• No results found

Litteraturstudie allmänkemikalier

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Litteraturstudie allmänkemikalier"

Copied!
22
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Litteraturstudie allmänkemikalier

Växtskyddsrådet 16 december 2020

Sara Furenhed, sara.furenhed@jordbruksverket.se 036-15 85 15

Rådgivningsenheten Jordbruksverket

(2)

Allmänkemikalier

• EU-godkännande med specifika användningsområden (EU Pesticides Database), Advanced search och välj Basic substances under Type.

• Enklare godkännandeprocess än aktiva substanser, krävs inte effektivitetsutvärdering

• Sammanställning:

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/allman kemikalier.html

• 22 ämnen med olika ursprung såsom livsmedel, livsmedelstillsats, kosmetika, medicin, foder osv.

• Får inte marknadsföras som växtskyddsmedel

• Ingen fara för människors eller djurs hälsa eller risk för miljö – ingen skyddsutrustning

(3)

Villkor för användning

(4)

Litteraturstudie allmänkemikalier

Victoria Tönnberg Christina Winter HIR Skåne

Granskat 2 500 sidor vetenskapliga artiklar som underlag för ansökningar till 7 allmänkemikalier:

• Lecitin

• Natriumbikarbonat

• Nässelextrakt

• Solrosolja

• Sukros

• Vassle

• Åkerfräkenextrakt

(5)

Bakgrundsmaterialet

• ITAB – I’institut de l’agriculture et de de l’alimentation biologiques (itab.asso.fr)

• danska Miljøstyrelsen endast natriumbikarbonat

• Medinbio (privat företag) endast åkerfräkenextrakt

(6)

Bakgrund Granskning

• Fakta om ämnet

• Hur ämnet har använts tidigare

• Effektivitet

• Påverkan på human- och djurhälsa

• Miljöriskanalys

• Påverkan på icke målorganismer

• Balans mellan

referenskvalitet och bild av kunskapsläget

• Statistiskt signifikanta resultat

(7)

Kan vi lita på att

allmänkemikalier fungerar?

(8)

Lecitin

• Brett godkännande mot

mjöldagg i grönsaker och bär.

• Godkännandet bygger på tre effektivitetsstudier.

• Ingen – låg effekt

• Högre grödtillväxt – kan vara bekämpnings/bladgödslings- verkan.

• Ingen indikation på fytotoxrisk.

• För att bättre utnyttja effekten krävs kunskap om

verkningsmekanismen.

• Önskvärt med fler effektivitetsförsök.

(9)

Natriumbikarbonat

• Godkänt mot mjöldagg i grönsaker och bär, äppelskorv och levermossa.

• Kortvarig effekt, och tidsfönstret för behandling litet enligt materialet.

• Mycket underlag för användning finns.

• Risk för fytotoxskador.

• Kan kompletteras med mer utprovning av doser samt utprovning av tillsatsmedel (olja + vätmedel) som

förhöjer effekten.

(10)

Nässelextrakt

• Brett godkännande mot

svampsjukdomar och insekter i många grödor.

• Skörda och tillreda extrakt själv, ej tillgängligt på marknaden.

(11)

Nässelextrakt - effekt

På tillväxtmedium i labb har nässelextrakt minskat tillväxten av:

• Alternaria alternata

• Rhizoctonia solani

• Botrytis cinerea

• Fusarium oxysporum, F. solani

• Rhizopus stolonifer

Kan bero på kombinationseffekt av olika ämnen som finns i nässla, men ej utrett

(12)

Nässelextrakt

• Genomgående ingen – låg effekt, med undantag av en studie på spinnkvalster. Repellerande effekt.

• Svårt att hantera och idag låg kommersiell tillgång.

• Påverkan på smak/utseende?

• Risk för spridning av humanpatogener?

(13)

Solrosolja

• Endast godkänt mot mjöldagg på tomat, Oidium neolycopersici på friland.

• Effekt på bladlöss, mjöllöss och spinnkvalster

Oljefilm kväver leddjur samt skadar hud, cellmembran och andra strukturer, även på ägg.

Oljefilm på t.ex. blad gör det svårt för insekterna att äta.

• Effekt på mjöldaggssvampar

Kväver svamphyfer, och minskar tillväxt och

sporproduktion. Tillväxten hämmas även när oljan sprutas på befintligt angrepp.

(14)

Solrosolja

• Effektivt och användbart, men finns fytotoxrisk.

• Potential för utökat användningsområde

(15)

Sukros

Många försök i Frankrike, Grekland, Italien, Algeriet mot äpplevecklarens andra generation.

I de flesta försök givit signifikanta minskningar av äppelvecklarskada på frukt jämfört med obehandlad kontroll (12 till – 40 %).

I majs endast effekt i ett av fyra försök mot majsmott och andra fjärilslarver.

(16)

Sukros

• Oklart om det fungerar under svenska förhållanden till vecklarens första generation.

• Effekten endast ordentligt styrkt i äpple.

• Har sockret påverkan på t.ex. skorvutvecklingen?

• Kan användas – men ej som ensam bekämpningsåtgärd.

(17)

Vassle

• Det som blir kvar när mjölk/grädde koagulerat vid till exempel

osttillverkning.

• Sammansättning bestäms bl.a. av tillsatser vid

koaguleringen.

(18)

Vassle

• Godkänd dos är lägre än vad som testats i försök för den högre vätskemängden.

• Vasslepulver mer praktiskt än vassle.

• Begränsat underlag för användning, speciellt i gurka/zucchini.

• Intressant i strategi med andra bekämpningsåtgärder mot mjöldagg med annat verkningssätt (t.ex.

natriumbikarbonat och olja).

(19)

Åkerfräkenextrakt

Tyvärr inte möjligt att bedöma effekten av åkerfräkenextrakt som allmänkemikalie.

Godkänd dos 1/5-1/10 del av doserna i effektivitetsstudierna.

Däremot finns stöd för att ämnen som finns i åkerfräken inom ett visst dosspann kan ha effekter på växtens

försvarssystem t.ex. kisel, flavonoider, alkaloider m.m.

(20)

Kan vi lita på att

allmänkemikalier fungerar?

Granskad

allmänkemikalie Bedömning

Lecitin Behövs mer kunskap och effektivitetsstudier

Natriumbikarbonat God effekt, fytotoxrisk. Behövs strategier, info och demo.

Nässelextrakt Ingen - låg effekt. Humanpatogener?

Solrosolja God effekt, fytotoxrisk. Utökat användningsområde?

Sukros Effekt under försöksförhållanden. Fungerar i SE?

Vassle Effekt, men inte inom hela det godkända dosspannet, fytotox.

Åkerfräken Ej möjligt att bedöma effekten

(21)

Reflektioner från författarna

• Vem granskar när inte den prövande myndigheten gör det?

• Möjlighet till flerspråkiga material och europeiska samarbeten?

• Utmaning för myndigheter och rådgivare att kommunicera vilka rekommendationer som är

dokumenterat effektiva respektive vad som är tillåtet.

(22)

Vad gör vi framöver?

• Publicera litteraturstudien – Jordbruksverkets webbutik

• Utökad litteratursökning på samma 7 allmänkemikalier

• Påbörjat diskussion om att ha med allmänkemikalier i Minor Use-försök

• Bistå vid ansökningar för utökade

användningsområden (till exempel solrosolja mot insekter och svampsjukdomar) med LRF

• Internationella samarbeten?

• Behövs mer kunskap och demo om

verkningsmekanismer, doser, applicering, praktisk

användning, effektivitetsutvärderingar osv. för att kunna ta fram rekommendationer.

References

Related documents

Mannor menar också att det är mycket viktigt för alla människor att få sina sociala behov bekräftade och att vara accepterade, känna gemenskap och uppleva glädje.. I sin studie

Kommunfullmäktige beslutar att överlåta samtliga av Skövde kommun ägda aktier i AB Skövdebostäder, Skövde Värmeverk AB, Turistcentrum i Västergötland Skövde AB,

I paragrafen anges att bestämmelserna i personuppgiftslagen om skadestånd gäller för behandling av personuppgifter enligt den före- slagna lagen. 56) att bestämmelsen motive- ras

Lagrådet förordar därför att det även i den före- slagna lagen ges ett bemyndigande för regeringen att meddela de avvikande bestämmelser som behövs med hänsyn till träffade

Målet med detta arbete var att granska både den äldre och nya litteraturen om nitrofuraner, bedöma vid vilka halter det finns en risk för människors hälsa och om några nivåer

Att sjuka människor inte ska utförsäkras från sjukförsäkringen så länge som det finns medicinskt grund för att vara sjukskriven på hel eller deltid.. Det måste bli en

ska vara nödvändiga på grund av fara för människors hälsa, djurs hälsa, djurs välfärd eller miljön,.. ska vara

ska vara nödvändiga på grund av fara för människors hälsa, djurs hälsa, djurs välfärd eller miljön,.. ska vara