• No results found

Remissvar SOU 2019:4 Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle (U2019/00243/S)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar SOU 2019:4 Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle (U2019/00243/S)"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Umeå universitet Lärarhögskolan

Föreståndare Maria Löfgren

Remissvar Datum: 2019-05-29 Dnr: FS 1.5-461-19

Sid 1 (2)

Umeå universitet 901 87 Umeå www.umu.se

Utbildningsdepartementet, 103 33 Stockholm

Remissvar SOU 2019:4 Framtidsval – karriärvägledning för

individ och samhälle (U2019/00243/S)

Bakgrund

Umeå universitet har anmodats att lämna synpunkter på betänkandet Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle, SOU 2019:4.

Sammanfattning

Umeå universitet menar att det är nödvändigt att skapa likvärdiga förutsättningar för

karriärvägledare och lärare genom jämförbara förberedelser i respektive grundutbildningen, samt att utbildningen bör förlängas 1 år med 60hp.

Inrättandet och genomförandet av kunskapsområdet Framtidsval

Utredningen konstaterar att valet av utbildning och yrke blir allt mer komplext i ett föränderligt arbetsliv. Som stöd för elevers framtidsval i en svår valsituation föreslås inrättandet av ett kunskapsområde, Framtidsval. Vidare föreslås att karriärvägledaren ska undervisa i

kunskapsområdet Framtidsval. Kunskapsområdet Framtidsval ges inte ställning som ämne utan som en del av en utbildning där kravet på legitimation och betygssättning inte finns.

Karriärvägledaren förväntas, inom ramen för nuvarande omfattning av utbildning, besitta de kunskaper som krävs för att bedriva undervisning i Framtidsval.

I jämförelsen mellan ovanstående och hur lärare för årskurs 7-9 förbereds blir skillnaderna uppenbara. Förberedelser för lärarstuderande mot årskurs 7-9 innebär minst ett år av studier i ett skolämne och ett års studier av den utbildningsvetenskapliga kärnan, samt VFU och

examensarbete som förberedelse för uppdraget som lärare. Den utbildningsvetenskapliga kärnan syftar till att förbereda lärare i mötet med elever och har ett fokus på bland annat inslag som pedagogiskt ledarskap, konflikthantering, didaktik och elevers lärande. Vidare föreslås

Framtidsval ha en garanterad undervisningstid om 80 timmar vilket är i paritet med skolämnena biologi, fysik, kemi, historia, geografi, religion och samhällskunskap, samtliga med 75 timmars garanterad undervisningstid. Någon liknande förberedelse för kunskapsområdet Framtidsval som lärare förbereds för sina respektive skolämnen saknas.

Umeå universitet ställer sig tveksam till den skillnad i förberedelse för undervisningsuppdrag mellan karriärvägledare och lärare som utredningen föreslår. Universitetet menar att den förberedelse av studerande som krävs för att genomföra undervisning i den omfattning som förslaget innebär bör vara likvärdig den som annan undervisande personal har. Karriärvägledare som, utöver undervisning i Framtidsval, dessutom förväntas vara ett stöd för lärare som ska

(2)

Umeå universitet Lärarhögskolan

Föreståndare Maria Löfgren

Remissvar Datum: 2019-05-29 Dnr: FS 1.5-461-19

Sid 2 (2)

Umeå universitet 901 87 Umeå www.umu.se

integrera karriärperspektiv i sin egen ämnesundervisning bör få liknande förberedelse som lärare för att stödja den enskilda läraren på ett värdefullt sätt. För att ge goda förutsättningar för kommunikation mellan karriärvägledare och lärare krävs en gemensam grund vad gäller den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Utredningen pekar på ett möjligt behov av översyn av innehållet i studie- och yrkesvägledarutbildning och i detta sammanhang ge utrymme till förberedelse för

undervisningsuppdrag i kunskapsområdet Framtidsval i en karriärvägledarutbildning. Inom rådande tidsramar är detta inte realistiskt utan att få negativa konsekvenser inom andra viktiga kunskapsområden. Som utredningen redovisar har universiteten i Umeå, Stockholm och Malmö tidigare påtalat behovet av en förlängd utbildningstid. Att tillföra nytt innehåll i en

karriärvägledarutbildning utan att tillföra ytterligare utbildningstid skulle innebära att viktigt innehåll för den enskilda vägledningen måste minska, vilket går emot det behov som lärosätena tidigare redovisat.

Detta remissyttrande har fastställts av föreståndare Maria Löfgren efter föredragning av kanslichef Boa Drammeh.

Maria Löfgren Föreståndare

References

Related documents

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Myndigheten för yrkeshögskolan Norrköpings kommun Norrtälje kommun Nynäshamns kommun Olofströms kommun Piteå kommun

Arbetsförmedlingen tillstyrker förslaget att huvudmannens plan för karriärvägledning även ska innehålla en systematisk och långsiktig planering för hur samverkan med det

För statliga arbetsgivare är det dessutom angeläget att eleverna får god kännedom om vilka kurser inom en gymnasielinje som krävs för att ge högskolebehörighet. Av de cirka 270

CSN har samlat på sig erfarenheter av att erbjuda det högre bidraget inom studiemedel till studerande på kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som leder till en

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

Enhetschef Anne Bryne har varit föredragande..

Genom att knyta arbetslivet närmare skolan ökar möjligheten för unga att få mer inblick och kunskap som därmed ökar möjligheterna att de väljer rätt utbildning och/eller

Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till de föreslagna förändringarna och/eller förtydligandena och föreslår att nämnden inger förvaltningens yttrande som eget

Vidare vill Gävle kommun framhålla att i enlighet med utredningen anser man att det är viktigt med ett stärkt karriärvägledningsperspektiv i grundsko- lan och motsvarande

Herrljunga kommuns bedömning är att ett namnbyte inte är nödvändigt för att stärka studie- och yrkesvägledningen och att begreppet studie- och yrkesvägledare idag är

Region Kalmar län föreslår att utöver det som framkommit i utredningen även ska föreskrivas i skolans styrdokument för SYV-funktionen att viss andel av arbetstiden ska avsättas

karriärvägledarperspektivet genom att lägga till att studenten ska visa kunskap om ämnesspecifika perspektiv på karriärvägledning i undervisningen påverkar lärosätenas

Lärarförbundet anser dock inte att förslaget med ett nytt obligatoriskt inslag (benämns framtidsval) i utbildningen i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska genomföras

Migrationsverket ställer sig positivt till förslagen i betänkandet och ser den önskade förändringen som positiv för såväl den enskilde individen som för arbetsmarknaden i stort.

MUCF instämmer i utredningens bedömning att det finns ett behov av en nationell digital tjänst för vägledning och vill betona att en sådan tjänst behöver utformas mot bakgrund

Statskontoret tillstyrker mot denna bakgrund förslagen om att förtydliga vad väg- ledning är, förtydliga elevers tillgång till individuell karriärvägledning och utökade

Slutligen är Saco tveksam till utredningens konsekvensanalys vad gäller kommunens finansieringsbehov och beräkningarna för kostnader för Framtidsval och ytterligare anställningar

Vi tror som tidigare nämnt att studievägledning bör introduceras tidigare än vad det gör idag och att alla elever bör ha lagstadgad rätt till minst ett besök hos studie-

Inom ramen för denna utvärdering bör en bedömning göras av antalet timmar och hur timmarna ska relateras till nuvarande timplan eller om en utökning av timplanen bör ske.. Ett av

Sveriges Skolledarförbund avråder från utredarens förslag att tydliggöra karriär- vägledarens uppgifter med hänvisning till de oklarheter en sådan förändring kan innebära

Teknikföretagen tackar för möjligheten att avge ett yttrande över betänkandet Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle. Teknikföretagen hänvisar till

Tillväxtverket anser att det finns skäl för att utforma och möta ett kontinuerligt kompetensutvecklingsbehov för karriärvägledarna.. Särskilt gäller det olika

UKÄ bedömer att de åtgärdsförslag som lagts fram i utredningen inte har någon större påverkan på myndighetens verksamhet och har förutom på förslaget om tillägg i