• No results found

Vid aktuellt rådsmöte ska en överenskommelse om en allmän inriktning beträffande hela förslaget nås

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Vid aktuellt rådsmöte ska en överenskommelse om en allmän inriktning beträffande hela förslaget nås"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Rådspromemoria

2019-11-25

Justitiedepartementet

Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 2–3 december 2019

Rubrik (på svenska): Förordningen om ändring av förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning av handlingar – Allmän inriktning Dokument: Det har ännu inte presenterats något dokument för behandlingen i rådet.

Tidigare dokument: 2018/19:FPM138 och COM(2018) 379 final Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 29 maj 2019.

Tidigare behandlad vid överläggning med eller information till riksdagsutskott: Regeringens inställning till förslaget om omarbetad delgivningsförordning behandlades vid överläggning med JuU den 13 december 2018. Digitaliseringsfrågorna behandlades vid överläggning med JuU den 28 maj 2019 inför en riktlinjedebatt vid RIF den 6–7 juni 2019.

Bakgrund

Kommissionen presenterade sitt förslag till reviderad

delgivningsförordning den 31 maj 2018. Det har hållits tretton möten i rådsarbetsgruppen. De delar av förslagen som rör digitalisering av kommunikationen mellan medlemsstaterna var föremål för en

riktlinjedebatt vid RIF 6–7 juni 2019. Efter riktlinjedebatten stod det klart att en digitalisering, genom att införa ett särskilt IT-system som kallas e-CODEX, blir obligatorisk för medlemsstaterna. Vid aktuellt rådsmöte ska en överenskommelse om en allmän inriktning beträffande hela förslaget nås.

(2)

2 (3)

Rättslig grund och beslutsförfarande

Kommissionen har som rättslig grund angett artikel 81.2 b) och d) i för- draget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Beslut fattas enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet, artikel 294 i EUF- fördraget. Förfarandet innebär att både rådets och Europaparlamentets godkännande krävs för att förslaget till förordning ska antas. Rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet.

Svensk ståndpunkt

Regeringen föreslår att Sverige stödjer ordförandens förslag till allmän inriktning.

Europaparlamentets inställning

Europaparlamentet stödjer en digitalisering av förfarandet för

kommunikationen mellan medlemsstaterna och kan även förväntas stödja en majoritet av de övriga förslagen i den allmänna inriktningen.

Förslaget

Förslaget till omarbetad delgivningsförordning syftar till att effektivisera samarbetet mellan medlemsländerna när det gäller hjälp med delgivning i civilrättsliga mål. Förordningen tillämpas när den som ska delges befinner sig i ett annat medlemsland än den där rättsprocessen pågår. Vid aktuellt rådsmöte ska en överenskommelse om en allmän inriktning för hela förslaget till omarbetad delgivningsförordning nås.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

Förslagets effekter på gällande svenska regler beräknas bli begränsade.

Ekonomiska konsekvenser

Det finns skäl att tro att digitaliseringen av förfarandet för

kommunikation mellan medlemsstaterna, genom att införa ett särskilt IT- system som kallas e-CODEX, kommer att medföra extrakostnader.

Genom att, som föreslås, ha en lång genomförandetid kan dessa kostnader emellertid spridas på flera år. I förlängningen kan

digitaliseringen förhoppningsvis också innebära kostnadsbesparingar genom effektiviseringar och minskad pappershantering. Utgångspunkten är att finansiering av eventuella merkostnader ska ske i linje med de principer om neutralitet för statens budget som riksdagen beslutat om

(3)

3 (3)

(prop. 1994/95:40, bet. 1994/95:FiU5, rskr. 1994/95:67). Förslaget förväntas endast få marginella konsekvenser för EU-budgeten.

Övrigt

e-CODEX kan enklast beskrivas som en europeisk infrastruktur för att utbyta information elektroniskt i gränsöverskridande rättsliga

förfaranden. Systemet är en form av s.k. eDelivery och har tagits fram inom ramen för ett projekt som nu är avslutat. Sverige deltog inte i projektet och använder ännu inte systemet. Ett konsortium (Me-

CODEX) arbetar nu primärt med att förvalta e-CODEX till dess att en permanent förvaltningslösning har kommit på plats. Mer information om eDelivery finns på ESV:s webbplats: https://www.esv.se/effektiv-

statsforvaltning/digitalisering/e-delivery.

References

Related documents

Kulturdepa1tementet har anmodat Umeå universitet att yttra sig över Remiss av Sametingets rapport Samiskt språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska

+OMMENTAR OCH SK¤LEN F¶R REGERINGENS F¶RSLAG Bestämmelsen om att medlemsavgifter inte skall tas upp som intäkt för föreningar är hämtad från första stycket punkt 1

Planförslaget av Vallkärra Statsionby domineras främst av dessa två stadstyper, som genom sin struktur och funktion sätter karaktär på stadsdelarna och därmed även hela

elmarknadslagen inte anges att förnyelse av en befintlig nätkoncession för linje är ett exempel på när det kan anses föreligga särskilda skäl för att meddela nätkoncession för

Socialnämnden beslutar att godkänna socialförvaltningens årsredovisning för 2019 och överlämna den till kommunstyrelsen. Den godkända årsredovisning för 2019 redovisas som

Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Anneli Hedberg (S) samt avdelningschef Karin Engvall.. Beslutet

Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD) och Torbjörn Eriksson (C), som föreslår att Stina Skånbeck (C) väljs som

Från Volvomotet till Kålseredsmotet sker breddning öster om befintlig väg på grund av utrymmesbrist på västra sidan samt närheten till korsningen Assar