• No results found

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Barn- och utbildningsnämnden Sid nr

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Barn- och utbildningsnämnden Sid nr"

Copied!
19
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ärendeförteckning

Sid nr

§ 42 Justering ...2

§ 43 Mål och resursplan 2008 samt plan för 2009-2010 ...3

§ 44 Revisionsrapport avseende granskning av nytt system för leverantörsfakturahantering ...5

§ 45 Yttrande angående revisionsrapport avseende verifikationsgranskning...7

§ 46 Sundsvalls Montessoriskola...8

§ 47 Framtida huvudmannaskap för Naturbruksgymnasiet i Västernorrland - utgår ...10

§ 48 Bidrag till fristående gymnasieskolor från och med 2007-07-01 ...11

§ 49 Ärenden att lägga till handlingarna...13

§ 50 Redovisning av delegationsbeslut...14

§ 51 Delårsrapport för barn- och utbildningskontoret ...15

§ 52 Upphandling av nytt IT-stöd för skolorna ...16

§ 53 Information från förvaltningen ...17

§ 54 Övriga frågor...18

(2)

Beslutande s Elisabeth Eng-Åkerlund ordförande

v Hans Zetterkvist

mp Mathias Rex m Sven Bredberg

m Else Ammor

fp Stefan Falk

c Anders Larsson §§ 42-47, §§49-54

kd Barry Cotz

Ersättare s Mikael Westin tjänstgörande ersättare s Priscilda Helénius tjänstgörande ersättare mp David Spånberger tjänstgörande ersättare

m Nathalie Diveby

c Yvonne Flodén tjänstgörande ersättare § 48

Övriga Christin Strömberg skoldirektör

Inga Bengtsson ekonomichef

Lena Näsholm sekreterare

Protokollet omfattar §§ 42 - 54

Justeras 2007-05-29

Elisabeth Eng-Åkerlund Lena Näsholm

Ordförande Sekreterare

Mathias Rex Justerare

Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på kommunens anslagstavla 2007-05-29 betygar Lena Näsholm.

(3)

§ 42 Justering

Att jämte ordföranden Elisabeth Eng-Åkerlund justera dagens protokoll utses Mathias Rex.

– – – –

(4)

Dnr 114/07 041

§ 43 Mål och resursplan 2008 samt plan för 2009- 2010

Beslut

Nämnden beslutar att

att

godkänna kompletteringen av Mål och resursplan 2008 samt plan för 2009-2010 för barn- och utbildningsnämnden

förvaltningen får återkomma i juni med skrivningar kring de två nya uppdrag som nämnden beslutade om 2007-04-25

Bakgrund

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Mål- och resursplan 2008, med förslag till plan för 2009-2010, för barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.

Inför MRP 2008-2010 arbetar förvaltningen även med åtta uppdrag som är fastställda i ”Direktiv (s), (v), (mp), Mål & resursplan 2008- 2010, dat 2007-02-12, reviderad 2007-02-20” och som barn- och utbildningsnämnden ansvarar för. Utöver dessa uppdrag är barn- och utbildningsnämnden delaktig i fyra förvaltningsövergripande uppdrag.

Såväl Mål- och resursplan som redovisning av uppdragen ska behandlas av nämnden.

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att vid beslut den 18 juni, fastställa de processmål som ska gälla för mål och resursplanen, men att indikatorerna till dessa beslutande processmål fastställs av kommunfullmäktige 26 november 2007.

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2007-04-25 §36 beslutades:

att anta förvaltningens förslag till Mål- och resursplan 2008, med plan för 2009-2010

(5)

att vid ett kommande sammanträde planera för hur det fortsatta arbetet med indikatorer ska utformas

att lägga ytterligare två uppdrag till förvaltningen, enligt yrkanden från (m) och (fp)

att uppdragen fastställs på nästa sammanträde

att komplettera skrivelsen om nämndens ekonomi med en beskrivning av konsekvenserna av det minskade

elevantalet samt ansökningar från fristående skolor Överläggning

Vid dagens sammanträde yrkar ordföranden att nämnden

godkänner förvaltningens komplettering av Mål och resursplanen.

Ordföranden yrkar även att förvaltningen får återkomma i vid

sammanträdet i juni med skrivningar om de två uppdrag som lades till vid sammanträde 2007-04-25.

Nämnden beslutar enligt yrkandena.

Beslutsunderlag

Mål- och resursplan 2008, med förslag till plan för 2009-2010, för barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 2007-04-18

Barn- och utbildningsförvaltningens svar på uppdrag 1,2,4,5,6,7 och 8 i Direktiv (s), (v), (mp), Mål & resursplan 2008-2010 Barn och utbildningsnämndens protokoll 2007-04-25 §36 Komplettering av Mål- och resursplan 2008, med förslag till plan för 2009-2010 för barn- och utbildningsnämnden

– – –

(6)

Dnr 66/07 007

§ 44 Revisionsrapport avseende granskning av nytt system för leverantörsfakturahantering

Beslut

Nämnden besluta

att lämna yttrande över revisionsrapport avseende granskning av nytt system för leverantörsfakturahantering enligt barn- och utbildningskontorets skrivelse 2007-04-27

Bakgrund

Sundsvalls kommun har köpt ett system för skanning av fakturor, det webbaserade Ascendo Invoice. Revisionen har genomfört en

granskning av systemet. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunen har ett system för leverantörsfakturahantering som fungerar tillfredsställande.

Revisionen konstaterar att systemet upplevs användarvänligt och att användarstödet får bra betyg av användarna. Integration med

ekonomisystemet fungerar väl. Fakturorna har blivit mer tillgängliga och att handläggning och efterkontroller blivit effektivare.

Revisionen konstaterar att det finns brister i systemdokumentation och rutinbeskrivningar.

I samband med granskning av systemet har revisionen också tittat på rutiner för registrering av användare och attestanter samt även granskat leverantörsfakturor. Revisionens påpekanden om registrering av

användare berör främst kommunstyrelsekontoret. När revisionen granskat leverantörsfakturor har de konstaterat brister i form av att personer attesterat egna kostnader, att fakturor inte är ställda till kommunen, syfte och deltagare inte framgår vid resor och representation samt att fakturor attesteras trots att innehav av F- skattsedel inte framgår.

(7)

Beslutsunderlag

Skrivelse från barn- och utbildningskontoret 2007-04-27

Revisionsrapport avseende granskning av nytt system för leverantörsfakturahantering

Arbetsutskottets protokoll 2007-05-09 §23 – – – –

(8)

Dnr 109/07 007

§ 45 Yttrande angående revisionsrapport avseende verifikationsgranskning

Beslut

Nämnden beslutar

att lämna yttrande över revisionsrapport avseende verifikations- granskning enligt barn- och utbildningskontorets skrivelse 2007- 05-02

Bakgrund

KPMG har på uppdrag av Sundsvalls kommuns revisorer genomfört en verifikationsgranskning för att säkerställa att Lagen om kommunal redovisning efterlevs.

Förvaltningen anser att rutiner för verifikationshantering på områden som rör flertalet förvaltningar bör fastställas i kommunstyrelsen och vara gemensamma för hela kommunen. Utarbetandet av gemensamma rutiner bör ske i samråd med berörda förvaltningar.

Den interna kontrollen av utbetalning av inackorderingstillägg och donationsmedel kommer att förstärkas.

Beslutsunderlag

Skrivelse från barn- och utbildningskontoret 2007-05-02

Revisionsrapport angående revisionsrapport avseende verifikationsgranskning

Arbetsutskottets protokoll 2007-05-09 §24 – – – –

(9)

Dnr 92/07 611

§ 46 Sundsvalls Montessoriskola

Beslut

Nämnden beslutar att

att

att att

Sundsvalls Montessoriskola blir kvar och utökar verksamheten till att omfatta F-9 i Sidsjöområdet enligt kontorets förslag, under förutsättning att rimliga hyresavtal kan uppnås Montessoriskolan skall ha hela kommunen som upptagningsområde

Montessoriskolan skall sträva efter auktorisation

barn- och utbildningskontoret får i uppdrag att i samråd med fastighetskontoret hitta lämpliga lokallösningar vartefter Montessoriskolan successivt expanderar.

Bakgrund

Inför barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2007-02-28 presenterade barn- och utbildningskontoret ett diskussionsunderlag kring förutsättningarna för att utvidga verksamheten vid Sundsvalls Montessoriskola. Frågan gäller utökning av förskoleverksamheten samt förutsättningarna för skolverksamhet inom skolans ram t o m år 9.

Barn- och utbildningsnämnden har därefter beslutat att det i Sundsvalls kommun skall finnas en skola med Montessoripedagogik i kommunal regi.

Överläggning

Under överläggningen ajournerar sig nämnden.

Beslutsunderlag

• Sundsvalls Montessoriskola – diskussionsunderlag, Delrapport februari 2007

• Skrivelse från barn- och utbildningskontoret 2007-02-19

• Arbetsutskottets protokoll 2007-02-14 §5

• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2007-02-28 §14

(10)

– – –

(11)

Dnr 222/07 100

§ 47 Framtida huvudmannaskap för

Naturbruksgymnasiet i Västernorrland - utgår

Överläggning

Ärendet utgår vid dagens sammanträde och kommer att behandlas vid sammanträdet 2007-06-20.

– – – –

(12)

Dnr 235/07 041

§ 48 Bidrag till fristående gymnasieskolor från och med 2007-07-01

Beslut

Nämnden beslutar

att fastställa bidrag till fristående gymnasieskolor från och med 2007-07-01 enligt nedanstående tabell

Bakgrund

Bidrag till fristående gymnasieskolor ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelningen av resurser till det programmet i den egna gymnasieskolan. Det innebär att den

programkostnad som Sundsvalls gymnasium har ligger till grund för beräkningen av bidragen. Bidragsbeloppen per program framgår av nedanstående sammanställning.

Förslag till bidrag per program från 2007-07-01

Bidrag per program 2006-07-01

Förändring

Barn o fritid 68 988 70 276 -1 288

Bygg 87 757 82 318 5 439

El 90 202 79 451 10 751 Energi 95 564 87 343 8 221

Estetiska 81 908 81 320 588

Fordon 91 574 96 153 -4 579

Handels 68 374 66 649 1 725

Hotell o rest 74 629 77 882 -3 253

Hantverk 75 489 77 362 -1 873

Industri 89 610 87 077 2 533

Livsm, bagare 96 573 87 015 9 558

Media 76 006 79 360 -3 354

Naturvetenskapliga 75 402 78 180 -2 778

Omvårdnadsprogrammet 74 422 76 836 -2 414

Samhällsvetenskapliga 66 101 69 192 -3 091

Teknik 82 921 86 569 -3 648

(13)

Jäv

Anders Larson (c) deltar inte i överläggning eller beslut på grund av jäv.

Beslutsunderlag

Skrivelse från barn- och utbildningskontoret 2007-04-26

• Arbetsutskottets protokoll 2007-05-09 §27 – – – –

(14)

§ 49 Ärenden att lägga till handlingarna

1. Samordningsutskottet - 070508 §90, Förslag till beredning av ansvarskommitténs yttrande, dnr 270/07 100

2. Kommunfullmäktige - Beslut 070423, §128, Förslag om ny central informationsavdelning, dnr 174/07 106

3. Arbetsmiljöverket – Cirkulär 2007:8, Vårpropositionen för år 2007, dnr 255/07 041

4. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering – Begäran om yttrande avseende anmälan om etnisk diskriminering, 176/07 631

5. Arbetsmiljöverket – Begäran om upplysning från

uppföljningsbesök 070404 och resultat från kommande möte med fastighetskontoret , dnr 88/06 026

6. Arbetsmiljöverket – Underrättelse och delgivning om ev.

föreläggande, avseende IV- och IVIK-programmen vid Västermalms skola, dnr 238/07 026

7. Uppföljning av anmälan om tillbud på förskola, Hemlig enl 7kap 38§SL., dnr 78/07 026

_ _ _

(15)

Dnr 140/07 600

§ 50 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Nämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut Beslutsunderlag

• Personalchef – beslut 223-240

• Biträdande skoldirektör (LK) – beslut 47-80

• Biträdande skoldirektör (KS) – beslut 61-72

• Biträdande skoldirektör (MSG) – beslut 65-67

• Rektor Lucksta skola – beslut 4

• Arbetsutskottet – beslut 2 _ _ _

(16)

Dnr 9/06 041

§ 51 Delårsrapport för barn- och utbildningskontoret

Beslut

Nämnden beslutar

att godkänna ekonomisk delårsrapporten för barn- och utbildningskontoret

Bakgrund

Barn- och utbildningskontoret har sammanställt en delårsrapport för första tertialet 2007.

Överläggning

Vi dagens sammanträder redogör ekonomichefen för delårsrapporten.

Beslutsunderlag

Delårsrapport för barn- och utbildningskontoret

• – – – –

(17)

Dnr 228/07 050

§ 52 Upphandling av nytt IT-stöd för skolorna

Överläggning

Ärendet utgår vid dagens sammanträde och kommer att behandlas vid sammanträdet 2007-06-20.

– – – –

(18)

§ 53 Information från förvaltningen

Pensionserbjudande

Som en åtgärd för att hantera övertaligheten i grundskolan har ett pensionserbjudande skickats ut till äldre lärare som undervisar i tidigare åldrar i grundskolan.

Avhopp från gymnasiet

Christin Strömberg informerar om avhopp från gymnasiet. Andelen avhopp från fristående gymnasieskolor är betydligt högre än i Sundsvalls gymnasium.

College – Nationellt utbildningscentra

Christin Strömberg, Sven Bredberg och Elisabeth Eng-Åkerlund rapporterar från ett seminarium kring College 15/5 där även representanter för teknikföretagen i regionen och

branschorganisationerna deltog.

_ _ _

(19)

§ 54 Övriga frågor

Ung Företagsamhet

Anders Larsson (c) uppmärksammar ett UF-företag från Sundsvalls gymnasium, Salmiak, vunnit SM i Ung Företagsamhet. Nämnden framför sina gratulationer önskar flickorna bakom företaget lycka till i framtiden.

– – – –

References

Related documents

Slutrapport samt förslag till internkontrollplan för 2007 till nämnden i samband med nämndens hantering av verksamhetsplan 2007 i december

Den regionala garantin är en garanti som ges till en kommun, från övriga kommuner, för att garantera ersättning för ett antal elevplatser för ett visst gymnasieprogram i en

att förvärva tomträtterna till fastigheterna Norrmalm 4:4, Norrmalm 4:5 samt Norrmalm 4:7 av Akelius Kontor AB för en samman- lagd köpeskilling på 50 000 000 kronor och i övrigt

Med anledning av befarat underskott beslutade kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 26 april 2004, § 217, att uppdra åt kommun- styrelsen att till kommunfullmäktiges sammanträde

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2019-04-09, §21, föreslå att detaljplanen ska möjliggöra för fortsatt skolskjutsåkande för elever i Örerydsområdet från

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delredovisningar per 2018-08-31 för beviljade integrations- och/eller folkhälsobidrag 2017-2018 avseende musiksamordnare

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2017-11-07, §77, föreslå att fastställa läsårstider och lovdagar för läsåret 2019/2020 för grundskola,

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att under förutsättning av att beslut om ändring i skollagen fattas av riksdagen fastställa timplan för grundskolan i Gislaveds