Verksamhetsförlagd utbildning i Lidingö partnerområde VFU

Download (0)

Full text

(1)

VFU

Verksamhetsförlagd utbildning i Lidingö

partnerområde

(2)

Telefonlista

Lednings- och utvecklingsgruppen (LUG)

Ordförande

Åke Sköld ake.skold@lidingo.se 08-731 65 04

Central samordnare

Karin Wigert karin.wigert@lidingo.se 08-731 35 41 Central samordnare representant grundskolan

Sigrid Sturegård sigrid.sturegard@lidingo.se 08-731 65 86 Representant förskolan

Lena Grundmark lena.grundmark@lidingo.se 08-731 39 75 Representant gymnasieskolan

Carina Karlsson carina.karlsson@lidingo.se 08-731 39 36 Enskilda skolor och förskolor

Cecilia Moldén cecilia.molden@vittra.se 0733 650 008

Samordnare i skolområden

Bodal/Larsbergs skolområde

Kerstin Woisin kerstin.woisin@lidingo.se 08-731 65 05 Högsätra skolområde

Anna Byrén anna.byren@lidingo.se 08-731 38 37

Källängens skolområde

Karin Wigert karin.wigert@lidingo.se 08-731 35 41 Käppala skolområde

Maria Olovsson maria.olovsson@lidingo.se 08-731 47 25 Torsviks skolområde

Ingmar Ollas ingmar.ollas@lidingo.se 08-731 44 79 Gångsätra gymnasium

Margareta Roos margareta.roos@lidingo.se 08-731 39 32 Hersby gymnasium

Carina Karlsson carina.karlsson@lidingo.se 08-731 39 36

(3)

VFU-sekretariatet

Telefon 08-1207 6770 mejl:vfu@ruc.su.se

Universitetets regionsamordnare nordost

Mats Hansson mats.hansson@mnd.su.se 08-12 07 66 08 Kerstin Stenberg kerstin.stenberg@mnd.su.se 070-585 46 43

(4)

Ansvarsfördelning

Studentens ansvar

• att i god tid vid varje terminsstart meddela skolområdets samordnare om ev. önskemål om byte av VFU-plats

• att vid terminsstart informera mottagande handledare om aktuella kurser, kursplaner och studiehandledningar

• att regelbundet öppna sin studentmail

• att regelbundet läsa skolområdets VFU-information via skolområdets hemsida

• planera den verksamhetsförlagda utbildningen i samverkan med handledare

• att anmäla ev. sjukdom eller andra förändringar till mottagande handledare

• att vara införstådd med att VFU bedrivs som heltidsstudier

• att genomföra överenskomna VFU-uppgifter och ge återkoppling på dessa

• att tillsammans med handledare utvärdera VFU

• att delta i t ex konferenser, samtal mm samt övriga göromål som ingår i en lärares arbetsuppgifter

• att i ökande utsträckning själv ansvara för olika delar av lärares uppgifter

Mottagande handledares ansvar

• att ta del av aktuella kursplaner och studiehandledningar

• att planera VFU i samverkan med studenten, introducera studenten i verksamheten och presentera terminens verksamhet med temadagar etc.

• att ge studenten vägledning och förslag till kontakter med olika verksamheter i kommunen som anknyter till och belyser studentens studier

• att vara en bas för studentens undersökningar, undervisningsövningar och ledarutveckling

• att genom reflektion och samtal bidra till studentens bearbetning av erfarenhet av det pedagogiska arbetet i verksamheten

• att möjliggöra för studenten att delta i och i ökande utsträckning själv ansvara för olika delar av lärares arbetsuppgifter

• att kontakta VFU-samordnare inom skolområdet så snart det uppstår tveksamheter om en students insats

• att ge den återkoppling som de olika lärosätena kräver

 delta i trepartssamtal

 ansvara för att studenterna undertecknar Lidingö stads överenskommelse, sekretessförbindelser och lämnar in utdrag ur belastningsregistret (spara en kopia vidimerad av handledare, sparas hos förskolechef/ rektor. Se bilagor

(5)

VFU-samordnare i skolområdets ansvar

• att fördela studenterna till enheterna inom basområdet utifrån studenternas inriktningar/specialiseringar via VFU-portalen

• att tillsammans med övriga VFU-samordnare ansvara för byten av VFU-platser inom

partnerområdet för att studenten ska få möjlighet att genomföra VFU inom alla de skolformer som ingår i studentens lärarexamen

• att vara kontaktperson för studenterna under VFU

• att informera rektorer och handledare i området om regler och rutiner kring sekretess och utdrag ur belastningsregistret

• att ha en aktuell förteckning över studenternas VFU-placering via portalen och ta kontakt med lärosätena om problem uppstår

 Hålla sig uppdaterad kring VFU-frågor via lärosätenas hemsidor samt annan information

• hålla förskolechefer, rektorer och personal uppdaterade kring VFU-frågor

• att i maj/december rapportera underlag för utbetalning av VFU-ersättning via portalen

• att vid behov delta i konferenser angående lärarutbildning

• att delta i samordnarmöten och andra möten vid behov

 Att vara informerad om vilka som gått handledarutbildning/matrisutbildning i området

 Vidarebefordra information till berörda parter

Områdeschef/enhetschef/rektor/förskolechefs ansvar

• att motivera personalen och understryka vikten av att delta i VFU-verksamhet vid mottagandet av nya studenter

• att vid schemaläggning och verksamhetsplanering inbegripa VFU-verksamheten inom skolområdet.

• att avsätta tid för samordnare utifrån stadens ersättningsnivåer

• att tillsammans med samordnare planera och möjliggöra en kvalitativ VFU-period

• att informera VFU-studenterna om skolområdets verksamhet och om skolledaruppdraget

• att informera VFU-studenter om läraruppdraget i stort samt anställningsbarhet

• att ansvara för och förvara en kopia av studenternas utdrag ur belastningsregistret

• att hålla sig uppdaterad om förändringar inom lärarutbildningen

 Vidarebefordra information till berörda parter

LUGs (Lednings- och utvecklingsgruppens ansvar)

• att ha det övergripande ansvaret för stadens riktlinjer för VFU

• att verka för att skapa intresse för utveckling av VFU i partnerområdet

• att ge studenterna en möjlighet att få inblick i partnerområdets olika verksamheter

• att LUGs ordförande ansvarar för budget och ersättningsnivåer

(6)

Central samordnare

• att ha kontakt med universitetet och samverkande högskolor och tillsammans med samordnarna fördela studenterna

• att lämna ut underlag för VFU-ersättning till basområden

• att samordna arbetet med studenter från samverkande högskolor

• att hålla sig ajour med förändringar i lärarutbildningen och ha kontakt med lärosätena

• att i samråd med LUGs ordförande skicka ut kallelse till LUG-möten, föra minnesanteckningar och distribuera dem till LUGs medlemmar

• att kalla till samordnarmöten, föra minnesanteckningar och distribuera dem till samordnarna

• att följa upp och utvärdera samordnaruppdraget

• att tillsammans med samordnarna följa upp och utvärdera VFU kopplat till skolområdets kvalitetsredovisning

• att inventera behov av kompetensutveckling för lärare och samordnare på uppdrag av LUG

• att samordna arbetet med lärosätena

(7)

Överenskommelse mellan student och Lidingö partnerområde ht/vt 20..…

(ett ex till studenten, ett ex till samordnaren, ett ex till rektor och behåll ett ex för din egen skull)

Namn:………

Adress:………..

Telefon:……….

Studentmailadress:………..

Lärarutbildning:……….

Studentens ansvar under VFU inom Lidingö partnerområde

• att i god tid vid varje terminsstart meddela skolområdets samordnare om ev önskemål om byte av VFU-plats

• att vid terminsstart informera mottagande handledare om aktuella kurser, kursplaner och studiehandledningar

• att regelbundet öppna sin studentmail

• att regelbundet läsa skolområdets VFU-information via skolområdets hemsida

• planera den verksamhetsförlagda utbildningen i samverkan med handledare

• att anmäla ev sjukdom eller andra förändringar till mottagande handledare

• att vara införstådd med att VFU bedrivs som heltidsstudier

• att genomföra överenskomna VFU-uppgifter och ge återkoppling på dessa

• att tillsammans med handledare utvärdera VFU

• att delta i t ex konferenser, samtal mm samt övriga göromål som ingår i en lärares arbetsuppgifter

• att i ökande utsträckning själv ansvara för olika delar av lärares uppgifter

Ovanstående har student och VFU-samordnare överenskommit

Ort/Datum

Student Handledare

Har mottagit underskriven sekretessförbindelse

Har mottagit utdrag ur belastningsregistret

Figure

Updating...

References

Related subjects :