VFU, Verksamhetsförlagd utbildning. Vt 2018, 15 januari 1 juni

Full text

(1)

VFU, Verksamhetsförlagd utbildning

Yrkesroll, praxis och utövande i socialt arbete, 30 hp.

Vt 2018, 15 januari –1 juni

(2)

VFU-torget

https://vfu.oru.se

INFORMATIONSPLATS FÖR VFU

Alla som ska genomföra VFU nästa termin ska registrera sin profil på VFU-torget senast den 27 september.

Använd den e-postadress som du valde när du

aktiverade ditt oru-konto och ett lösenord du

själv väljer. Välj Socionomprogrammet T5 Vt18

som aktuell kurs.

(Manual finns på torget.)

(3)

VFU-guide –info inför VFU

På VFU-torget finns bland annat en VFU-guide

• Registrera profil, behörighetskrav, försäkring, jäv, prioritering, särskilda behov, resebidrag, lagstiftning - Arbetsmiljö- och Diskrimineringslagen

• Hur man söker VFU-plats i Örebro län

• Hur man söker VFU-plats utanför Örebro län

• Hur man söker egen VFU-plats

• Hur man söker utlands-VFU

(4)

VFU-torget

• Blanketter ansökan om VFU, resebidrag

• Presentationer från verksamheter som från och till erbjuder VFU-plats. De verksamheter som

erbjuder VFU plats (i Örebro län) under din kurs visas under sökperioden.

• Inbjudan till föreläsningar student/ handledare

• Informationsdag och kurs för handledare

• Kontaktuppgifter till oss som jobbar med VFU

(5)

VFU-kursen

• 20 veckor heltid, 15 januari-1 juni.

• Kursen startar med två introduktionsdagar på Öu, start på VFU-plats 17 januari.

• VFU-plats: verksamhet inom socialt arbete. En eller flera socionomer fungerar som handledare på VFU-platsen, handledning 1-2 timmar/vecka.

(6)

Exempel på verksamheter som kan erbjuda VFU-plats

Arbetsförmedling Socialt arbete inom kyrkan Behandlingshem

Frivilligorganisation

Socialt arbete inom bistånd/

funktionshinder/äldreomsorg Försäkringskassan

Kriminalvård

Socialt arbete inom kommunal socialtjänst Kurator t.ex. skola/sjukvård Strukturellt socialt arbete Migration/Integration

Psykiatri

Tillgången på VFU-platser varierar från termin till termin och är beroende av verksamheters möjlighet att ta emot

studerande den aktuella perioden

(7)

VFU-platser

Avtalsplatser

• Örebro kommun – vår största avtalspartner Förvaltningen för funktionshindrade

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete Socialförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen

• PUtC-avtal, Praktik- och UtvecklingsCentrum

finns i hela Örebro län (och på några orter utanför länet).

A

vtalsplatser i Örebro län söks och fördelas via

VFU-Torget

(8)

PUtC-platser i Örebro län

(söks via VFU-torget)

Socialförvaltning: Övriga PUtC-platser:

• Degerfors • Kopparberg, SiS LVM-hem Rällsögården

• Hallsberg • Örebro Arbetsförmedlingen Rehab

• Kumla • Örebro - Lekeberg, Brottsofferjour

• Laxå • Örebro, Region Örebro län, BUP, Länsmott

• Lekeberg • Örebro Region Örebro län, USÖ kurgr

• Lindesberg • Örebro, Verdandi, frivilligorganisation

• Nora

• Hällefors

• Kopparberg/Ljusnarsberg

Meddela gärna i förväg via blankett eller mail om du har intresse av VFU-plats i Kopparberg, Hällefors eller Degerfors.

(9)

PUtC-platser utanför Örebro län

Örebro universitet har PUtC-avtal med

Socialförvaltningen på följande orter utanför länet:

• Katrineholm

• Köping

• Mariestad

• Motala

Anmäl, via blankett om du är intresserad av VFU på dessa orter så gör vi föfrågan.

(10)

VFU-platser utan avtal

Rekryteras varje termin.

Ligger de i Örebro län söker du dem via VFU- torget.

VFU-platser utanför länet söker vi enbart om du lämnat in önskemål om det (via blankett).

(11)

Intervjuplatser

Några verksamheter erbjuder VFU-plats men vill intervjua intresserade studenter.

Erbjudande om dessa VFU-platser mailas ut.

Ni anmäler intresse direkt till arbetsplatsen som kallar till intervju och väljer den student de tycker passar verksamheten bäst.

(12)

VFU i Stockholm

Huddingetrainee: socionom Intervjuplats

– erbjuder VFU-platser i Huddinge, Nacka och Tyresö kommun.

Platserna ingår i ett mycket väl upparbetat program med introduktion, stöd av handledare och

koordinatorer, studiebesök, utbildningsdagar och gemensamma studentträffar. Möjlighet till att

ansöka om trainee-tjänst efter avslutad VFU.

(13)

Mer information om VFU inom Huddinge trainee och ansökan till den finns på

www.huddinge.se/traineesocionom

• Ansökan senast den 1 oktober direkt till:

vfu-ansokan@huddinge.se

• Alla som söker blir kallade till intervju.

(14)

VFU-plats utanför Örebro län, genom Öu

Vi försöker ordna VFU-plats utanför länet i dialog med studenten. Anmäl ditt intresse via blankett!

I Katrineholm, Köping, Mariestad, Motala har vi PutC- platser.

Oftast har vi tillgång till någon VFU-plats i Västerås.

Verksamheter hör ibland av sig för att de gärna vill ta emot socionomstuderande Gotland, Gullspång, Götene,

Lidköping, Skövde är några, kolla med VFU-handläggare!

Om du vill genomföra din VFU på en ort utanför länet, med hjälp av universitetet ska du lämna in blanketten senast 27 sept. VFU-placeringar utanför länet blir klara fortlöpande.

(15)

VFU i storstäder och på andra utbildningsorter

Stor konkurrens om VFU-platser i städer där

Socionomprogrammet/ liknande utbildning finns.

Många verksamheter har avtal med ”sina universitet”. Svårt att få VFU-plats

Öu samarbetar med andra universitet och kan eventuellt få platser därifrån när de placerat klart sina egna studenter.

(16)

Söka Egen VFU-plats

Om du tänker ordna egen VFU-plats – informera VFU- handläggare via blankett.

Målsättningen är att egna platser ska vara klara senast 31 oktober. Blir din VFU-plats klar senare kontakta VFU- handläggare.

När du hittat en intresserad plats meddela oss kontakt- uppgifter till VFU-platsen och handledare/kontaktperson.

Du får inte ordna VFU-plats i en verksamhet där

jävsituation uppstår (tidigare arbetsplats/eller där nära anhörig/vän arbetar). Ej heller vid Öu:s avtalsplatser.

Egen VFU-plats måste godkännas av VFU-handläggare eller kursansvarig

.

(17)

VFU-plats i Örebro län söks på VFU-torget

Sökperiod: 7 nov kl. 9.00 -9 nov kl. 23.59

Logga in på din sida, välj blå knapp, Visa VFU platser för mitt program. En lista med de VFU-platser som är aktuella för din kurs kommer upp.

Läs informationen som finns om respektive plats. En del verksamheter har vissa krav för att ta emot studenter:

• PUtC-avtal = C-uppsats under termin 6

• utdrag från polisens belastnings-/misstankeregister

• viss livserfarenhet/ ibland ålder

• schemalagd arbetstid (kan innebära kvällar och helger)

• körkort eller bil för att ta sig till VFU-platsen

Man ansvarar själv för att man uppfyller kraven som ställs.

Uppfylls inte kraven brukar verksamheten tacka nej till

(18)

VFU-plats via VFU-torget

• VFU-platser finns i hela Örebro län, cirka hälften i Örebro och hälften på andra platser i länet. Sprid dina val över länet och sök minst 15 platser, gärna fler.

• Under sökperioden kan du ändra prioriteringsordning och dina val som du vill. Dina val sparas automatiskt, det finns ingen skicka-knapp.

• VFU-platserna fördelas av en programfunktion som utifrån students val kopplar samman student och VFU-plats.

Programmet tar en student i taget (i slumpvis ordning).

Varje student får den första lediga platsen av sina val.

(19)

Besked om VFU-plats

Platser sökta via VFU-torget

• Besked om VFU-plats runt den 22 november via mail.

Kontakta din handledare och besök din VFU-plats så snart som möjligt. Först efter er träff räknas placeringen som definitiv.

• Bekräfta senast 15 dec om du har fått platsen eller inte (vfu.socionomprogrammet@oru.se)

• Studenter som saknar VFU-plats efter fördelningen får söka igen vid en ny sökomgång. Information till berörda via mail.

(20)

VFU utomlands Swindia

Socionomprogrammet har sedan många år kunnat erbjuda VFU-platser i Indien.

För mer information om SWINDIA-project och ansökan se VFU-torget.

Det finns också en hemsida www.swedenindia.org

(21)

Utlands VFU

Man kan också leta egen plats utomlands.

När du hittat en plats som är intresserad av att ta emot dig, lämna kontaktuppgifter till Karin,

vfu.socionomprogrammet@oru.se som kontaktar platsen/handledaren för att stämma av om vi kan godkänna platsen.

Erasmus

Väljer man att genomföra VFU i Europa finns möjlighet till stipendium, mer info på Öu:s sida https://www.oru.se/student/plugga-

utomlands/erasmusstudent/

Se ErasmusPlus praktikstipendium

(22)

Prioritering till VFU på viss ort

Riktlinjer för prioritering

• Sjukdom eller funktionshinder hos den

studerande eller hos nära anhörig som gör den sökande bunden till viss ort.

• Ensamstående vårdnadshavare till barn under 12 år.

• Studentfackligt arbete av betydande art under VFU-kursen (styrelsepost eller likvärdigt

uppdrag).

Uppgifterna ska styrkas

(23)

Resebidrag/

Bidrag för dubbelt boende

Det finns möjlighet att ansöka om resebidrag eller bidrag för dubbelt boende.

Se VFU-torget för information, regler och blanketter.

(24)

Särskilda behov i samband med VFU

Meddela VFU-handläggaren i god tid om du har särskilda behov som innebär att VFU-platsen

behöver anpassas för att din VFU ska fungera på ett bra sätt.

Meddela VFU-handläggare via mail senast 27 september.

(25)

Studieuppehåll mm

Om du planerar studieuppehåll eller av andra

skäl inte ska genomföra VFU våren 2018 meddela

studievägledare Maria Holma:

studievagledning.JPS.soc@oru.se

samt VFU-handläggare Karin Liljenroth vfu.socionomprogrammet@oru.se

(26)

Kalendarium

27 sep Registrera profil VFU-torget https://vfu.oru.se/

27 sep VFU utanför länet VFU egen plats VFU utomlands

Blankett

27 sep Prioritering till ort Blankett

1 okt Sita dag ansökan Huddinge Intervjuer 31 okt

7-9 nov

Klart med egen plats

Sökperiod VFU- i Örebro län VFU-torget 22 nov Besked om VFU-torgets

platser

23 nov – 15 dec Besök tilltänkt VFU-plats

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :