22. Protokollsutdrag - KS, 2016-09-05, § 159

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-09-05

Sidan 1 av 1

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 159/2016 Dnr 2016/0073 KS-6 Diariekod: 329

Svar på motion väckt av Ludvig Aspling (SD) om att nyttja mer avfasade kantstenar istället för vassa och lodräta

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-06-01 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Ludvig Aspling (SD) har vid kommunfullmäktige 2016-02-04 väckt en motion om att nyttja mer avfasade kanstenar istället för vassa och lodräta.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

• Motion väckt av Ludvig Aspling (SD) om att nyttja mer avfasade kanstenar istället för vassa och lodräta avslås.

Proposition

Ordförande Henrik Thunes (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:

• Motion väckt av Ludvig Aspling (SD) om att nyttja mer avfasade kanstenar istället för vassa och lodräta avslås.

Beslutsexpediering:

Akt

Figure

Updating...

References

Related subjects :