren fokuserar på logistik och lätt industri med en geografisk exponering som är väldigt koncentrerad kring Storstockholm. Med deras projektportfölj vill de både bygga moderna logistikcenter, samt utveckla logistikmark till bostadsbyggrätter. Även fastighetsbolag som Corem, Sagax och NP3 är relevanta jämförelseobjekt.

Catena är mer av en renodlad logistikaktör med en betydande exponering mot Stockholmsområdet. Därutöver fokuserar Catena på nyproduktion av logistikfastigheter. Så även om det finns en hel del likheter, så är det stor skillnad bolagen emellan.

Källa: Remium Stendörren FastPartner

Stendörren och FastPartner

är peers till Catena

(7)

2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E CAGR L3Y L5Y

286 317 431 464 787 892 1080 1143 1177 35,4% 22,4%

185 221 326 351 578 671 821 882 920 37,7% 25,6%

179 147 205 259 316 440 574 627 662 29,1% 12,1%

AVG. L3Y L5Y

4,8 17,1 13,2 11,4 13,5 12,8 11,4 10,4 9,9 12,7 12,0

0,90 1,32 1,13 1,03 0,85 0,97 1,03 0,97 0,91 1,0 1,0

P/BV (x) 1,2 1,5 1,4 1,2 1,1 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3

10,2 16,6 13,8 13,3 13,4 14,7 13,1 12,5 12,2 13,5 13,5

15,8 23,8 18,3 17,6 18,3 19,5 17,3 16,2 15,6 18,1 18,8

12,4 24,2 19,9 17,8 19,5 20,2 17,6 16,7 16,1 19,1 18,8

ROA (%) 10,6% 3,3% 6,2% 8,7% 3,5% 4,3% 3,5% 3,2% 3,2% 6% 6%

ROE (%) 42,7% 11,6% 19,0% 25,6% 10,6% 13,5% 10,9% 9,6% 9,6% 18% 22%

13,9% 5,9% 6,7% 7,5% 9,4% 7,4% 7,3% 7,4% 7,5% 8% 9%

ROC (%) 8,5% 4,7% 6,8% 7,1% 8,1% 6,0% 7,2% 7,3% 7,4% 7% 7%

-9% -9% -8% -5% -7% -7% -1% 2% 2% -7% -8%

2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 3% 2%

13,6 25,2 25,6 25,6 33,2 36,1 37,4 37,4 37,4

857 2520 2707 2963 4266 5617 6523 6523 6523

2 916 5 269 5 965 6 169 10 578 13 091 14 187 14 264 14 364

Adj. P/E (EAFI) (x) P/NAVPS (x)

Adj. P/E (EAFI) (x)

EV/RENT (x)

ROCE (%) EV/EBIT (x) Hyresintäkter Driftnetto Förvaltningsresultat

No. of shares (m)

*Medel = 12,1 DIV. YIELD (%)

Market Cap (MSEK) EV (MSEK)

*Medel = 1,03

*Medelvärdet baserat på historiska nyckeltal

HISTORISKA NYCKELTAL

EV/NOI (x)

FCF YIELD (%) P/NAVPS (x)

0 5 10 15 20

2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E Adj. P/E (EAFI) (x) Medel

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E P/NAVPS (x) Medel

(8)

Utvecklar framtidens logistik

Genom omfattande analyser har Catena en bra förståelse för Skandinaviens godsflöden.

Med denna kunskap i åtanke investerar Catena för att skapa en smartare, bättre och snabbare logistik för att tillgodose framtidens logistikkunder. Dagens konsumenter vill inte vänta utan kräver sina beställda varor omgående. Redan idag kan de i vissa storstäder få sina varor samma dag som de beställts. Därutöver tvingas detaljhandeln att bredda sitt sortiment för att generera förbättrade köpupplevelser och möta nya köpmönster.

Förvärvade Tribona i slutet av 2015

Har kunskap för att tillgodose framtidens

logistikkunder

Moderna och strategiskt placerade logistikanläggningar

Catena förvaltar strategiskt belägna logistikfastigheter med fokus på stabila kassaflöden vilket ger goda möjligheter att skapa långsiktig tillväxt via förvärv och projektutveckling. Stora strukturtrender inom logistikbranschen medför att Catena satsar på fastigheter inom bland annat livsmedel och e-handel där dessa är lokaliserade i Sveriges storstadsregioner och knutpunkter.

En historik i flera olika skepnader Catena är ett expansivt fastighetsbolag inom logistik som erbjuder företag och

tredjepartsoperatörer anpassade, kostnadseffektiva och hållbara logistikanläggningar på strategiska lägen i anslutning till landets godsflöden.

Bolaget har en lång historik i olika skepnader som började då bolaget knoppades av från Bilia 2006. Då var bilhandelsföretaget Bilia Catenas största hyresgäst och stod för 93%

av hyresintäkterna. 2010 ändrades fokus från förvaltning till projektutveckling. Bolaget avyttrade merparten av fastighetsbeståndet för att fokusera på projektet ”Haga Norra”.

Dagens Catena tog sin form 2013 när merparten av Brinovas fastighetsportfölj förvärvades via ett omvänt förvärv. 2015 avyttrade Catena Haga Norra, en stor utvecklingsfastighet i Solna, och för likviden förvärvades fastighetsbolaget Tribona som konsoliderades i början av 2016. Efter förvärvet av Tribona blev Catena det största fastighetsbolaget inom logistik i Sverige med en portfölj uppgående till cirka 1 700 000 kvm samt en betydande byggrättsportfölj. Bland annat medförde förvärvet att Catenas position inom livsmedel stärktes. Därefter har bolaget varit aktiva på förvärvs- och avyttringsfronten samtidigt som Catena investerat betydande summor i befintligt fastighetsbestånd samt nyproduktion.

Expansiv Historik

(9)

Både förvaltnings- och projektportfölj

Catena prioriterar, vid förnyelse och utveckling av fastighetsportföljen, att bygga nytt.

Det ger oftast kunden den, ur alla aspekter, bästa lösningen och bolaget den bästa avkastningen. Catena är dock inte främmande för förvärv om det kan ske med produktionskostnaden för motsvarande anläggning som grundläggande måttstock. Att bolaget både har en förvaltningsportfölj och en projektportfölj gör att de har större möjligheter att växa under olika marknadsklimat än endast bolag med en förvaltningsportfölj. Catena kalkylerar med att en logistikfastighet kan tillfredsställa en större operatörs krav under cirka 20 år. Därefter, i en andra fas, är fastigheten framförallt intressant att utveckla för ett antal mindre logistikoperatörer eller företag. I en tredje fas, efter att den aktuella orten vuxit, har många logistikfastigheter spelat ut sin roll som logistikläge. Då väntar en försäljning till ansvarsfull part som vidareutvecklar fastigheten till bostäder eller kontor. Dessa är möjligheter som Catena beaktar vid projektstart.

Prioriterar finansiell stabilitet

Effektiva varuflöden bygger på stora strategiskt placerade terminaler i anslutning till de viktigaste transportlederna. Exempelvis har en stor och växande andel av Catenas logistikyta tillgång till kombiterminaler. Det innebär att fastigheten ligger i anslutning till flera transportslag, oftast olika kombinationer av väg, järnväg och hamn. För hyresgästen medför denna strategi en större flexibilitet och möjlighet att optimera sin logistik genom användningen av flera typer av transportslag. Men effektiva varuflöden bygger även på lokala city-nära distributionslager för ”last mile logistics”, placerade i städernas utkanter. Slutligen behövs nya innovativa lösningar för att frekvent och på ett flexibelt vis distribuera gods och varor till lägre kostnader och miljöbelastning. Det handlar också om automatiserade logistikanläggningar som med hjälp av algoritmer förbättrar varuflödet samt reducerar kostnaden för hantering och plockning. Catenas nybyggnationsprojekt i Ängelholm, E-city Engelholm, till bland annat hyresgästen Boozt Fashion, är ett bra exempel på en modern logistikanläggning anpassad för e- handel.

Catenas finansieringsstruktur ska bestå av stamaktier, bankfinansiering och säkerställda obligationer. Bland annat äger Catena, tillsammans med Diös, Fabege, Platzer och Wihlborgs, 20% av finansbolaget Nya Svensk FastighetsFinansiering AB med ett säkerställt MTN-program om 12 000 MSEK (medium term note) för att bredda basen för ägarbolagens upplåningsstruktur.

Genomsnittlig kapitalbindning bör uppgå till minst två år. Därmed har bolaget säkrat en finansiering över en tidsrymd som reducerar finansieringsrisken samtidigt som bolaget vid varje tillfälle kan säkra optimala kreditvillkor för en fortsatt finansiering av verksamheten.

Ränteteckningsgraden ska inte understiga 1,75 gånger och soliditeten ska lägst vara 30%. Catena är ett kassaflödesfokuserat bolag och utdelningen ska långsiktigt uppgå till 50% av förvaltningsresultatet, reducerad med schablonberäknad skatt. Catenas mål för 2020 är att täcka all elförbrukning med egen förnybar energiproduktion. Stort fokus ligger även på energieffektivisering och miljöcertifiering av nyproduktion.

Strategiskt placerade terminaler i anslutning till

transportleder

Automatiserade logistikanläggningar blir allt

vanligare

Förvaltnings- och projektportfölj skapar

möjligheter

Delägare i Nya Svensk FastighetsFinansiering

Genomsnittlig kapitalbindning minst 2 år

Catena är ett utdelande

bolag

(10)

Report completed:

Legally responsible publisher: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB (“Remium”) Research performed by: Markus Henriksson, analyst, Remium.

DISCLAIMER Content and sources

This document was prepared by Remium for general distribution. The content is based on judgements, recommendations and estimates prepared by Remium’s analysts; generally available and public information that has been deemed reliable; or other specified sources. Judgements, recommendations and estimates pertaining to the valuation of financial instruments or companies named in this analysis are based on one or more valuation methods, such as cash flow analysis, key figures analysis, or technical analysis of price movements. Assumptions that are the basis for forecasts, target prices and estimates quoted or reproduced herein are found in the research material from the specified sources. Remium cannot guarantee the accuracy or completeness of external information. The content of the document is based on information that was current as of the date the document was published. Circumstances upon which this document was based may be affected by subsequent events, which naturally cannot be taken into account in this document. Judgements, recommendations and estimates may also change without prior notice. Please see www.introduce.se/analys/disclaimer/ for an explanation of the implications of the recommendations [“buy”, “sell” and “hold”].

The document has not been reviewed prior to publication by any company mentioned in this analysis. Unless otherwise stated herein, Remium has not entered into an agreement with any of the companies mentioned to produce the recommendations in this analysis.

Remium’s investment recommendations are based on the analyst’s opinion as to how the share should be valued when the recommendation is finalized.

Remium’s analysts normally update an investment recommendation only if a significant event has occurred that in the considered opinion of the analyst affects the value of the share.

Risks

The information herein must not be construed as a solicitation or recommendation to enter into any transaction. The information is not geared to the individualrecipient’s knowledge about or experience with investments or his or her financial situation or investment objectives. The information therefore does not constitute a personal recommendation or investment advice. The information must not be regarded as advice concerning the tax consequences of investment decisions. Investors are urged to augment the information provided herein with additional relevant material and to consult a financial adviser before making investment decisions. Remium disclaims any and all liability for direct or indirect losses that may be based on this document. Investments in financial instruments are associated with financial risk. Investments may increase or decrease in value or become worthless. Forecasts of future performance are based on assumptions and there is no guarantee that forecasts will prove to be accurate. Furthermore, historical performance does not guarantee future returns.

Conflicts of interest

Remium has established ethical guidelines and internal rules (policies and procedures) to identify, monitor and manage conflicts of interest. These are intended to prevent, preclude and, where applicable, manage conflicts of interest between the research department and other departments within the company and are based on restrictions (Chinese walls) imposed upon interdepartmental communications. Remium has also established internal rules that govern when trading is permitted in a financial instrument that is the subject of investment research. For more information aboutRemium’s actions to prevent, preclude and manage conflicts of interest, please see www.introduce.se/Remium.

Remium is a market leader in corporate services related to listed small and medium cap companies, within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser, and may perform commissioned and paid research on behalf of the companies that are covered in the research product Remium Review.

For company-specific information on what services Remium provide each company, please visit this link:

https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/remium_affarsrelationer.pdf

The reader of this document may assume that Remium has received or will receive payment from the small and medium cap companies covered in the research in exchange for the performance of corporate financial services, which may lead to conflicts of interest between Remium and clients who read and act upon the research. The remuneration is agreed in advance and is not contingent upon the content of the research.

Companies in the Remium Group, their clients, management, or employees normally own or have positions in securities named herein. The analyst who has prepared this analysis and his or her family/close associates have no financial interest in the financial instruments and recommendations to which the document refers and do not own or have positions in these financial instruments.Remium’s analysts do not receive any remuneration directly connected to any corporate finance services provided by Remium or any ofRemium’s mandates within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser.

Please see https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/rem_rek.pdf for information about our historical investment recommendations.

Please see http://www.introduce.se/analys/disclaimer for recommendations from the research department during the last twelve months

Distribution of this document

The document is not intended for natural or legal persons that are citizens of or domiciled in a country where distribution, announcement, publication, or participation requires a further prospectus, registration, or measures other than those required under Swedish law and regulations. Such countries include the United States of America, Canada, Australia, Hong Kong, South Africa, New Zealand and Japan. No measures have or will be taken by Remium to permit distribution, announcement and publication in the aforementioned countries.

DISCLAIMER

2018-05-04 10:00:54

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :