• No results found

Lokalt samverkansavtal mellan kommunen och primärvården (pdf)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lokalt samverkansavtal mellan kommunen och primärvården (pdf)"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

1

Avtal om samverkan mellan Primärvården och vård- och omsorg i Ulricehamns kommun.

Detta avtal utgår från avtalet som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland samt Krav- och kvalitetsboken.

Avtalsperiod

Avtalet gäller under tiden 2014-01-01 – 2015-12-31 och förlängs med två år i taget till dess att någon av parterna skriftligen säger upp avtalet varvid sex månaders uppsägningstid gäller. Uppföljning av avtalets tillämpning ska ske kontinuerligt under avtalstiden.

Syfte

Avtalet syftar till att på det lokala planet säkerställa en väl fungerande samverkan för de patienter som vårdas inom kommunens hälso- och sjukvård samt reglera formerna för läkarmedverkan inom kommunen. Patientens behov ska vara i centrum genom att garanteras trygghet och kontinuitet i vård och behandling.

Läkarmedverkan

Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för de personer som bor i särskilda boenden, vistas i dagverksamhet och/eller behöver sjukvård i hemmet (hemsjukvård). Primärvården tillhandahåller läkarmedverkan i den omfattning som krävs med hänsyn till distriktsläkarens ansvar på den vårdcentral där patienten är listad samt utifrån prioriteringar ur ett

befolkningsperspektiv. Ansvaret omfattar undersökning, bedömning, behandling, ordination, uppföljning och anhörigkontakt.

Allmänspecialist på den vårdcentral där patienten är listad tillhandahåller följande tjänster:

 Konsultation via telefon och/eller möte i patientärenden med kommunens hälso- och sjukvårdspersonal.

 Besök på särskilda boenden. Regelbundna besök på kommunens särskilda boendeformer utifrån patientens behov av sjukvård inklusive rehabilitering. Besöken sker på i förväg avtalade tider samt i samråd med sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Sjuksköterska i kommunen initierar till en bedömning av patientens grundstatus vid nyinflyttning på särskilt boende, årlig läkemedelsgenomgång samt brytpunktssamtal.

 Besök på korttidsboenden. Den vårdcentral där patienten är listad ombesörjer vårdbehovet.

(2)

2

 Besök i ordinärt boende. Besök utifrån allmänspecialistens medicinska bedömning och patientens behov av sjukvård inklusive rehabilitering. Besök sker i samråd med sjuksköterska/sjukgymnast/arbetsterapeut.

 Akut konsultation. Sjuksköterska ska kunna få kontakt med läkare dygnet runt.

Dagtid har ansvarig läkare på den vårdcentral patienten är listad tel:

- Närhälsan Dalum vårdcentral 0321-322 45 - Närhälsan Ulricehamn vårdcentral 0321-291 00 - Hälsobrunnen vårdcentral 0321-68 54 00

 Jourtid lördag, söndag och helgdag 09.00-15.00 kontaktas jourhavande läkare på jourcentralen i Ulricehamn på tel 0321-292 45. Övrig tid kontaktas SÄS växel på tel 033- 616 10 00.

 Akuta hembesök görs efter allmänspecialistens medicinska bedömning i samråd med sjuksköterska i kommunens hälso- och sjukvård. Ansvaret ligger på den vårdcentral där patienten är listad.

Ansvarsfördelning av särskilda boenden samt korttidsplatser

Boendeenhet Telefon vid akuta ärenden Ansvarig vårdenhet*

Ekero 37 platser

Mån-fre teleQ vip VC Ulricehamn

Ulricehamns resurscenter Korttidsenhet

24 platser

Mån-fre teleQ vip VC Ulricehamn

Hökerumsgården 36 platser

Mån-fre teleQ vip VC Hälsobrunnen

Parkgården 63 platser

Mån-fre teleQ vip VC Dalum

Ryttershov 70 platser

Mån-fre teleQ vip VC Ulricehamn

Solrosen 53 platser

Mån-fre teleQ vip VC Ulricehamn

* Ansvarig vårdenhet = medicinskt ansvarig enhet vad gäller övergripande riktlinjer för boendet, rutiner t ex vid smittutbrott mm.

(3)

3

Stöd och utbildning

Läkare och annan vårdpersonal med specialistkompetens inom primärvården tillhandahåller stöd i särskilda patientrelaterade ärenden.

Samordnad vårdplanering

 Mellan sjukhus/primärvård/kommunal hälso- och sjukvård. För informationsöverföring och samordnad vårdplanering gäller regiongemensam överenskommelse.

 Mellan primärvård och kommunal hälso- och sjukvård.

Övergången från att hälso- och sjukvårdsinsatserna ges av regionen till att de utförs av kommunen ska alltid föregås av en gemensam vårdplanering, särskild blankett används. Detsamma gäller då en patient inte längre har behov av kommunens hemsjukvård. Initiativ till vårdplanering kan tas av patienten, närstående, personal vid vårdcentral eller rehabiliteringsenhet eller personal i kommunal hälso- och sjukvård efter samråd med patienten.

(Överenskommelse gällande ansvar för patient som beviljats växelvård eller dagverksamhet enligt SoL och LSS träffas i varje enskilt fall vid vårdplanering.)

Läkemedelsavstämning

Regelbunden läkemedelsavstämning och läkarbesök skall genomföras minst en gång per år.

Denna skall föregås av en symtomskattning som genomförts av den kommunala

hemsjukvården. Läkemedelsavstämningen görs i samverkan med ansvarig sjuksköterska för patient boende på kommunens särskilda boendeformer samt patienter inskrivna i

kommunens hemsjukvård i ordinärt boende.

Övriga överenskommelser

Regelbundna samverkansmöten, minst två gånger per år, mellan verksamheternas chefer och medicinskt ansvarig i kommunen.

Datum: Datum:

……… ……….

Carita Brovall Thomas Hallberg

Chef välfärd, lärande, samhällsutveckling Vårdcentralschef

Ulricehamns Kommun Närhälsan, Ulricehamn Vårdcentral

Datum: Datum:

……… ……….

Ulrika Classon Björn Bonnevier

Vårdcentralschef Verksamhetschef

Närhälsan, Dalum Vårdcentral Hälsobrunnen Vårdcentral

References

Related documents

To show the difference between the resulting risks (including treatments) and the original risks (without any treatments implemented), Figure 4.7 shows the risk

likhet anledningen till att Ellen Key ogärna såg en eventuell publicering av Marit Grene, något som skulle leda till att hennes kärlekslära och kvinnoideal förknippades med

Utredningen föreslår att Försäkringskassan bör få ett uppdrag, inom ramen för ansvaret enligt 30 kap SFB, att bistå försäkrade som är i behov av stöd i kontakter med

guidance. London: Medical Research Council. Design as caring: Serving special populations. Dwelling, house and home: towards a home-led perspective on dementia

Anvisningen gäller för legitimerad personal på Socialförvaltningen som ska utfärda intyg. Ansvar

Ordinerande läkare eller mottagande vårdcentral (om ordinerat från beredskapsjouren) ansvarar för att informera kommunal hälso- och sjukvård vid negativa provsvar och efterhör

I Närvårdsområde Ulricehamn finns förutom ledningsgrupp beredande grupper, såsom arbetsgrupp för personer med psykisk ohälsa (personer med samsjuklighet, allvarlig psykisk

Ge även fondbolagen möjlighet att erbjuda spararna investeringssparkonto, underlätta för fondspararna att hålla koll på sina fonder och öka öppenheten om provisioner

socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller

Det arbetet ledde till att en rutin som gäller i samverkan mellan socialtjänsten i länets kommuner och Barn- och ungdomskliniken samt kliniken för Psykiatri barn och unga vuxna

Vår bedömning är att respektive sjukhusledning behöver säkerställa att det finns interna rutiner som leder till att utskrivningsplanering initieras redan vid inskrivning för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa möjligheter för föreningslivet att komma till skolor och fritidshem för att låta barn testa nya aktiviteter,

sjukvårdsförvaltninge n (HSF) tagit fram ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landsting om utveckling av samverkan

Skicka inskrivnings- meddelande Utse fast vår dkontakt Planera inför utskrivning Kalla till SIP Meddela om utskrivningsklar Informera vid utskrivning Upprätta eller uppdatera SIP

Svara "Ja" om medborgarna ges möjlighet att ta fram förslag till beslut i alla frågor, "Delvis" om medborgarna ges möjlighet att ta fram förslag till beslut i

Använder kommunen metoder för medborgardialog där medborgarna bjuds in till möten för att föra dialog om en

Efter utvärdering och i samråd VO Ambulans, Primärvården Region Gävleborg samt Primärvården Aleris har rutinen utökats med ESS-koder gällande barn. Revideringen är gjord av

Berörd chef/avvikelseutredare utreder, utifrån frågeställningen: Vad har hänt, varför det har hänt och hur förhindrar man en upprepning av händelsen och meddelar åtgärd

I vår uppsats ämnade vi att skapa förståelse för hur personalchefer i skånska kommuner upplever att 22§ LAS påverkar deras möjlighet att tillvarata personal med kompetens och

It is true, in an early phase there was a strong emphasis on American pragmatism in my work and on the relationship between American Pragmatism and other currents of thought, some

Kommunen lämnar ersättning till regionen för de elever som är folkbokförda i kommunen vid avstämningstidpunkter för respektive utbildning på sätt som framgår av

Eftersom värdet i vården främst skapas i mikrosystemet behöver ledning och styrning på alla nivåer ge stöd som utgår från mikrosystemets behov för att kunna skapa bästa

Om den lokala arbetstagarorganisationen förklarar att man inte avser att begära förhandling eller om mer än 5 arbetsdagar förflutit efter APT-mötet kan chefen fatta beslut i